Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У категорії матеріалів: 107
Показано матеріалів: 91-95
Сторінки: « 1 2 ... 17 18 19 20 21 22 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. Рівняння Пуассона використовується у багатьох напрямах науки і техніки. Не дивлячись на те, що рівняння Пуассона історично виникло в процесі розв'язання задач математичної фізики, воно знаходить все більше застосовується і в інших областях, у тому числі в області обробки зображень. За недавній час у цій сфері з'явилася досить велика кількість серйозних робіт, які пропонують алгоритми з використанням рівняння Пуассона у найрізноманітніших завданнях. У роботі були розглянуті наступні задачі: задача про відновлення зображення по полю градієнтів, задача безшовного клонування, задача клонування зі змішуванням градієнтів зображень, задача про редагування області зображення, задача про створення ефекту ночі та зміни освітлюваності. Також досліджено основний принцип переходу від варіаційної постановки задачі при обробці зображень до крайової задачі з використанням самого рівняння Пуассона. Реалізовано інші задачі обробки зображень рівнянням Пуассона у середовищі MatLab. Кожна з розглянутих задач використовує варіаційний підхід для отримання шуканого розв'язку.
Ключові слова: рівняння Пуассона, квадратичний функціонал, поле градієнтів, відновлення зображення по його полю градієнтів.

Abstract. Kostevich B.O, Haydurov V.V. Variational approach to image processing using the equations of mathematical physics. Poisson's equation is used in many areas of science and technology. Despite the fact that the Poisson equation historically occurred in the solutions of mathematical physics, it is increasingly being used in other fields, including the field of image processing. During recent times in this area there was quite a lot of serious work, which offer algorithms using the Poisson equation in the most problems. The paper addressed the following problems: the problem of reconstructing the image on the gradient field, the task seamless cloning, cloning problem with mixing image gradients, the task of editing the image area, the problem of creating a night-light effect and change. Also it studied the basic principle of a transition from the variational formulation of the problem in image processing to the boundary value problem using the Poisson equation itself. Realized other Eq image processing tasks Poisson in MatLab environment. Each of the considered problems using variational approach to obtain the desired solution.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 564 | Author: Костевич Б.О., Хайдуров В.В. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглядаються питання пов’язані з використанням елементів курсу теоретичної фізики під час вивчення дисципліни «Фізика» у майбутніх учителів хімії і біології. Теоретично обґрунтовується та вказується роль курсу теоретичної фізики для формування природничо-наукових знань у майбутніх учителів хімії і біології. Звертається увага на висновки, до яких призводить викладання деяких питань теоретичної фізики для формування природничо-наукової картини світу у студентів нефізичних спеціальностей педагогічних університетів. Такий підхід до вивчення курсу фізики допоможе студентам вияснити деякі важливі методологічні і світоглядні питання фізики та встановити взаємозв’язок фундаментальних фізичних теорій у хімічних і біологічних процесах.

Abstract. Silveystr A. Using the course of theoretical physics for the formation of scientific knowledge at the future teachers of chemistry and biologyThis article discusses issues related to the use of elements of theoretical physics course in the study course "Physics" at the future teachers of chemistry and biology. Theoretically substantiated and indicate the role of theoretical physics course for the formation of scientific knowledge at the future teachers of chemistry and biology. Attention is drawn to the conclusions, which leads teaching some of the issues of theoretical physics for the formation of natural scientific picture of the world at students of pedagogical specialties nonphysical. This approach to the study of physics course will help students to find out some important methodological and philosophical problems of physics and to establish the relationship of fundamental physical theories in chemical and biological processes.

Анотація. Стаття присвячена аналізу контрольних заходів з дисципліни «Методика навчання фізики», які включають оперативний, поточний, тематичний і підсумковий контроль. Ми показали, що поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних занять з дисципліни «Методика навчання фізики» i має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Ми констатували, що в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка форму проведення поточного контролю з дисципліни «Методика навчання фізики» під час навчальних занять i систему оцінювання рівня знань визначає кафедра методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Ми наголосили, що підсумковий контроль з дисципліни «Методика навчання фізики» проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершальних етапах. Ми констатували, що підсумковий контроль з дисципліни «Методика навчання фізики» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, включає семестровий контроль та державну атестацію студента, випускника кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Нами констатовано також, що Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка використовує письмову форму підсумкового контролю після закінчення логiчно завершеної частини лекційних, лабораторних, практичних занять та самостійної і індивідуальної, модульних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики» i їх результати враховує при виставленні підсумкової оцінки. Таким чином, у статті, ми аргументуємо, що: формування методичних компетентностей майбутніх учителів фізики на різних освітніх (кваліфікаційних) рівнях обізнаності з дисципліни «Методика навчання фізики» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, має свої особливості, у ракурсі діяльності наукової школи «Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності» при кафедрі методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Причино-наслідковим зв’язком визначаємо дієвість як методичну компетентність вчителя фізики, і на прикладах нових форм контролю, у статті, реалізуємо ціль показати як управляти її формуванням і розвитком у процесі вивчення методики навчання фізики, як академічної дисципліниМи описали через дієвість перший рівень вищої освіти для майбутнього вчителя фізики, який реалізує формування різних ступенів методичних знань, педагогічних умінь, особистісних цінностей, особистісних якостей виявлення у дії, і показали, як визначається і оцінюється методична компетентність майбутнього фахівця.

AbstractSemernia O.M. The Formation of Methodical Competence of Future Teachers at Various Levels of Qualification According to the Method of Teaching Physics KnowledgeIn the article have described effectiveness of Methodical Competence as a Teacher of Physics. We have described over the effectiveness of the First Level of Higher Education for Teachers of Physics, which implements the formation of different degrees of Methodological Knowledge, Pedagogical Skills, Personal Values, Personal Qualities Detection in action, and have showed how determined and assessed Methodological Competence of Teachers. We have determined the effectiveness of both the Methodical Competence of the Teacher of Physics. In the examples of new forms of control, we have realized the goal to demonstrate how to control the formation and development of Methodological Expertise in the process of studying methods of teaching physics. We have demonstrated that the efficacy of these is of substantial components of the word, the concept, a phenomenon, a process technology. We have argued that the formation of Methodical Competence of Future Physics Teachers at different Educational Levels of awareness on the subject "Methods of teaching physics" has its own characteristics. This done from the perspective of scientific school activities "Theoretical aspects of the process of objectification control of educational activity" at the Department of Physics and Methods of Teaching of disciplines of the educational technology industry. This is the main idea of the article.

Анотація. Робота присвячена проблемі інтеграції знань з фізики та хімії у процесі вивчення поверхневих явищ у системі медичної освіти. Визначені основні змістові лінії теми та показана їх роль у процесі формування фахових компетентностей майбутнього лікаря. Проаналізовані підходи до забезпечення цілісності знань майбутніх спеціалістів, єдності інтерпретації основних положень, узгодження категоріально-понятійного апарату та збалансованості навчального плану.

Abstract. Stuchynska N.V., Lysenko T.A. Formation of subject competencies in physics and chemistry in the study of surface phenomena and their role in biological processes.  Work is devoted to the integration of knowledge of physics and chemistry during the study of surface phenomena in medical education. The main concepts of topics and their role in the formation of professional competencies of a future doctor are defined in this work. Also, the approaches to ensure the integrity of the knowledge of future specialists, unity of the interpretation of main concepts, concordance of the categorical-conceptual apparatus and balanced curriculum are analyzed.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 673 | Author: Стучинська Н.В., Лисенко Т.А. | Download in PDF |

АнотаціяВ статті розглядаються підходи щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання під час проведення лабораторних занять з фізики у майбутніх учителів хімії і біології. Показано, що важливе значення при цьому відіграє інформаційний компонент обумовлений умінням студентів здобувати і обробляти інформацію, навиками роботи з сучасною комп’ютерною, мультимедійною й іншою технікою і застосовувати отримані знання в різних нестандартних життєвих ситуаціях. Наводяться приклади віртуальних лабораторних робіт із фізики з розділів «Молекулярна фізика та термодинаміка» й «Електрика та магнетизм». Звертається увага на роль віртуальних лабораторних робіт для вивчення дисциплін хімічного і біологічного циклу.

Abstract. Silveystr A. Information and communication technology training as a means of implementing virtual labs in physics at the future teachers of chemistry and biology. The article examines approaches for the implementation of ICT training in laboratory studies in physics at the future teachers of chemistry and biology. It is shown that the importance is played by the information component is due to the ability of students to receive and process the information, skills to work with modern computer, multimedia and other equipment, and to apply this knowledge in a variety of non-standard situations. Examples of virtual laboratory works on physics section of the "Molecular Physics and Thermodynamics" is the "Electricity and Magnetism". Attention is drawn to the role of virtual labs for the study of subjects of chemical and biological cycle.

« 1 2 ... 17 18 19 20 21 22 »