Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Глазунова О.Г., Гуржій А.М. та ін. НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ОРГАНІЗАЦІЯ, КОНТЕНТ, ІНСТРУМЕНТИ
Глазунова О.Г., Гуржій А.М. та ін. [o-glazunova@nubip.edu.ua]
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Glazunova-Gurzhiy_FMO.pdf

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ОРГАНІЗАЦІЯ, КОНТЕНТ, ІНСТРУМЕНТИ

Формування проблеми. Матеріали статті присвячені питанню організації неформальної освіти ІТ фахівців. Розглянуто проблема мотивації студентів до неформальної освіти з використанням хмарних сервісів і ресурсів Microsoft. Запропоновано організаційні аспекти та управлінські процедури згідно вимогам ISO 9001, які розроблені у Національному університеті біоресурсів і природокористування (НУБіП) України.
Матеріали і методи. Здійснено класифікацію та систематизацію теоретичних відомостей; проведено аналіз хмарних сервісів і ресурсів Microsoft для використання у неформальній освіті майбутніх ІТ-фахівців; опрацювання результатів опитувань. Експериментальна база дослідження: НУБіП України, в експерименті взяли участь студенти спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерна інженерія» закладу вищої освіти, загальна кількість учасників – 300 осіб.
Результати. Застосування хмарних сервісів і ресурсів Microsoft в освітньому процесі майбутніх ІТ-фахівців, дає можливість ефективно впроваджувати такі методи навчання, як метод проєктів, перевернутого навчання, що призводить до нової якості навчання, сприяння реалізації індивідуальної освітньої траєкторії студентів. Зарахування результатів неформальної освіти дозволяє розширити можливості для здобуття студентами спеціальних компетентностей та поглибленні знань, вмінь, навичок в межах фахових навчальних дисциплін.
Висновки. Хмарні сервіси та ресурси Microsoft можуть бути ефективно інтегровані у навчальний процес майбутніх ІТ-фахівців, а також студентів інших спеціальностей. За результатами експериментальних досліджень у студентів підвищуються не лише результати успішності, а й розвиваються особистісні навички. Крім того, для студентів ІТ-фаху існують додаткові можливості використовувати сервіси та середовища для програмної розробки, що призводить до зростання задоволеності студентів, мотивації до навчання, доступності навчання, поглиблюючи свої теоретичні знання та практичні навички завдяки поєднанню формальної та неформальної освіти.
Ключові слова:  неформальна освіта, підготовка майбутніх ІТ-фахівців, процедура управління, хмарні сервіси, хмарні ресурси.

INFORMAL EDUCATION OF FUTURE SPESIALIST OF INFORMATION TECHNOLOGY:
ORGANIZATION, CONTENT, INSTRUMENTS

O. Glazunova1, A. Gurzhiy2 T. Voloshyna1, V. Korolchuk1 and O. Parhomenko1
1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine
2Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine

Formulation of the problems. The article deals with the problem of the organization of the non-formal education of future IT specialists. The main focus of the issue is on students' motivation for non-formal education using Microsoft's cloud services and resources. The organizational aspects and management procedures according to the requirements of ISO 9001, developed at the National University of Life and Environmental Sciences (NULES) of Ukraine, are proposed. 
Materials and methods. The classification and systematization of theoretical information have been carried out; an analysis of cloud services and resources for use in the informal education of future IT specialists; the processing of survey results. The experimental base of research: NULES of Ukraine, students of "Computer Science", "Software Engineering", "Computer Engineering" higher education institutions participated in the experiment, with a total of 300 participants.
Results. The use of Microsoft's cloud services and resources in the educational process of future IT specialists makes it possible to effectively implement such learning methods as the inverted learning project method, which leads to a new quality of learning, facilitating the realization of the individual educational trajectory of students. The inclusion of the results of informal education allows expanding the opportunities for students to acquire special competencies and to deepen knowledge, skills, and skills within the professional disciplines.
Conclusions. Microsoft's cloud services and resources can be effectively integrated into the learning process of future IT specialists as well as students in other specialties. According to the results of experimental studies, students not only improve their academic performance but also develop their soft skills. Besides, there are extra opportunities for IT specialists to use software development services and environments, leading to increased student satisfaction, motivation for learning, accessibility to learning, deepening their theoretical knowledge and practical skills through, a combination of formal and informal education.
Keywords: informal education, training of future IT specialists, management procedure, cloud services, cloud resources.

Список використаних джерел

  1. Крашеніннік, І. В., Осадчий, В. В. (2017). Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр., 54-55, 72-82.
  2. Глазунова, О. Г., Волошина, Т. В. (2014). Інформаційно-комунікаційні технології організації формальної, неформальної та інформальної самостійної роботи студентів ІТ-спеціальностей. Вісник національного університету оборони України, 4(41), 35-43.
  3. Glazunova, O. G., Kuzminska, O. G., Voloshyna, T. V., Sayapina, T. P., Korolchuk, V. I. (2017). Е-environment based on Microsoft Share Point for the organization of group project work of students at higher education institutions. Information Technologies and Learning Tools, 62 (6), 98-113. Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1837.
  4. Татауров, В. П., Шишкіна, М. П. (2019). Використання сервісів Microsoft Office 365 у процесі навчання дисципліни «Інформаційні технології в освіті» у закладі вищої педагогічної освіти. Фізико-математична освіта. 4(22), 124-129.
  5. Atkins, L., Cole C. (2010). An Introduction to Collaboration with SharePoint for Firstyear Business Students. Journal of Information Systems Education, 21(3), 283-287. Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/108499.
  6. Ellison, A., Arora, M. (2013) Harnessing the power of Office 365 to provide a social learning environment through a new Student Portal, 19th EUNIS Congress «ICT Role for Next Generation Universities», 2013. DOI:10.7250/eunis.2013.010.
  7. Корольчук, В. І. (2018). Організація міждисциплінарних проектів в підготовці ІТ-фахівців. Наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ.
  8. Глазунова, О.Г., Корольчук, В.І., Волошина, Т.В. (2019). Міждисциплінарний проєкт як засіб формування інтегральної компетентності майбутніх ІТ-фахівців. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 1, 136-147.
  9. Кузьмінська, О. Г. Волошина, Т. В., Саяпіна, Т. П. (2016). Технології навчання в умовах інноваційно-орієнтованого освітнього середовища: компетентнісний підхід та освітні комунікації. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, 253, 134-143.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 769 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar