Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Сліпушко О. ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Сліпушко О. [slipushko2002@i.ua]
Глухівський агротехнічний інститут ім.С.А.Ковпака Сумського НАУ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Slipushko_Scientific_journal_FMO.pdf

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Анотація. У статті розглянуто проблему застосування практико-орієнтованого підходу до вивчення дисципліни «Мікроекономіка» студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Практико-орієнтований підхід – це розгляд кожного розділу курсу, кожної теми і кожного питання з точки зору практики. Основний засіб навчання за практико-орієнтованого підходу – ситуаційна (практико-орієнтована) задача. Ситуаційна задача моделює ситуацію, яка виникає у практиці професійної діяльності фахівців банківської справи. За змістом ситуаційні задачі поділяють  трьох видів: задачі між предметного характеру; задачі, зміст яких пов’язаний з суспільним життям студентів; задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю студентів. Дисципліна «Мікроекономіка» належить до дисциплін професійного циклу, тому в процесі її вивчення  доцільно використовувати задачі, зміст яких пов’язаний з майбутньою професійною діяльністю студентів. Автором наведено приклади ситуаційних задач до основних тем курсу «Мікроекономіка»: «Зміни рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий попит», «Еластичність і пристосування ринку», «Теорія поведінки споживача: мета споживача», «Бюджетне обмеження та споживчий вибір», «Зміни рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий попит», «Фірма як мікроекономічний суб`єкт. Мета виробництва. Обмеження  виробника у короткостроковому періоді», «Фірма як мікроекономічний суб`єкт. Мета виробництва», «Вибір фірмою оптимального обсягу випуску та конкурентне пропонування у короткостроковому періоді», «Ефективність конкурентної ринкової системи», «Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії», «Моделі олігополії та монополістичної конкуренції», «Попит на фактори виробництва», «Пропонування та рівновага на ринках праці, капіталу і землі», «Дефекти сучасного ринку і функції держави. Суспільні блага», «Методи державного регулювання зовнішніх ефектів».. Ситуаційні задачі являють собою потужний засіб збільшення мотивації студентів до вивчення дисципліни «Мікроекономіка». У перспективі планується розробити збірник практико-орієнтованих задач з мікроекономіки і перевірити ефективність розробленої системи задач шляхом педагогічного експерименту.
Ключові слова: практико-орієнтований підхід, ситуаційна задача, система задач, мікроекономіка, професійна діяльність, фінанси, банківська справа.

PRACTICAL-ORIENTED APPROACH FOR THE PURPOSE OF ECONOMIC DISCIPLINES
BY FUTURE FACTORS OF BANKING BUSINESS

O. Slipushko

lukhiv Agrotechnical Institute named after S.A.Kovpak, Sumy NAU, HUkraine

Abstract. In the article the problem of application of the practical-oriented approach to studying the discipline "Microeconomics" by students of specialty 073 "Finance, Banking and Insurance" is considered. Practical-oriented approach is a consideration of each section of the course, each topic and each issue in terms of practice. The main means of training for a practical-oriented approach is a situational (practical-oriented) task. The situational task simulates the situation that arises in the practice of professional activities of banking professionals. Situation tasks are divided into three groups. When studying the subject "Microeconomics" it is expedient to use tasks whose content is related to the future professional activity of students. By content, situational tasks are divided into three types: tasks between the subject matter; tasks whose content is connected with the social life of students; tasks related to the future professional activity of students. The author presents examples of situational tasks to the main topics of the course "Microeconomics": "Changing the balance of the consumer. Individual and Market Demand "," Elasticity and Market Adjustment "," Theory of Consumer Behavior: Consumer Purpose "," Budgetary Restrictions and Consumer Choice "," Changes in Consumer Equilibrium. Individual and market demand "," Firm as a microeconomic entity. Purpose of production. Restrictions of the manufacturer in the short-term period "," Firm as a micro-economic entity. The purpose of production "," The choice of the company's optimal volume of production and competitive offering in the short run "," Efficiency of a competitive market system "," Maximization of profit and price strategy of monopoly "," Models of oligopoly and monopolistic competition "," Demand for factors of production "," Proposition and equilibrium in labor, capital and land markets "," Defects of the modern market and the functions of the state. Public goods "," Methods of state regulation of external influences ". Situation problems are a powerful means to increase the motivation of students to study the discipline "Microeconomics". In the long run, it is planned to develop a collection of practical-oriented tasks in microeconomics and to check the effectiveness of the developed system of problems through a pedagogical experiment.

Keywords: practical-oriented approach, situational task, system of tasks, microeconomics, professional activity, finance, banking.

Список використаних джерел

  1. Алферьева М.К. Блог учителя информатики и математики Алферьевой М.К. : Практико-ориентированный подход в обучении информатике. URL: http://amk64.blogspot.com/2013/10/blog-post_26.html.  Дата звернення 16.09.2018.
  2. Житник Н.В. Практико-орієнтована підготовка фахівців в умовах регіонального вищого навчального закладу. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2015. Вип. 9. С. 29–35.
  3. Калинина Н.М. Практико-ориентированный подход: методы, формы и средства эффективного обучения. Открытый урок. URL: http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/649494/ (Дата звернення 08.10.2018)
  4. Карюкина О.А. Практико-ориентированный подход в подготовке специалистов. Социальная сеть работников образования. URL: https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/11/16/praktiko-orientirovannyy-podkhod-v-podgotovke (Дата звернення 08.10.2018)
  5. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А. П. Наливайка. К.: КНЕУ, 2009. 208 с.
  6. Николаева М.А., Калачев С.Л., Карташова Л.В. Методика разработки и применения ситуационных задач, предназначенных для формирования профессиональных компетенций. Слово учителю. URL: http://slovo.mosmetod.ru/avtorskie-materialy/item/912-nikolaeva-m-a-kalachjov-s-l-kartashova-l-v-metodika-razrabotki-i-primeneniya-situatsionnykh-zadach-prednaznachennykh-dlya-formirovaniya-professionalnykh-kompetentsij/912-nikolaeva-m-a-kalachjov-s-l-kartashova-l-v-metodika-razrabotki-i-primeneniya-situatsionnykh-zadach-prednaznachennykh-dlya-formirovaniya-professionalnykh-kompetentsij Дата відвідування: 05.08.2017 р.
  7. Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Тернопіль: Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя, 2016. 15 с.
  8. Петрова И.В., Мамаев Н.Г. Практико-ориентированный подход в обучении. Инновационный центр развития образования и науки. URL: http://izron.ru/articles/osnovnye-voprosy-teorii-i-praktiki-pedagogiki-i-psikhologii-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhd/sektsiya-6-teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya-spetsialnost-13-00-08/praktiko-orientirovannyy-podkhod-v-obuchenii/ (Дата звернення 08.10.2018)
  9. Табінський В.А, Степанов І.В. Мікроекономіка: збірник вправ, задач, тестів. Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2002. 97 с.
  10. Тимощук Г. Дидактичні аспекти вивчення економічних дисциплін. Педагогічні науки. 2013. No 1 (57). С.79-84.
Розділ: ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Додано: 26.11.2018 | Переглядів: 1153 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar