Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У категорії матеріалів: 95
Показано матеріалів: 66-70
Сторінки: « 1 2 ... 12 13 14 15 16 ... 18 19 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. Автори зазначають, що сьогодні астрономічна підготовка у більшості випадків є неякісною, нецікавою для учнів та методично недосконалою. Розв’язання проблем формування в учнів астрономічних знань вимагає, насамперед, забезпечення доступу учнів і вчителів до інформаційно-методичних ресурсів, використання яких забезпечить підвищення якості астрономічної підготовки, а отже, рівня предметної компетентності учнів з астрономії.
Результати  педагогічного експерименту і навчальні досягнення учнів дають підстави стверджувати, що використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР) для забезпечення самоперевірки навчальних досягнень:

 • активізують пізнавальну діяльність учнів;
 • мобілізують психічну активність учнів;
 • формують цілісні, адекватні дійсності образи (збільшення можливості мимовільного запам'ятовування матеріалу);
 • підвищує доступність навчання та введення новизни у навчальний процес;
 • розширюють обсяг засвоюваного матеріалу;
 • підвищують інтерес учнів.

Розроблено графічні тести, як один з видів ЕОР. З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів система ЕОР доповнена елементами контролю набутих компетенцій. Інтерактивні тести створено у середовищі MS PowerPoint. Серед можливих варіантів обрано графічний тип тестів.
Оскільки астрономія як навчальний предмет вивчалася учнями вперше, не має можливості порівняти навчальні досягнення на початковому констатуючому етапі.

Abstract. Zabolotnyy V.F., Kuzmynskyi О.V. Electronic facilities of self-control of educational achievements of students are from astronomy. Authors mark that today astronomic preparation most cases have off-grade, uninteresting for students and methodically imperfect. The decision of forming problems requires for the students of astronomic knowledge, first of all, providing of access of students and teachers to the informatively-methodical resources, the use of that will provide upgrading of astronomic preparation, and thus, level of subject competence of students from astronomy.
The results of pedagogical experiment and educational achievements of students ground to assert that the use of electronic educational resources (ЕОР) for providing of self control of educational achievements :

 • activate cognitive activity of students;
 • mobilize psychical activity of students;
 • form integral, adequate to reality offenses (increase of possibility of the involuntary memorizing of material);
 • promotes availability of studies and introduction of novelty in an educational process;
 • extend the volume of assimilable material;
 • promote interest.

Graphic tests are worked out, as one of types of ЕОР. With the aim of determination of level of educational achievements of students the system ЕОР is complemented by the elements of control of the purchased competenses. Interactive tests are created in the environment of MS PowerPoint. Among possible variants the graphic type of tests is select.
As astronomy as educational object was studied by students first, does not have the opportunity to compare educational achievements on the initial establishing stage.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 438 | Author: Заболотний В.Ф., Кузьминський О.В. | Download in PDF |

Анотація. Hа різних стадіях свого розвитку суспільство висуває все більш високі вимоги до робочої сили. Це обумовлює необхідність розвитку системи освіти на кожному новому етапі. Одним із засобів такого розвитку є інноваційні технології, тобто це принципово нові способи, методи та інструменти взаємодії викладачів і учнів, що забезпечують ефективне досягнення результату педагогічної діяльності. Застосовування на сучасному етапі інноваційних методів навчання у вищих навчальних закладах повинно бути спрямоване на формування моральних цінностей і сприяти формуванню індивідуальних моральних установок, заснованих на професійну етику, виробленню критичного мислення, вміння представляти і відстоювати власну думку. Використання SMART-технологій в процесі навчання дозволяє більш широко і повноцінно розкрити творчий потенціал кожного учня.
В статті досліджено існуючі інноваційні інструменти, які педагог може використовувати в рамках своєї педагогічної діяльності, розкрито сутнітись таких інструментів як SMART Board, SMART Responce, SMART 
Table, SMART Kapp та переваги їх використання у навчальному процесі.
Авторами встановлено, що застосування інноваційних педагогічних інструментів в педагогічній діяльності  є дуже актуальним питанням в умовах постійного зростання і оновлення знань,  зважаючи на те, що безперервний розвиток компетенцій протягом всієї кар'єри стає найбільш актуальним в системі сучасної освіти.

Abstract. Belousova L.I., Dekhtiaryova Y.O. Smart tools in the modern professional activity of teacher. On different stages of development, society makes growing demands on the work force. This necessitates the development of the education system at each new stage. One means of this development is innovative technology; it is fundamentally new ways, methods and tools of interaction of teachers and students, which ensure the effective achievement of pedagogical activity results. In addition, innovative teaching methods include interactive learning. It is aimed at active and deep learning. The use of innovative teaching methods at the present stage in the institutions of higher education establishments should focus on the formation of moral values and promote the formation of individual moral principles based on professional ethics, the development of critical thinking, the ability to present and defend their own opinions. Using the SMART-technologies in the learning process allows more widely and fully unlock the creative potential of each student.
The article explores existing innovative tools that teachers can use as part of their teaching activities, is disclosed the essence of such tools as SMART Board, SMART Responce, SMART Table, SMART Kapp and benefits of their use in the educational process.
The authors found that the use of innovative teaching tools in educational activities is a very important issue in terms of constant growth and renewal of knowledge, despite the fact that the continuous development of competencies throughout their career become more relevant in the modern education system.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 513 | Author: Білоусова Л.І., Дехтярьова Ю.О. | Download in PDF |

Анотація. У статті представлені особливості організації навчально-виховного процесу з фізики у мистецьких вишах I-II рівнів акредитації. Розглянуто питання вибору форм і методів навчання фізики студентів. Показано, що методи навчання слід обирати з урахуванням психологічних і фізіологічних особливостей студентів з метою  формування інтересу до фізичної науки. Запропоновано авторський трирівневий підхід (науково-популярний, експериментальний, фундаментальний рівні) до організації особистісно зорієнтованого навчання фізики, що охоплює такі дидактичні принципи як доступність, наочність, науковість і системність. На першому рівні студентам потрібно прищепити інтерес до фізики, показати її специфіку, значення термінів тощо. На другому рівні першорядне значення починає відігравати експеримент - лабораторні досліди мають стимулювати студентів робити самостійні висновки. На третьому рівні особливої ​​актуальності набуває метод проблемного навчання, який дозволяє виробити у студентів уміння самостійно розв’язувати фізичні задачі. Робиться висновок, що на якість навчання позитивно впливає розв’язання експериментальних задач.

Abstract. Voronkin O. S. Specifics of student-centered learning on physics in creative higher educational institutions I-II levels of accreditationThe specifics of organization of teaching physics in Art educational institutions I-II levels of accreditation are presented in the article. The problems of the choice of forms and methods of teaching physics are considered. It is shown that teaching methods should be chosen taking into account the psychological and physiological characteristics of the students in order to create interest in the physical sciences. It is proposed a three-tiered approach (popular science level, experimental level, fundamental level) for the organization of student-centered learning of physics, covering the didactic principles such as accessibility, visibility, scientific and systematic. At the first level, students need to inculcate interest in physics, to show its specificity, the meaning of terms like. At the second level a paramount experiment begins to play the main role - laboratory experiments should motivate students to do independent conclusions. At the third level of special urgency is the method of problem-based learning, which allows students to develop the ability to solve physical problems independently. It is concluded that the solving experimental problems have positive affects on  the quality of education.

Анотація. В роботі описано методичні прийоми використання  текстів фізичного змісту як дидактичного засобу для учнів суспільно-гуманітарного профілю. Проаналізовано дефініцію «текст фізичного змісту», його особливості та практичну реалізацію під час навчання фізики. Узагальнено вимоги до роботи з інформацією, яка представляється в тексті фізичного змісту. Встановлено, що перераховані уміння спрямовані на виявлення розуміння суті інформації, що розміщена в тексті, її перекодування та аналізу  на основі знань і умінь, які формуються в курсі фізики. Подано перелік умінь, які формуються в учнів в процесі опрацювання текстів з науковою інформацією  і,  фізичною зокрема. Наведемо приклад тексту, що містить інформацію про фізичні фактори забруднення навколишнього середовища або їх вплив на живі організми і людину та завдання до нього, які спрямовані на формування умінь працювати з текстом. Зокрема, завдання до текстів можуть перевіряти розуміння інформації, поданої в тексті, розуміння суті фізичних термінів, що використовуються в тексті, уміння оцінювати ступінь впливу описаних в тексті фізичних факторів на забруднення навколишнього середовища тощо.

Abstract. Babich I.O., Slobodyanyuk I.Y. Texts physical sense as a didactic tool in a methodical system of teaching students social and humanities. This paper describes the methodological techniques of physical text content as a didactic tool for students of social and humanities. Analyzed the definition of "physical text content", its features and practical implementation while studying physics. Overview of requirements for the information which appears in the text physical meaning. Established listed skills aimed at identifying the understanding of the information contained in the text, its conversion and analysis based on knowledge and skills, which are formed in the course of physics. Lists the skills that students are formed during the processing of texts and scientific information, including physical. Here is an example of text that contains information about the physical factors of environmental pollution and their effects on living organisms and human beings and tasks to it, aimed at forming skills of working with text. In particular, the task of the texts can check understanding information given in the text, the understanding of the physical terms used in the text, the ability to assess the impact described in the text of individual factors on pollution and so on.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 405 | Author: Бабич І.О., Слободянюк І.Ю. | Download in PDF |

Анотація. Слободянюк І.Ю.,  Мисліцька Н.А., Бабич І.О. Стаття присвячена розгляду питання вивчення фізики, опираючись на особливості сприйняття учнів. Розглянуто поділ учнів на типи, в залежності від каналу сприйняття інформації. Описано ознаки  кожного з них; розроблено порівняльну таблицю, на основі зіставлення особливостей сприйняття навчального матеріалу, мотивів, мовлення, пам’яті, мислення аудіалів, візуалів і кінестетиків, враховуючи ознаки домінуючої півкулі головного мозку.
Запропоновано реалізацію описаного підходу на прикладі вивчення окремих тем розділу «Хвильова оптика». Наведено приклади можливих способів пояснення нового матеріалу, шляхом постановки проблемного питання, яке може бути поставлене з використанням відеофрагментів із мультфільмів, демонстрацій, прикладів із життя. Однак, аби перегляд не був пасивним, подано перелік питань, на які учні, по завершенні, повинні дати відповідь. З’ясовано, що такий спосіб подання навчального матеріалу буде цікавим для учнів, сприятиме активізації їх уваги та пам’яті, а також сприятиме підвищенню інтересу до предмету.

Abstract. Slobodianiuk I.Y., Mislitska N.A., Babich I.O.  The modernization of the educational process in physics by orienting to the dominant type of perception. The article devoted to the study of physics, based on the peculiarities of perception of students. The division of students into types, depending on the channel perception are considered. The features of each of them are described. A comparative table of a comparison of perception of educational material, motifs, speech, memory, thinking, given the signs of the dominant hemisphere of the brain is developed.
An implementation of this approach to study of the topic "Wave Optics" is proposed. Examples of possible ways to explain the new material by raising an issue that can be delivered using video clips from cartoons, demonstrations, examples of life are describes. However, the review was not so passive, submitted a list of questions to students to complete, must be answered are proposed. It was found that this way of presenting educational material will be interesting for students, will boost their attention and memory, and will increase the interest in the subject.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 466 | Author: Слободянюк І.Ю. та ін. | Download in PDF |
« 1 2 ... 12 13 14 15 16 ... 18 19 »