Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ніжегородцев В.О. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПИТІВ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ З ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ДОДАТКІВ
Ніжегородцев В.О. [nizhegorodcev@ukr.net]
Університет державної фіскальної служби України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Nizhegorodtcev_Scientific_journal_FMO.pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПИТІВ РОБОТОДАВЦІВ
ЩОДО ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ З ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ДОДАТКІВ

Анотація. Сучасні економічні концепції інтерпретують інформаційне суспільство на основі аналізу пропозицій ринку, інформаційної індустрії, споживачів новітніх інформаційних технологій. Існуюча система економічних відносин не в повному обсязі реалізує можливості сучасних комп’ютерів.
Актуальною проблемою є відсутність інформаційно-аналітичних даних щодо обробки моніторингових показників вимог сучасних роботодавців до потенційного персоналу по вакансіях економічних спеціальностей.
В поданій статті презентуються результати аналізу інформаційної бази, зібраної з відомих українських та закордонних інтернет-сайтів, що пропонують послуги для пошуку роботи. Також автор наводить перелік професійних комп'ютерних додатків та хмарних сервісів, які є популярними у роботодавців щодо вакансій економічних спеціальностей.
Ключові слова: хмарні технології, освітній процес, ринок праці, бізнес-додатки, інформаційні технології, професійні комп'ютерні додатки.

INFORMATIONAL AND ANALYTICAL STUDY QUERIES FOR EMPLOYERS EXPERTS OF ECONOMIC PROFILE WITH USING COMPUTER PROFESSIONAL APPLICATIONS
V.O. Nizhegorodtcev
University of State Tax Service of Ukraine

Abstract. The modern economic conceptions interpret the informative society on the basis of the market proposition analysis, informative industry, consumers of newest information technologies. The existent system of economic relations doesn’t fully use the possibilities of modern computers.
The problem is the deficiency of the information and analytical data on the processing of monitoring indexes of modern employers’ requirements to the potential staff on the vacancies of economic specialties.
The results of analysis of the informative base collected from the Internet well-known Ukrainian and foreign job offer web-sites that propose services for the work search are presented in the article. Also the author gives the list of the professional computer applications and cloudy services that are popular among employers as for vacancies of economic specialties.
Key words: Cloud technologies, educational process, labor market, information technology, professional computer applications.

Список використаних джерел

  1. Бухгалтерський облік і фінансова звітність – об’єкти фінансового контролю / Авт. – упор. І.Б. Стефанюк, С.М. Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова. 2003. 304 с.
  2. Литвинова С. Г. Спірін О. М., Анікіна Л. П. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник. Київ.: Компринт, 2015. С. 4-5.
  3. Одинець В. А., Ніжегородцев В.О. Комп'ютерний моніторинг, аналіз, моделювання та прогнозування потреб галузей народного господарства України у підготовці фахівців вузами// Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове видання]. 2015. № 6. С. 26-29.
  4. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / За ред. В.Г.Кременя. Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В.Гнатюка, 200 147 с.
  5. Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі: [монографія] / Науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М.І. Жалдак. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. 340 с.
  6. Сидорова М. И. Роль информационных технологий в подготовке современного бухгалтера / // Бухгалтерский учет, № 8. 2013. С. 123-125.
  7. Смоленцева Лариса Владиславовна. Использование пакетов прикладных программ в процессе обучения будущих экономистов информационным дисциплинам // Образовательные технологии и общество. 2014. №3. С.392-401.
  8. Топузов М.О. Організаційно-економічний механізм інформатизації вищої освіти : дис. ... канд. екон. наук: 000.03; М-во освіти і науки України, ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»». Київ, 2016. 265 с.
  9. Триус Ю. Використання хмарних технологій у навчанні дисциплін професійної підготовки майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук/ Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 6-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 18-20 листопада 2014 року./ Відп. за випуск Л.Д. Озірковський – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. С. 82-87.
Розділ: ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1173 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar