Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У категорії матеріалів: 85
Показано матеріалів: 6-10
Сторінки: « 1 2 3 4 ... 16 17 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. У даній статті проаналізовано сукупність загальних якостей інженера-механіка, які виховані на початкових курсах. Розглянуто, основні завдання, які виконує інженер-механік в професійної діяльності і узагальнено основні етапи інженерної діяльності. Виявлено психологічні умови подолання труднощів у навчанні математики. Визначено педагогічно важливі якості і властивості особистості інженера-механіка. Важливою передумовою організації процесу формування професійної компетентності майбутніх інженерів-механіків є врахування психологічних особливостей головних суб’єктів навчального процесу – студентів. При вивченні фундаментальної підготовки у вузі не можна не враховувати психологічні і вікові особливості студентів молодших курсів. Зроблено акцент на формування як якомога більшої кількості професійно значущих якостей під час вивчення математичних дисциплін на початкових курсах навчання. Психологічними умовами подолання труднощів у навчанні математики у майбутніх інженерів-механіків  є умови, які пов'язані з розвитком-оптимального співвідношення загальних здібностей - до навчання і спеціальних. У зв'язку зі збільшенням масштабу завдань, що вирішуються інженерами-механіками, відбувається кардинальна зміна інженерної діяльності в цілому, змінюється і набувають нового сенсу зміст, цілі та функції інженерної праці. Отже, питання особистісного становлення майбутніх інженерів-механіків  в  аспекті  їхньої професійної  діяльності  має  постійно  знаходитися  в  центрі  уваги  вищої  школи. Для  цього  система навчально-освітнього  процесу повинна  бути  вибудувана  на психолого-педагогічній основі гармонізації розвитку студента і як особистості, і як фахівця. Завдання, які вирішуються інженерами в ході професійної діяльності, визначають функції інженера-механіка, які вимагають наявності у випускників вузу певних якостей. Математична підготовка майбутніх інженерів-механіків і застосування знань з математики із  перспективною проекцією на професійну діяльність у майбутньому є предметом даної статті.

Abstract. This article analyzes a set of General qualities of a mechanical engineer who trained in the initial courses. Describes the main tasks performed by engineer in professional activities and summarizes the main stages of the engineering activity. The identified psychological conditions of overcoming difficulties in learning maths. Defined pedagogically important qualities and personality traits of mechanical engineer. An important prerequisite for the organization of the process of formation of professional competence of future engineers-mechanics is the account of psychological features of the main subjects of the educational process students. In the study of fundamental training in the University, it is impossible not to take into account the psychological and age characteristics of Junior students.
Focuses on the formation of an increasing number of professionally significant qualities in the study of mathematics in the initial training. Psychological conditions to overcome difficulties in the teaching of mathematics to future engineers-mechanics, there are conditions that are associated with the development of the optimal ratio of General abilities - to learn and special. In connection with the increase in the scale of problems solved by mechanical engineers, is a radical change in engineering activities in General, is changing and new meaning of the content, purpose and functions of engineering labor.
And so, the question of the personal formation of future engineers-mechanics in the aspect of their professional activities should always be in the spotlight of high school. For this, the system of the educational process should be built on a psychological-pedagogical basis of harmonization of development of a student and as a person and as a professional. The tasks solved by engineers in the course of professional activities, define the functions of the mechanical engineer, which requires from graduates of certain qualities. The mathematical training of future engineers-mechanics and the application of knowledge of mathematics with a promising projection for professional activity in the future is the subject of this article.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 60 | Author: Мурашковська В.П., Казнадій С.П. | Download in PDF |

Анотація. Соціальна комунікація займає особливе місце в житті сучасного суспільства і кожної людини. З нею прямо або опосередковано пов’язані практично всі комунікативні сфери. Людська здатність до спілкування, особливо за допомогою мови, є набагато більшою, ніж у тварин. Впродовж існування людства здатність спілкуватися в часі і просторі надзвичайно розширилася завдяки винайденню писемності, друку, електронного зв’язку − телеграфу, телефону, радіо і засобів масової комунікації, а так само механізації транспорту. Скорочення відстані між людьми, подолання кордонів, географічних та часових меж особливо очевидно в нинішньому столітті, дякуючи можливості посилати повідомлення на довгі відстані з великою швидкістю.
Позитивний вплив соціальних мереж: освітній і корисний досвід; підлітки отримують безліч інформації, навчаються її систематизувати, що позитивно впливає на логічне мислення, пам’ять, увагу; якщо друзі чи однокласники живуть в іншому місті або районі великого міста, школяр не випадає зі свого кола спілкування; чати дають можливість спілкуватися в реальному часі, таким чином, два, і більше, людини перебувають у різних точках світу розмовляють так, як би вони стоять поруч.
Представлено емпіричне дослідження в соціології. На відміну від теоретичного дослідження, у межах якого науковець оперує науковими категоріями і поняттями, що відображають сутнісні якості соціальних процесів і явищ, в емпіричному дослідженні предметом аналізу стають різноманітні дії, характеристики поведінки, погляди, настрої, потреби, інтереси, мотиви людей, соціальних груп і спільнот, відображення соціальної реальності у фактах людської свідомості.
У роботі представлено один із можливих варіантів застосування методів математичної статистики та створення математичних моделей у різних галузях науки. У роботі продемонстровано використання статистично-математичної моделі у соціологічному дослідженні присвяченому залежності розвитку здібностей учня від тривалості користування соціальними мережами та представлено її графічну інтерпретацію.
Побудовано гістограму частот інтервального статистичного розподілу часу, проведеного учнем у соціальній мережі. Порівнюючи криву Гауса і отримані результати відмічено схожість дослідженого статистичного розподілу часу, проведеного учнем у соціальній мережі і нормального розподілу. Досліджено рівень комунікативних здібностей учнів в залежності від часу, проведеного в спілкуванні у соціальних мережах. Оцінено статистичну надійність вибіркових даних та проведено перевірку на логічну адекватність.
Показано, що рівень комунікативних здібностей учнів віком 13-15 років залежить від часу, проведеного в соціальних мережах. Виявлено, що із збільшенням часу, проведеного в соціальних мережах до п’яти годин, рівень комунікабельності збільшується, але, проводячи в такому спілкуванні понад шість годин, показано зниження досліджуваного рівня майже до початкового значення.

Abstract. Social communication occupies a special place in the life of modern society and every person. Practically all communicative spheres are connected with it directly or indirectly. Human ability to communicate, especially through language, is much greater than in animals. During the existence of mankind, the ability to communicate in time and space has greatly expanded through the invention of writing, printing, electronic communications - telegraph, telephone, radio and media, as well as development of transport. Reducing the distance between people, overcoming borders, geographic and time boundaries is especially evident in the present century, thanks to the ability to send messages at long distances at high speeds.
Positive impact of social networks: educational and useful experience; teenagers get a lot of information, learn to "filter" it, which positively affects on logical thinking, memory, attention; If friends or classmates live in a different city or district of a big city, the schoolboy does not fall out of her circle of communication; chats give the opportunity to communicate in real time, thus, two or more people are in different parts of the world talking as they stand close to each other.
The empirical research in sociology is presented. In contrast to the theoretical research, within which a scientist operates scientific categories and concepts that reflect the essential qualities of social processes and phenomena, in the empirical study the subject of analysis is the diverse actions, characteristics of behavior, attitudes, mood, needs, interests, motives of people, social groups and communities, reflection of social reality in the facts of human consciousness.
It is shown that the level of communicative abilities of pupils aged 13-15 years depends from time spent in social networks. It was found that with increasing time that conducted in social networks to five hours, level of communication  ncreases, but if spending more than six hours in such communication is shown reduction of the investigated level to almost the initial value.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 67 | Author: Мельниченко О.П., Ревицька У.С. | Download in PDF |

Анотація. Основне завдання вищої освіти полягає у підготовці спеціаліста, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності, фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності.
В cтатті аналізується вітчизняний і зарубіжний досвід пошуку методів і форм самостійної роботи студентів з метою ефективного оволодіння іноземною мовою професійного спрямування, визначається місце та роль самостійної роботи студентів ВНЗ у навчальному процесі, досліджуються проблеми планування, організації, керівництва та контролю результатів даного виду роботи, даються практичні рекомендації для ефективного покращення вивчення іноземної мови професійного спрямування.
Метою самостійної роботи з іноземної мови професійного спрямування у немовному вузі є формування навичок роботи з іншомовними фаховими джерелами інформації (читання, переклад, творче переосмислення інформації, її особистісна оцінка та наступне використання), а також формування навичок усного мовлення (говоріння та аудіювання). Практичне заняття є важливою формою процесу вивчення іноземної мови, де здійснюється безпосередня організація самостійної роботи студента, контроль з боку викладача, а також взаємоконтроль і самоконтроль.
Розвиток навичок самостійної роботи в області читання, говоріння, письма здійснюється на основі комунікативного підходу, використовуючи реальні ситуації (телефонні розмови, бесіди з конкретними людьми, ситуативні діалоги тощо). Таким чином, студенти мають можливість позбавитись «мовного бар’єру» та посилити віру в особисті можливості спілкуватись іноземною мовою. Навички «живого» спілкування, розмовної лексики призводить до одночасного розвитку всіх мовних навичок – від усної та письмової мови до читання та аудіювання. Для навичок читання ефективно використовувати тексти невеликого об’єму та різного змісту (уривки з статей, енциклопедій, літературних творів, анкети, журнальні статті та ін.). Для навичок письма можна використовувати завдання комунікативного напрямку, а саме: складання особистого або ділового листа, написання рекламного тексту, проведення інтерв’ю, тощо. Граматика є важливою частиною цієї роботи. Особливості матеріалів для самостійної роботи студентів у немовному ВНЗ повинні враховуватись при складанні комплексу вправ, що формують вміння самостійної роботи.

Abstract. The main task of higher education is to prepare a specialist who is able to think initiatively, creatively; to replenish his knowledge independently and apply it in practical activities; a specialist being capable of self-development, self-education, innovation activity.
The article analyzes the domestic and foreign experience of searching methods and forms of independent work of students in order to master the foreign language effectively. It determines the place and role of independent work of students of higher educational institutions in the educational process, researches the problems of planning, organization, management and control of the results of this type of work. The article gives practical recommendations for effective improvement of the study of professional foreign language.
The purpose of independent work in foreign language for professional purposes in technical higher educational institution is to create skills for working with foreign-language professional sources of information (reading, translation, creative re-thinking of information, personal evaluation and subsequent use), as well as the formation of spoken language skills (speaking and listening). Practical classes are an important form of the process of studying a foreign language, where the direct organization of the student's independent work, the control of the teacher, as well as mutual control and self-control are carried out.
The development of independent work’s skills in the field of reading, speaking, writing is carried out on the basis of a communicative approach, using real situations (telephone conversations, conversations with concrete people, situational dialogues, etc.). Thus, students have the opportunity to get rid of the "language barrier" and to strengthen their faith in their personal possibilities to speak a foreign language. Skills of "live" communication, colloquial vocabulary lead to the simultaneous development of all language skills - from oral and written language to reading and listening. For reading skills, it is effectively to use texts of a small volume and different content (excerpts from articles, encyclopedias, literary works, questionnaires, journal articles, etc.). For writing skills, you can use the tasks of the communicative direction, namely: writing a personal or business letter, writing a promotional text, conducting an interview, etc. Grammar is an important part of this work. The peculiarities of materials for independent work of students in technical higher educational establishments should be taken into account when compiling a set of exercises that form the ability to work independently.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 76 | Author: Кравчина Т.В. | Download in PDF |

Анотація. В умовах формування когнітивного суспільства особливого значення набуває створення оптимальних умов для пізнавальної діяльності особистості шляхом реалізації концепції освіти протягом усього життя головними перевагами якої є гнучкість, різноманітність, доступність у часі й просторі.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень засвідчив достатню розробленість методологічних, психологічних та управлінських питань упровадження освіти протягом усього життя, проблеми вдосконалення організації навчально-пізнавальної діяльності, особливостей використання змішаного навчання як принципово нової освітньої моделі навчання. Проте поза увагою залишилася проблема інтеграції елементів змішаного навчання в процес викладання дисциплін у вищій школі з метою активізації пізнавальної діяльності студентів.
Алгоритм упровадження елементів змішаного навчання в процес викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти реалізується шляхом поєднання традиційної моделі навчання (читання лекцій, проведення практичних, лабораторних, семінарських занять, складання заліків та іспитів) та інноваційної моделі електронного навчання (дистанційного доповнененого елементами мобільного навчання). Використання елементів змішаного навчання (групове навчання, перевернутий клас, мікронавчання, ситуативні вправи, гейміфікація, інфографіка) в процесі викладання навчальних дисциплін надає можливість, тим хто навчається, засвоювати матеріал у зручний час, навчитись творчо використовувати і демонструвати результати навчання у середовищі дистанційного курсу або під час традиційних очних занять.
Інструментарієм для реалізації елементів змішаного навчання є сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій: соціальні сервіси, засоби он-лайн (синхронне) та оф-лайн (асинхронне) спілкування, засоби створення різноманітної електронної наочності, засоби діагностики та оцінювання, системи управління навчальним контентом.
Для використання елементів змішаного навчання від викладачів вимагається опанування інноваційних активних педагогічних методів, технік та технологій, достатній рівень інформаційної компетентності, а від студентів таке навчання потребує комп’ютерної грамотності та неабиякої активності.

Abstract. In the conditions of forming a cognitive society, the creation of optimal conditions for the cognitive activity of the individual through the implementation of the concept of education throughout life is of particular importance, the main advantages of which are flexibility, diversity, accessibility in time and space.
The analysis of psychological and pedagogical researches has shown the sufficient development of methodological, psychological and managerial issues of implementation of education throughout life, problems of improving the organization of educational and cognitive activity, the features of the use of mixed learning as a fundamentally new educational model of education. However, the problem of integrating elements of mixed learning in the process of teaching subjects in higher education institutions with the purpose of activating students' cognitive activity is not paid sufficient attention.
The algorithm for the introduction of elements of mixed learning in the process of teaching subjects in higher education institutions is realized by combining the traditional model of learning (lecturing, conducting practical, laboratory and seminar classes, tests and examinations) and an innovative model of e-learning (distance learning, enhanced by the elements of mobile learning). Using of elements of mixed learning (group studying, inverted class, micro studying, situational exercises, gameplay, infographics) in the process of teaching gives the possibility for those who are studying to get the information in a suitable time, to get to know to use creatively and demonstrate the results of studying in the environment of distance course or during the ordinary classroom lessons.
The toolkit for the implementation of elements of mixed learning is the modern means of information and communication technologies: social services, online tools (synchronous) and offline (asynchronous) communication, means of creating a variety of electronic visualization, diagnostic and evaluation tools, and educational content management systems.
Using of elements of mixed learning by teachers requires the mastering of innovative and active pedagogical methods, techniques and technologies, sufficient level of information competence, from students such training requires computer literacy and extraordinary activity.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 80 | Author: Іващенко М.В., Бикова Т.Б. | Download in PDF |

Анотація. У побудові сучасного навчального процесу у ВНЗ відбувається зміщення акцентів у бік самостійної творчої навчально-пізнавальної роботи студентів, що виявляється у розробці нових моделей співпраці викладача і студента. Стаття присвячена розкриттю особливостей та визначенню необхідних умов ефективної організації самостійної діяльності студентів під час виконання курсової роботи та реалізації її творчої та науково-дослідної складових. Показано місце курсової роботи в системі позаудиторної самостійної роботи студентів та створено структурно-логічну схему етапів її написання. Підкреслено, що наукова творчість під час виконання курсової роботи виражається у вивченні літератури з досліджуваної теми, проведенні порівняльної оцінки різних точок зору на проблему, аргументації рішення про приєднання до однієї з них або формуванні власної оригінальної позиції, на яку спирається студент при дослідженні практичних матеріалів, та оцінці корисності отриманих навичок для вирішення проблем. Зазначено, що студенти молодших курсів ще не володіють навичками наукового дослідження і це викликає труднощі у виборі теми, формулюванні проблеми, виділенні предмета і об'єкта, мети та завдань дослідження. Подано аналіз власного досвіду організації самостійної діяльності студентів під час виконання курсових робіт. Акцентовано увагу на захисті курсових робіт, який відбувається в рамках тижнів науки, наукових конференцій факультету та університету. Тим самим студенти набувають навичок дослідницької роботи та її презентації. Вагомі результати досліджень студенти публікують в матеріалах конференцій та наукових фахових виданнях як самостійно, так і в співавторстві з науковими керівниками. Саме з написання курсової роботи у студента закладаються професійні навички до наукових досліджень. Підкреслено,що невід’ємною частиною самостійної роботи студентів є творча та науково-дослідна складові, які розкриваються на молодших курсах при написанні курсових робіт і стають ще більш вагомими під час виконання самостійних досліджень з наукової тематики у складі науково-дослідної групи або при написанні кваліфікаційної роботи.

Abstract. In the construction of a modern educational process in the university there is a shift in emphasis toward self-creative educational and cognitive work of students, which is manifested in the development of new models of cooperation of the teacher and the student. The article is devoted to the disclosure of peculiarities and definition of necessary conditions for effective organization of independent activity of students during the course work and implementation of its creative and research components. It is shown the location of the course work in the system of extracurricular independent work of students and developed structural and logical scheme of the stages of its writing. It is emphasized that scientific creativity work during the course work is expressed in the study of literature on the subject, the comparative assessment of different points of view on the problem, the argumentation of the decision to join one of them or the formation of their own original view, which supports the student in the study of practical materials, and assessing the usefulness of the skills obtained to solve problems. Indicated that junior students not yet have the skills of scientific research and this causes difficulties in choosing topics, formulation of problems, subject and the object, purpose and objectives of the study. The analysis of own experience of organization of independent activity of students during the course work is given. The attention is focused on the protection of the coursework, which takes place in the framework of the academic week, the scientific conferences of the faculty and the university. Thus students acquire the skills of research work and its presentation. Significant results of research students published in conference proceedings and scientific professional journals, both independently and in collaboration with the supervisor. With writing a term paper the student is laid professional skills of scientific research. It is emphasized that the integral part of independent work of students is the creative and research components that are revealed at junior courses when writing course papers and become even more significant when performing independent research on scientific topics as part of a research group or when writing a qualification work.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 54 | Author: Завражна О.М., Салтикова А.І. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 ... 16 17 »