Головна » Статті » ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

Салтикова А., Завражна О., Стома В. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА СПЕЦІАЛЬНОМУ ПРАКТИКУМІ З ФІЗИКИ МІКРОСВІТУ
Салтикова А., Завражна О., Стома В. [0809saltykova@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Saltykova-Zavrazhna-Stoma_FMO.pdf

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА СПЕЦІАЛЬНОМУ ПРАКТИКУМІ З ФІЗИКИ МІКРОСВІТУ

Формулювання проблеми. Однією з актуальних проблем сучасної дидактики, яка потребує  вирішення, є проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання. Фізика є експериментальною наукою, тому  лабораторний практикум виступає як невід’ємна складова структури її навчання  у ЗВО. Поглибленню знань з фізики мікросвіту та отриманню навичок дослідницької роботи сприяє спеціальний фізичний практикум. Результати навчання будуть вагомими лише тоді, коли процес навчання буде співпрацею активних  студента і викладача. Тому, метою нашого дослідження є виявлення шляхів активізації пізнавальної діяльності студентів на спеціальному практикумі з фізики мікросвіту.
Матеріали і методи. Для досягнення мети було використано  такі  методи як аналіз науково-методичних джерел, систематизація й узагальнення матеріалів теоретичних досліджень та власного досвіду викладача, тестове опитування щодо значущості дисципліни для  студентів.
Результати. Спеціальний практикум з фізики відкриває широкі можливості для формування низки компетентностей, які є фаховими для майбутніх фізиків та учителів фізики лише у випадку, коли студенти активно включені у процес навчання. Тому, навчальний процес будувався як творча взаємодія викладача та студента, що максимально спрямована на самостійний пошук останнім нових знань, нових пізнавальних орієнтирів,  навичок розв’язання навчальних і життєвих проблем. Для здійснення активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів застосовувались прийоми направлені на формування стійкої позитивної мотивації та на вміння використовувати сучасний арсенал технологій навчання.
Висновки. Серед основних шляхів активізації пізнавальної діяльності студентів нами виділено мотиваційний компонент та використання сучасних технологій навчання. Результати проведеного дослідження щодо значущості спеціального фізичного практикуму для студентів, які його вивчали, показали високий чи середній її рівень,  що можна розглядати як показник умотивованості студентів, як показник ефективності  застосовуваної методики навчання, як основу для підвищення ефективності педагогічної діяльності та вдосконалення педагогічної майстерності.
Ключові слова:  активізація, студенти, навчально-пізнавальна діяльність,лабораторний практикум, фізика мікросвіту.

WAYS OF ACTIVIZATION OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITIES AT THE SPECIAL PRACTICUM OF MICROWORLD PHYSICS
A. Saltykova, O. Zavrazhna, V. Stoma
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

Formulation of the problem. One of the pressing problems of modern didactics that needs to be solved is the problem of activating students' educational and cognitive activity in the learning process. Physics is an experimental science, so the laboratory practicum acts as an integral part of the structure of its study in higher education institutions. A special physical practicum contributes to the development of knowledge in the physics of the microworld and the acquisition of research skills. The learning results will be significant only when the learning process is a collaboration between the active student and the teacher. Therefore, the purpose of our research is to identify ways to activate the cognitive activity of students at a special practicum of microworld physics.
Materials and methods. To achieve this goal, we used such methods as analysis of scientific and methodological sources, systematization and generalization of theoretical research materials and the teacher's own experience, a test survey on the importance of the discipline for students, followed by mathematical processing of the obtained data.
Results. A special physics practicum opens up wide opportunities for developing several competencies that are professional for future physicists and physics teachers only when students are actively involved in the learning process. Therefore, the educational process was built as a creative interaction between the teacher and the student, which is maximally aimed to independently search for the latest new knowledge, new cognitive guidelines, skills to solve educational and life problems. To activate the educational and cognitive activities of students, techniques were used aimed at the formation of stable positive motivation and the ability to use the modern arsenal of learning technologies.
Conclusions. Among the main ways to activate students' cognitive activity, we have identified a motivational component and the use of modern learning technologies. The results of the study on the importance of a special physical practicum for students who studied it showed a high or medium level of it, which can be considered as an indicator of student motivation, as an indicator of the effectiveness of the applied teaching methodology, as a basis for improving the effectiveness of pedagogical activity and improving pedagogical skills.
Keywords: activation, students, educational and cognitive activity, laboratory practicum, microworld physics

Список використаних джерел

  1. Сусь Б. А. Дидактичні та методичні основи активізації самостійної діяльності студентів (курсантів) при різних формах занять з фізики : навч.-метод. посібник. Київ : КВІУЗ, 1996. 185 с.
  2. Кучменко О. М. Експериментально-практичний навчальний комплекс як засіб активізації самостійної роботи студентів педагогічних університетів при вивченні курсу загальної фізики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: Фізика і математика у вищій і середній школі, 2010.Серія № 3. С. 24-29.
  3. Стома В. М. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізики на спеціальному фізичному практикумі. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» (Суми, 29 листопада 2017 р.). Суми: СумДПУ, 2017. С. 73-75.
  4. Стома В. М. К вопросу об использовании информационных технологий на специальном физическом практикуме // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам материалы: материалы X Юбилейной Междунар. научно-практической, интернет-конференции, (Мозырь, 27–30 марта 2018 г.) Мозырь, 2018. С. 80-82.
  5. Салтикова А. І. Віртуальний лабораторний практикум в системі формування професійних компетентностей майбутнього учителя фізики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2014): (Суми, 3-4 грудня 2014 р.): у 2 т. Т. 1. Суми : ВВП «Мрія», 2014. С. 72-73.
  6. Салтикова А.І., Завражна О.М. Спеціальний фізичний практикум з фізики мікросвіту для майбутніх вчителів. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (20-21 вересня 2019 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. С. 96-98.
  7. Салтикова А.І., Завражна О.М., Шкурдода Ю.О. Розробка та методичний супровід лабораторної роботи з квантової фізики по визначенню довжини хвилі де Бройля електрона. Фізико-математична  освіта. 2019. Випуск  1(19). С. 189-195.
  8. Салтикова А.І. Стома, В. М. З досвіду використання проектної технології на Спеціальному практикумі з фізики мікросвіту. Матеріали IХ науково-методичної конференції «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів». Суми : Сумський державний університет, 2018. С. 19.
  9. Дубовицкая Т.Д. Диагностика значимости учебного предмета для развития личности учащегося. Вестник Оренбургского государственного университета,  2004. № 2. С. 70-75

 

Розділ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 867 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar