Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Друшляк М.Г. СЛОВНИК ВІЗУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ГРАФІЧНА КУЛЬТУРА, ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА
Друшляк М.Г. [marydru@fizmatsspu.sumy.ua]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22/2019_4-22-Drushlyak_FMO.pdf

СЛОВНИК ВІЗУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ГРАФІЧНА КУЛЬТУРА, ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА

Формулювання проблеми. В умовах посилення візуальної комунікації у сучасному суспільстві формується нова культура сприйняття інформації – переважно у візуальній формі. Збільшення візуальної складової призводить до впровадження терміну «візуальний» у освітню галузь. Відбувається оновлення її поняттєво-термінологічного апарату і спостерігається дисонанс, пов'язаний із змістом категорій «візуальної» освіти.
Матеріали і методи. Аналіз науково-педагогічних джерел для визначення змістового наповнення понять «графічна культура», «інтелектуально-графічна культура», «візуальна культура».
Результати. Графічна та візуальна культура – це певний рівень досконалості в оволодінні діяльністю, яка пов’язана певною мірою з різними типами інформації: графічною (за формою представлення) – це інформація у вигляді зображень, таблиць, схем, графіків, або візуальною (за способом сприйняття) – це інформація, що сприймається органами зору. Графічна культура – це інтегративна якість особистості, яка характеризується високим рівнем сформованості графічних знань, умінь та навичок, готовністю використовувати їх у професійній діяльності, здатності відтворювати, зберігати та передавати графічними засобами різноманітну інформацію, передбачає здатність до аналізу, прогнозування, рефлексії професійної діяльності та забезпечує професійний творчий саморозвиток, самовдосконалення й підвищення фахового рівня. Інтелектуально-графічна культура – це сукупність знань, умінь, цінностей та уявлень, що дозволяють не тільки засвоювати одиниці навчального матеріалу через наочно-образні (візуальні) моделі знань, а і самостійно їх проектувати, використовуючи в рівній мірі як логічні, так і художні можливості. Візуальна культура – це інтегративна якість особистості, яка характеризується високим рівнем візуальних знань, умінь та навичок (здатність сприймати, розпізнавати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, співставляти, представляти та створювати власні візуальні образи), готовністю використовувати їх у професійній діяльності.
Висновки. Результати даного дослідження дають можливість із наповненням і співвідношенням понять «графічна культура» та «візуальна культура», оскільки у науковій літературі трактування цих понять різнорідні і не завжди аргументовані.

Ключові слова: словник «візуальної» освіти, культура, графічна культура, інтелектуально-графічна культура, візуальна культура.

GLOSSARY OF “VISUAL” EDUCATION: GRAPHICAL CULTURE, VISUAL CULTURE
Drushlyak M. G.
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. In the context of increased visual communication, a new culture of information perception is formed in modern society, mainly in the visual form. Increasing the visual component leads to the introduction of the term "visual" in the educational field. There is an update of its conceptual and terminological apparatus and there is a dissonance associated with the content of categories of "visual" education.
Materials and methods. Analysis of scientific and pedagogical sources to determine the content of the concepts of "graphic culture", "intellectual-graphic culture", "visual culture".
Results. Graphic and visual culture is a certain level of excellence in mastering an activity that is in one way or another related to different types of information: graphic (in the form of presentation) is information in the form of images, tables, diagrams, graphs, or visual (in the way perception) is information that is perceived by the eye. Graphic culture is an integrative quality of a person, characterized by a high level of graphic knowledge, skills, ability to use them in professional activity, ability to reproduce, store and transmit various information by graphic means, implies the ability to analyze, predict, reflect and provide professional creative self-development, self-improvement and professional development. Intellectual-graphic culture is a collection of knowledge, skills, values and ideas that allow us not only to absorb units of educational material through visual models of knowledge, but also to design them independently, using equally logical and artistic opportunities. Visual culture is an integrative quality of a person characterized by a high level of visual knowledge, skills (ability to perceive, recognize, analyze, interpret, evaluate, contrast, represent and create their own visual images), willingness to use them in their professional activities.
Conclusions. The results of this study provide an opportunity with the content and correlation of the concepts of "graphic culture" and "visual culture", since the interpretation of these concepts in the scientific literature is heterogeneous and not always substantiated.
Keywords: glossary of "visual" education, culture, graphic culture, intellectual-graphic culture, visual culture.

Список використаних джерел

 1. Martin J. Downcast eyes: The denigration of vision in twentieth-century Frenchthought. Berkeley: University of California Press, 1993.
 2. Paul B. Visual Culture Art Education: Why, What and How. Copyright NSEAD, 2002.
 3. Rorty R. Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philosophy. The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. P. 1 -39.
 4. Аранова С.В. Интеллектуально-графическая культура визуализации учебной информации в контексте модернизации общего образования. Педагогические науки. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 5. С.9-16.
 5. Аранова С.В. К методологии визуализации учебной информации. Интеграция художественного и логического. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2011. № 2. С. 18–24.
 6. Арнольдов А. И. Введение в культурологию. М.: НАКиОЦ, 1993. 349 с
 7. Белоусова Л. И., Житенева Н.В. Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Т. 40, № 2. С. 1-13
 8. Брыкова Л. В. Формирование графической культуры будущего инженера. Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2011. №1(7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-graficheskoy-kultury-buduschego-inzhenera/. Дата звернення 15.12.2019.
 9. Буянов П.Г. Формування графічної культури у майбутніх учителів трудового навчання України та Російської Федерації (порівняльний аналіз): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 22 с
 10. Гершунский Б.С. Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методика, практика: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2003. 768 с.
 11. Гомонюк О. М. Теоретичні та методичні основи формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних заклада: дис. … канд.пед.наук : 13.00.04 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинськогою, 2012. 693с.
 12. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.
 13. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Рус. яз., 1989.
 14. Джеджула О. М. Шляхи розвитку графічної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2018. №50. С. 261-265.
 15. Дидактичні засади відбору і структурування змісту навчального предмета "Креслення" для професій металообробного профілю: метод. посібн. для професій металообробного профілю / Сидоренко В.К., Голіяд І.С., Кулик Є.В., та ін.; К., 2009. 351 с.
 16. Друшляк М. Г. Словник візуальної освіти: наочність, візуалізація, візуальне мислення. Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 1(15). Ч. 2. С. 78-83. URL: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-499. Дата звернення 19.12.2019.
 17. Друшляк М.Г. Словник «візуальної» освіти: графічна компетентність, візуальна компетентність. Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 3(21). С.59-65. DOI 10.31110/2413-1571-2019-021-3-009.
 18. Друшляк М.Г. Словник «візуальної» освіти: графічна грамотність, візуальна грамотність. Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 2(20). Ч.2. С.34-45.
 19. Дубовая Н.В. Визуальная культура в аспекте современности. Тези доповідей III междунар. науч.-практ. конф. «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии». Новосибирск: СибАК, 2010.
 20. Ефимов Ю. И., Громов И. А. Человеческий фактор и культура. Л.: Наука,1989. 192 с.
 21. Зинченко В. П. Работа понимания. Психологическая наука и образование. 1998. №4. С. 17.
 22. Зорин С. С., Веретенникова Л. К. Формирование визуальной культури. РИЦ ГГПИ Глазов, 2002. 188с.
 23. Каган М.С. Философия культуры : учебное пособие для вузов. СПб. : Петрополис,1997. 205 с.
 24. Коган Л.Н. Очерки социальной теории культуры. Свердловск, 1972. 169 с.
 25. Кребер А. Культура: Критический анализ концепций и дефиниций. М. 1992.
 26. Культура и культурология : словарь / сост. и ред. А.И. Кравченко. М.: Академич. Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 928 с.
 27. Курина В.А. Формирование графической культуры у будущих учителей технологии: дис. … канд. пед. наук. Брянск, 1997. 232 с.
 28. Лагунова М.В. Графическая культура инженера (основы теории): монография. Н. Новгород: Изд-во ВГИПИ, 2001. 251 с.
 29. Лисюткин О. М. К вопросу о становлении категории «культура» (XVIII – начало XIX в.). Философские науки. 1982. № 3. С. 24-27.
 30. Лямина А. А. Формирование графической культуры у будущих конструкторов-модельеров в колледже : автореф.дис … канд. пед. наук : 13 00 08. Ставрополь, 2007. 26 с.
 31. Мехоношина, О. В. Развитие визуальной культуры студентов художественно-педагогических специальностей при изучении искусства шрифта : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ин-т худож. образования Рос. акад. образования. Москва, 2011. 174 с.
 32. Моргун О. М. Визуальная культура невербальных коммуникаций в современной наружной рекламе : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 : Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств. Краснодар, 2010. – 271 с.
 33. Нищак І. Д. Інженерно-графічні знання, уміння та навички вчителя технологій: квінтесенція понять. Педагогічні науки, 2014, № 2 (66). С. 365-370
 34. Нищак І.Д. Інженерно-графічна культура вчителя технологій як професійний феномен. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка. 2015. С.186-188.
 35. Новая философская энциклопедия : В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд: научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс. А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. – М. : Мысль, 2001. Т.2. 634 с.
 36. Потієнко В.О. З’ясування сутності поняття "художньо-графічна культура". Трудова підготовка в сучасній школі. 2012. № 11. С. 26-30.
 37. Психологічна енциклопедія / упор. О. М. Степанов. К.: “Академвидав”, 2006. 424 с.
 38. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках / Ред. Г.В.Осипов. М. : Издателськая группа ИНФРА. М- НОРМА, 1998. 488 с.
 39. Сырова Н. В., Чикишев В. Н. Визуальная культура как средство формирования общей и профессиональной культуры человека. Вестник Мининского университета. 2018. Том 6. № 1. С. 12-21.
 40. Цицерон М.Г. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров. М.: Наука, 1985. 381 с.
 41. Чемоданова Т.В. Система информационно-технического обеспечения графической подготовки студентов технического вуза: дис. … док. пед. наук: 13.00.08. Екатеринбург, 2004. 497 с.
 42. Энциклопедический словарь / Под ред. Б.А. Введенского. М.: ”БСЭ”, 1954. Т. 2. 202с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 13.02.2020 | Переглядів: 887 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar