Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 62
Показано матеріалів: 51-55
Сторінки: « 1 2 ... 9 10 11 12 13 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. В даній статті описано найбільш доцільні напрями та форми інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій до процесу підготовки фахівців прикладного та декоративного мистецтва.
Виявлено основні тенденції інформатизації мистецької освіти: інформаційний ресурс стає суттєвим у розвитку мистецьких вузів художньо-проектного напрямку; оснащення вузів програмно-технічними і телекомунікаційними засобами; автоматизація управління навчальним процесом та професійною діяльністю фахівців художньо-проектного напрямку; інформатична підготовка майбутнього фахівця в галузі прикладного та декоративного мистецтва як цілеспрямований процес формування у студентів теоретичних основ і практичних навичок використання ІКТ для вирішення завдань художньо-професійної діяльності; розвиток інфраструктури, організація інформатичної підготовки майбутніх художників прикладного та декоративного мистецтва; встановлення єдиних стандартів подання та обміну повідомленнями у професійної діяльності художньо-проектного напрямку.
Показано, що в умовах вищого мистецького навчального закладу виникає завдання регламентації часу, відведеного на підготовку студентів до занять. Варіативне використання комп'ютерного часу дозволяє виявити студентів, яким необхідний додатковий час для роботи із засобами ІКТ, провести ранжування студентів за виявленими знаннями та здібностями до роботи з ІКТ, виявити групи студентів, виходячи з їх підготовки з дисципліни і особистих здібностей.

Abstract. Blyzniuk M.M. Information technology in teaching of applied and decorative artThis article describes the best ways and forms of integration of information and communication technologies in the process of training of specialists of applied and decorative arts.
The main tendencies of іnformatisation in art education: an information resource is important for the development of the art institutes art and design direction; vehicle universities software, computing and telecommunications; automation of management of educational process and professional activity of specialists of artistic and design direction; informatics training of future specialist in the field of decorative-applied art as a purposeful process of formation at students the theoretical foundations and practical skills to use ICT for solving problems of artistic and professional activities; infrastructure development, organization of information preparation of future artists of decorative and applied arts; establishment of uniform standards for reporting and messaging activities in a professional artistic and design direction.
It is shown that in conditions of higher art educational institutions, the challenge is the main time allotted to prepare students for classes. The is efficient use of machine time allows us to identify students in need hidne additional time to work with the tools of ICT, to conduct the rating of students on the identified knowledge, skills, and knowledge of ICT, identifying groups of students based on their preparation in the discipline and personal skills.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 272 | Author: Близнюк М.М. | Download in PDF |

Анотація. В статті розглянуто технологію створення електронного підручника з високим рівнем інтерактивності, який реалізується за рахунок вбудовування інтерактивних аплетів, згенерованих на базі програм динамічної математики. Дана технологія ілюструється на прикладі створеного електронного підручника на підтримку вивчення спецкурсу «Застосування комп’ютера при вивченні математики».

Abstract. Bezugly D.S. Technology of creation of electronic textbook with embedded interactive applets. The article describes the technology of creation of the electronic textbook with a high level of interactivity, which is implemented by embedding of interactive applets. These applets are created on the basis of dynamic mathematics software, particularly software GeoGebra, which is the best suited for creating of applets. Three stages of creation of the electronic textbook are described. Two software for creating electronic textbooks in the form of html-page: html-editor AdobeDreamweaver and text editor NotePad++, are described. The advantages and disadvantages of these software are analyzed. In addition to html-editor or text-editor software for program for work with raster and vector graphics, dynamic mathematics program for creating applets and support interactivity of the educational resource, are used. The finished tutorial is a multi-page hypertext document, which contains to every laboratory work theoretical material with examples, in the form of applets, and in the form of conventional static sketches, practical exercises, and a dynamic mathematics software. Practical tasks of each laboratory work were developed in number of variants 12.
The specifics of the special course "Application of computer in the study of mathematics" is in the study of dynamic mathematics software. This electronic textbook has a high level of interactivity, which is implemented with embedded applets in order to allow the organization of educational experiments designed in the framework of the textbook. The use of the electronic textbook with the built-in applets allows to take learning to a new level: the organization of direct experiment in an interactive mode to build hypotheses or confirmation of a particular fact contributes to a more thorough assimilation of educational material, increases the interest in learning and demonstrating ways of using information technology in an unusual traditional ideas.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 335 | Author: Безуглий Д.С. | Download in PDF |

АнотаціяСтаттю присвячено теоретико-практичним аспектам використання технології скрайбінгу для візуалізації навчального матеріалу у професійній діяльності майбутнього вчителя. Розглянуто та проаналізовано види скрайбінгу, як технології, яка є продуктивною для швидкого і ефективного засвоєння інформації в умовах колосального зростання її обсягу і кількості. Розглянуто переваги застосування зазначеної технології в освітньому процесі, відображено необхідність формування особливих вмінь візуалізації навчальної інформації. Проведено аналіз якостей, які повинна мати сучасна людина, щоб стати успішним і затребуваним фахівцем, побудувати кар'єру, в нову, що настала слідом за інформаційною епоху. Показано, що подання навчальної інформації, реалізоване на базі сучасних технологій візуалізації, сприяє підвищенню пізнавальної активності учнів, виконує не лише ілюстративну функцію, але й набуває нових якостей, суттєво розширює сферу продуктивного застосування візуалізації у навчальному процесі, створюючи передумови для підвищення його ефективності й результативності.

Abstract. Belousova L., Zhiteneva N. Visualization of learning material using technologies of skribing in teachers’professional activitiesThe article is devoted to theoretical and practical aspects of the use of technology scribing for visualization of educational material in professional activity of future teacher. Reviewed and analyzed the types scribing, as a technology that is productive for rapid and efficient assimilation of information in a time of tremendous growth in volume and quantity. The main benefit of this technology in the educational process reflects the necessity of formation of special skills of visualization of educational information. The analysis of the qualities that must have a modern person to become a successful and sought-after expert, to build a career in a new, coming after the information age. It is shown that the presentation of educational information, implemented on the basis of modern imaging technology, enhances cognitive activity of students, not only performs an illustrative function, and acquires new qualities, significantly expands the scope of the productive use of visualization in the educational process, creating the preconditions for increasing its efficiency and effectiveness.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 812 | Author: Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. | Download in PDF |

Анотація. Об’єкт дослідження: процес навчання фізико-математичних дисциплін у середній та вищий школі. Предмет дослідження – впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Мета роботи: визначення напрямків використання інформаційних технологій в освітньому процесі; виділення способів і методів використання інформаційних технологій в освітньому процесі; створення електронних супровідних матеріалів для підтримки вивчення окремих дисциплін.
Основні наукові результати з теми: обґрунтовано потребу у переорієнтації традиційної методики навчання математики у бік активного використання програм динамічної математики при підготовці майбутніх учителів фізико-математичного профілю; описано комп’ютерний інструментарій вчителя математики та особливості його використання при розв’язуванні задач шкільного курсу математики; проведено аналіз відкритих освітніх ресурсів з математики та визначено рекомендації щодо залучення таких курсів у навчальний процес педагогічних університетів; розроблено методичну документацію до спецкурсу «Використання комп’ютера в навчанні математики»; визначено складові сучасного електронного підручника; розроблено фрагменти електронного навчального комплексу з вивчення спецкурсу «Інформаційні системи».

Abstract. Shamonya V.G., Shypylenko A.P. Use of ІT in Education: Analysis of Works of Scientific Laboratory at the Department of Informatics of Sumy State Pedagogical University Named after MakarenkoObject: the educational process of physical and mathematical sciences in secondary and high school. Subject – the introduction of information technology in the educational process. Purpose: to identify areas of using information technology in education; to select methods and ways of using information technology in education; to create electronic supporting materials for special subjects.
The main scientific results: reasonably explained the need to reorient the traditional methods of teaching mathematics in the direction of active using dynamic mathematics programs in the preparation of future physics and mathematics teachers; described computer tools of math teacher and especially using it in solving school mathematics course problems; analyzed open educational mathematics resources and identified recommendations for the involvement such courses in the educational process of pedagogical universities; designed the methodical documentation for the course "Using computer in teaching mathematics"; designed the composition of modern electronic textbook; developed fragments of e-Learning complex study course "Information Systems".

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 340 | Author: Шамоня В.Г., Шипиленко А.П. | Download in PDF |

Анотація. У математичному аналізі  та на олімпіадах з математики різного рівня досить часто зустрічаються задачі на числові послідовності, які не мають стандартних методів розв’язування.  Іноді пошук розв’язку такої задачі потребує ґрунтовних досліджень, пов’язаних з властивостями функцій.  Цей підхід дозволяє зокрема використовувати теореми диференціального та інтегрального числення при розв’язуванні  таких задач.
Нажаль, у науковій та методичній літературі з математичного аналізу даний підхід не виділений як метод розв’язування задач на послідовності, не встановлені класи задач, для яких він є найбільш ефективним, а пропонуються лише окремі з них.
У даній статті ми виділили типи задач на послідовності, розв’язання яких потребує переходу до функцій неперервного аргументу, та розкрили особливості застосування математичного апарату диференціального та інтегрального числення при їх розв’язуванні.

Abstract. Martynenko E., Chkana Ya. The differential and integral calculus in problems on the sequence. Problems on numeric sequences that do not have standard methods of solution are quite common in mathematical analysis and at math competitions of various levels. Sometimes the search for the solution of this problem requires fundamental research related to the properties of functions. This approach allows us to use theorems of differential and integral calculus in solving these problems.
Unfortunately, in the scientific and methodical literature on mathematical analysis this approach is not highlighted as a method for solving sequence problems, classes of problems, for which it is most effective, are not established, and only some of them are offered.
In this article authors have identified the types of sequence problems, which solution requires a transition to functions of continuous argument, and revealed the features of the application of mathematical apparatus of differential and integral calculus in solving them.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 333 | Author: Мартиненко О.В., Чкана Я.О. | Download in PDF |
« 1 2 ... 9 10 11 12 13 »