Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кисельов В.О., Балашов Д.І. МОЖЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВ
Кисельов В.О., Балашов Д.І. [kyselev@ukr.net]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-2/2020_3-25-2_Kyseliov-Balashov_FMO.pdf

МОЖЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Формулювання проблеми. Проблему вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання доцільно вирішувати шляхом формування їхньої професійної майстерності не лише у процесі формальної освіти у ЗВО, але й шляхом неформального навчання. Метою дослідження є представити аналіз стану підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів засобами неформальної освіти.
Матеріали і методи. Теоретичні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; узагальнення та систематизація. Емпіричні методи: анкетування.
Результати. Завданням неформальної освіти у галузі ФКіС передбачено створення умов для покращення стану здоров'я, формування мотиваційно-ціннісних установок для повної реалізації свого фізичного, психічного, духовного потенціалу, засвоєння знань про сутність здоров'я і здорового способу життя, розвиток умінь та навичок щодо самостійної оцінки свого здоров'я, виховання відповідальності за вибраний стиль поведінки щодо власного здоров'я. Вирішення цих завдань у системі неформальної освіти, зокрема під час проведення фізкультпауз; занять спортивних секцій, груп аеробіки, шейпінгу, фітнесу, відвідування тренажерної зали тощо; проведення масових фізкультурно-спортивних заходів змагального характеру; масових фізкультурно-спортивних заходів, слугуватиме формуванню відповідних компетентностей у студентів. Для студентів експериментальних груп нами пропонувалася участь у різноманітних масових фізкультурно-спортивних заходах змагального характеру: чемпіонати з баскетболу, футболу тощо, тренінги, у тому числі онлайн; флешмоби; спортивно-розважальні ігри, проведення педагогічної практики в умовах неформальної освіти ЗЗСО, а також тренінгів, воркшопів та майстер-класів від провідних учителів фізичної культури та тренерів м. Суми тощо.
Висновки. Підтверджено вплив участі майбутніх  учителів фізичної культури у заходах неформальної освіти на формування їх готовності до організації спортивно-масових заходів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: майбутні учителі фізичної культури, професійна підготовка, спортивно-масові заходи, неформальна освіта, готовність.

OPPORTUNITIES OF NON-FORMAL EDUCATION IN FORMATION
OF READYNESS OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE TO ORGANIZE SPORTS AND MASS EVENTS

Valery Kiselyov, Dmytro Balashov
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. The problem of improving the professional training of future physical education teachers should be solved by forming their professional skills not only in the process of formal education in free educational institutions, but also through non-formal education. The purpose of the study is to present an analysis of the state of preparation of future physical education teachers for the organization of sports events by means of non-formal education.
Materials and methods. Theoretical methods: systematic analysis of scientific, psychological and pedagogical, methodological literature; generalization and systematization. Empirical methods: questionnaires.
Results. The tasks of non-formal education in the field of FC&S provide for the creation of conditions for improving health, the formation of motivational and value attitudes for the full realization of their physical, mental, spiritual potential, learning about the essence of health and healthy living, development of skills for independent assessment of their health, education of responsibility for the chosen style of behavior in relation to their own health. Solving these problems in the system of non-formal education, in particular during physical education breaks; classes in sports sections, aerobics, shaping, fitness, gym, etc .; holding mass physical culture and sports events of a competitive nature; mass physical culture and sports events, will serve the formation of relevant competencies in students. For students of experimental groups we offered participation in various mass physical culture and sports events of competitive character: championships in basketball, football, etc., trainings, including online; flash mobs; sports and entertainment games, pedagogical practice in the context of non-formal education, as well as trainings, workshops and master classes from leading teachers of physical culture and coaches in Sumy, etc.
Conclusions. The influence of the participation of future physical education teachers in non-formal education activities on the formation of their readiness for the organization of sports events has been confirmed.
Key words: future physical education teachers, professional training, sports events, non-formal education, readiness.

Список використаних джерел

 1. Bielski J. Teoretyczne i metodyczne podstawy efektywności pracy nauczyciela wychowania. Piotrków Trybunalski : Wyd. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb.; 2000.
 2. Druz V.A., Iermakov S.S., Nosko M.O., Shesterova L.Y., Novitskaya N.A. The problems of students’ physical training individualization. Pedagogics Psychology MedicalBiological Problems of Physical Training and Sports. 2017. № 21 (2). С. 51-59. doi: 10.15561/18189172.2017.0201
 3. Educating the Student Body: Taking Physical Activity and Physical Education to School. 2013 February 1. Available from:   //www​.healthypeople​.gov/2020/topicsobjectives2020​/pdfs/PhysicalActivity.pdf.
 4. Faulkner G., Dwyer J., Irving H. Specialist or Nonspecialist Physical Education Teachers in Ontario Elementary Schools: Examining Differences in Opportunities for Physical Activity. The Alberta Journal of Educational Research. 2008. № 54 (4). Р. 407-419.
 5. Fogel V.A., Miltenberger R.G., Graves R., Koehler S. The effects of exergaming on physical activity among inactive children in a physical education classroom. Journal of Applied Behavior Analysis. 2010. № 43 (4). Р. 591-600.
 6. Iermakova T.S. Forming a health culture of future teachers in Polish educational establishments. Physical Education of Students. 2014. № 18 (5). Р. 14-19. doi: 10.15561/20755279.2014. 0503
 7. Physical Education and Sport at School in Europe: Eurydice Report European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.
 8. Podrigalo I., Iermakov S., Rovnaya О., Zukow W., Nosko M. Peculiar features between the studied indicators of the dynamic and interconnections of mental workability of students. Journal of Physical Education and Sport. 2016. № 16 (4). Р. 1211-1218. doi: 10.7752/jpes.2016.04193
 9. Skurikhina N.V., Kudryavtsev M.D., Kuzmin V.A., Iermakov S.S. Fitness yoga as modern technology of special health groups’ girl students’ psycho-physical condition and psychosocial health strengthening. Physical Education of Students. 2016. № 20 (2). Р. 24-31. doi: 10.15561/20755279.2016.0204
 10. Voinar I. Problems and Tendencies of Professionals Education in Physical Culture Area. Physical Education and Sport Pedagogy. 2011. № 17 (1). Р. 44-50.
 11. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». Вчитель. 2010. № 9. Р. 19-36.
 12. Сущенко Л.П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах. Дис…. докт. пед. наук. Київ, 2003.
 13. Однолеток Т. В., Лянной М. О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури як педагогічна проблема. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 9. С. 107 – 109.
 14. Мухін В.М. Фізична реабілітація. Київ : Олімпійська література, 2000. 424 с.
 15. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. 272 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.11.2020 | Переглядів: 863 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar