Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Пушкарьова Т.О., Рибалко О.О. ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Пушкарьова Т.О., Рибалко О.О. [pushkaryova@gmail.com]
Інститут модернізації змісту освіти, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Pushkaryova_Scientific_journal_FMO.pdf

ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація. Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена проблемою забезпечення навчального процесу початкової школи електронними засобами навчання, оскільки молодші школярі краще засвоюють навчальний матеріал з опорою на наочність та з використанням дидактичних ігрових програм. Готові програмні продукти не передбачають їх повної адаптації до методичної системи кожного вчителя, бо розробникам неможливо передбачити унікальність кожного вчителя й класу, в якому він працюватиме. Тому багато вчителів використовують наявні та створюють власні електронні освітні ресурси. В статті розглянуто Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel,  Adobe Flash, Share Point Designer як засоби створення електронних освітніх ресурсів для початкової школи. Наведено приклади програмних продуктів,  виконаних  у Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel,  Adobe Flash, Share Point Designer. Запропоновані програми дозволяють створювати електронні освітні ресурси з використанням засобів мультимедіа, не вдаючись при цьому до прямого програмування. Такий підхід дає можливість педагогам самостійно розробляти необхідні електронні освітні ресурси, володіючи лише навичками користувача. З використанням авторських електронних освітніх ресурсів учитель може проводити урок, активно спілкуватись з молодшими школярами на різних етапах навчання: засвоєння нових знань, закріплення і вдосконалення знань, умінь і навичок, а також перевірки й корекції навчальних досягнень учнів.
Ключові слова: початкова школа, електронні освітні ресурси, програмні засоби навчання.

MEANS OF СREATION  OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR PRIMARY SCHOOL
Т.О. Pushkaryova, О.О. Rybalko

Institute of Modernization Content of Education. Ukraine. Pedagogical College, Ukraine.

Abstract. The relevance of the material presented in the article, due to the issue of ensuring the educational process in primary school with electronic learning tools, because younger students better understand the course material based on the visibility and usage of didactic games. Ready-made software products do not include their complete adaptation to a methodical system of every teacher, because developers cannot predict the uniqueness of each teacher and the class in which it will work. Therefore, many teachers use existing and create their own e-learning resources. In the article Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Adobe Flash, Share Point Designer, tools for creating e-learning resources for primary schools. Examples of software made in Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Adobe Flash, Share Point Designer. The proposed program allows to create e-learning resources using multimedia, without the need for direct programming. This approach provides an opportunity for teachers to develop the necessary electronic educational resources, having only the skills of the user. Using proprietary e-learning resources, the teacher can conduct a lesson, actively communicate with the younger students at different stages of learning: acquisition of knowledge, the consolidation and improvement of knowledge and skills, as well as inspection and correction of students ' knowledge.
Key words: primary school, electronic educational resources, software learning tools.

Список використаних джерел

  1. Андрієвська В. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти [Електронний ресурс] / В. Андрієвська, Н. Олефіренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 2 (16). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/228/2142.   
  2. Пушкарьова Т. О. Електронний навчальний посібник з математики для 1 класу / Т. О. Пушкарьова, О. О. Рибалко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 2. – С.43-46.
  3. Пушкарьова Т. О. Електронний навчальний посібник з математики для учнів  початкових класів / Т. О. Пушкарьова, О. О. Рибалко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 5. – С.16-21.
  4. Пушкарёва Т. А. Проектирование электронных образовательных ресурсов для уроков математики в начальных классах [Электронный ресурс] / Т. А. Пушкарёва, О. А. Рыбалко // Образовательные технологии и общество. –2015. – № 2 (18). – Режим доступа: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v18_i2/pdf/12.pdf (дата обращения 22.05.16). – Заглавие с экрана.
  5. Рибалко О. О. Створення презентації до уроку в початковій школі у програмі Macromedia Flash/ О. О. Рибалко // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2009. – № 2. – С. 38-41.
  6. Рибалко О. О. Дидактична гра та навчання молодшого школяра / О. О. Рибалко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2011. – № 4. – С. 26-31.
  7. Рыбалко О. А. Изучение темы «Алгоритмы» в начальной школе с помощью приобретённых знаний по математике / О. А. Рыбалко // ScienceRise. – 2015. – Т. 2. – № 1 (7). – С. 67-72.
  8. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования : монография / И. В. Роберт. – М. : ИИО РАО, 2010. – 140 с.
  9. Основи нових інформаційних технологій навчання : посіб. для вчителів / Ю. І.Машбиць, О. О. Гокунь, М.І.Жалдак та ін.; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України; Інститут змісту і методів навчання. – К. : ІЗМН, 1997. – 260 с.
  10. Яковлева Н. О. Проектирование как педагогический феномен / Н. О. Яковлева // Педагогика. – 2002. – № 6. – С. 814.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1077 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar