Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Беседін Б.Б., Сипчук Є.Ю.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Беседін Б.Б., Сипчук Є.Ю. [besedin_boris@ukr.net]
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-2/2020_3-25-2_Besedin-Sypchuk_FMO.pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Стаття присвячена проблемі організації превентивної діяльності вчителя по упередженню та недопущенню помилок на уроках математики під час розв’язування задач. Розглянуто шляхи уникнення та упередження математичних помилок учнів, з’ясування причин їх появи та обрання необхідних методів щодо недопущення їх у майбутньому.
Формулювання проблеми. Для успішної участі у сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язання практичних задач. Певної математичної підготовки і готовності її застосовувати вимагає і вивчення багатьох навчальних предметів закладів середньої освіти. Значні вимоги до володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах.
Досягти поставленої мети під час вивчення математики у школі можна за рахунок вдосконалення змісту, методів, прийомів, організаційних форм та засобів навчання. Однією з головних умов якісного навчання є упередження та уникнення помилок під час розв’язання математичних задач.
Матеріали і методи. У процесі дослідження були застосовані такі методи: теоретичні – аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення навчально-методичних, науково-популярних та прикладних джерел з проблеми дослідження.
Результати. У статті уточнено зміст поняття «превентивна діяльність», визначено основні функції такої діяльності. Розглянуто основні дії та етапи щодо упередження та недопущення типових помилок учнів під час вивчення математики.
Висновки. Проведений аналiз психолого-педагогiчної лiтератури та практики навчання математики дозволив сформулювати певнi принципи превентивної діяльності, що необхiдно використовувати вчителям в процесi навчання математики задля упередження типових помилок та пiдвищення рiвня математичної пiдготовки учнiв.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: превентивна діяльність, превентивна культура, математика, заклад середньої освіти.

ORGANIZATION OF TEACHER'S PREVENTIVE ACTIVITY IN MATHEMATICS LESSONS
B.B. Besedin, Ye.Yu. Sypchuk
Donbass State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article is devoted to the problem of organizing the preventive activities of the teacher to prevent and avoid mistakes in mathematics lessons when solving problems. Ways to avoid and prevent mathematical errors of students, to find out the reasons for their appearance and to choose the necessary methods to prevent them in the future are considered.
Problem formulation. To successfully participate in modern social life, a person must have certain techniques of mathematical activity and skills of their application to solve practical problems. Certain mathematical training and readiness to apply it requires the study of many subjects of secondary education. Significant requirements for mastering mathematics in solving practical problems are the modern labor market, obtaining quality vocational education, continuing education in the following stages.
It is possible to achieve the set goal while studying mathematics at school by improving the content, methods, techniques, organizational forms and teaching aids. One of the main conditions for quality learning is to prevent and avoid mistakes when solving mathematical problems.
Materials and methods. The following methods were used in the research process: theoretical - analysis, comparison, systematization and generalization of educational and methodical, popular science and applied sources on the research problem.
Results. The article clarifies the meaning of the concept of "preventive activities", defines the main functions of such activities. The main actions and stages of prevention and prevention of typical mistakes of students during the study of mathematics are considered.
Conclusions. The analysis of psychological and pedagogical literature and practice of teaching mathematics allowed to formulate certain principles of preventive activities that teachers need to use in the process of teaching mathematics to prevent common mistakes and increase the level of mathematical training of students.
Key words: preventive activity, preventive culture, mathematics, secondary education.

Список використаних джерел

  1. Благодир Л. А. Робота над помилками як одна з форм подолання прогалин у знаннях і вміннях учнів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи:  зб.  наук.  праць  Уманського  державного  педагогічного  університету  ім. Павла Тичини / редкол.: Побірченко Н. С.  (голов.  ред)  та  ін.  Умань:  Жовтий О. О., 2009. Вип. 30. С. 62–70.
  2. Благодир Л. А. Помилки учнів у навчанні алгебри: практичний аспект. Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2011. Вип. 35. С. 147–153.
  3. Благодир Л. А., Швець В. О. Функції і принципи превентивної діяльності вчителя математики. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №3: Фізика і математика у  вищій  і  середній  школі:  зб.  наук.  праць.  Київ:  НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. №8. С. 17–23.
  4. Колосова В.А. Совершенствование системы методической работы с математическими ошибками школьников Текст: дис. .канд. пед. наук : 13.00.02. Арзамас, 1997. 148 с. Библиогр.: 132-147.
  5. Навчальна програма з математики (Алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, 2017 р.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 30.11.2020 | Переглядів: 844 | Рейтинг: 5.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar