Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Кравчук Г.Т. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІНАНСІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ
Кравчук Г.Т. [halynazenyk@gmail.com]
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Kravchuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІНАНСІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ

Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу підходів до підготовки фахівців з фінансів у вищих навчальних закладах розвинутих країн світу, зокрема Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Німеччині, Австрії, Франції та Японії. Визначено, які навчальні заклади готують фахівців до майбутньої діяльності у фінансовому секторі економіки країни. Розглянуто особливості організації та змістові аспекти навчання майбутніх бакалаврів з економіки, різноманітність (спеціалізації) та змістове наповнення магістерських програм з фінансів, підходи до підвищення кваліфікації та організації систематичного навчання працівників фінансових та інших установ, особливості методик викладання економічних дисциплін та організації практичного навчання, шляхи вирішення проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та їх адаптації до професійної діяльності. Зроблено висновки стосовно запозичення вивченого досвіду вищими начальними закладами України з метою забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців з фінансів для фінансової системи України та світу. 
Ключові слова: професійна підготовка, фінансово-економічна освіта, фахівці з фінансів, професійна діяльність, методи навчання.

TRAINING FINANCIAL EXPERTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF DEVELOPED WORLD COUNTRIES
Halyna Kravchuk
Higher State Educational Institution “Banking University”, Ukraine

Abstract. The article is devoted to problems of interdisciplinary relations in the system of professional training of future specialists in information security in higher educational institutions of Ukraine. Based on the results of the analysis of scientific pedagogical sources clarified the essence of the concept of "interdisciplinary connections". The article analyses the peculiarities of interdisciplinary connections of mathematics with the disciplines of professional cycle of training of bachelors science 12 Information technology specialty 125 "Cybersecurity". The role of mathematics education in professional training of future experts in cybersecurity. The main topics of mathematical disciplines (higher mathematics, probability theory and mathematical statistics, discrete mathematics, numerical methods) used in the study of professionally oriented disciplines. It is proved that mathematical knowledge perform the role of methodological bases of scientific knowledge, the basic component of most of the main subjects of future specialists in information security.
Key words: professional training, financial and economic education, financial expert, professional activity, learning methods.

Список використаних джерел

 1. Ничкало Н. Г. Професійна освіта в зарубіжних країнах / Н. Г. Ничкало, В. О. Кудін. – К.: Вища шк., 2002. – 322 с.
 2. Кучер Ю. А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ю. А. Кучер. — К. : КНУ, 2008. — 20 с.
 3. Ільїна В. Ю. Становлення та розвиток вищої економічної і бізнес-освіти Сполучених Штатів Америки у сучасних умовах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. Ю. Ільїна – Ялта, 2009. – 237 с.
 4. Набока О. Стан та основні напрями розвитку економічної освіти за рубежем / О. Набока // Вища школа. – Слов’янськ, 2010. – C. 91–96.
 5. Войнаровська Н. В. Підготовка бакалаврів з економіки у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Н. В. Войнаровська. – Вінниця, 2011. – 20 с.
 6. Яблочнікова І. О. Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Австрії [Електронний ресурс] / І. О. Яблочнікова // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2016. – Вип. 6. – С. 123-132.
 7. Яблочнікова І. О. Підготовка магістрів-фінансистів у державах Балтії [Електронний ресурс] / І. О. Яблочнікова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. – 2015. – № 3. – С. 188-193.
 8. Шевчук О. Б. Особливості підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13sobpzk.pdf.
 9. Arizona State University  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wpcarey.asu.edu/undergraduate-degrees/career-center.
 10. What Can I Do with a Bachelor of Arts Degree in Economics? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rdc.ab.ca/sites/default/files/uploads/documents/53839/ba-economics-updated-april-2015.pdf.
 11. Кравчук Г.Т. Інформаційні технології у системі підготовки фахівців банківської справи вищими навчальними закладами // Монографія / Галина Теодорівна Кравчук. – К.: УБС НБУ, 2013. – 251 с.
 12. Business Economics BA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/courses/business-economics-ba-hons/overview.
 13. Enseignement supérieuren France. Collection franco-russe dedocuments ďinformation. Ambassadede France à Moscou. – Paris, 2000. – Р. 5-41.
 14. Поясок Т.Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : дис. ... д. пед. наук : 13.00.04 / Поясок Тамара Борисівна. – К., 2009. – 559 с.
 15. Вища освіта в Японії  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1783.
 16. Маркарьянц С. Япония: государственная политика в области образования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vasilievaa.narod.ru/15_2_98.htm.
Розділ: ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1184 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar