Головна » Статті » ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

Пліско Є.Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ 50 – 80 рр. ХХ СТ.
Пліско Є.Ю. [pliskoej@ukr.net]
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Plisko_FMO.pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ
50 – 80 рр. ХХ СТ.

Предметом дослідження виступає аналіз наукових праць вітчизняних педагогів, які у 50 – 80-х роках ХХ ст. присвятили свою увагу вирішенню проблеми дитячої злочинності. Стаття досить вдало репрезентує здобутий теоретичний досвід таких діячів освіти, як Г. Ващенко, Л. Голубєва, Г. Міньковський, В. Сухомлинський, А. Тузов. Аналіз наукових праць показав підвищений інтерес науковців до вивчення особистості неповнолітнього, причин скоєння правопорушень, пошуку комплексного засобу й підходу до вирішення проблеми дитячої злочинності.
Формулювання проблеми. Подолання такої проблеми, як правопорушення серед неповнолітніх, вимагає від сучасних педагогів-науковців та освітян-практиків звернутися до надбань вітчизняної системи соціального виховання минулих років. Особливої уваги до себе привертає розвиток вітчизняної системи освіти 50 – 80 рр. ХХ ст. В цей час в Україні були розроблені основні педагогічні положення, які стали підґрунтям для подальшого розвитку соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми правопорушниками.
Матеріали і методи. Методологія дослідження містить методологічні підходи та групу загальнонаукових методів. Комплекс методологічних підходів включає історико-логічний, культурологічний, парадигмальний підходи. До групи загальнонаукових методів увійшли методи теоретичного аналізу, синтезу, абстрагування та конкретизації.
Результати. Історична розвідка засвідчила, що основою виховання у 50 – 80-х рр. ХХ ст. була народна педагогіка. Її цінність являли собою такі показники як добро, совість, честь, обов’язок, гідність. Було запроваджено сімейне виховання, статеве виховання, виховання моралі, агітаційно-правова робота із неповнолітніми у школі, у спеціалізованій установі та інших пенітенціарних закладах. Пріоритет надавався індивідуальному підходу до кожної дитини. А головним принципом став принцип гуманного ставлення до неповнолітнього правопорушника.
Висновки. Впродовж 50 – 80 рр. ХХ ст. виховання дитини розглядалося у контексті різноманітних видів її діяльності: інтелектуальної, трудової, моральної, естетичної, фізичної. Прерогатива соціально-педагогічної роботи віддавалась дослідженню рівня розумової активності, емоційного стану та моральному розвитку дитини.
Ключові слова: історія педагогіки, народна педагогіка, моральне виховання, профілактика правопорушень, дитяча злочинність, неповнолітні правопорушники

THEORETICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL EDUCATION OF JUVENILE OFFENDERS IN SCIENTIFIC WORKS OF DOMESTIC TEACHERS DURING 50 80 years of XX century
Plisko Yevhen
Donbass State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The subject of research is the analysis of scientific works of domestic teachers, who devoted his attention to solving the problem of juvenile crime during 50 – 80 years of XX century. The article well represents the theoretical experience of such educators as G. Vashchenko, L. Golubeva, G. Minkovsky, V. Sukhomlinsky, A. Tuzov. The analysis of scientific works showed the increased interest of scientists to the study of the person of a minor, the reasons for committing offenses, search tools and comprehensive approach to addressing the problem of juvenile crime.
Formulation of the problem. Overcoming such a problem as juvenile delinquency requires contemporary educators and practitioners to turn to the heritage of the national social education system of yesteryear. Particular attention is drawn to the development of the national education system during the 50 80 years of XX century of the twentieth century. At this time, basic pedagogical provisions were developed in Ukraine, which became the basis for the further development of social and pedagogical work with juvenile offenders.
Materials and methods. The methodology for the study of the question posed contains methodological approaches and a group of general scientific methods. The complex of methodological approaches contains historical, logical, cultural, paradigmatic approaches. The group of general scientific methods includes methods of theoretical analysis, synthesis, abstraction and concretization.
Results. The basis of education was the people's pedagogy, the value was represented by such indicators as kindness, conscience, honor, duty, dignity. It was introduced family education, sex education, moral education, advocacy and legal work with minors in school, in a specialized institution and other penal institutions. The priority was given to the individual approach to each child. The main principle was the principle of humane treatment of juvenile offenders.
Conclusions. During 50 – 80 years of XX century the child education was considered in the context of the variety of activities: intellectual, labor, moral, aesthetic, physical. The prerogative of social and pedagogical work is given to the study of the level of mental activity, emotional and moral development of the child.
Key words: history of pedagogy, folk pedagogy, moral education, delinquency prevention, juvenile crime, juvenile offenders.

Список використаних джерел

 1. Артемова Л. В. Історія педагогіки України: підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Київ: «Либідь», 2006. 421 с.
 2. Ващенко Г. Г. Виховний ідеал: підруч. для виховників, учителів і українських родин: 2-ге вид. / Брюсель; Торонто; Нью-Йорк; Лондон; Мюнхен: вид-во Центр. Управи Спілки укр. молоді. Січень – вересень, 1976. Ч. 2–4. 208 с.
 3. Голубева Л. М. Нравственное воспитание как фактор предупреждения правонарушений несовершеннолетних. Ф.: Мектеп, 1982. 68 с.
 4. Дяченко Ф. Запобігання злочинам неповнолітніх. Радянскье право. 1967. №1. С. 71–73.
 5. Исправительно-трудовая педагогика: учеб. пособие / отв. ред. В. Ф. Пирожков. Москва, 1966. 304 с.
 6. Миньковский Г. М. Вопросы обеспечения эффективности индивидуальной профилактической работы. Проблемы ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних. М., 1978.
 7. Попов М. А. Генезис проблеми відхилень у поведінці неповнолітніх в історії педагогічної думки: навч. посіб. Слов’янський державний педагогічний ун-т. Кафедра педагогіки. Слов’янськ: СДПУ, 2008. 103 с.
 8. Сухомлинский В. Трудные дети. Правда Украины. 1966. 12 февр.
 9. Сухомлинский В. О «трудном» ученике и его товарищах. Учительская газета.1957. 27 авг.
 10. Сухомлинский В. О «трудных» подростках. Учительская газета.1957. 5 марта.
 11. Тузов А. П. Попередження хуліганства неповнолітніх. Київ: Наукова думка, 1972. 132 с.
 12. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 книгах: навч. посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. К.: Либідь, 2005. Кн. 2. 552 с.
Розділ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
Додано: 21.09.2019 | Переглядів: 720 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar