Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Погорєлов М.Г. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНІСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ...
Погорєлов М.Г. [texfak@gmail.com]
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Pohorielov_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНІСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка проблеми. Стаття присвячена питанням готовності майбутнього викладача професійного навчання у галузі транспорту до застосування ІКТ. На сьогодні відсутні наукові дослідження, присвячені системному вивченню процесу формування готовності цієї категорії інженерно-педагогічних працівників. Метою статті є визначення основних компонентів готовності майбутнього викладача професійного навчання у галузі транспорту до застосування ІКТ у професійній діяльності.
Матеріали і методи: теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація – для вивчення науково-теоретичних положень і практичного досвіду формування готовності майбутніх інженерів-педагогів в галузі транспорту до застосування ІКТ у професійній діяльності; абстрагування, моделювання, рефлексія власної науково-педагогічної діяльності – для обґрунтування та розроблення моделі системи формування готовності майбутніх інженерів-педагогів у галузі транспорту до застосування ІКТ в професійній діяльності й визначення організаційно-педагогічних умов її ефективного функціонування.
Результати. Уточнено поняття «готовність до діяльності» майбутніх викладачів професійного навчання. Визначено структуру готовності майбутніх викладачів професійного навчання у галузі транспорту до застосування ІКТ.
Висновки. вчені-дослідники визначають структуру професійно-педагогічних умінь вчителя (викладача), виходячи з функцій педагогічної діяльності, етапів управління освітнім процесом та логіки процесу розглянутої діяльності. Аналіз науково-педагогічної літератури та результатів власного дослідження свідчить, що для виявлення компонентного складу умінь застосування ІКТ у професійній діяльності необхідно опиратися на такі структурні складові діяльності викладача професійного навчання у галузі транспорту, як: гностична, проектувально-конструктивна, контрольно-оцінювальна, організаційна та комунікативна. Відповідно розрізняють гностичні, проектувально-конструктивні, контрольно-оцінювальні, організаційні та комунікативні вміння застосування ІКТ у професійній діяльності, зокрема і викладачем професійного навчання в галузі транспорту.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, готовність до діяльності, структура готовності, формування готовності майбутнього викладача професійного навчання у галузі транспорту, підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

FORMATION OF PREPAREDNESS OF FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING IN THE FIELD OF TRANSPORT TO THE APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITIES
M. Pohorielov
State Educational Institution “Donbass State Pedagogical University”, Ukraine

Formulation of the problem. The article deals with the readiness of future teachers of vocational training to apply ICT as a pedagogical category. At present, there are no scientific studies on the study of the process of forming readiness of this category of engineering and teaching staff. The purpose of the article is to identify the main components of a future teacher's professional readiness in the field of transport for the application of ICT in professional activity.
Materials and methods: theoretical: analysis, synthesis, generalization, comparison, systematization - to study the scientific-theoretical provisions and practical experience of forming the readiness of future engineers-educators in the field of transport to use ICT in professional activity; abstraction, modeling, reflection of own scientific and pedagogical activity - to substantiate and develop a model of the system of formation of future engineers-pedagogues in the field of transport for the application of ICT in professional activity and to determine the organizational and pedagogical conditions of its effective functioning.
Results. The concept of “readiness for activity” of future teachers of vocational training has been determined.  The structure of future teachers' training in the field of transport for the application of ICT has been determined.
Conclusions. Scientists-researchers determine the structure of professional and pedagogical skills of the teacher (teacher), based on the functions of pedagogical activity, stages of management of the educational process and logic of the process of the activity. The analysis of the scientific-pedagogical literature and the results of own research shows that in order to identify the component composition of ICT skills in professional activity, it is necessary to rely on such structural components of the teacher's professional training in the field of transport as: gnostic, design-constructive, control and evaluation, organizational and evaluation communicative. Accordingly distinguish gnostic, design and construction, control and evaluation, organizational and communication skills in the use of ICT in professional activity, including the teacher of professional training in the field of transport.
Keywords: information and communication technologies, readiness for activity, structure of readiness, formation of readiness of future teacher of vocational training in the field of transport, training of skilled workers in institutions of professional (vocational-technical) education.

Список використаних джерел

  1. Деркач А.А. Идеологическое воздействие: социально-психологические и педагогические аспекты. Москва : Мысль, 1985. 310 с.
  2. Понукалин А.А. Состояние готовности к труду в условиях проблемной ситуации. Психологические проблемы профессиональной деятельности. Саратов, СГУ, 1991. С. 136–144.
  3. Сластенин В.А. Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе: содержание, структура, функционирование. Процесс подготовки учителя в системе высшего педагогического образования : межвуз. сб. науч. трудов / под. ред. В.А. Сластенина. Москва, 1982. С. 14–28.
  4. Лейбовский М.А. Формирование готовности студентов педагогических вузов к использованию вычеслительной техники в учебном процессе. Москва, 1988. 137 с.
  5. Останний И.Н. Формирование готовности студентов педагогических вузов к использованию интернет-технологий в образовательном процессе: дис. … канд. пед. наук. Москва, 2007. 160 с.
  6. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. Москва : Просвещение, 1976. 107 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 06.03.2020 | Переглядів: 588 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar