Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Михайлова І.А. ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Михайлова І.А. [manni@ukr.net]
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24/2020_2-24-Mykhailova_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В роботі розглянуто основні підходи до формування комплексу завдань професійного спрямування при вивченні теми «Табличний процесор» в курсі навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка», досвід викладання цієї теми для студентів з особливими освітніми потребами із використанням технологій дистанційного навчання. Наведено приклади задач професійного спрямування, які пропонуються майбутнім фахівцям з економіки під час проведення лабораторних занять.
Формулювання проблеми. Необхідність дослідження обумовлена підвищенням вимог до підготовки спеціалістів економічного напрямку. В наш час економіст повинен вільно володіти інформаційними технологіями для здійснення аналізу діяльності підприємства й пропонувати рішення щодо покращення ефективності роботи підприємства. Серед студентів з особливими освітніми потребами професія економіста користується попитом. Формування у них практичних навичок розв’язання прикладних задач з використанням табличного процесора максимально забезпечує зв'язок з фаховою підготовкою, допомагає краще зрозуміти значення вивчення теми для майбутньої професійної діяльності, підсилює мотивацію до навчання, підвищує рівень теоретичної підготовки.
Матеріали і методи. В процесі виконання дослідження були використані наступні методи: теоретичні – аналіз науково-методичної літератури з проблеми; узагальнення та систематизація теоретичних джерел для розроблення і використання комплексу задач у процесі підготовки студентів економічного напряму; емпіричні – бесіди з учасниками освітнього процесу; педагогічні спостереження за навчальною діяльністю студентів.
Використання створеного комплексу завдань професійного спрямування проводиться в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі, в студентському колективі якого 70% складають студенти з особливими освітніми потребами.
Результати. В роботі обґрунтовано доцільність використання комплексу задач професійного спрямування для підвищення результатів навчальних досягнень студентів з особливими освітніми потребами, актуалізації набутих знань та здійснення самостійного пошуку, сприяння особистісному розвитку.
Висновки. Використання комплексу задач професійного спрямування та електронний супровід навчальної дисципліни спонукає студентів до активізації пізнавальної діяльності, підвищення результатів навчання, осмислення знань та застосування їх у конкретних практичних ситуаціях. У студентів з особливими освітніми потребами при опануванні матеріалу теми «Табличний процесор» формується підґрунтя для вивчення дисциплін професійного спрямування.
В перспективі планується розширювати комплекс задач професійного спрямування у співпраці з викладачами економічних дисциплін, доповнювати та удосконалювати електронний курс з інформатики і комп’ютерної техніки на сайті дистанційного навчання.

Ключові слова:
професійна спрямованість, прикладна задача, MS Excel, електронний курс, особливі освітні потреби.

USING OF PROFESSIONAL TASKS IN THE TRAINING OF ECONOMIC SPECIALISTS IN AN INCLUSIVE EDUCATIONAL INSTITUTION
Inna Mykhailova
Podilskyi Special Educational-Rehabilitation Socio-Economic College, Ukraine

Abstract. The basic approaches of the creation of the complex of professional tasks while studying the topic “Spreadsheet” in the course of the academic discipline “Computer Science and Computer Technology” are suggested in this article. The experience of teaching this topic for the students with special educational needs using distance learning technologies as well as examples of professional tasks for the future economic specialists during laboratory classes are proposed.
Formulation of the problem. The necessity of this research is determined by the increasing requirements for the training of economic specialists. Nowadays, the economist must be fluent in using information technology, analyzing the activities of the enterprise, and offer solutions to improve the efficiency of the enterprise. The profession of economists is in demand among students with special educational needs. Formation of practical skills in solving applied problems using a spreadsheet processor maximizes the connection with professional training, helps better understand the importance of studying the topic for future professional activity, strengthens motivation to learning, increases the level of theoretical training.
Materials and methods. The following methods were used in the process of the research: theoretical - analysis of scientific and methodological literature on the problem; generalization and systematization of the theoretical sources for development and usage the complex of tasks in the course of preparation students of the economic department; empirical - conversations with participants in the educational process; pedagogical observations of students' learning activities.
The use of the created complex of professional tasks is carried out in the Podilskyi special educational-rehabilitation socio-economic college, 70% of college students are students with special educational needs.
Results. The importance of using the complex of the professional tasks to increase the results of students with special educational needs academic achievements, updating the acquired knowledge, carrying out an independent search, and promoting personal development are substantiated in the article. 
Conclusions. Using the complex of the professional tasks and electronic support of the discipline encourages students with special educational needs to intensify cognitive activities and improve learning outcomes, comprehension of the knowledge, and their usage in specific practical situations. Learning the material of the topic "Spreadsheet" students with special educational needs are formed the basis for studying the professional disciplines.
In the future, it is planned to expand the range of professional tasks in cooperation with teachers of economic disciplines, to supplement and improve the electronic course in “Computer Science and Computer Technology on” the site of distance learning.
Keywords: professional orientation, applied task, MS Excel, e-courses, special educational needs.

Список використаних джерел

  1. Алєксєєва А.Н., Антоненко О.В., Жадан К.О., Лифенко М.В. Досвід використання засобів електронного навчання у інклюзивному освітньому ВНЗ. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 17-24.
  2. Горішна Н.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дітей з особливими освітніми потребами: переваги та обмеження. Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2019 року). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С. 27-39.
  3. Кадемія М. Ю., Шахіна І.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: Навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Планер», 2011. 220 с.
  4. Поясок Т. Б. Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі вищої школи: науково-методичний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. 104 с.
  5. Романюк С.В. Сучасні технології навчання осіб з особливими освітніми потребами. Педагогічний пошук. 2019. Випуск 1 (101). С. 37-40.
  6. Степанова Н. І. Розв’язання економічних задач засобами Microsoft Excel: практикум. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2008. 68 с.
  7. Франко Ю. П. Викладання інформатики в умовах організації багаторівневої освіти та підготовки висококваліфікованого фахівця. Вісник Національного університету оборони України. 2014. Випуск 6 (43). С. 224-230.
  8. Шевченко В.М. Сучасні технології навчання осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах України та Польщі. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 10. Т. 3. С. 134-138.
Розділ: ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Додано: 25.08.2020 | Переглядів: 786 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar