Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Петрук В.А. ДО ПИТАННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
Петрук В.А.
Вінницький національний технічний університет
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v3-13/2017_3-13-Petruk_Scientific_journal_FMO.pdf

ДО ПИТАННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Анотація: У статті розглядаються проблеми фахової підготовки майбутніх учителів математики. Незважаючи на значну кількість праць з дослідження проблеми фахової підготовки вчителя математики вона є й залишається у подальшому оскільки сучасні та майбутні умови впливу швидкого розвитку інформаційних технологій  вимагають й вимагатимуть усунення недосконалості застарілих форм, методів і засобів навчання. Отже випливає на першій план проблема випереджальної фахової підготовки майбутніх вчителів математики, коли отримання диплому про вищу освіту не змушує відразу шукати курси підвищення кваліфікації. Наведено приклади формування складових когнітивно-творчої компетенції на основі застосування інтерактивних методів навчання з використанням ІКТ. Окремо розглянуто самостійну роботу, яка є основою самоосвіти, тому викладач, враховуючи мету, форми, навчальний матеріал, стосовно якого планується проведення самостійної роботи, засоби, продумуючи свою роль і роль студента в цьому процесі, вибудовує систему самостійної роботи.
Ключові слова: вчитель математики, компетентність, професійна підготовка, інтерактивні методи навчання, ІКТ.

TO THE QUESTION OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS
V. A. Petruk
Vinnitsa national technical university

Abstract. The article deals with the problems of professional training of future teachers of mathematics. Despite a large number of papers on the research of the problem of the professional training of the mathematics teacher, it is and remains in the future, as the current and future conditions of the impact of the rapid development of information technology require and will require the elimination of imperfections of outdated forms, methods and means of training. Consequently, the problem of advanced professional training of future mathematics teachers comes to the fore when obtaining the diploma of higher education does not immediately lead to the pursuit of advanced training courses. Examples of forming the components of cognitive-creative competence based on the use of interactive learning methods using ICT are given. Separate consideration of independent work, which is the basis of self-education, therefore the teacher, building on the system of independent work, taking into account the purpose, the form, the educational material in relation to which it is planned to carry out independent work, the means, considering its role and role of the student in this process.
Keywords: teacher of mathematics, competence, vocational training, interactive teaching methods, ICT.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Лєсовий В. Ю., Петрук В. А. Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти : монографія / В. Ю. Лєсовий, В. А. Петрук. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 129 с.
 2. Айдарова Е. С. Некоторые проблемы формирования профессиональных уме-ний  у  студентов  на  занятиях  по  математическому  анализу// Профессио-нально-педагогическая направленность математической подготовки учителя в педагогическом институте. – М.,1989. – С. 95 – 97.
 3. Бевз Г. П. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с.
 4. Виленкин Н. Я., Мордкович А. Г. Подготовку учителей математики на уровень современных требований (предложения, мнения, поиск) // Математика в школе. – 1986. – №6. – С. 6 – 10.
 5. Дюженкова Л. И., Михалин Г. А. О возможности компьютерных средств при  решении  некоторых  задач// Материалы  учебно-методической  кон-ференции«Информационные технологии в процессе подготовки специа-листов высшей квалификации». – Кострома. – 1999. – С. 19 – 21.
 6. Колмогоров А. Н. Математика– наука и профессия. – М.: Наука, 1988. –288 с.
 7.  Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: монографія / С. А. Раков. – Харків: Факт, 2005. – 360 с.
 8.  Семеніхіна О.В., Юрченко А.О. Формування інформативної компетентності вчителя математики і фізики на основі використання спеціалізованого програмного забезпечення .В. Семеніхіна, А.О. Юрченко // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Випуск 8, Ч. 3. – С. 52–57.
 9.  Слєпкань З. І. Методика навчання математики. – К.: Зодіак-Еко, 2000. – 510с.
 10.  Тарасенкова Н. А. Теоретико-методичні основи використання знако-символьних засобів у навчанні математики : Монографія / Н.А. Тарасенкова. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 400 с.
 11.  Тесленко И. Ф. О структуре профессиональной деятельности учителя математики и повышении эффективности урока // Математика в школе. – 1980.– №5. – С. 11 – 17.
 12.  Власенко К. В. Евристичний підхід до вивчення теми «Елементи лінійної алгебри» / Власенко К. В., Главатських І. М. // Наука і сучасність : Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – Т.50. – С.37–44.
 13.  Дубініна О. М. Групова динаміка виконання розрахунково-графічних завдань циклу математичних дисциплін / О. М. Дубініна // Проблеми освіти: наук. зб. – Київ: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – 2014. – Вип. 78. – Ч. 2. – С. 109 – 115.
 14. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств / Г. К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 208 с.
 15. Скафа О. І. Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики / Е.И. Скафа, О.В. Тутова. – Донецьк: Вебер, 2009. – 320 с.
 16.  Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики: монографія / Ю. В. Триус. – Черкаси: Брама-Україна. – 2005. – 400 с.
 17.  fmf.udpu.org.ua/pro-fakultet/24.../1181- matematyka
 18.  Петрук В. А. Формування базового рівня професійної компетентності у майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інтерактивних технологій: монографія / В.А. Петрук.   Вінниця: ВНТУ.2011. 285 с.
 19.  Петрук В. А., Хом`юк І.В. Навчальна мобільність студентів технічного напряму підготовки в контексті Болонського процесу /І.В. Хом`юк, В.А. Петрук  //Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу».  Київ.   2013. №3 (додаток 2).   С. 251255.
 20.  Петрук В. А., Прозор О.П. Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики: монографія / О.П.Прозор, В.А. Петрук    Вінниця: ВНТУ.2015. 148 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 14.03.2018 | Переглядів: 1136 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar