Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Сверчевська І.А. ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
Сверчевська І.А. [iryna_sver@ukr.net]
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Sverchevska_Scientific_journal_FMO.pdf

ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Анотація. Історико-генетичний підхід розглядається як один з методів навчання. Цей метод передбачає, що навчання повинно повторювати історичний шлях виникнення понять, математичних теорій, методів доведення тверджень.
На практичних заняттях з алгебри цей підхід може бути представлений через історичні задачі. Такий підхід не лише сприяє підвищенню інтересу студентів до вивчення курсу алгебри, а й дає можливість більш ґрунтовно та свідомо засвоювати математику, тобто вдосконалювати фахову підготовку майбутнього вчителя математики до професійної діяльності.
Виокремлено деякі розділи курсу алгебри та до них запропоновано історичні задачі. Зокрема, запропоновано задачі, в розв’язанні яких з’являються та використовуються комплексні числа. До розділу про застосування результанту для розв’язування систем нелінійних рівнянь підібрано системи та розв’язано їх авторськими і сучасними способами. У темі про розв’язування алгебраїчних рівнянь у радикалах послідовність визначних задач дає можливість пройти історичний шлях розв’язування рівнянь другого і третього степеня від геометричного методу до словесного, який привів до відкриття формул.
При цьому рекомендується знайти доцільне співвідношення історичного і логічного підходу при вивченні різних розділів курсу "Алгебри і теорії чисел".
Ключові слова: історико-генетичний підхід, алгебра, історичні задачі, комплексні числа, алгебраїчні рівняння, нелінійні системи.

A COMBINED HISTORICAL AND GENETIC APPROACH IN TRAINING OF TEACHERS OF MATHEMATICS
Iryna Sverchevska
Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Abstract. Historical-genetic approach is considered as one of teaching methods. This method assumes that training should replicate the historical path of emergence of concepts, mathematical theories, methods of proof of claims.
In practical classes in algebra, this approach can be represented through the historic task. This approach not only promotes increase of interest of students to studying algebra, but also gives the opportunity to more thoroughly and consciously learn mathematics, that is, to improve training of future teachers of mathematics to professional activities.
Highlighted certain sections of the algebra course and the proposed historic task. In particular, the proposed problems, whose solution appears and uses complex numbers. In the section on the use of resultants to solve systems of nonlinear equations matched system and back to their author and modern ways. The topic of solving algebraic equations by radicals a sequence of outstanding tasks gives the opportunity to the historical way of solving equations of the second and third degree by geometrical method to the verbal, which led to the discovery of formulas.
It is recommended to find a suitable ratio of the historical and logical approach in studying various sections of the course "algebra and number theory".
Key words: combined historical and genetic approach, algebra, historical tasks, complex numbers, algebraic equations, nonlinear systems of equations.

Список використаних джерел

  1. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів: Монографія / В. Г. Бевз. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. 360 с.
  2. Бородін О. І., Бугай А. С. Біографічний словник діячів у галузі математики / О. І. Бородін, А. С. Бугай. К.: Вища шк. , 1973. 552 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1282 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar