Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Карпенко А.С. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE APPS (G SUITE) ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Карпенко А.С. [a.karpenko@kubg.edu.ua]
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v3-21/2019_3-21-karpenko_fmo.pdf

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE APPS (G SUITE)
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

Анотація. Формування проблеми. Стаття присвячена проблемі формування у працівників університетів ІКТ-компетентностей при запровадженні та використанні ІК-технологій в організації освітнього процесу.
Матеріали і методи. У дослідженні були застосовані теоретичні методи аналізу та узагальнення наукових праць провідних дослідників, щодо використання ІК-технологій при організації освітнього процесу; розглянуто наукові публікації , щодо компетентнісного підхіду до студентів у закладах вищої освіти; розглянуто можливі етапи формування компетентностей у співробітників організаційно-навчальних підрозділів університету під час використання сервісів Google Apps (G Suite).
Результати. Розглянуто та проаналізовано поняття компетентностей у закордонній та вітчизняній науковій літературі. Спираючись на дослідження у психолого-педагогічній літературі та власний досвід, деталізовані суть та структура поняття «ІКТ-компетентності» співробітника організаційно-навчального підрозділу університету. Охарактеризовано обов’язки працівника організаційно-навчального підрозділу, які вимагають використання сучасник ІК-технологій та ІКТ‑засобів. Надано короткий опис можливостей сервісів Google Apps (G Suite) для визначення рівня сформованості ІКТ‑компетентностей у зазначених співробітників. Використання сервісів Google Apps (G Suite) при організації освітнього процесу працівниками організаційно-навчальних підрозділах університету дозволяє ефективно сформувати ІКТ-компетентность. Розглянуто можливості використання сервісів Google Apps (G Suite) під час діяльності організаційно-навчальних підрозділів (а сьогодні вони відіграють помітну роль у розвитку інформаційного наповнення єдиного освітнього середовища університету).
Висновки. Аналіз отриманих результатів показав, що при цілеспрямованому використанні ІК-технологій, зокрема сервісів Google Apps (G Suite), співробітниками організаційно-навчальних підрозділів університету відбувається формування ІКТ‑компетентностей.
Ключові слова: Google Apps (G Suite), інформаційна система, ІК-технології, освітній процес, організаційно-навчальний підрозділ, співпраця, компетентності.

USE OF GOOGLE APPS (G SUITE) SERVICES FOR THE FORMATION OF ICT COMPETENCIES
AMONG STAFF OF UNIVERSITY ADMINISTRATIVE AND ACADEMIC DEPARTMENTS

Аnastasiia S. Кarpenko
Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Abstract. Formation of the issue. The article deals with the issue of formation of ICT competencies among university staff in the introduction and use of ICT in the organization of educational process.
Materials and methods. The research is based on theoretical methods of analysis and summarization of scientific papers of leading researchers that considered the use of ICT in the organization of educational process; the competence-based approach to students in higher educational institutions is considered as well as possible stages of forming the competencies among the university organizational and educational staff during the use of Google Apps (G Suite).
Results. The concept of competencies in the foreign and domestic scientific literature is considered and analyzed. Based on the psychological and pedagogical researches and own experience, the essence and structure of the concept of ‘ICT-competence’ of the staff member of the organizational and educational division of the university are detailed. The duties of the organizational and educational staff, which require the use of contemporary ICT and ICT tools are considered. A brief description of features of the Google Apps (G Suite) is provided in order to determine the level of ICT competencies among the above staff. The use of Google Apps (G Suite) in the organization of educational process by the organizational and educational university staff enables ICT competence to be effectively formed.
Conclusions. The possibilities of using Google Apps (G Suite) in the work of organizational and educational units, which currently play a significant role in the development of the information content of the university’s single educational space, are considered. The analysis of the obtained results showed that the purposeful use ICT, in particular Google Apps (G Suite) by the university organizational and educational staff ensures the formation of ICT competencies.
Keywords: Google-form, Google Apps, Information System, Infotechnology, Educational Process, Organizational-Learning Unit, Collaboration.

Список використаних джерел

 1. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании. Интернет- журнал «Эйдос». 2005. URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm (Дата звернення 07.05.2019).
 2. Беспалов П.В. Компьютерная компетентность в контексте личностно-ориентированного обучения. Педагогика. 2003. No 4. С. 45-50.
 3. Биков В.Ю. Проблеми і завдання розвитку комп’ютерно-технологічної платформи інформаційно-освітнього простору: збірник наукових праць Інституту педосвіти і освіти дорослих НАПН України. Київ, 2016. С. 514-522.
 4. Жалдак М.І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах. Комп’ютер в школі та сім’ї, 2013. С. 8–15.
 5. Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании Иностранные языки в школе, 2012. № 6.С. 2-10. URL: http://www.rusreadorg.ru/ckeditor_assets/attachments/63/i_a_zymnaya_competency_and_competence.pdf (Дата звернення 07.05.2019).
 6. Єльникова Г. Моделюванняуправлінськоїкомпетентностікерівниказагальноосвітньогонавчальногозакладу. Імідж сучасного педагога, 2008. № 3-4 (82-83). С. 3-8. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/4/10elneel.pdf (Дата звернення 07.05.2019).
 7. Карпенко А.С. Використання сервісів Google Apps у процесі інформатизації закладу вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. 71 (3). С. 183-195.
 8. Карпенко А.С. Використання Google-диску сервісу Google Apps у роботі організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ. Наукові записки. Наукові записки Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2017. Випуск CXXXV (135). С. 121-132.
 9. Карпенко А.С. ІК-технології як атрибути професійної діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ. Тези доповідей VІ Щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» (Київ, 22 квітня 2016 року). 2016. С. 31-36.
 10. Карпенко А.С. Корпоративна пошта Gmail сервісу Google Apps як інструмент діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ. Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті». Херсон, 2017. № 30. С. 160-169.
 11. Карпенко А.С. Оптимізація діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ засобами сервісу Google APPS. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2017. №5. С.34-39.
 12. Карпенко А.С. Google-документи сервісу Google Apps: координація та контроль діяльності організаційно-навчальних підрозділів закладів вищої освіти. ScienceRise: Pedagogical Education, 2018. №4 (24). С. 4-8.
 13. Князев A.M., Немцова Е.В., Палецкая С.Н. Социальные компоненты личности как объект оценивания. Материалы XV Всероссийской научно-методической конференции «Проблемы качества образования», 2007. С. 66 –77.
 14. Словник іншомовних слів. Укладник. С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. Наукова думка, 2000, 680 с.
 15. Словник української мови в 11 т. / за ред.: А. А. Бурячок, П. П. Доценко. К.: Наукова думка, 1973. 840 с.
 16. Ключова компетентність. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C (Дата звернення 15.05.2019).
 17. Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. Компетентснісні задачі з інформатики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. № 6 (13). С. 62–69.
 18. Татур Ю.Г. Компетентносный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего профессионального образования: материалы ко второму заседанию методологического семинара. Авторская версия. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 16 с.
 19. Хоружа Л.Л. Інваріантність та варіативність професійної діяльності викладача вищої школи в епоху змін. Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів : акмеологічні аспекти: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 516 с.
 20. Шилова О.М., Лєбєдєва М.Б. Как разработать эффективный учебно-методический пакет средствами информационных технологий: Методическая лаборатория программы Intel «Обучение для будущего». URL: https://docplayer.ru/31615866-O-n-shilova-m-b-lebedeva.html (Дата звернення 25.05.2019).
 21. UNESCO ICT Competency Standards for Teachers. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000213475 (Дата звернення 26.05.2019).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 05.12.2019 | Переглядів: 890 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar