Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 228
Показано матеріалів: 176-180
Сторінки: « 1 2 ... 34 35 36 37 38 ... 45 46 »

АнотаціяСтаттю присвячено теоретико-практичним аспектам використання технології скрайбінгу для візуалізації навчального матеріалу у професійній діяльності майбутнього вчителя. Розглянуто та проаналізовано види скрайбінгу, як технології, яка є продуктивною для швидкого і ефективного засвоєння інформації в умовах колосального зростання її обсягу і кількості. Розглянуто переваги застосування зазначеної технології в освітньому процесі, відображено необхідність формування особливих вмінь візуалізації навчальної інформації. Проведено аналіз якостей, які повинна мати сучасна людина, щоб стати успішним і затребуваним фахівцем, побудувати кар'єру, в нову, що настала слідом за інформаційною епоху. Показано, що подання навчальної інформації, реалізоване на базі сучасних технологій візуалізації, сприяє підвищенню пізнавальної активності учнів, виконує не лише ілюстративну функцію, але й набуває нових якостей, суттєво розширює сферу продуктивного застосування візуалізації у навчальному процесі, створюючи передумови для підвищення його ефективності й результативності.

Abstract. Belousova L., Zhiteneva N. Visualization of learning material using technologies of skribing in teachers’professional activitiesThe article is devoted to theoretical and practical aspects of the use of technology scribing for visualization of educational material in professional activity of future teacher. Reviewed and analyzed the types scribing, as a technology that is productive for rapid and efficient assimilation of information in a time of tremendous growth in volume and quantity. The main benefit of this technology in the educational process reflects the necessity of formation of special skills of visualization of educational information. The analysis of the qualities that must have a modern person to become a successful and sought-after expert, to build a career in a new, coming after the information age. It is shown that the presentation of educational information, implemented on the basis of modern imaging technology, enhances cognitive activity of students, not only performs an illustrative function, and acquires new qualities, significantly expands the scope of the productive use of visualization in the educational process, creating the preconditions for increasing its efficiency and effectiveness.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 634 | Author: Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. | Download in PDF |

Abstract. In the article a combination is used of of the Triangular Fuzzy Numbers (TFNs) and the Center of Gravity (COG) defuzzification technique to assess university student skills for learning mathematics with the APOS/ACE instructional treatment.

Анотація. Воскоглой М. Нечіткі числа як інструмент оцінки APOS/ACE методів навчання математики. У статті використовується комбінація методів трикутних нечітких чисел (TFNs) та центру тяжіння (COG) як техніки дефазифікації для оцінки знань і навичок студентів універистету у процесі навчання математики у рамках APOS/ ACE.

AbstractAn elementary function is one of the foundational notions of calculus course. However, many calculus textbooks do not provide students with a clear definition of the elementary function or simply avoid it completely. The current paper offers a simple and rigor approach of introducing the notion of an elementary function via linear algorithms.

Анотація. Субботін І., Білоцький Н. Алгоритми і елементарні функції: два боки одного поняття. Поняття елементраної функції є одним з фундаментальних понять у курсі математичного аналізу. Водночас, у багатьох підручниках не пропонується чітке означення елементраної функції. У статті за допомогою поняття лінійного алгоритму надається простий, строгий і доступний студентам підхід до визначення поняття елементарної функції.

Abstract.  Urgent needs of society to raise level of mathematical education and falling students’ motivation to learn mathematics as well as insufficient using of its cognitive power in the educational process actualizes necessity to propose relevant didactic mechanisms, to apply computer technologies and make mathematical concepts serve educational purposes. In this context the phenomenon of polygonal numbers represents really bright example of both cognitive resource of math and its application to didactics and real life. According to the aims of the work, there were obtained and represented some relations among flat polygonal numbers based on their properties investigation;  binary algebraic operations on the sets of polygonal numbers of various angularity were determined and algebraic properties of the polygonal numbers sets as algebraic systems were investigated;   author’s computer models of polygonal numbers were built in GeoGebra environment and the ways in which these and other results might be used in mathematical education were determined.

Анотація. Гризун Л.Е. Комп’ютерні моделі для дослідження багатокутних чисел та їх застосування у математичній освітній практиці. Сучасні потреби суспільства у зростанні рівня математичної освіти, недостатнє застосування когнітивного потенціалу математики як науки і одночасно падіння мотивації школярів та студентів до її вивчення актуалізують пошук  адекватних дидактичних механізмів, залучення інформаційних технологій, а також необхідність підвищення педагогічного потенціалу фундаментальних математичних понять. У цьому контексті феномен багатокутних чисел являє яскравий приклад когнітивного математичного і одночасно дидактичного ресурсу, спонукає вивчення їх властивостей. Відповідно до цілей роботи, було одержано деякі залежності між пласких багатокутних чисел на основі дослідження їх властивостей; визначено бінарні алгебраїчні операції на множинах багатокутних чисел різної кутності та досліджено алгебраїчні властивості означених чисел як алгебраїчних систем; побудовано авторські комп’ютерні моделі багатокутних чисел у середовищі GeoGebra; визначено шляхи застосування цих моделей в освітній практиці.

Анотація. Об’єкт дослідження: процес навчання фізико-математичних дисциплін у середній та вищий школі. Предмет дослідження – впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Мета роботи: визначення напрямків використання інформаційних технологій в освітньому процесі; виділення способів і методів використання інформаційних технологій в освітньому процесі; створення електронних супровідних матеріалів для підтримки вивчення окремих дисциплін.
Основні наукові результати з теми: обґрунтовано потребу у переорієнтації традиційної методики навчання математики у бік активного використання програм динамічної математики при підготовці майбутніх учителів фізико-математичного профілю; описано комп’ютерний інструментарій вчителя математики та особливості його використання при розв’язуванні задач шкільного курсу математики; проведено аналіз відкритих освітніх ресурсів з математики та визначено рекомендації щодо залучення таких курсів у навчальний процес педагогічних університетів; розроблено методичну документацію до спецкурсу «Використання комп’ютера в навчанні математики»; визначено складові сучасного електронного підручника; розроблено фрагменти електронного навчального комплексу з вивчення спецкурсу «Інформаційні системи».

Abstract. Shamonya V.G., Shypylenko A.P. Use of ІT in Education: Analysis of Works of Scientific Laboratory at the Department of Informatics of Sumy State Pedagogical University Named after MakarenkoObject: the educational process of physical and mathematical sciences in secondary and high school. Subject – the introduction of information technology in the educational process. Purpose: to identify areas of using information technology in education; to select methods and ways of using information technology in education; to create electronic supporting materials for special subjects.
The main scientific results: reasonably explained the need to reorient the traditional methods of teaching mathematics in the direction of active using dynamic mathematics programs in the preparation of future physics and mathematics teachers; described computer tools of math teacher and especially using it in solving school mathematics course problems; analyzed open educational mathematics resources and identified recommendations for the involvement such courses in the educational process of pedagogical universities; designed the methodical documentation for the course "Using computer in teaching mathematics"; designed the composition of modern electronic textbook; developed fragments of e-Learning complex study course "Information Systems".

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 249 | Author: Шамоня В.Г., Шипиленко А.П. | Download in PDF |
« 1 2 ... 34 35 36 37 38 ... 45 46 »