Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Задорожня Т.М, Красюк Ю.М. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ
Задорожня Т.М, Красюк Ю.М. [tnza@meta.ua]
Університет фіскальної служби України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v3-13/2017_3-13-ZadorozhniaKrasiuk_Scientific_journ.pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ

Анотація. У статті розглянуто ідею встановлення та інтегрованого використання міжпредметних зв’язків при вивченні фундаментальних та профільних дисциплін для студентів фінансово-економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. На основі проведеного аналізу навчальних програм із вищої математики, інформатичних дисциплін та дисциплін циклу професійної підготовки спроектована структура системи прикладних задач з вищої математики, яка дозволяє комплексно реалізовувати міжпредметні інтеграційні зв’язки. При цьому прикладний характер практичних завдань водночас служить мотиваційним фактором вивчення нового матеріалу та стимулює пізнавальний інтерес до вивчення фундаментальних дисциплін, а також дозволяє студентам зрозуміти важливість кожної навчальної теми для майбутньої професійної діяльності. Створення, а в подальшому і використання математичних моделей, що описують економічні явища і процеси, дозволяє не тільки реалізувати міжпредметні зв’язки, а й підготувати студентів до аналізу і дослідження реальності.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, процес навчання, вища математика, прикладні задачі економічного змісту, система міждисциплінарних навчальних задач.

IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY COMMUNICATIONS THROUGH
THE SYSTEM OF APPLIED TASKS

T.M. Zadorozhnia
National University of the State Fiscal Service, Ukraine
Yu.M. Krasiuk
State University Kyiv National Economic University Vadym Hetman, Ukraine

Abstract. The article discusses the idea of the establishment and integrated use of interdisciplinary connections, the study of fundamental and specialized disciplines for students of financial-economic specialties of higher educational institutions. On the basis of the analysis of curricula in higher mathematics, technical subjects and disciplines cycle of professional training designed structure of the system of applied tasks on higher mathematics, which allows to fully implement the interdisciplinary integration. In this case the applied nature of the practical tasks at the same time serves as a motivational factor in learning new material and stimulates cognitive interest to studying of fundamental disciplines, and allows students to understand the importance of each of the training topics for the future professional activity. Create, and further the use of mathematical models describing economic phenomena and processes, allows not only to implement interdisciplinary connections, but also to prepare students for analysis and study of reality.

Key words: interdisciplinary connection, learning process, advanced mathematics, applied problems of economic substance, system of interdisciplinary educational tasks.

Список використаних джерел

  1. Krasiuk I. Interdisciplinary integration ties as a mechanism of implementation competence approach in educational process [Текст] / Krasiuk I., Zadorozhnia T. // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів в процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015»: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3–4 грудня 2015 р., м. Суми): у 3-х частинах. – Суми: ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 2. – С.57-59.
  2. Глобін О.І. Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики: методичний посібник для вчителів/ Глобін О. І. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 88 с.
  3. Красюк Ю. М. Використання задач дослідницького характеру в процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей [Текст] / Красюк Ю.М., Задорожня Т. М. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2010. – №2(4). – С. 158–170.
  4.  Красюк Ю. М. Система міжпредметних задач з дисциплін математичного циклу та інформатичних дисциплін як засіб формування позитивних мотивів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей [Текст] / Красюк Ю.М., Задорожня Т. М. // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 квітня 2017 р., м. Київ): у 2-х частинах. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – 238 с. – С. 208–210.
  5. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спец. пед. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 512 с.
Розділ: ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Додано: 10.11.2017 | Переглядів: 1028 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar