Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Дущенко О.С. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ В ОСВІТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖЖЯ
Дущенко О.С. [olyanichi@mail.ru]
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v3-9/2016_3-9-Duschenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ В ОСВІТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖЖЯ

Анотація. Дущенко О.С. Використання Інтернету в освіті: досвід зарубіжжя. Проблема використання Інтернету, в цілому інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), в зарубіжних країнах розглядається українськими науковцями, але недостатньо, не повністю розкривається питання використання досвіду зарубіжних країн для навчального процесу в Україні з позицій використання Інтернету в освіті. В статті проаналізовано стан використання Інтернету в зарубіжних країнах та в Україні. Виділено позитивні аспекти використання Інтернету в освіті зарубіжжя для навчального процесу України. Досвід зарубіжний країн є доцільним для використання при організації освітнього процесу в Україні. Впровадження ІКТ в зарубіжних країнах відбувається при підтримці держави. Європейські країни пріоритетним напрямком вважають використання мультимедійних та інтернет-технологій для покращення якості освіти. В зарубіжних країнах використовуються освітні мережі, що містять рекомендації, навчальний матеріал для вчителів. У Франції Інтернет та ІКТ є першою життєвою необхідність для побудови майбутньої нації. Отже, постає необхідність прийняття досвіду зарубіжних країн із використання ІКТ в освіті, активного застосовування можливостей ІКТ, Інтернету в навчальному процесі навчальних закладів України.
Ключові слова: Інтернет, інформаційно-комунікаційні технології, інформатизація.

Аннотация. Дущенко О.С. Использование Интернета в образовании: опыт зарубежья. Проблема использования Интернета, в целом информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в зарубежных странах рассматривается украинскими учеными, но недостаточно, полностью не раскрывается вопросы использования опыта зарубежных стран для учебного процесса в Украине с позиций использования Интернета в образовании. В статье проанализированы состояние использования Интернета в зарубежных странах и в Украине. Выделены положительные аспекты использования Интернета в образовании зарубежья для учебного процесса Украины. Опыт зарубежный стран является целесообразным для образовательного процесса в Украине. Внедрение ИКТ в зарубежных странах происходит при поддержке государства. Европейские страны приоритетным направлением считают использование мультимедийных и интернет-технологий для улучшения качества образования. В зарубежных странах используются образовательные сети, содержащие рекомендации, учебный материал для учителей. Во Франции Интернет и ИКТ являются первой жизненной необходимости для построения будущей нации. Следовательно, возникает необходимость принятия опыта зарубежных стран по использованию ИКТ в образовании, активного применения возможностей ИКТ, Интернета в учебном процессе учебных заведений Украины.
Ключевые слова: Интернет, информационно-коммуникационные технологии, информатизация.

Abstract. Duschenko O. Using of the Internet in education: experience abroad. The problem of Internet use in general, information and communication technologies (ICT) in foreign countries is considered by ukrainian scientists, but not enough, not fully disclosed the use of experience of foreign countries to the educational process in Ukraine from the position of Internet use in education. The article analyzes the state of the Internet in foreign countries and Ukraine. Highlight the positive aspects of Internet use in education abroad for studies Ukraine. The experience of foreign countries is appropriate for the educational process in Ukraine. The introduction of ICT in foreign countries is the support of the state. European countries consider priority use of multimedia and Internet technologies to improve the quality of education. In foreign countries use educational networks containing recommendations, educational material for teachers. In France, the Internet and ICT is a vital need to build the future of the nation. Thus, there is the need for experience abroad with the use of ICT in education, active application of ICT, the Internet in the classroom educational institutions of Ukraine.
Key words: Internet, information and communication technologies, information.

Список використаних джерел

 1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атака, 2008. – 684 с.: іл.
 2. Дущенко О.С. Роль Інтернету в освіті: досвід Великобританії // Матеріали Десятої міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет – Освіта – Наука – 2016» – Вінниця, 11 – 14 жовтня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ies.vntu.edu.ua/uk/ies2016/report/accepted – Назва з екрана.
 3. Еврідіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/education/ eurydice/index_en.php– Назва з екрана.
 4. Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України ; голов. ред. Василь Григорович Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – С. 360-365.
 5. Європа 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm – Назва з екрана.
 6. Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. [Гриценчук О. О., Коневщинська О. Е., Кравчина О. Є., Лаврентьєва Г. П., Малицька І. Д., Овчарук О. В., Рождественська Д. Б., Сороко Н. В., Хитровська Ю. В., Іванова С.М., Шиненко М.А. за заг.ред. Овчарук О. В.]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 176 с.
 7. «Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf – Назва з екрана.
 8. Концепція середньої загальноосвітньої школи України [Електронний ресурс] // Національна академія педагогічних наук України. – Режим доступу:  http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/910/ – Назва з екрана.
 9. Малицька І.Д. ІТ-компетентність учнів: методи та інструменти оцінювання (досвід Великобританії) // Інформаційний бюлетень № 3, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/11084/1/buleten_3_2015.pdf – Назва з екрана.
 10. Малицька І.Д. Розвиток ІКТ-компетентності учнів у середовищах віртуальних навчальних спільнот (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7088/1/Малицька_І.Д._стаття.pdf – Назва з екрана.
 11. Міжнародна освітня та ресурсна мережа «іEARN» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iearn.sch.in.ua/ – Назва з екрана.
 12. Нова українська школа [Електронний ресурс] // Педагогічна преса. – Режим доступу: http://pedpresa.ua/wp-content/uploads/2016/08/mon.pdf – Назва з екрана.
 13. «Нова українська школа». Нам потрібен не тюнінг системи, а нові результати, – Лілія Гриневич [Електронний ресурс] // Педагогічна преса. – Режим доступу: http://pedpresa.ua/166195-nova-ukrayinska-shkola-nam-potriben-ne-tyuning-systemy-a-novi-rezultaty-liliya-grynevych.html – Назва з екрана.
 14. Овчарук О.В. Інформатизація освіти та застосування ІКТ для покращення якості освіти зарубіжжя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/ITZN/em2/ content/07oovaeo.html – Назва з екрана. 
 15. Освітні ініціативи INTEL в Україні [Електронний ресурс] // Навчання для майбутнього в Україні. – Режим доступу: http://iteach.com.ua/about-intel/initiatives_in_ukraine/ – Назва з екрана. 
 16. Процька С.М. Дослідження проблеми інформатизації освіти у теорії та практиці країн зарубіжжя // Матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» – Київ, 2013 р. – С. 77 – 82. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/1906/1/Procka_GI_konf.pdf – Назва з екрана.
 17. Сучасна ІТ-освіта в Україні. Проект Європейські освітні ініціативи [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/2016/03/15/1-razdel-dlya-sajta-mon-(2).pdf – Назва з екрана.
 18. У МОН реалізовуватимуть програму розвитку і впровадження ІКТ та е- урядування (Е-education programs) [Електронний ресурс] // Педагогічна преса. – Режим доступу: http://pedpresa.ua/164745-u-mon-realizovuvatymut-programu-rozvytku-i-vprovadzhennya-ikt-ta-e-uryaduvannya-e-education-programs.html – Назва з екрана.
 19. ETF [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.etf.europa.eu/ – Назва з екрана.
 20. Number of daily internet users in Great Britain from 2006 to 2015 (in million users) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statista.com/statistics/275786/daily-internet-users-in-great-britain/ – Назва з екрана.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 07.10.2016 | Переглядів: 1271 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar