Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У категорії матеріалів: 76
Показано матеріалів: 11-15
Сторінки: « 1 2 3 4 5 ... 15 16 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. Сучасні світові умови розвитку освіти свідчать про введення нової освітньої парадигми, яка на відміну від традиційного навчання пропонує інноваційну, орієнтовану на кінцевий результат програму навчання. Мова йде про набуття учнями ключових компетентностей, які в майбутньому визначатимуть перспективу їхнього подальшого становлення. Однією з основних проблем, що привертають увагу вчених і фахівців в області психології та педагогіки, є розвиток навчальної та пізнавальної компетентності у розвитку особистості, яка формується в процесі навчання і розвивається в результаті спільної роботи всіх людей. Найбільш важливим є відносини між учителем і учнем, а це значить, що розвиток навчально-пізнавальної компетентності учнів пов'язано з підготовкою вчителів. Фізика як навчальна дисципліна зазвичай мало користується популярністю у школярів, але саме вона несе потужне інформативне навантаження. Тому учитель повинен активно впроваджувати в навчальний процес методи та прийоми, які будуть постійно підвищувати цікавість учнів, підтримувати інтерес та їх активність не просто на одному уроці, а протягом вивчення всієї теми, усього курсу фізики. Стаття присвячена навчально-пізнавальній компетентності, зокрема методам формування навчально-пізнавальної компетентності  в учнів на уроках фізики. В даній статті запропоновано методи , які будуть постійно підвищувати цікавість та допитливість до уроку: експеримент, казки та билини, завдання на основі літературних сюжетів, уроки творчого розвитку, проблемні питання, проблемні завдання, нестандартні уроки (урок-змагання, урок-подорож, усний журнал, урок-лекцію, урок-гру та інші), творчі домашні завдання, мікро бесіди, уроки-семінари, прислів'я, загадки, позакласна робота (проекти, тематичні вечори, тижні фізики, участь у гуртках, КВК, та інші), олімпіади , та коротко проаналізовано кожен з них. В статті зроблено висновки, де узагальнено основні положення формуванню навчально-пізнавальної компетентності на уроках фізики основної школи.

Abstract. The modern world the development of education testifies to the introduction of a new educational paradigm, in contrast to traditional learning offers an innovative, focused on the end result of the training program. We are talking about getting students key competences, which in the future will determine the prospect of their further development. One of the main problems attract the attention of scientists and experts in the field of psychology and pedagogy, is the development of educational and cognitive competence in the development of personality, which is formed in the process of learning and evolving as a result of joint work of all people. The most important is the relationship between teacher and student, and this means that the development of learning and cognitive competence of students linked to teacher training. Physics as an academic discipline usually have little popular with students, but it is a powerful information load. Therefore, the teacher should actively introduce into the learning process methods and techniques that will increase the students ' interest, maintain interest and activity not just in one lesson, and for exploring the whole theme, the whole course of physics. The article is devoted to learning and cognitive competence, in particular to methods of formation of educational-cognitive competence of pupils at lessons of physics. In this article we propose methods that will increase the interest and curiosity to the lesson: experiment, tales and epics, tasks based on literary subjects, lessons, creative development, problem questions, problem assignments, non-standard lessons (lesson-competition, lesson-trip, a verbal journal, a lecture, lesson, game, etc.), creative homework, micro talks, lessons, seminars, Proverbs, riddles, class work (projects, thematic evenings, week physics, participation in clubs, KVN , etc.), the Olympics, and briefly reviewed each of the no h. the article made conclusions, which summarizes the main provisions of the formation of educational-cognitive competence in physics lessons of the primary school.

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний фізичний експеримент. Розглянуто процес створення стробоскопічної версії коливального руху тягарця на пружині через обробку відповідних відео версій. Для створення відео і стробоскопічних версій лабораторних робіт з фізики можна використовувати звичайні смартфони і планшети або інші бюджетні гаджети. Залучення студентів до процесу створення відео і стробоскопічних версій лабораторних робіт, в свою чергу, сприяє індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу, розвитку творчої активності студентів, поліпшенню засвоєння матеріалу та прискоренню отримання інформації для навчальних цілей.

Порівняно невелика швидкість зміни кадрів бюджетних відео й фото камер накладає обмеження на жорсткості використовуваних пружин і маси тягарців. Для створення чіткої відео версії, придатної для подальшого перетворення її в стробоскопічну версію, мінімальний період коливань тягарця на пружині не має перебільшувати близько 0.5 секунди.

Показано варіант отримання емпіричної формули періоду коливань тягарця на пружині. Проілюстровано варіант експериментального отримання закону коливального руху тягарця на пружині із аналізу стробоскопічної версії.
Запропонований метод ілюстративного доведення гармонічного характеру руху тягарця на пружині доцільно використовувати як альтернативний або як той, який доповнює загальноприйнятий теоретичний метод.
Стробоскопічна версія коливального руху тягарця на пружині дає можливість підвищити точність експерименту, а також може бути використана для візуалізації хвильових процесів.

За допомогою стробоскопічних версій навчальних експериментів можна створювати експериментальні завдання, які можуть бути використані при вивченні різних розділів курсу фізики.

Звертається увага на те, що стробоскопічні версії довільної лабораторної роботи, так же як і коливального руху тягарця на пружині, можуть бути перетворені в формат GIF, який підтримує зображення анімації. Анімація може бути подана у вигляді циклу.

Відзначена можливість використання запропонованої стробоскопічної версії в навчальному процесі при поясненні нового матеріалу, в якості підготовчого етапу до проведення реального експерименту та для порівняльного аналізу з ним.

Abstract. The article is devoted the problem of further implementation of information and communication technologies in the educational physical experiment. The process of creating a stroboscopic version of the oscillatory movement of the sinkers in the spring through the processing of the corresponding video versions. To create a video and stroboscopic versions of laboratory works on physics you can use the regular smart phones and tablets or other budget gadgets. Attracting students to the process of creating video and stroboscopic versions of laboratory works, in turn, contributes to the individualization and intensification of educational process, development of creative activity of students, improve learning and accelerate information for training purposes.
A relatively small frame rate budget video and photo camera imposes limitations on the stiffness of the springs and mass of the weights. To create a clear video versions suitable for further transformation of it in the stroboscopic version, the minimum period of oscillation of weights on the spring does not have to exaggerate about 0.5 seconds.
Illustrates the case of obtaining the empirical formula of the oscillation period weights on the spring. Illustrated version of the pilot receiving the law of oscillatory movement of the sinkers in the spring with the analysis of the stroboscopic version.
The proposed method is illustrative evidence of the harmonious character of movement of the sinkers in the spring it is expedient to use as an alternative or as one that complements standard theoretical method.
Stroboscopic version of the oscillatory movement of the sinkers in the spring gives you the opportunity to improve the accuracy of the experiment, and can also be used for visualization of wave processes.
Using stroboscopic versions of teaching experiments to create experimental tasks that can be used when studying the various sections of the physics course.
Draws attention to the fact that the stroboscopic version of the arbitrary laboratory work, as well as oscillatory movement of the sinkers in the spring, can be converted to the GIF format that supports image animations. The animation can be presented in the form of a loop.
The application of the proposed stroboscopic version in the educational process when explaining new material, as a preparatory phase to conduct a real experiment and for comparative analysis with him.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 93 | Author: Величко С.П., Ткаченко В.М. | Download in PDF |

Abstract.  Examines the reasons for the establishment of most distinct vision distance. It is shown that in textbooks on physics and Biophysics there is a full explanation of this concept. It is proved that the blur of the point image on the retina decreases when removing points from the eyes and practically stops its decrease, when the deletion reaches about 10 cm taking into account calculations for the phenomenon of the spherical surface refraction neuraxial rays.
The conclusion that the most clear distance vision is the optimal distance that a valid low when a good enough linear resolution and, at the same time large enough to form images of paraxial rays.
The three major ideas concerning this problem are distinguished:
The lens equation for nonparaxial ray are found.
It is shown that even in the case of unlimited re duking ability of focal length of human eye crystalline lens, the vision will not be perfect because refraction nature of spherical surface for nonparaxial rays. If an object is located too close to the eye, then image is formed by nonparaxial rays giving a lot images on the retina of each point of the object. As the result, the image is blurred. If an object is too far from the eye, another problem appears: liner resolution decreases, so the images of different points of the object join into one point.
It is shown that existence of the most distinct vision distance due to not biology nature of the human eye but only physics nature of spherical surface refraction and circular aperture diffraction.

Анотація. Досліджено причини формування відстані найкращого бачення. Показано, що в навчальних підручниках з фізики і біофізики немає вичерпного пояснення цієї величини. За допомогою обчислень для явища заломлення сферичною поверхнею непараксіальних променів доведено, що розпливчатість зображення точки на сітківці ока людини зменшується з віддаленням цієї точки від ока і практично перестає зменшуватись за відстані від ока близько 10 см. Зроблено висновок, що відстань найкращого бачення – це оптимальна відстань, яка є прийнятно малою для того, щоб була достатньою лінійна роздільна здатність і водночас досить великою для того, щоб зображення кожної точки предмета утворювалось на сітківці від перетину параксіальних променів.
Щодо цієї проблеми можна виділити три головні ідеї:
Знайдено формули лінзи для непараксіальних променів.
Показано, що навіть у випадку необмеженої здатності кристалика ока людини до зменшення своєї фокусної відстані, бачення не буде досконалим внаслідок природи заломлення непараксіальних променів сферичною поверхнею. Якщо предмет розміщений надто близько до ока, то зображення формується непараксіальними променями, що спричиняє виникнення багатьох зображень кожної точки на сітківці ока. В результаті зображення розпливається. Якщо ж предмет знаходиться надто далеко, від ока, виникає інша проблема: зменшується лінійне розділення і тоді зображення різних точок предмета зливаються в одну.
Показано, що існування відстані найкращого бачення обумовлено не біологічною природою людського ока, а саме, фізичною природою заломлення на сферичній поверхні та дифракції на круглому отворі.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 83 | Author: Uhryn Yu., Brytan V., Trembetskyi M | Download in PDF |

Abstract. The article deals with the theoretical analysis of the traditional approaches to electrodynamics teaching. The author has paid attention to the contradictions arising in the process of application of the classical Biot-Savart`s law and the neutrality conditions of the conductor with a constant current. It is foremost marked that there are different points of view as for the status of Biot-Savart`s law, which is unacceptable during interpretation of the electrodynamic phenomena and at the study of electrodynamics by  future physics teachers. Contradictions to principle of relativity, arising at joint application of Biot-Savart and Coulomb`s laws are described and analysed in detail. These contradictions arise as a result of the fact that in the analysis of electromagnetic phenomena the relativistic correction in the expression of the intensity of the electric field of a uniformly mobile charged particle is neglected. Despite of the meagerness of the magnitude of such an amendment, it should be taken into account for the correct and adequate description of the phenomena.  is charge density of the conduction electrons in the reference system (RS)  , where  Three neutrality conditions of the conductor with a constant current proposed in the scientific and methodological literature are discussed. It is shown that a traditional neutrality condition of the conductor with a constant current   is the drift velocity of the conduction electrons;  is the speed of light in vacuum; are the charge densities of the conduction electrons and positive ions, respectively, in their own reference systems, is inconsistent and contradicts to principle of relativity. The noncontradictory neutrality condition of the conductor with a constant current is offered.
The conclusion about some limited nature of traditional teaching methods of electrodynamics is drawn. Biot-Savart`s law and the formula (which is obviously a consequence of Coulomb's law) are not compatible for simultaneous use in the analysis of the same electrodynamic problem because they lead to principally false conclusions and contradictions. At the same time in standard textbooks and scientific and methodological publications these two formulas are used together, which is, from our point of view, the physical error.

Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз традиційних підходів до вивчення електродинаміки. В статті звернута увага на протиріччя, що виникають при застосуванні класичного закону Біо-Савара і вибору умови нейтральності провідника з постійним струмом. Перш за все наголошено на існуванні різних точок зору щодо статусу закону Біо-Савара, що є неприйнятним при інтерпретації електродинамічних явищ й при вивченні електродинаміки майбутніми вчителями фізики. Детально проаналізовані суперечності з принципом відносності, що виникають при сумісному застосуванні закона Біо-Савара та закону Кулона. Ці суперечності виникають внаслідок того, що при аналізі електромагнітних явищ нехтують релятивістською поправкою у виразі напруженості електричного поля рівномірно рухомої зарядженої частики. Незважаючи на мізерність величини такої поправки її слід враховувати обов’язково для коректного та адекватного опису явищ.  Обговорюються, запропоновані в науково-методичній літературі, три умови нейтральності провідника, по якому протікає постійний струм. Показано, що загальноприйнята умова нейтральності провідника з постійним струмом дрейфова швидкість електронів провідності; ;    – швидкість світла у вакуумі;  ,   – густини зарядів електронів провідності і позитивних іонів у власних системах відліку відповідно є непослідовною та суперечить принципу відносності. Запропоновано несуперечлива умова нейтральності провідника з постійним струмом.
Зроблено висновок щодо певної обмеженості методики навчання електродинаміки. Дійсно, закон Био-Савара и формула   (очевидно являющейся следствием закона Кулона), несовместимы между собой для одновременного использования при анализе одной и той же электродинамической задачи, поскольку приводит к принципиальным ложным выводам и противоречиям. В то же время в стандартных пособиях и в научно-методических публикациях эти две формулы используются вместе, что является, с нашей точки зрения, физической ошибкой.

Abstract. General physics is one of the fundamental disciplines studied by future teachers of labor education and technology. An important factor influencing the motivation of students to study general physics is a practice-oriented approach. The main means of learning at the same time are practical-oriented tasks, including tasks of interdisciplinary nature. The article proposes the topics and contents interdisciplinary tasks of general physics for students of the specialty 014.10 "Secondary education. Labor training and technology”.
The author proposes a set of tasks on the main topics studied by future technology teachers: kinematics, dynamics, dynamics of solids, dynamics of liquids and gases, conservation laws, thermodynamics, laws of direct and alternating current, optics. The developed tasks belong to the main topics in physics, which are studied by future teachers of labor studies and technologies: kinematics, dynamics, dynamics of solids, dynamics of liquids and gases, conservation laws, the basis of thermodynamics, the laws of constant and alternating current, geometric optics.
The content of the developed tasks is organically linked with the content of such disciplines as resistance of materials, technical mechanics, thermal and hydraulic machines, technological workshops, tractors and cars.
The developed interdisciplinary tasks are important for increasing the motivation of students to study general physics, since they ensure compliance with such a didactic principle, as a connection between theory and practice.

The prospect of further research in this direction is to develop a system of practical-oriented tasks in general physics as well as an experimental verification of their impact on the motivation and success of the students.

Анотація. Загальна фізика є однією з фундаментальних дисциплін, які вивчають майбутні вчителі трудового навчання та технологій. Важливим чинником, що впливає на мотивацію студентів до вивчення загальної фізики, є практико-орієнтовний підхід. Основними засобами навчання при цьому є практико-орієнтовані задачі, у тому числі задачі міжпредметного характеру. У статті запропонована тематика і зміст міжпредметних задач з загальної фізики для студентів спеціальності 014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та технології».
Автор визначає міжпредметні зв’язки курсу загальної фізики з дисциплінами фахової спрямованості, такими як «Технологічний практикум» і «Трактори і автомобілі».
Автор пропонує набір задач за основними темами, що вивчаються майбутніми учителями технологій: кінематика, динаміка, динаміка твердого тіла, динаміка рідин і газів, закони збереження, термодинаміка, закони постійного і змінного струму, оптика. Розроблені задачі належать до основних тем з фізики, які вивчаються майбутніми вчителями трудового навчання та технологій: кінематика, динаміка, динаміка твердого тіла, динаміка рідин і газів, закони збереження, основи термодинаміки, закони постійного та змінного електричного струму, геометрична оптика.
Зміст розроблених задач органічно пов’язаний зі змістом таких дисциплін, як опір матеріалів, технічна механіка, теплові та гідравлічні машини, технологічний практикум, трактори та  автомобілі.
Розроблені міжпредметні задачі мають важливе значення для підвищення мотивації студентів до вивчення загальної фізики, оскільки забезпечують дотримання такого дидактичного принципу, як зв’язок теорії з практикою.
Перспектива подальших досліджень у даному напрямі полягає у розробці системи практико-орієнтованих задач з загальної фізики а також експериментальна перевірка їх впливу на мотивацію та успішність студентів.

« 1 2 3 4 5 ... 15 16 »