Головна » Статті » ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

Рідкодубська А.А. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Рідкодубська А.А. [Anutabanditka@yandex.ru]
Хмельницький національний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Redkodubskaya_Scientific_journal_FMO.pdf

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Анотація. Стаття присвячена аналізу процесу професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери в рамках синергетичного підходу. Сучасна наука використовує нову методологію міждисциплінарності, комплексності, системності. В якості універсальної основи для підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до професійної мобільності виступає синергетичний принцип. Зроблено висновки стосовно формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників в рамках синергетичного підходу про те, що цей процес є динамічним, системним, який характеризується єдністю цілей, інноваційних технологій за рахунок впровадження патернів нового мислення, які містять у собі нове знання про механізми і процеси самоорганізації та саморозвитку відкритих нелінійних систем. В статті виділено ряд умов, за реалізації яких можлива самоорганізація освітніх систем, їх цілеспрямований саморозвиток: відкритість системи, постійний притік інформації із соціуму; відносно колективно узгоджену поведінку суб’єктів освітнього процесу; перехід від нестійкого до стійкого стану; нелінійність, багатоваріантність розвитку, що переконує у необхідності його використання при підготовці майбутніх працівників соціальної сфери.
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх працівників, професійна мобільність, працівник соціальної сфери, синергетичний підхід, методологія підготовки.

SYNERGETIC APPROACH IN THE PREPARATION OF PROFESSIONAL MOBILITY OF FUTURE SPECIALISTS
Anna Redkodubskaya
Khmelnitsky National University, Ukraine

Abstract. The article is devoted to analysis of the professional training future social workers in the framework of the synergetic approach. Modern science uses a new methodology of interdisciplinarity, complexity, consistency. The synergetic principle is used as a universal basis for preparing future social workers for professional mobility supports. Conclusions regarding the formation of professional mobility future social workers in the framework of the synergetic approach that this process is dynamic, the system, which is characterized by unity of purpose, innovative technologies through the introduction of new thinking patterns, which contain new knowledge about the mechanisms and processes of self-organization and self-development in open nonlinear systems. The article highlights a number of conditions, implementation of which is possible self-organization of educational systems, their commitment to self-development: openness of the system, a constant flow of information from society; regarding the collectively cooperative behavior of subjects of educational process; the transition from unstable to stable state; non-linearity, diversity of development, which proves the need for its use in the preparation of future social workers.
Key words: professional training of future specialists professional mobility, social worker, synergistic approach, methodology training.

Список використаних джерел

  1. Кадомцев Б.Б. Динамика и информация / Б.Б. Кадомцев. – М.: Изд-во «АСТ», 1997. – 396 с.
  2. Кремінь В.Г.Синергетична модель розвитку освіти: філософський аспект // Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект : Матер. наук.-пр. конф. 23 жов. 2012 р.. м. Київ. – К.: ООО «Інф. системи», 201– С. 115–123.
  3. Кудин В. А. Образование в судьбах народов (Дидактика нового времени) / В. А. Кудин. – 2-е изд. доп. – К.: Гамма-Принт, 2007. – 218 с. Проблеми освіти, № 82, 2015 р. 15
  4. Кушнір В. А. Характеристика особливостей освітніх систем / В. А. Кушнір // Педагогіка і психологія. – 1999. – № – С. 83-91.
  5. Левківський М. В. Проблеми освіти у понятійній площині синергетики / М. В. Левківський, О. В. Вознюк. – Режим доступу : http://studentam.net.ua/content/view/7413/97/. – Загол. з екрану.
  6. Пригожин И. Философия нестабильности / И. Пригожин // Вопросы философии. – 1991. – № – С. 54–61.
  7. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам / Г. Хакен. – М.: Мир, 1991. – 240 с.

 

Розділ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1328 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar