Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Усатюк Я.В., Жмуд О.В. МЕДІАОСВІТА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
Усатюк Я.В., Жмуд О.В. [usatiuky@ukr.net]
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Usatyuk_Zhmud_Scientific_journal_.pdf

МЕДІАОСВІТА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто особливості медіаосвіти як необхідної складової для формування медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики. Відзначена вагомість медіаосвіти, медіакомпетентності та медіаграмотності, які розкривають багато можливостей як для учнів так і для педагогів. В статті розглянуто основні підходи до визначення медіакомпетентності майбутнього вчителя інформатики, шляхи та питання ефективності і доцільності формування медіакомпетентності педагога з метою успішної реалізації освітніх завдань. Проаналізовано поточний стан розвитку медіаосвітньої науки та обґрунтовано необхідність застосування елементів медіаосвіти у навчально-виховному процесі. Визначено напрямки впровадження медіаосвіти в процес підготовки майбутнього вчителя інформатики та окреслено основні труднощі, які на сьогоднішній день його супроводжують. До основних напрямів формування медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики відносимо: включення вимог медіаінформаційної грамотності в освітні програми фахової підготовки вчителів інформатики; введення навчальної дисципліни «Медіаосвіта та медіа грамотність», викладання якої здійснювали б медіапедагоги з метою навчання студентів теорії та практичним вмінням, необхідними для опанування сучасними засобами масової інформації; медіаосвітні елементи мають увійти до всіх інших навчальних дисциплін у вигляді використання медіа як допоміжних засобів у викладанні з одночасним вихованням культури, їх ефективного та доцільного використання. Цей напрямок передбачає творчий підхід викладача, застосування ним на своїх заняттях різноманітного якісного медіаматеріалу, який не тільки допомагав би досягати навчальної мети, а й формував би у майбутніх вчителів інформатики медіакомпетентність.
В досліджені запропоновано програму курсу «Медіаосвіта та медіаграмотність», метою якого є формування у майбутніх педагогічних і науково-педагогічних працівників певних знань і умінь з основ медіаосвіти, медіапедагогіки та аудіовізуальної грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в професійному та особистісному ставленні людини.
Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, медіакомпетентність, медіакультура, медіатехнології, підготовка вчителів інформатики.

MEDIA EDUCATION AS A NECESSARY COMPONENT IN PREPARATION
OF FUTURE COMPUTER SCIENCETEACHERS

Yana Usatyuk, Oksana Zhmud
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article deals with the features of media education as a necessary component for media competence development for future computer science teachers. The importance of media education, media literacy and media competence that have many opportunities for students and for teachers is pointed out. The article deals with the main approaches to determining the media competence of the future teacher of informatics, the ways and the question of the effectiveness and feasibility of forming the media competence of the teacher in order to successfully accomplish educational tasks. The current state of development of media education science is analyzed and the necessity of using media education elements in the educational process is substantiated. The directions of implementation of media education in the process of preparation of the future teacher of informatics are determined and the main difficulties that accompany him today are outlined.
The main directions of formation of media competence of future teachers of Computer Science include: inclusion of media information literacy requirements in educational programs of professional training of teachers of Computer Science; the introduction of the educational discipline "Media Education and Media Literacy", which teaching would be carried out by media educators in order to teach students the theory and practical skills necessary for mastering modern media; media educational elements should be included in all other disciplines in the form of using media as auxiliary means in teaching with the simultaneous education of culture, their effective and reasonable use. This direction expects the teacher's creative approach and the use of various high-quality media materials in his classes, which not only would help to achieve the educational goal, but also would form media competence of future teachers of Computer Science.
The program of the course "Media Education and Media Literacy" was proposed in the research, the purpose of which is forming certain knowledge and skills in the basics of media education, media pedagogy and audiovisual literacy in future pedagogical and scientific-pedagogical workers in order to solve modern media pedagogical problems, understanding the role and significance of the media world in professional and personal attitude of a person.
Keywords: media education, media literacy, media competence, media culture, media technology, computer science teachers training.

Список використаних джерел

  1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. Редакція 2010 року. URL: http://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini (дата звернення 23.01.2018)
  2. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні Редакція 2016 року. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_u kraini_nova_redaktsiya/ (дата звернення 18.02.2018)
  3. Програма курсу ІНФОРМАТИКА 5 – 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/programa-informatika-5-9-traven-2015.pdf" (дата звернення 18.02.2018)
  4. Наумук І.М. Медіакомпетентність майбутнього вчителя інформатики як необхідна умова його готовності до професійної діяльності. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 2015. № 46. - С. 43-48.
  5. Мясникова Т.B. Развитие медиакомпетентности студентов университета : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Оренбург, 2011. 24 с.
  6. Коневщинська О. Е. Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах сучасного інформаційного суспільства. Інформаційні технології і засоби навчання, 2016. Т. 54, вип. 4. С. 32-41.
  7. Донина И. А. Формирование готовности будущего педагога к развитию информационной культуры младших школьников: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Новгород, 1999. 18 с.
  8. Баришполець О.Т. Український словник медіакультури . НАПН України. Київ: Міленіум, 2014. 196с.
  9. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчальний посібник / О.Т. Баришполець та ін.; за заг.ред. Л. А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. К.: Міленіум, 2009. 440 с.
  10. Саварин П.В. Науково-теоретичні передумови застосування медіатехнологій у підготовці фахівців технічного профілю. Науково-методичний журнал. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2016. №4 С. 4
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 21.02.2019 | Переглядів: 791 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar