Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У категорії матеріалів: 10
Показано матеріалів: 1-5
Сторінки: 1 2 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

В роботі розглянуто основні підходи до формування комплексу завдань професійного спрямування при вивченні теми «Табличний процесор» в курсі навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка», досвід викладання цієї теми для студентів з особливими освітніми потребами із використанням технологій дистанційного навчання. Наведено приклади задач професійного спрямування, які пропонуються майбутнім фахівцям з економіки під час проведення лабораторних занять.
Формулювання проблеми. Необхідність дослідження обумовлена підвищенням вимог до підготовки спеціалістів економічного напрямку. В наш час економіст повинен вільно володіти інформаційними технологіями для здійснення аналізу діяльності підприємства й пропонувати рішення щодо покращення ефективності роботи підприємства. Серед студентів з особливими освітніми потребами професія економіста користується попитом. Формування у них практичних навичок розв’язання прикладних задач з використанням табличного процесора максимально забезпечує зв'язок з фаховою підготовкою, допомагає краще зрозуміти значення вивчення теми для майбутньої професійної діяльності, підсилює мотивацію до навчання, підвищує рівень теоретичної підготовки.
Матеріали і методи. В процесі виконання дослідження були використані наступні методи: теоретичні – аналіз науково-методичної літератури з проблеми; узагальнення та систематизація теоретичних джерел для розроблення і використання комплексу задач у процесі підготовки студентів економічного напряму; емпіричні – бесіди з учасниками освітнього процесу; педагогічні спостереження за навчальною діяльністю студентів.
Використання створеного комплексу завдань професійного спрямування проводиться в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі, в студентському колективі якого 70% складають студенти з особливими освітніми потребами.
Результати. В роботі обґрунтовано доцільність використання комплексу задач професійного спрямування для підвищення результатів навчальних досягнень студентів з особливими освітніми потребами, актуалізації набутих знань та здійснення самостійного пошуку, сприяння особистісному розвитку.
Висновки. Використання комплексу задач професійного спрямування та електронний супровід навчальної дисципліни спонукає студентів до активізації пізнавальної діяльності, підвищення результатів навчання, осмислення знань та застосування їх у конкретних практичних ситуаціях. У студентів з особливими освітніми потребами при опануванні матеріалу теми «Табличний процесор» формується підґрунтя для вивчення дисциплін професійного спрямування.
В перспективі планується розширювати комплекс задач професійного спрямування у співпраці з викладачами економічних дисциплін, доповнювати та удосконалювати електронний курс з інформатики і комп’ютерної техніки на сайті дистанційного навчання.

Abstract. The basic approaches of the creation of the complex of professional tasks while studying the topic “Spreadsheet” in the course of the academic discipline “Computer Science and Computer Technology” are suggested in this article. The experience of teaching this topic for the students with special educational needs using distance learning technologies as well as examples of professional tasks for the future economic specialists during laboratory classes are proposed.
Formulation of the problem. The necessity of this research is determined by the increasing requirements for the training of economic specialists. Nowadays, the economist must be fluent in using information technology, analyzing the activities of the enterprise, and offer solutions to improve the efficiency of the enterprise. The profession of economists is in demand among students with special educational needs. Formation of practical skills in solving applied problems using a spreadsheet processor maximizes the connection with professional training, helps better understand the importance of studying the topic for future professional activity, strengthens motivation to learning, increases the level of theoretical training.
Materials and methods. The following methods were used in the process of the research: theoretical - analysis of scientific and methodological literature on the problem; generalization and systematization of the theoretical sources for development and usage the complex of tasks in the course of preparation students of the economic department; empirical - conversations with participants in the educational process; pedagogical observations of students' learning activities.
The use of the created complex of professional tasks is carried out in the Podilskyi special educational-rehabilitation socio-economic college, 70% of college students are students with special educational needs.
Results. The importance of using the complex of the professional tasks to increase the results of students with special educational needs academic achievements, updating the acquired knowledge, carrying out an independent search, and promoting personal development are substantiated in the article. 
Conclusions. Using the complex of the professional tasks and electronic support of the discipline encourages students with special educational needs to intensify cognitive activities and improve learning outcomes, comprehension of the knowledge, and their usage in specific practical situations. Learning the material of the topic "Spreadsheet" students with special educational needs are formed the basis for studying the professional disciplines.
In the future, it is planned to expand the range of professional tasks in cooperation with teachers of economic disciplines, to supplement and improve the electronic course in “Computer Science and Computer Technology on” the site of distance learning.

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | Переглядів: 787 | Author: Михайлова І.А. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглянуто проблему застосування практико-орієнтованого підходу до вивчення дисципліни «Мікроекономіка» студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Практико-орієнтований підхід – це розгляд кожного розділу курсу, кожної теми і кожного питання з точки зору практики. Основний засіб навчання за практико-орієнтованого підходу – ситуаційна (практико-орієнтована) задача. Ситуаційна задача моделює ситуацію, яка виникає у практиці професійної діяльності фахівців банківської справи. За змістом ситуаційні задачі поділяють  трьох видів: задачі між предметного характеру; задачі, зміст яких пов’язаний з суспільним життям студентів; задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю студентів. Дисципліна «Мікроекономіка» належить до дисциплін професійного циклу, тому в процесі її вивчення  доцільно використовувати задачі, зміст яких пов’язаний з майбутньою професійною діяльністю студентів. Автором наведено приклади ситуаційних задач до основних тем курсу «Мікроекономіка»: «Зміни рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий попит», «Еластичність і пристосування ринку», «Теорія поведінки споживача: мета споживача», «Бюджетне обмеження та споживчий вибір», «Зміни рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий попит», «Фірма як мікроекономічний суб`єкт. Мета виробництва. Обмеження  виробника у короткостроковому періоді», «Фірма як мікроекономічний суб`єкт. Мета виробництва», «Вибір фірмою оптимального обсягу випуску та конкурентне пропонування у короткостроковому періоді», «Ефективність конкурентної ринкової системи», «Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії», «Моделі олігополії та монополістичної конкуренції», «Попит на фактори виробництва», «Пропонування та рівновага на ринках праці, капіталу і землі», «Дефекти сучасного ринку і функції держави. Суспільні блага», «Методи державного регулювання зовнішніх ефектів».. Ситуаційні задачі являють собою потужний засіб збільшення мотивації студентів до вивчення дисципліни «Мікроекономіка». У перспективі планується розробити збірник практико-орієнтованих задач з мікроекономіки і перевірити ефективність розробленої системи задач шляхом педагогічного експерименту.

Abstract. In the article the problem of application of the practical-oriented approach to studying the discipline "Microeconomics" by students of specialty 073 "Finance, Banking and Insurance" is considered. Practical-oriented approach is a consideration of each section of the course, each topic and each issue in terms of practice. The main means of training for a practical-oriented approach is a situational (practical-oriented) task. The situational task simulates the situation that arises in the practice of professional activities of banking professionals. Situation tasks are divided into three groups. When studying the subject "Microeconomics" it is expedient to use tasks whose content is related to the future professional activity of students. By content, situational tasks are divided into three types: tasks between the subject matter; tasks whose content is connected with the social life of students; tasks related to the future professional activity of students. The author presents examples of situational tasks to the main topics of the course "Microeconomics": "Changing the balance of the consumer. Individual and Market Demand "," Elasticity and Market Adjustment "," Theory of Consumer Behavior: Consumer Purpose "," Budgetary Restrictions and Consumer Choice "," Changes in Consumer Equilibrium. Individual and market demand "," Firm as a microeconomic entity. Purpose of production. Restrictions of the manufacturer in the short-term period "," Firm as a micro-economic entity. The purpose of production "," The choice of the company's optimal volume of production and competitive offering in the short run "," Efficiency of a competitive market system "," Maximization of profit and price strategy of monopoly "," Models of oligopoly and monopolistic competition "," Demand for factors of production "," Proposition and equilibrium in labor, capital and land markets "," Defects of the modern market and the functions of the state. Public goods "," Methods of state regulation of external influences ". Situation problems are a powerful means to increase the motivation of students to study the discipline "Microeconomics". In the long run, it is planned to develop a collection of practical-oriented tasks in microeconomics and to check the effectiveness of the developed system of problems through a pedagogical experiment.

Анотація. Підвищення фахової компетентності співробітників за рахунок трансформації явних і неявних знань є дієвим чинником посилення конкурентоспроможності підприємства на регіональному, національному та міжнародному ринках. З цією метою мають бути розроблені заходи, спрямовані на підвищення компетентності співробітників підприємства, створена ефективна система управління знаннями, яка охоплює усі без винятку процеси розробки, систематизації, отримання, накопичення і поширення різних видів професійних знань, створення на цьому підґрунті перспективної платформи знаннєвого розвитку підприємства. Впровадження такої системи дозволить відкрити нові можливості для підвищення ефективності діяльності підприємства та скоротити витрати на процедури підбору персоналу завдяки його оптимізації, а також виявленню, розповсюдженню та використанню корисних важливих знань між співробітниками підприємства.

Abstract. Increasing the professional competence of employees through the transformation of explicit and implicit knowledge is an effective factor in increasing the competitiveness of the enterprise in the regional, national and international markets. To this end, measures aimed at enhancing the competence of the company's employees should be developed, an effective knowledge management system is created that covers all processes of the development, systematization, acquisition, accumulation and dissemination of various types of professional knowledge without exception, creation of a promising platform for the knowledge development of the enterprise on this basis. . The introduction of such a system will open up new opportunities for improving the efficiency of the enterprise and reduce the cost of recruitment procedures through its optimization, as well as the discovery, dissemination and use of useful knowledge among the employees of the enterprise.

Анотація. Статтю присвячено детальному аналізу одного із етапів, який передує побудові економетричної моделі множинної регресії, а саме, аналізу та відбору факторних змінних, що входитимуть до досліджуваної моделі. Встановлено характеристики, яким повинні задовольняти потенційні факторні змінні: бути кількісно виміряними, мати високу варіабельність, сильно корелювати з результативною змінною та слабко корелювати між собою, а також сильно корелювати зі змінними, які не використовуються в моделі як факторні змінні, але пов’язані з результативною змінною.
Розкрито роль мультиколінеарності на етапі розробки економетричної моделі. Визначено, що відсутність мультиколінеарності є ключовою передумовою для побудови багатофакторної економетричної моделі, яка адекватно відображатиме досліджуваний процес. Акцентовано увагу, що відсутність мультиколінеарності дає можливість використовувати метод найменших квадратів (МНК) для знаходження оцінок параметрів моделі, оскільки не відбувається зміщення оцінок. Розглянуто способи виявлення мультиколінеарності, зважаючи на зовнішні ознаки, та методи тестування мультиколінеарності. Сформульовано та обґрунтовано конструктивну схему дослідження мультиколінеарності за допомогою покрокового алгоритму Фаррара-Глобера, який застосовує три види статистичних критеріїв (F-критерій та t-критерій). Дані критерії дозволяють виявити мультиколінеарність, як усього масиву незалежних змінних, так і кожної незалежної змінної з усіма іншими (F-критерій) та кожної пари незалежних змінних (t-критерій).
Відображено задачі, які розв’язуються за допомогою методу математичного моделювання. На прикладі конкретної задачі (дослідження залежності між витратами обігу підприємства та  обсягом вантажообігу, запасами по вантажообігу, трудомісткістю його одиниці) проілюстровано конструктивність та ефективність реалізації  алгоритму Фаррара-Глобера при виявленні наявності між факторними змінними мультиколінеарності. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що між факторними змінними, які потенційно можуть входити до економетричної моделі, існує сильний взаємозв’язок, як по всьому масиву змінних, так і попарно.

Abstract. The article is devoted to a detailed analysis of one of the stages preceding the construction of a econometric model of multiple regression, namely, the analysis and selection of factor variables included in the model under study. The characteristics that potential factor variables must satisfy are: to be quantitatively measured, to have high variability, to strongly correlate with the resultant variable and to weakly correlate with each other, and also to strongly correlate with variables that are not used in the model as factor variables but related to productive variable.
The role of multicollinearity at the stage of development of econometric model is revealed. It is determined that the lack of multicollinearity is a key prerequisite for constructing a multivariate econometric model that adequately reflects the investigated process. Attention is drawn to the fact that the lack of multicollinearity makes it possible to use the method of least squares) to find estimates of the model parameters, since there is no bias in estimates. Methods of detecting multicollinearity, taking into account external signs, and methods of testing multicollinearity are considered. The constructive scheme of multicollinearity research is formulated and substantiated by means of a step-by-step Farrar-Globe algorithm, which uses three types of statistical criteria (F-criterion and t-criterion). These criteria allow us to detect multicollinearity, as an entire array of independent variables, and each independent variable with all other (F-criteria) and each pair of independent variables (t-criteria).
The tasks, which are solved by means of mathematical modeling, are shown. On the example of a concrete task (the study of the relationship between the expenses of the company's turnover and the volume of cargo turnover, cargo turnover, the complexity of its unit), the constructivity and efficiency of the Farrar-Globard algorithm implementation were demonstrated when the presence of the multiplicity variables was found. As a result of the study, it was found that there are strong interconnections between the factor variables potentially entering the econometric model, both in the whole array of variables, and in pairs.

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | Переглядів: 1317 | Author: Глушак О.М., Семеняка С.О. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена аналізу використання проектного підходу в освітньому процесі в контексті забезпечення вирішення проблем національної безпеки. Проведене дослідження ґрунтується на ідеї, що лише створивши ефективну систему освіти, можна одержати продуктивну систему національної безпеки. На основі проведеного аналізу можемо зробити висновок, що проектний підхід дозволяє адекватно відобразити сучасну дійсність, коли основною стратегічною конкурентною перевагою стає гнучка поведінка в мінливому зовнішньому середовищі. В цьому контексті використання проектного підходу має бути в основі розвитку системи інноваційної освіти та підготовки фахівців на основі реальної інтеграції навчальної, наукової, інноваційної діяльності та інтернаціоналізації. Проектний підхід розглянутий в дослідженні як технологія управління змінами в освітній системі, що використовується з метою підвищення її відповідності реальним процесам в економці та соціумі, та як освітня технологія, що використовується з метою підвищення ефективності навчального процесу. Результатом використання проектного підходу має стати здатність осіб, що навчаються, комплексно поєднувати дослідницьку, проектувальну і підприємницьку діяльність та системно оцінювати наслідки прийнятих рішень, а також працювати в міждисциплінарній мережевий команді, взаємодіяти з експертами в різних предметних областях. Зазначені компетенції дозволять в майбутньому успішно реалізовувати процеси в системі «розвиток – безпека».

Abstract. The article is devoted to analysis of the use of project approach in the educational process in the context of solving problems of national security. The study is based on the idea that only by creating an effective education system, it is possible to obtain efficient system of national security. On the basis of the conducted analysis we can conclude that the project approach allows to adequately reflect the current reality, when the main strategic competitive advantage is a flexible behavior in a changing external environment. In this context, the use of the design approach should be the basis of development of system of innovative education and training on the basis of real integration of teaching, research, innovation and internationalisation. The design approach considered in the study as control technology, changes in the educational system, which is used with the aim of improving its compliance with the real processes in economy and society, and how educational technology is used to enhance the learning process. The result of using the project approach should be the ability of students to comprehensively combine research, design and entrepreneurial activities and to appraise the consequences of decisions, as well as interdisciplinary work in a network team, to interact with experts in different subject areas. These competencies will allow in the future to successfully implement processes in the system "development - security".

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | Переглядів: 1299 | Author: Омельяненко В.А., Жолудь А.В. | Download in PDF |
1 2 »