Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Bazurin V. THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SUCCESSFUL SYSTEM PROGRAMMING STUDYING STUDENTS OF THE SPECIALITY "СOMPUTER ENGINEERING"
Bazurin V. [vbazurin@gmail.com]
Kovpak Hlukhiv Agrotechnical Institute of Sumy National Agrarian University, Ukraine
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Bazurin_FMO.pdf

THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SUCCESSFUL SYSTEM PROGRAMMING STUDYING STUDENTS OF THE SPECIALITY "СOMPUTER ENGINEERING"

System programming is an important component of the professional training of specialists specializing in "Computer Engineering". Various factors and pedagogical conditions affect the learning outcomes of student learning in Assembler. The article outlines those which, according to the author, are the most important: initial knowledge and skills of students; programming environment for Assembler language; means of training; training method; motivating students to study programming at Assembler.
Formulation the problem. The role of computer networks in human life continues to grow. Computer networks are used in most industries. Specialists of the specialty "Computer Engineering" carry out planning, installation and maintenance of computer networks at enterprises, organizations, and settlements. Specialists of this specialty are in great demand in the labor market. However, the pedagogical conditions for successful learning of system programming remain insufficiently defined.
Materials and Methods. Analysis of research by scientists and methodologists, analysis of curricula, analysis of pedagogical experience.
Results. The importance of system programming is indicated in the computer science education professional program. Based on the analysis of own pedagogical experience, it is established that the success of learning system programming depends on many factors: the level of logical and algorithmic thinking of students, the ability to create programs using basic algorithmic constructions, motivation, the use of optimal programming environment, control by the teacher.
Conclusions. For successful training of students of the specialty "Computer Engineering," it is necessary to compliance system programming with the following pedagogical conditions: sufficient level of knowledge and skills in disciplines; choice of optimal programming environment; application of auxiliary means of training; appropriate training method.
Key words: system programming, maintenance of computer systems and networks, Assembler, pedagogical conditions, training, computer engineering.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»
Віталій Базурін
Глухівський агротехнічний інститут ім. С.А.Ковпака
Сумського національного аграрного університету, Україна

Анотація. Системне програмування є важливою складовою професійної підготовки фахівців, що навчаються за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія". Різні фактори та педагогічні умови впливають на результати навчання студентів програмування на мові Асемблер. У статті окреслено ті, які, на думку автора, є найважливішими: початкові знання та вміння учнів; програмування навколишнього середовища для мови Асемблер; засоби навчання; метод навчання; мотивація студентів до вивчення програмування в Асемблері.
Формулювання проблеми. Роль комп'ютерних мереж у житті людини продовжує зростати. Комп'ютерні мережі використовуються в більшості галузей промисловості. Планування, установка та обслуговування комп'ютерних мереж на підприємствах, в організаціях та населених пунктах здійснюють фахівці спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Спеціалісти цієї спеціальності користуються великим попитом на ринку праці. Однак педагогічні умови для успішного засвоєння системного програмування залишаються недостатньо визначеними.
Матеріали і методи. Аналіз досліджень вчених і методистів, аналіз навчальних планів, аналіз педагогічного досвіду, аналіз результатів педагогічного експерименту.
Результати. Важливість системного програмування зазначена в освітньо-професійній програмі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». На основі аналізу власного педагогічного досвіду встановлено, що успіх навчання системного програмування залежить від багатьох чинників: рівень логічного та алгоритмічного мислення студентів, сформованість уміння створювати програми з використанням основних алгоритмічних конструкцій, мотивація, застосування оптимального середовища програмування, контроль з боку викладача.
Висновки. Для успішного навчання студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» системного програмування необхідне дотримання таких педагогічних умов: достатній рівень знань і вмінь з дисциплін; вибір оптимального середовища програмування; застосування допоміжних засобів навчання; відповідна методика навчання.
Ключові слова: системне програмування, обслуговування комп'ютерних систем і мереж, Асемблер, педагогічні умови, навчання, комп'ютерна інженерія

References

  1. Vu, H. (2019) The Forgotten Assembly Programming Language. Journal of Scientific and Engineering Research, 3(1), 17-20, 2016. http://jsaer.com/download/vol-3-iss-1-2016/JSAER2016-03-01-17-20.pdf, Last accessed: 2019/01/31.
  2. Chau, Chi-Fai, && Fung, Yu-Fai (2007) A Tool for Self-Learning Assembly Language Programming and Computer Architecture: Design and Evaluation. Computer applications in engineering education, 15 (1), 41-54 (2007) http://www3.interscience.wiley.com/journal/116835322/issue, Last accessed: 2019/01/31.
  3. Levoshko, O.L.& Konstantinova, L.V. (2008) The programming language Assembler in tasks of system programming of the operating system Windows. Collection of scientific works of Kirovohrad national technical university in agricultural production, branch engineering, automation. Kirovograd, KNTU, 2007, 19, 81-85.
  4. Dederkal, P.T. (2016) Assembler: the beginning of programming. Abstracts of the VIII International Scientific and Technical Conference "Informational and Computer Technologies 2016", Zhytomyr, April 22-23, 2016. Zhytomyr: ZhDTU, 2016: 228. (2016). https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/228.pdf Last accessed: 2019/01/31.
  5. Standard of a higher educational institution (2013) Educational and professional program. Direction of preparation 6.050102 "Computer Engineering". Specialty 5.05010201 "Maintenance of computer systems and networks". Alexandria, 52 p. (2013).
  6. Ideone.com – Online Compiler and IDE. https://ideone.com/ Last accessed: 2019/01/31.
  7. Kravets, V.O., Rysovany, O.M. (2008) System programming. Assembler for Win32 API. Tutorial. Kharkiv, NTU "KPI", 512.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 695 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar