Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лучанінова О.П. ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Лучанінова О.П. [2017olgapetrova@gmail.com]
Національна металургійна академія України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Luchaninova_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

У статті подано різні наукові підходи, аналіз поняття «аналітично-інформаційна компетентність», автор звертається до праць відомих дослідників (Петренко Л.М. та ін.) з цієї проблеми щодо уточнення понять «аналітична компетентність», «інформаційна компетентність».
Формулювання проблеми. Розкрито зміст поняття, структурні елементи й ефективні засоби формування аналітично-інформаційної компетентності майбутніх педагогів на заняттях із дисциплін фахової підготовки.
 Матеріали і методи. автор використовує порівняння, синтез, аналіз, узагальнення, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду науковців для досягнення своєї мети. Результатом стало уточнення цього поняття для майбутніх педагогів: «аналітично-інформаційна компетентність» майбутніх педагогів – це система аналітичних та інформаційних знань, умінь, навиків з пошуку, аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення інформації; обробка її навчального змісту, необхідного для майбутньої професійної діяльності, а також самоорганізація та самоконтроль власної інформаційної діяльності.
Результати. У статті також теоретично обґрунтовуються найбільш ефективні організаційно-педагогічні умови, що будуть сприяти  формуванню аналітично-інформаційної компетентності майбутніх педагогів, а саме: використання у процесі навчання студентів інноваційних форм, методів та засобів навчання, а саме коучингу; спрямування діяльність викладача на формування у студентів стійкої професійно-орієнтованої мотивації до навчання; використання та інтеграція інформаційно-комунікаційних, технологій, що спрямовані на розвиток фахових, інформаційних, аналітичних та інших компетентностей майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки; підсилення навчально-методичного забезпечення щодо формування аналітично-інформаційної компетентності майбутніх педагогів.
Висновки. Автор пропонує методику формування аналітично-інформаційної компетентності майбутніх педагогів  на прикладі дисципліни «Методика виховної роботи в ПТНЗ» у межах коучингу: метод конкретних ситуацій, метод емоційного стимулювання, метод створення ситуації пізнавальної дискусії, мозаїка, метод проектів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: аналітично-інформаційна компетентність, аналіз, коучинг, методика формування.

FUTURE TEACHERS’ ANALYTICAL AND INFORMATIONAL COMPETENCE FORMATION
IN THE PROFESSIONAL TRAINING PROCESS

O.P. Luchaninova
National Metallurgical Academy of Ukraine

The paper presents various scientific approaches as well as the analysis of the concept “analytical and informational competence”.
Formulation of the problem. The paper has revealed the concept content, the structural elements and the effective means of the future teachers’ analytical and informational competence formation at the professional training classes.
Materials and methods. In order to achieve the purpose of the paper the author has used the methods of comparison, synthesis, analysis, generalization, as well as the scientists’ pedagogical experience study and generalization. As a result, this concept has been clarified for the future teachers and it has been formulated as follows: the future teachers’ “analytical and informational competence” is a system of analytical and informational knowledge and skills in the information search, analysis, synthesis, comparison and generalization as well as the processing of its educational content, necessary for the future professional activity and the self-organization and self-control of the personal informational activity.
Results. The paper provides theoretical grounds for the most effective organizational and educational conditions that will contribute to the future teachers’ analytical and informational competence formation. They include the use of innovative forms, methods and means of education, namely coaching; the teacher’s focus on the students’ strong professionally-centered motivation to study; the application and integration of the information and communication technologies aimed at developing the future teachers’ professional, informational, analytical and other competences in the professional training process; the academic and methodological support improvement regarding the future teachers’ analytical and informational competence formation.
Conclusions. forming the future teachers’ analytical and informational competence on basis of the subject “Educational Methodology in the Vocational Schools” as part of coaching that includes the method of specific situations, the method of emotional stimulation, the method of cognitive discussion situation creation, the mosaic, the project method is effective.
Key words: analytical and informational competence, analysis, coaching, training method.

Список використаних джерел

  1. Ахаян А.А. Структура, диагностика и средства развития информационной компетентности учащихся : научно-метод. материалы. СПб. Книж. Дом, 2008. 144 с.
  2. Баловсяк Н. В. Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки :дис. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К., 2006. 334 с.
  3. Кравченко Л.М. Наукові основи підготовки менеджерів освіти у системі неперервної педагогічної освіти : дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / Кравченко Любов Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти АПН України. К., 2009. 401 с.
  4. Петренко Л. М. Експлікація поняття "інформаційно-аналітична компетентність". Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 2012. Вип. 3. С. 70-79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npdnpbc_2012_3_8 (Дата звернення 1.02.2019).
  5. Петренко Л.М. Інформаційно-аналітична компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу: алгоритми успішної діяльності. URL: lib.iitta.gov.ua/2619/1/Петренко_НМП_(для_pdf).docx (Дата звернення 1.02.2019).
  6. Сакунова Г.В., Мороз І.О. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів з фізики через призму STEМ-освіти. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 1(15). С. 285-289.
  7. Самольянов Олег, Майкл Р. Джей Coach2: Коучинг до самой сути. URL: http://www.sstcc.ru www.b-coach.com , www.leadu.com , www.leadershipuniversity.com (Дата звернення 1.02.2019).
  8. Фролова Н.В. Организационно-педагогические условия формирования профессиональных компетенций у студентов управленческих специальностей. URL: http://vestnik.yspu.org/ releases/pedagoka_i_psichologiy/32_3 (Дата звернення 1.02.2019).
  9. Хміль Н.А. Формування у майбутніх учителів навичок використання хмарного сервісу google календар у професійній діяльності. Фізико-математична освіта. 2017. Випуск 4(14). С. 118-123.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 861 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar