Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Кудріна О.Ю. РОЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ ПЕРСОНАЛОМ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ
Кудріна О.Ю. [Kudrina.o@ukr.net]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Kudrina_Scientific_journal_FMO.pdf

РОЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ ПЕРСОНАЛОМ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ 

Анотація. Підвищення фахової компетентності співробітників за рахунок трансформації явних і неявних знань є дієвим чинником посилення конкурентоспроможності підприємства на регіональному, національному та міжнародному ринках. З цією метою мають бути розроблені заходи, спрямовані на підвищення компетентності співробітників підприємства, створена ефективна система управління знаннями, яка охоплює усі без винятку процеси розробки, систематизації, отримання, накопичення і поширення різних видів професійних знань, створення на цьому підґрунті перспективної платформи знаннєвого розвитку підприємства. Впровадження такої системи дозволить відкрити нові можливості для підвищення ефективності діяльності підприємства та скоротити витрати на процедури підбору персоналу завдяки його оптимізації, а також виявленню, розповсюдженню та використанню корисних важливих знань між співробітниками підприємства.
Ключові слова: управління знаннями, економіка знань, регіональне підприємство, система управління знань.

THE ROLE OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF KNOWLEDGE
IN SUPPORT OF REGIONAL ENTERPRISES BY PERSONNEL OF RELEVANT QUALITY

Kudrina O.Yu.
Makarenko Sumy State Pedagogical University

Abstract. Increasing the professional competence of employees through the transformation of explicit and implicit knowledge is an effective factor in increasing the competitiveness of the enterprise in the regional, national and international markets. To this end, measures aimed at enhancing the competence of the company's employees should be developed, an effective knowledge management system is created that covers all processes of the development, systematization, acquisition, accumulation and dissemination of various types of professional knowledge without exception, creation of a promising platform for the knowledge development of the enterprise on this basis. . The introduction of such a system will open up new opportunities for improving the efficiency of the enterprise and reduce the cost of recruitment procedures through its optimization, as well as the discovery, dissemination and use of useful knowledge among the employees of the enterprise.
Key words: knowledge management, knowledge economy, regional enterprise, knowledge management system

Список використаних джерел

  1. Економіка знань та її перспективи для України : наук. доп. / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю. М. Бажал, М.С. Данько, В.В. Дем’яненко ; НАН України ; Інститут економічного прогнозування ; В. М. Геєць (ред.). – К., 2005. – 168 с.
  2. Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / Національний ін-т стратегічних досліджень ; А. С. Гальчинський (заг. ред.). – К., 2004. – 268 с.
  3. Федулова Л. І. Економіка знань: підруч. для вищ. навч. закл. / Л. І. Федулова. – К. : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. – 600 с.
Розділ: ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Додано: 16.11.2018 | Переглядів: 772 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar