Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Зиміна Л.О. РОБОТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПО ВЕДЕННЮ ВЛАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Зиміна Л.О.
КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім.Героя Радянського Союзу О.Бутка, м. Суми, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2015-v3-6/2015_3-6-Zymyna_Scientific_journal_FMO.pdf

РОБОТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ПО ВЕДЕННЮ ВЛАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Анотація. Зиміна Л. Робота навчальних закладів по веденню власних інформаційних ресурсів. У статті розкрито можливості використання шкільних сайтів як невід’ємної частини навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. У роботі висвітлені основні завдання, які ефективно вирішуються за допомогою персонального вчительського сайту, описано власний сайт учителя інформатики та наведено ряд переваг застосування його в педагогічній практиці.
Створення персональних сайтів педагогів освітніх установ, продиктована часом і вимогами держави, викладеними у нормативних документах. Можливості використання персональних сайтів ще не достатньо вивчені. Хоча вже сьогодні можна відзначити, що робота з персональними сайтами дає можливість розвитку інформаційно-комунікаційних компетенцій педагогів. Сайти стають прообразом електронного Портфоліо вчителя, візитною карткою педагога та його педагогічної діяльності. В роботі визначено цілі, які переслідує створення персонального сайту та проаналізовано можливості які отримує вчитель, створюючи персональний інтернет-ресурс.

Ключові слова: веб-сайт, персональний сайт педагогічного працівника, навчальний процес, інформаційно-комп’ютерні технології.

Аннотация. Зимина Л. Работа учебных заведений по ведению собственных информационных ресурсов. В статье раскрыты возможности использования школьных сайтов как неотъемлемой части учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса. В работе освещены основные задачи, которые эффективно решаются с помощью персонального учительского сайта, описан собственный сайт учителя информатики и приведен ряд преимуществ применения его в педагогической практике.
Создание персональных сайтов педагогов образовательных учреждений, продиктованная временем и требованиями государства, изложенными в нормативных документах. Возможности использования персональных сайтов еще не достаточно изучены. Хотя уже сегодня можно отметить, что работа с персональными сайтами дает возможность развития информационно-коммуникационных компетенций педагогов. Сайты становятся прообразом электронного Портфолио учителя, визитной карточкой педагога и его педагогической деятельности. В работе определены цели, которые преследует создание персонального сайта и проанализированы возможности получаемых учитель, создавая персональный интернет-ресурс.

Ключевые слова: веб-сайт, личный сайт педагога, учебный процесс, информационно-компьютерные технологии.

Abstract. Zymyna L. The work of educational institutions to conduct their own information resources. The article reveals the possibility of using school sites as an integral part of the educational-methodical and material-technical support of educational process. The paper highlights the main tasks that are effectively solved with the help of a personal teacher's site, described on its web-site computer science teachers and provides a number of advantages of its application in teaching practice.
Create personal sites of teachers of educational institutions, dictated by time and state requirements set out in the regulations. Feasibility personal sites is not yet sufficiently understood. Although today it may be noted that the work with personal sites enables the development of ICT competencies of teachers. Sites are prototype e-Portfolio teacher hallmark of the teacher and his teaching activities. In this paper, the aims pursued by creating a personal site and analyzed the possibilities that the teacher receives, creating personal online resource.

Key words: website, personal site of the teacher, educational process, information and computer technologies.

Список використаних джерел

 1. Архів матеріалів – Олена Самборська – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://samborska.at.ua/
 2. Сумська спеціалізована школа №10 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://school10sumy.jimdo.com/
 3. Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://teacher.iod.gov.ua/
 4. Людмила Тищенко. Відображення інноваційної діяльності вчителя в його персональному сайті – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://pandia.ru/text/79/493/29143.php
 5. Ласкава Н.О. Проблеми створення й функціонування шкільного сайту // Комп'ютер у школі та сім'ї. – №2. – 2011.
 6. Мартинюк Л.А. Персональний сайт викладача як засіб упровадження новітніх інформаційних технологій // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 41. – №3.
 7. Olena V. Semenikhina, Marina G. Drushlyak. The Necessity to Reform Mathematics Education in Ukraine // Journal of Research in Innovative Teaching. – La Jolla, CA USA. – Volume 8, Issue 1, March 2015. – Рp.51-62.
 8. Semenikhina O., Drushlyak M. On the Results of a Study of the Willingness and the Readiness to Use Dynamic Mathematics Software by Future Math Teachers // 11th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI 2015). – May 14-16, 2015. – Lviv. – 2015. – P.21-34.– [електронний ресурс] – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-1356/
 9. Бабич О., Семеніхіна О. До питання про співвідношення понять наочність і візуалізація // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. – № 2(3). – С. 47-53.
 10. Безуглий Д. Прийоми візуального подання навчальної інформації // Фізико- математична освіта. Науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. – № 2(3). – С. 7-15.
 11. Застосування комп’ютера при вивченні математики: [навчальний посібник] / Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. – Суми, 2014. – 179 с.
 12. Інформатика в схемах і таблицях : [навчальний посібник] / О.В. Семеніхіна, В.Г. Шамоня, О.М. Удовиченко, А.О. Юрченко. – Суми : Видавництво «МакДен», 2013. – 76 с.
 13. Семеніхіна О. В., Друшляк М. Г. Візуалізація експериментальних випробувань на основі випадкових подій у середовищі GeoGebra 5.0 // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – №14. – 2014. – С.94-103
 14. Семеніхіна О., Юрченко А. Уміння візуалізувати навчальний матеріал засобами мультимедіа як фахова компетентність учителя // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла». – Випуск 33. – 2014. – С. 176-179.
 15. Семеніхіна О.В. Використання наочностей при вивченні інформаційних систем // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник наукових праць. Випуск ХІ : в 3-х томах. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. – Т. 3 : Теорія та методика навчання інформатики. – С. 148-153.
 16. Семеніхіна О.В. Використання наочностей при вивченні інформаційних систем // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник наукових праць. Випуск ХІ : в 3-х томах. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. – Т. 3 : Теорія та методика навчання інформатики. – С. 148-153.
 17. Семеніхіна О.В. Дослідження відкритих інформаційних ресурсів з математики / Олена Семеніхіна // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С.58-63.
 18. Семеніхіна О.В. З досвіду створення стендових матеріалів / О.В. Семеніхіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – №2 (28). – С. 312-321.
 19. Семеніхіна О.В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до Smart-суспільства [Електронний ресурс] / О. В. Семеніхіна // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – №3. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13sovpds.pdf. – Загол. з екрану.
 20. Удовиченко О.Н., Шамоня В.Г., Юрченко А.А. Визуальная поддержка изучения информационных систем как основа формирования ИК-компетентности современного учителя / Современные тенденции физико-математического образования: школа – вуз [Текст]: материалы Международной научно-практической конференции, 17 – 18 апреля 2015 года: в 2 ч. Ч. 1 / Соликамский государственный педагогический институт(филиал) ФГБОУ ВПО «ПГНИУ»; Т. В. Рихтер, составление. – Соликамск: СГПИ, 2015. – C. 103-107.
 21. Шевченко І. С. Приклади візуалізації у навчанні математики // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. – № 2 (3). –
  С. 65-78.
 22. Юрченко А.О., Удовиченко О.М. Про необхідність візуалізації навчального матеріалу у електронних підручниках з інформатичних дисциплін // Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2014). У 2 ч. Ч 2. – 26 листопада 2014. – Київ. – 2014. – С. 276-279. Режим доступу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua2
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 25.12.2015 | Переглядів: 1362 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar