Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У категорії матеріалів: 7
Показано матеріалів: 6-7
Сторінки: « 1 2

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. Сучасні економічні концепції інтерпретують інформаційне суспільство на основі аналізу пропозицій ринку, інформаційної індустрії, споживачів новітніх інформаційних технологій. Існуюча система економічних відносин не в повному обсязі реалізує можливості сучасних комп’ютерів.
Актуальною проблемою є відсутність інформаційно-аналітичних даних щодо обробки моніторингових показників вимог сучасних роботодавців до потенційного персоналу по вакансіях економічних спеціальностей.
В поданій статті презентуються результати аналізу інформаційної бази, зібраної з відомих українських та закордонних інтернет-сайтів, що пропонують послуги для пошуку роботи. Також автор наводить перелік професійних комп'ютерних додатків та хмарних сервісів, які є популярними у роботодавців щодо вакансій економічних спеціальностей.

Abstract. The modern economic conceptions interpret the informative society on the basis of the market proposition analysis, informative industry, consumers of newest information technologies. The existent system of economic relations doesn’t fully use the possibilities of modern computers.
The problem is the deficiency of the information and analytical data on the processing of monitoring indexes of modern employers’ requirements to the potential staff on the vacancies of economic specialties.
The results of analysis of the informative base collected from the Internet well-known Ukrainian and foreign job offer web-sites that propose services for the work search are presented in the article. Also the author gives the list of the professional computer applications and cloudy services that are popular among employers as for vacancies of economic specialties.

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | Переглядів: 246 | Author: Ніжегородцев В.О. | Download in PDF |

Анотація. В даній роботі розкрито необхідність використання математичного моделювання при дослідженні економічних процесів і актуальність вивчення відповідних навчальних дисциплін. Сформульована та обґрунтована конструктивна схема побудови та дослідження економетричної моделі множинної регресії. Продемонстровано основні етапи побудови та дослідження моделі множинної регресії: збір і попереднє опрацювання статистичних даних, специфікація моделі, параметризація моделі, перевірка на мультиколінеарність за допомогою покрокового алгоритму Фаррара-Глобера, який застосовує три види статистичних критеріїв (критерієм та t-критерієм) адекватність за допомогою коефіцієнтів кореляції, детермінації та середнього значення відносної похибки., гетероскедастичність за допомогою критерію, Параметричний тест Гольдфельда–Квандта, непараметричний тест Гольдфельда–Квандта, автокореляцію за допомогою тесту Дарбіна-Уотсона, критерію фон Неймана, нециклічного коефіцієнту кореляції та визначення точкового та інтервального прогнозів. На прикладі конкретної задачі проілюстровано ефективність реалізації схеми дослідження економетричної моделі множинної регресії.

Abstract. In this paper, the need to use mathematical modeling in the study of economic processes and the relevance of studying the relevant academic disciplines is disclosed. A constructive scheme for constructing and investigating the econometric model of multiple regression is formulated and justified. Demonstrate basic stages of construction and study multiple regression model, collection and preliminary processing of statistical data-sheet model parameterization models, check for multicollinearity using step-Hlobera Farrar algorithm, which uses three types of statistical criteria (F- criterion and t-test) adequacy using correlation coefficients, determination and the mean relative error., heteroskedasticity using kryteriy, parametric test Holdfelda-Kvandta, nonparametric test Holdfelda-Kvandta, using autocorrelation Durbin-Watson test, criterion of von Neumann, non-cyclic correlation coefficient and determination and point interval forecasts. Using the example of a specific task, the effectiveness of scheme for investigating the econometric model of multiple regression implementation is illustrated.

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | Переглядів: 257 | Author: Глушак О.М., Семеняка С.О. | Download in PDF |
« 1 2