Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Заторський Р.А., Дудка О.М., Власій О.О. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
Заторський Р., Дудка О., Власій О. [romazatorsky@gmail.com]
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v3-13/2017_3-13-Zatorskyi_Scientific_journal_FMO.pdf

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Анотація. У статті проаналізовано проблему візуалізації інформації при вивченні математики. Встановлено необхідність розширення та вдосконалення наявних методів візуалізації на протязі всього процесу вивчення математики. Проаналізовано можливості використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для розширення інструментарію візуалізації математики. Запропоновано використання навчальних он-лайн ресурсів як засобу активізації пізнавальної діяльності школярів. Проведено систематизований огляд освітніх ресурсів та прикладних програм, які можуть бути використані як при вивченні нового матеріалу, так і для закріплення набутих вмінь та навичок при різних формах організації навчання. На ілюстративних прикладах продемонстровано доцільність використання деяких із розглянутих ресурсів при вивченні шкільного курсу математики. Встановлено необхідність вивчення комп’ютеризованих засобів візуалізації інформації при підготовці майбутніх вчителів математики як необхідної складової в розвитку професійних компетентностей.

Ключові слова: візуалізація математики, навчальні он-лайн ресурси, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

 

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN VIZUALIZATION
OF LEARNING MATHEMATICS

Roman Zatorskyi, Olha Dudka, Olesia Vlasii

Vasyl Stefanyk precarpathian national university, Ukraine

Abstract. The article analyzes the problem of information visualization in the study of mathematics. The necessity of expanding and improving existing imaging modalities throughout the process of learning mathematics. The possibility of application of modern information and communication technologies to expand the Toolkit of visualization of mathematics. The proposed use of online educational resources as means of activization of cognitive activity of students. Conducted a systematic review of educational resources and apps that can be used when learning new material, and to consolidate the acquired skills in various forms of training. On illustrative examples demonstrated the feasibility of using some of the resources in the study of school mathematics. The necessity of study of computer-based visualization in the preparation of future mathematics teachers as a necessary component in the development of professional competencies.

Key words: visualization of mathematics, education on-line resources, information and сommunications technology (ICT).

Список використаних джерел

  1. Безуглий Д. Візуалізація як сучасна стратегія навчання / Д. Безуглий // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. – № 1 (2). – С. 5-11.

  2. Житєньова Н.В. Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах / Н.В.Житеньова // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. - 2016. - №2. - С. 144-157.    

  3. Семеніхіна О.В. Візуалізація знань як актуальний запит інформаційного суспільства до сфери освіти / О.В.Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців». – 3-4 квітня 2016. – Вінниця. – 2016. – С. 156-160.

  4. Kadunz G., Yerushalmy M. Visualization in the Teaching and Learning of Mathematics / G. Kadunz, M. Yerushalmy  // The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education. - 2015. - PP. 463-467. - Режим доступу: https://doi.org/10.1007/978-3-319-12688-3_41.

  5. Boaler J. Seeing as Understanding: The Importance of Visual Mathematics for our Brain and Learning / J. Boaler, L. Chen, C. Williams, M. Cordero // Journal of Applied and Computational Mathematics. - 2016. - V.5.

  6. Ruesch J. The Power of Visualization in Math [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.edutopia.org/article/power-visualization-math. - Назва з екрана.

  7. Семеніхіна О.В. Впровадження моделі формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань: теоретичний критерій / О.В. Семеніхіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Випуск 3(9). – С. 95-108.

  8. Гриб’юк О. О. Моделювання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в контексті навчання математики / О.О. Гриб’юк, В.Л. Юнчик // Моделювання в навчальному процесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23-27 лютого 2015 р.) / укладач Н.А. Головіна. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - С.154-157.

  9. Sandusky S. Gamification in Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdl.handle.net/10150/556222

Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 10.11.2017 | Переглядів: 1285 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar