Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Шамоня В.Г. , Удовиченко О.М., Юрченко А.О. АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТА ІННОВАЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ДОСВІД СУМДПУ
Шамоня В.Г., Удовиченко О.М. та ін.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Shamona_Scientific_journal_FMO.pdf

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
ТА ІННОВАЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ДОСВІД СУМДПУ

Анотація. У статті коротко описано здобутки науковців кафедри економіки та бізнесу Сумського державного педагогічного університету. Зокрема, описано досвід вивчення проблем диверсифікації виробництва, методики оцінки інвестиційних проектів, податкове навантаження та його вплив на господарську активність підприємства, теоретичні та практичні  аспекти формування і підтримки стійкого соціально-економічного розвитку регіону для формування цілісної моделі управління, окреслено головні принципи податкового планування, поняття ефективності оподаткування, види податкової ефективності. Закцентовано увагу на становленні сучасної антикризової системи управління галузями промисловості України, розглянуто інструментарій регуляції справедливого розподілу суспільного продукту в умовах конфлікту інтересів різних соціальних груп на територіях промислових регіонів, тенденції та перспективи розвитку інноваційної діяльності у промисловості України.
Ключові слова: здобутки науковців кафедри економіки, диверсифікація виробництва, оцінка інвестиційних проектів, податкове навантаження, антикризова система управління.

THE ANALYSIS OF RESOURCES IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT AND INNOVATION ECONOMIC REGION:
EXPERIENCE
SSPU

V. Shamona, O. Udovychenko, A. Yurchenko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article briefly describes the achievements of scientists of the Department of Economics and business, Makarenko Sumy State Pedagogical University. In particular, described the experience of studying the problem of diversification of production, techniques of investment valuation, the tax burden and its impact on economic activity, theoretical and practical aspects of forming and maintaining sustainable socio-economic development of the region for forming an integral management model, the basic principles of tax planning, concept of efficiency of taxation, types of tax efficiency. The attention is focused on the development of modern crisis management system industries of Ukraine, an instrument regulating the fair distribution of the social product in terms of conflict of interests of different social groups on the territories of industrial regions, tendencies and prospects of development of innovative activity in industry of Ukraine.
Key words: achievements of scientists of the Department of Economics and business, diversification of production, investment valuation, the tax burden, crisis management system.

Список використаних джерел

 1. Ковальов А.В. Стратегії диверсифікації підприємства / А.В. Ковальов // Схід. – 2008. – Вип. № 4 (88). – С. 20-25.
 2. Ковальов А.В. Диверсифікація економіки України та країн третього світу / А.В. Ковальов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 3 (19). – С. 85-87.
 3. Ковалев А.В. Диверсификация промышленного предприятия / А.В. Ковалев // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної властивості.: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – С. 95-98.
 4. Ковалев А.В. Анализ процессов диверсификации металлургического комбината имени Ильича / А.В. Ковалев // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: Зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. Т. 2. – С. 93-98.
 5. Ковалев А.В., Черната Т.Н. Использование статистических методов в целях оценки результативности диверсификации ОАО «ММК им. Ильича» [Електронний ресурс] / А.В. Ковалев, Черната Т.Н. // «Ефективна економіка» № 2, 2010 р. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua
 6. Ковалев А.В. Сущность диверсификации промышленных предприятий и обобщенные методы оценки ее результативности [Електронний ресурс] / А.В. Ковалев // «Економічний аналіз». Зб. наук. пр. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 111-113. – Режим доступу: http://www.econa.at.ua/Vypusk_5/kovalev.pdf
 7. Ковалев А.В. Совершенствование организационной структуры управления предприятия при проведении диверсификацции / А.В. Ковалев //  Вісник Хмельницького національного університету. Зб. наук. пр. – Хмельницький: ХНУ, 2010. Т. 1. – С. 88-90.
 8. Ковалев А.В. Пути повышения результативности диверсификации ОАО «ММК им. Ильича» и методы ее оценки / А.В. Ковальов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної властивості.: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. Т. 2. – С. 259-263.
 9. Kovalov A.V. The Management of the Strategy of  Diversification and Diversified Company /  A.V. Kovalov // European Applied Sciences # 1 – 2013, ORT Publishing, Stuttgart, Germany.
 10. Ковальов А.В. Theoretical basis of outsourcing / А.В. Ковальов // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. – 2013. – № 8. – С. 121-123.
 11. Ковалев А.В. Проблемы стратегического управления промышленными предприятиями в условиях глобальной экономической системы / А.В. Ковалев // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної властивості.: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2011. Т. 1. – С. 82-86.
 12. Ковалев А.В., Беретели Е.Т. Обзор общетеоретических и методических подходов к анализу инвестиционных проектов [Електронний ресурс] / А.В. Ковалев, Е.Т. Беретели // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної властивості.: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2011.  Т. 2. – С. 246-251. – Режим доступу: eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/4289/%20%20%20.73.pdf?sequence=1
 13. Ковальов А.В. Кластерні технології як основа сучасної промисловості України / А.В. Ковальов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної властивості.: Зб. наук. пр. – Маріуполь: Вип. 2., Т. 1, ПДТУ, 2012. – С. 205-209.
 14. Ковальов А.В. Інноваційні кластери промисловості України. Проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6096
 15. Ковальов А.В. Вплив глобалізації на економіку підприємств та їх інноваційну діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/5849
 16. Кудрина О.Ю. Анализ способов определения налоговой нагрузки предприятия / Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 20. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. — С. 171-177.
 17. Кудрина О.Ю. Налоговая нагрузка предприятия и степень институционального бремени: понятие и сочетание / Культура народов Причерноморья. — 2009. — №161. — С. 111-113.
 18. Кудріна О.Ю. Формування моделі стійкого розвитку економіки регіону / Економіка та право. Науковий журнал Національної академії наук України Інститут економіко-правових досліджень НАН України. — Донецьк: вид-во Інститут економіко-правових досліджень НАН України. — 2011 р. — Вип. 3 (31). — С. 136-144.
 19. Кудріна О.Ю. Використання аналітичних моделей у плануванні податкових трансакційних витрат підприємства / Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 23. Ч. І. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. — С. 128-134.
 20. Кудріна О.Ю. Оцінка податкового навантаження на підприємства з позиції концепції трансакційних витрат / Науковий журнал Вісник СНУ імені Володимира Даля (164) Ч. І. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. — С. 90-95.
 21. Кудріна О.Ю. Плюси та мінуси процесів розвитку сучасної регіональної промислової політики/ Економічний вісник Донбасу. Наук. журнал Інституту економіки промисловості Національної академії наук України. — Луганськ: вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка". — 2013 р. — Вип. 2 (32). — С. 75-79.
 22. Кудріна О.Ю. Модернізація промислового сектора, як стратегічний напрямок розвитку економіки регіону [Електронний ресурс] / Ефективна економіка. — 2014 р. — № 2. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 23. Кудріна О.Ю. Регіональна промислова політика: елементи теорії, логіки та понятійного апарату / Економічний вісник Донбасу. Наук. журнал Інституту економіки промисловості Національної академії наук України. — Луганськ: вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка". – 2014 р. — Вип. 2 (36). – С. 67-73.
 24. Кудрина О.Ю. К вопросу об эффективности использования промышленного потенциала региона / Всероссийский журнал «Вестник Академии знаний». — Краснодар: изд-во Кубанский социально-экономический институт. – 2014 р. — №1 (8). – С. 33-38.
 25. Kudrina O. Potencjał Produkcyjny i Jego Rola w Gospodarce Regionu / Wybrane problemy zarządzania zrównoważonym rozwojem. – Warszawa: Redakcja naukowa Józef Zakrzewski. – 2014 g. – С. 42-50.
 26. Кудріна О.Ю. Рефлексійна консолідація інформаційних джерел та способів передбачення податкових трансакційних витрат на промисловому підприємстві / Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 21. Ч. 2. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 191-199.
 27. Кудріна О.Ю. Методи податкового планування на підприємстві: призначення та загальна характеристика / Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Серія: Економічні науки. Вип. 5 (36). — Полтава: ПУСКУ, 2009. — С. 146-151.
 28. Кудріна О.Ю. Удосконалення податкового планування у контексті концепції трансакційних витрат промислового підприємства / Культура народов Причерноморья. Научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Вип. 191. — Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2010. — С. 66-69.
 29. Kudrina O. Technological trajectory analysis in the context of innovation management framework (high-tech case)/ Global international scientific analytical project (March 16-24, 2017, London, UK. http://gisap.eu/node/121418
 30. Kudrina O. Conceptual principles of development resources security analysis / Маркетинг і менеджмент інновацій, 2017, № 2. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 31. Кудріна О.Ю. Роль інновацій у розміщенні продуктивних сил в регіонах України /Науковий журнал «Інтелект ХХІ». – Київ: вид-во НУХТ ГО «Інститут проблем конкуренції». – 2015 р. – № 5 – С. 97-103.
 32. Кудріна О.Ю. Антикризова стратегія розвитку регіональної економіки / Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія «Економіка». Т. XVI. Вип. 296. – Маріуполь, ДДУУ, 2015. – С. 36-46.
 33. Кудріна О.Ю. Трансформаційні процеси економічного розвитку регіонів / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2015 р. – № 6 (223).  – С. 88-92.
 34. Кудріна О.Ю. Стратегічні особливості відновлення промисловості: Україна повертається до ідеї спеціальних економічних зон /Економіка та право. Науковий журнал Національної академії наук України Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Київ: вид-во Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – 2016 р. – № 2 (44). – С. 124-130.
 35. Кудріна О.Ю. Парадигми сучасного розвитку промислових регіонів в умовах світової фінансової кризи / Науковий журнал «Економіка і менеджмент культури». – Київ: вид-во НАККіМ. – 2016 р. – № 1. – С. 41-57.
Розділ: ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Додано: 04.09.2017 | Переглядів: 1118 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar