Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Шахіна І.Ю., Лазнюк Д.С. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ON-LINE ЗАСОБІВ
Шахіна І.Ю., Лазнюк Д.С. [rom.shahin@gmail.com]
Вінницький державний педагогічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Shahina_Scientific_journal_FMO.pdf

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
З ВИКОРИСТАННЯМ ON-LINE ЗАСОБІВ

Анотація. В статті висвітлено можливості застосування різноманітних on-line засобів та ресурсів для полегшення процесу навчання, а саме у процесі викладацької діяльності, що позитивним чином позначиться на успішності студентів та якості навчання. Зокрема, проаналізовано  використання оn-line ресурсу з вивчення логічного програмування для поглибленого вивчення теми «Списки та операції над ними» у середовищі Turbo Prolog. Охарактеризовано  використання в освітній діяльності студентів ментальних карт, інтерактивних плакатів, тестів та сервісів Google. Інтерактивні плакати представлені сервісами Glogster, Prezi, Google та презентацією на локальному комп’ютері з використанням тригер-технологій. Засоби для створення ментальних карт подані на прикладі on-line ресурсів Mindmeister, Bubble.us, Mindomo та Mind42. Тести наведені оn-line сервісами Test Pad, Майстер-Тест, Simpoll, LearningApps та в локальній контрольно-діагностичній програмі MyTest. Констатовано переваги, якими володіють on-line засоби навчання по відношенню до традиційних: зручність, мобільність, інформативність, доступ у будь-який час і з будь-якої точки планети, одночасна робота групи над проектом.
Ключові слова: on-line засоби, освітній процес, ментальні карти, інтерактивні плакати, тести.

INCREASING THE QUALITY OF PROFESSIONAL training of STUDENTS by ON-LINE TOOLS
Iryna Shahina, Dmtro Laznyyuk
Vinnytsia State Mykhailo Kotsiubynskyi Pedagogical University

Abstract. The article deals with the possibilities of using various on-line tools and resources to facilitate the educational process, namely in the teaching activities, which will positively affect the students’ progress and the quality of teaching. In particular, the use of the on-line resource for the study of logical programming for in-depth study of the topic "Lists and operations on them" in the Turbo Prolog environment was analyzed. The use of mind maps, interactive posters, tests and Google services in educational activities of students is described. Interactive posters are presented by services Glogster, Prezi, Google and a presentation on a local computer using trigger technologies. The tools for creating mind maps are demonstrated with the example of on-line resources Mindmeister, Bubble.us, Mindomo and Mind42. The tests are presented by on-line services Test Pad, Master-Test, Simpoll, LearningApps and in the local control-diagnostic program MyTest. The advantages of on-line learning tools in relation to traditional ones are shown, namely convenience, mobility, informativeness, access at any time and from any point of the planet, the simultaneous work of the group on a project.
Keywords: on-line tools, educational process, mind maps, interactive posters, tests.

Список використаних джерел

  1. Закон України «Про освіту», стаття 55 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-55.htm
  2. Логічне програмування / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
  3. Інтерактивний плакат як сучасний засіб навчання програмування / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/38576/
  4. Шахіна І. Ю., Ільїна О. І. Інтерактивні плакати в освітній діяльності / Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [Текст] : зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 42 (46). – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 403-412.
  5. Шахіна І. Ю. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення логічного програмування // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, 28 березня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=15
  6. Шахіна І. Ю., Медведєв Р. П. Використання ментальних карт у навчальному процесі / Наукові записки. – Випуск 8. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. - С. 73-78.
  7. Поради Тоні Б’юзена з техніки створення ментальних карт / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/kartyrozumu/
  8. Шахіна І. Ю., Ільїна О. І. Організація контролю якості знань студентів із використанням електронного тестування // Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (10) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О. В.Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – C. 152-157.
  9. Что такое LearningApps.org? / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learningapps.org/about.php
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1247 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar