Головна » Статті » ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

У категорії матеріалів: 5
Показано матеріалів: 1-5

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Формулювання проблеми. Однією з актуальних проблем сучасної дидактики, яка потребує  вирішення, є проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання. Фізика є експериментальною наукою, тому  лабораторний практикум виступає як невід’ємна складова структури її навчання  у ЗВО. Поглибленню знань з фізики мікросвіту та отриманню навичок дослідницької роботи сприяє спеціальний фізичний практикум. Результати навчання будуть вагомими лише тоді, коли процес навчання буде співпрацею активних  студента і викладача. Тому, метою нашого дослідження є виявлення шляхів активізації пізнавальної діяльності студентів на спеціальному практикумі з фізики мікросвіту.
Матеріали і методи. Для досягнення мети було використано  такі  методи як аналіз науково-методичних джерел, систематизація й узагальнення матеріалів теоретичних досліджень та власного досвіду викладача, тестове опитування щодо значущості дисципліни для  студентів.
Результати. Спеціальний практикум з фізики відкриває широкі можливості для формування низки компетентностей, які є фаховими для майбутніх фізиків та учителів фізики лише у випадку, коли студенти активно включені у процес навчання. Тому, навчальний процес будувався як творча взаємодія викладача та студента, що максимально спрямована на самостійний пошук останнім нових знань, нових пізнавальних орієнтирів,  навичок розв’язання навчальних і життєвих проблем. Для здійснення активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів застосовувались прийоми направлені на формування стійкої позитивної мотивації та на вміння використовувати сучасний арсенал технологій навчання.
Висновки. Серед основних шляхів активізації пізнавальної діяльності студентів нами виділено мотиваційний компонент та використання сучасних технологій навчання. Результати проведеного дослідження щодо значущості спеціального фізичного практикуму для студентів, які його вивчали, показали високий чи середній її рівень,  що можна розглядати як показник умотивованості студентів, як показник ефективності  застосовуваної методики навчання, як основу для підвищення ефективності педагогічної діяльності та вдосконалення педагогічної майстерності.

Formulation of the problem. One of the pressing problems of modern didactics that needs to be solved is the problem of activating students' educational and cognitive activity in the learning process. Physics is an experimental science, so the laboratory practicum acts as an integral part of the structure of its study in higher education institutions. A special physical practicum contributes to the development of knowledge in the physics of the microworld and the acquisition of research skills. The learning results will be significant only when the learning process is a collaboration between the active student and the teacher. Therefore, the purpose of our research is to identify ways to activate the cognitive activity of students at a special practicum of microworld physics.
Materials and methods. To achieve this goal, we used such methods as analysis of scientific and methodological sources, systematization and generalization of theoretical research materials and the teacher's own experience, a test survey on the importance of the discipline for students, followed by mathematical processing of the obtained data.
Results. A special physics practicum opens up wide opportunities for developing several competencies that are professional for future physicists and physics teachers only when students are actively involved in the learning process. Therefore, the educational process was built as a creative interaction between the teacher and the student, which is maximally aimed to independently search for the latest new knowledge, new cognitive guidelines, skills to solve educational and life problems. To activate the educational and cognitive activities of students, techniques were used aimed at the formation of stable positive motivation and the ability to use the modern arsenal of learning technologies.
Conclusions. Among the main ways to activate students' cognitive activity, we have identified a motivational component and the use of modern learning technologies. The results of the study on the importance of a special physical practicum for students who studied it showed a high or medium level of it, which can be considered as an indicator of student motivation, as an indicator of the effectiveness of the applied teaching methodology, as a basis for improving the effectiveness of pedagogical activity and improving pedagogical skills.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ | Переглядів: 1071 | Author: Салтикова А., Завражна О., Стома В. | Download in PDF |

Предметом дослідження виступає аналіз наукових праць вітчизняних педагогів, які у 50 – 80-х роках ХХ ст. присвятили свою увагу вирішенню проблеми дитячої злочинності. Стаття досить вдало репрезентує здобутий теоретичний досвід таких діячів освіти, як Г. Ващенко, Л. Голубєва, Г. Міньковський, В. Сухомлинський, А. Тузов. Аналіз наукових праць показав підвищений інтерес науковців до вивчення особистості неповнолітнього, причин скоєння правопорушень, пошуку комплексного засобу й підходу до вирішення проблеми дитячої злочинності.
Формулювання проблеми. Подолання такої проблеми, як правопорушення серед неповнолітніх, вимагає від сучасних педагогів-науковців та освітян-практиків звернутися до надбань вітчизняної системи соціального виховання минулих років. Особливої уваги до себе привертає розвиток вітчизняної системи освіти 50 – 80 рр. ХХ ст. В цей час в Україні були розроблені основні педагогічні положення, які стали підґрунтям для подальшого розвитку соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми правопорушниками.
Матеріали і методи. Методологія дослідження містить методологічні підходи та групу загальнонаукових методів. Комплекс методологічних підходів включає історико-логічний, культурологічний, парадигмальний підходи. До групи загальнонаукових методів увійшли методи теоретичного аналізу, синтезу, абстрагування та конкретизації.
Результати. Історична розвідка засвідчила, що основою виховання у 50 – 80-х рр. ХХ ст. була народна педагогіка. Її цінність являли собою такі показники як добро, совість, честь, обов’язок, гідність. Було запроваджено сімейне виховання, статеве виховання, виховання моралі, агітаційно-правова робота із неповнолітніми у школі, у спеціалізованій установі та інших пенітенціарних закладах. Пріоритет надавався індивідуальному підходу до кожної дитини. А головним принципом став принцип гуманного ставлення до неповнолітнього правопорушника.
Висновки. Впродовж 50 – 80 рр. ХХ ст. виховання дитини розглядалося у контексті різноманітних видів її діяльності: інтелектуальної, трудової, моральної, естетичної, фізичної. Прерогатива соціально-педагогічної роботи віддавалась дослідженню рівня розумової активності, емоційного стану та моральному розвитку дитини.

Abstract. The subject of research is the analysis of scientific works of domestic teachers, who devoted his attention to solving the problem of juvenile crime during 50 – 80 years of XX century. The article well represents the theoretical experience of such educators as G. Vashchenko, L. Golubeva, G. Minkovsky, V. Sukhomlinsky, A. Tuzov. The analysis of scientific works showed the increased interest of scientists to the study of the person of a minor, the reasons for committing offenses, search tools and comprehensive approach to addressing the problem of juvenile crime.
Formulation of the problem. Overcoming such a problem as juvenile delinquency requires contemporary educators and practitioners to turn to the heritage of the national social education system of yesteryear. Particular attention is drawn to the development of the national education system during the 50 80 years of XX century of the twentieth century. At this time, basic pedagogical provisions were developed in Ukraine, which became the basis for the further development of social and pedagogical work with juvenile offenders.
Materials and methods. The methodology for the study of the question posed contains methodological approaches and a group of general scientific methods. The complex of methodological approaches contains historical, logical, cultural, paradigmatic approaches. The group of general scientific methods includes methods of theoretical analysis, synthesis, abstraction and concretization.
Results. The basis of education was the people's pedagogy, the value was represented by such indicators as kindness, conscience, honor, duty, dignity. It was introduced family education, sex education, moral education, advocacy and legal work with minors in school, in a specialized institution and other penal institutions. The priority was given to the individual approach to each child. The main principle was the principle of humane treatment of juvenile offenders.
Conclusions. During 50 – 80 years of XX century the child education was considered in the context of the variety of activities: intellectual, labor, moral, aesthetic, physical. The prerogative of social and pedagogical work is given to the study of the level of mental activity, emotional and moral development of the child.

Аннотация. Формирование современного инженера необходимо начинать в дошкольном детстве, что требует изменения содержания дошкольного образования и новых технологий обучения детей. Проект «Детский сад – Технополис» делает возможным использование технологии STEM-образования в дошкольном учреждении. Цель работы состоит в развитие предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста для обеспечения качественного образования, выполнения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и социального заказа родителей. В описание включены механизмы обеспечения проекта, гарантирующие достижение поставленных целей и задач, критерии эффективности реализации, диагностический инструментарий их оценки. Представлено три этапа реализации проекта (организационный, реализации проекта, обобщающий). На каждом этапе сформулированы задачи, ожидаемые результаты. Представлены риски реализации проекта по развитию предпосылок инженерного мышления в дошкольной организации и пути их преодоления.

Abstract. The formation of the modern engineer should begin in the preschool child, which requires changes in the content of preschool education and new learning technologies children. The project "kindergarten as a Technopolis" makes it possible to use technology of STEM education in preschool institutions. The purpose of this work is the development of the preconditions of the engineering thinking in children of preschool age to ensure quality education, the implementation of the Federal state educational standard of preschool education and the social order of their parents. In the description of included mechanisms to ensure that the project, ensuring the achievement of goals and objectives, criteria of efficiency of implementation, the diagnostic tools for their evaluation. Presents three phases of the project (institutional, project implementation, summarizing). At each stage, defined objectives, expected results. Presented the project risks for the development of the prerequisites for engineering thinking in pre-school organizations and ways to overcome them.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ | Переглядів: 1461 | Author: Церковная И.А. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена аналізу процесу професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери в рамках синергетичного підходу. Сучасна наука використовує нову методологію міждисциплінарності, комплексності, системності. В якості універсальної основи для підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до професійної мобільності виступає синергетичний принцип. Зроблено висновки стосовно формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників в рамках синергетичного підходу про те, що цей процес є динамічним, системним, який характеризується єдністю цілей, інноваційних технологій за рахунок впровадження патернів нового мислення, які містять у собі нове знання про механізми і процеси самоорганізації та саморозвитку відкритих нелінійних систем. В статті виділено ряд умов, за реалізації яких можлива самоорганізація освітніх систем, їх цілеспрямований саморозвиток: відкритість системи, постійний притік інформації із соціуму; відносно колективно узгоджену поведінку суб’єктів освітнього процесу; перехід від нестійкого до стійкого стану; нелінійність, багатоваріантність розвитку, що переконує у необхідності його використання при підготовці майбутніх працівників соціальної сфери.

Abstract. The article is devoted to analysis of the professional training future social workers in the framework of the synergetic approach. Modern science uses a new methodology of interdisciplinarity, complexity, consistency. The synergetic principle is used as a universal basis for preparing future social workers for professional mobility supports. Conclusions regarding the formation of professional mobility future social workers in the framework of the synergetic approach that this process is dynamic, the system, which is characterized by unity of purpose, innovative technologies through the introduction of new thinking patterns, which contain new knowledge about the mechanisms and processes of self-organization and self-development in open nonlinear systems. The article highlights a number of conditions, implementation of which is possible self-organization of educational systems, their commitment to self-development: openness of the system, a constant flow of information from society; regarding the collectively cooperative behavior of subjects of educational process; the transition from unstable to stable state; non-linearity, diversity of development, which proves the need for its use in the preparation of future social workers.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ | Переглядів: 1385 | Author: Рідкодубська А.А. | Download in PDF |

Анотація. Комунікативна спрямованість навчання – передумова успіху в практичному оволодінні студентами іноземною мовою. Як показує практика, цьому значною мірою сприяє атмосфера колективного спілкування, організованого на основі комунікативних ситуацій. Ситуації стимулюють студентів до комунікативно-мотивованого виконання мовленнєвих дій, а спілкування в таких ситуаціях дає студентам змогу свідомо засвоїти іншомовний матеріал. Велике значення має діалогічне та монологічне мовлення. У цьому процесі можуть бути задіяні декілька учасників. З позицій комунікативного підходу процес навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування, тобто процес навчання є моделлю процесу мовленнєвої комунікації. Максимальне зближення процесів навчання і реального спілкування за такими найважливішими параметрами, як комунікативно-вмотивована мовленнєва поведінка викладача та студентів, а також предметність процесу спілкування забезпечується ретельним відбором комунікативно-мовленнєвих намірів, тем, ситуацій, які віддзеркалюють інтереси та потреби студентів.
Сучасна ситуація в країні доводить, що попит на висококваліфікованих спеціалістів, які вільно володіють іноземною мовою підвищується щороку. Найбільшу ефективність у навчанні іноземної мови студентів має комунікативний підхід, саме він сприяє формуванню в них комунікативної компетентності як професійної, впливає на їхній світогляд, систему цінностей, уміння мислити.

Abstract. Communicative orientation training is a prerequisite for success in practical mastering a foreign language. In practice, this greatly contributes to the atmosphere of collective dialogue, organized on the basis of communicative situations. The situations encourage students to communicative-motivated implementation of speech actions, and communication allows students consciously to learn a foreign language material in these situations. Dialogue and monologue speeches are of great importance. This process can involve multiple participants. From the standpoint of the communicative approach the process of learning a foreign language is constructed adequately to the real process of speech communication, that the learning process is a model of the process of speech communication. Maximum convergence of learning and real communication for such important parameters as communicative-motivated speech behavior of the teacher and students and the objectivity of the communication process is provided by careful selection of communicative speech intentions, themes, situations that reflect the interests and needs of students.
The current situation in the country shows that the demand for highly skilled professionals who are fluent in a foreign language increases every year. Communicative approach has the greatest effectiveness in teaching foreign language to students, that it contributes to their communicative competence as a professional one, affects their outlook, value system, the ability to think.