Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Омельяненко В.А., Жолудь А.В. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ
Омельяненко В.А., Жолудь А.В. [omvitaliy@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-OmelyanenkoZholud_Scientific_journa.pdf

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ  В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ 

Анотація. Стаття присвячена аналізу використання проектного підходу в освітньому процесі в контексті забезпечення вирішення проблем національної безпеки. Проведене дослідження ґрунтується на ідеї, що лише створивши ефективну систему освіти, можна одержати продуктивну систему національної безпеки. На основі проведеного аналізу можемо зробити висновок, що проектний підхід дозволяє адекватно відобразити сучасну дійсність, коли основною стратегічною конкурентною перевагою стає гнучка поведінка в мінливому зовнішньому середовищі. В цьому контексті використання проектного підходу має бути в основі розвитку системи інноваційної освіти та підготовки фахівців на основі реальної інтеграції навчальної, наукової, інноваційної діяльності та інтернаціоналізації. Проектний підхід розглянутий в дослідженні як технологія управління змінами в освітній системі, що використовується з метою підвищення її відповідності реальним процесам в економці та соціумі, та як освітня технологія, що використовується з метою підвищення ефективності навчального процесу. Результатом використання проектного підходу має стати здатність осіб, що навчаються, комплексно поєднувати дослідницьку, проектувальну і підприємницьку діяльність та системно оцінювати наслідки прийнятих рішень, а також працювати в міждисциплінарній мережевий команді, взаємодіяти з експертами в різних предметних областях. Зазначені компетенції дозволять в майбутньому успішно реалізовувати процеси в системі «розвиток – безпека».
Ключові слова: проектний підхід, безпека, конкурентоздатність, проблеми розвитку, ресурс, освітня технологія.

ANALYSIS OF EDUCATION INNOVATION DEVELOPMENT PROJECT MANAGEMENT FEATURES
IN THE CONTEXT OF MODERN SECURITY CHALLENGES

Vitaliy Omelyanenko, Alina Zholud
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

Abstract. The article is devoted to analysis of the use of project approach in the educational process in the context of solving problems of national security. The study is based on the idea that only by creating an effective education system, it is possible to obtain efficient system of national security. On the basis of the conducted analysis we can conclude that the project approach allows to adequately reflect the current reality, when the main strategic competitive advantage is a flexible behavior in a changing external environment. In this context, the use of the design approach should be the basis of development of system of innovative education and training on the basis of real integration of teaching, research, innovation and internationalisation. The design approach considered in the study as control technology, changes in the educational system, which is used with the aim of improving its compliance with the real processes in economy and society, and how educational technology is used to enhance the learning process. The result of using the project approach should be the ability of students to comprehensively combine research, design and entrepreneurial activities and to appraise the consequences of decisions, as well as interdisciplinary work in a network team, to interact with experts in different subject areas. These competencies will allow in the future to successfully implement processes in the system "development - security".
Keywords: project approach, security, competitiveness, development problems, resource, educational technology.

Список використаних джерел

 1. Krapyvny, I. V., Omelyanenko, V. A., Vernydub, N. O. (2015). International innovation networks as new stage of innovation development, Economic Processes Management, 1. Retrieved from http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_17.pdf
 2. Morgan, A. (1983). Theoretical aspects of project- based learning in higher еducation // British Journal of Educational Technology Vol. 14, No. 1.
 3. Omelyanenko V. (2017). Using Innovative Technologies in the Study of Economic and Statistical Sciences, Path of Science, 3 (1), 2-1-2.11.
 4. Omelyanenko V. A. Analysis of Potential of International Inter-Cluster Cooperation in High-Tech Industries // International Journal of Econometrics and Financial Management. – 2014. – Vol. 2, No. 4. – pp. 141–147.
 5. Omelyanenko V. A. Innovation priorities optimization in the context of national technological security ensuring // Marketing and management of innovations. – 2016. – № 4. – pp. 226–234.
 6. Баранская А. Н. Процессный и проектный подходы в стратегическом управлении организациями инновационной экономики // Креативная экономика. – 2010. – Т. 4. – № 12. – С. 130–135.
 7. Денисова Л. Н. Проектный метод обучения в процессе технологического образования школы [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://открытыйурок.рф/статьи/593388/
 8. Катаева Т. М. К вопросу об управлении образовательным процессов на основе проектного подхода // Современный взгляд на будущее науки: сборник статей МНПК (25 апреля 2015 г., Уфа). – 2 ч. Ч. 1. – Уфа: Аэтерна, 2015 г. – С. 95–98.
 9. Лимарова В. Н.  Образовательная среда как объект проектного управления // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия Педагогика. – 2010. – № 2.
 10. Матюшок С. В. Проектный подход как метод повышения экономической эффективности наукоемких промышленных предприятий / С. В. Матюшок, А. В. Фомина, Е. Ю. Хрусталев // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – № 34 (385). – Режим доступу: http://1fin.ru/?id=872
 11. Омельяненко В. А. Міжнародний трансфер високих технологій та національна безпека: тенденції, виклики, перспективи: монографія / В. А. Омельяненко. – Суми: Триторія, 2017. – 248 с.
 12. Павловская С. В., Сироткина Н. Г. Анализ опыта проектной деятельности при преподавании управленческих дисциплин в вузах [Електронний ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – Режим доступу: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13864
 13. Проектный подход: как ставить задачу самому себе [Електронний ресурс] // Теории и практики. – 13 августа 2013. – Режим доступу: https://theoryandpractice.ru/posts/7455-proektnyy-podkhod-kak-stavit-zadachu-samomu-sebe
 14. Прокопенко О. В., Омельяненко В. А. Педагогічні інновації як передумова забезпечення конкурентоспроможності та національної безпеки України // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р. – К., 2017. – С. 547-551.
 15. Сладкова Н. М. Система управления образовательными проектами в регионе: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – М., 1999. – 23 с.
Розділ: ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1298 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar