Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Модло Є.О. МОБІЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІКТ-СКЛАДОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ В МОДЕЛЮВАННІ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Модло Є.О. [eugenemodlo@gmail.com]
Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Modlo_FMO.pdf

МОБІЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІКТ-СКЛАДОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ В МОДЕЛЮВАННІ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Анотація. Комп’ютерне моделювання технічних об’єктів та процесів є однією із складових системи професійної підготовки сучасного інженера, що широко використовується за всіма видами інженерної діяльності, а підвищення мобільності навчання та надання йому властивостей дуальності, зокрема – через збільшення частки мобільних Інтернет-пристроїв, що використовуються у навчанні та на виробництві, є одним із ключових напрямів державної освітньої політики. Встановлено що незважаючи на те, що засоби мобільних ІКТ активно використовуються інженерами-електромеханіками, методику їх використання у процесі навчання професійно орієнтованих дисциплін бакалаврів електромеханіки розглянуто у небагатьох вітчизняних дослідженнях. У статті висвітлені окремі компоненти методики використання мобільних Інтернет-пристроїв у формуванні ІКТ-складової компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів, а саме, компетенції в інформаційно-комунікаційних технологіях, що передбачає набуття студентами базових знань в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навичок використання програмних засобів і навичок роботи в комп’ютерних мережах, системах передавання даних, умінь створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси, умінь використовувати системи програмування, математичні пакети, бібліотеки підпрограм, тощо. Для опрацювання табличних даних пропонується використати різні вільно поширювані засоби, що несуттєво відрізняються функціональністю, такі як Google Таблиці, Microsoft Excel, для опрацювання текстових даних – QuickEdit Text Editor, Google Документи, Microsoft Word. Для 3D-моделювання та читання конструкторської і технологічної документації запропоноване комплексне використання засобів Autodesk у процесі професійної підготовки. Так, для мобільних Інтернет-пристроїв під управлінням Android станом на 2018 рік доступні такі засоби Autodesk: AutoCAD - DWG Viewer & Editor – мобільна версія основного продукту Autodesk, A360 – спеціалізований переглядач різних видів моделей, Fusion 360 – засіб для організації спільної роботи.

Ключові слова: мобільний Інтернет-пристрій, бакалавр електромеханіки, моделювання технічних об’єктів, ІКТ-складова компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів, методика використання.

 

MOBILE TOOLS OF FORMATION OF ICT COMPONENT OF BACHELOR OF ELECTROMECHANICS COMPETENCY IN MODELING OF TECHNICAL OBJECTS

Yevhenii Modlo

Kryvyi Rih Metallurgical Institute of the National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

Abstract. Computer modeling of technical objects and processes is one of the components of the system of professional training of a modern engineer widely used in all types of engineering activities, and increasing the mobility of training and providing it with the properties of duality, in particular, due to the increasing quantity of mobile Internet devices used in training and in production, is one of the key areas of state educational policy. It has been established that despite the fact that mobile ICT tools are actively used by electrical engineers, the method of using them in the process of teaching professionally oriented disciplines to bachelor of electromechanics is considered only in some domestic scientific studies. The article highlights the components of the method of using mobile Internet devices in the formation of the ICT component of the competence of the bachelor of electromechanics in modeling of technical objects, namely, ICT competence, providing for students to acquire basic knowledge in the field of informatics and modern ICT, skills in computer networks, data transmission systems, the ability to create databases to use Internet resources, skills to use programming systems, math packages, subroutine libraries, and the like. For processing tabular data, it is proposed to use various freely distributed tools that do not significantly differ in functionality, such as Google Sheets, Microsoft Excel, for processing text data – QuickEdit Text Editor, Google Docs, Microsoft Word. For 3D-modeling and viewing the design and technological documentation, is proposed comprehensive use of Autodesk tools in the training process. For example, Autodesk is available for mobile Internet devices running Android as of 2018: AutoCAD - DWG Viewer & Editor is a mobile version of the main Autodesk product, A360 is a specialized browser of various types of models, Fusion 360 is a collaboration tool.

Key words: mobile Internet device, bachelor of electromechanics, modeling of technical objects, ICT component of the competence of bachelor of electromechanics in modeling of technical objects, method of use.

Список використаних джерел

 1. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ № 344/2013 від 25.06.2013. URL: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html (дата звернення: 17.07.2018).
 2. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін). Галузь знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка». 2009. URL: http://nmk.vzvo.gov.ua/download/6.050702%20Circuit.rar (дата звернення: 17.07.2016).
 3. Модло Є. О. Комп’ютерне моделювання в підготовці бакалаврів електромеханіки. Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали VІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 12 квітня 2013 р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. С. 25-26.
 4. Модло Є. О. Мехатроніка як новий напрям підготовки фахівців з електромеханіки. Сталий розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Кривий Ріг, 2015. Т. 2. С. 32-33.
 5. Модло Є. О. До визначення поняття мобільного Інтернет-пристрою. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015» (10 грудня 2015 року). К.: ІІТЗН НАПН України, 2015. С. 37-38. URL: https://goo.gl/hdX2kU (дата звернення: 17.07.2018).
 6. Модло Є. О. Використання мобільних Інтернет-пристроїв для забезпечення рівного доступу до освіти та персоналізації навчання. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016» (15 грудня 2016 року). К.: ІІТЗН НАПН України, 2016. С. 122-125. URL: https://goo.gl/wMTnQr (дата звернення: 17.07.2018).
 7. Модло Є. О. Використання мобільних Інтернет-пристроїв для забезпечення зворотного зв’язку та оцінювання результатів навчання. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» (14 грудня 2017 року). К. : ІІТЗН НАПН України, 2017. С. 171-174. URL: https://goo.gl/f8EnTS (дата звернення: 17.07.2018).
 8. Модло Є. О. Проектування системи компетенцій бакалавра електромеханіки в моделюванні. Інформаційні технології в освіті та науці. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. Випуск 7. С. 111-116.
 9. Модло Є. О. Компетентність бакалавра електромеханіки в моделюванні. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. № 1 (9). С. 17-24, 294.
 10. Модло Є. О. Зміст компетенцій бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. № 17. С. 64-70.
 11. Модло Є. О. Використання десктопних програм у хмарному середовищі. Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2012. С. 39.
 12. Модло Є. О., Семеріков С. О. Розробка фільтру SageMath для Moodle. Новітні комп’ютерні технології. Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. Том XII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті». С. 233-243.
 13. Модло Є. О., Єчкало Ю. В., Семеріков С. О., Ткачук В. В. Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 11. Ч. 1. С. 93-100.
 14. Модло Є. О., Стрюк А. М., Семеріков С. О. Засоби доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі професійно-практичної підготовки. Професійна педагогіка і андрогогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 листопада 2017 року). Кривий Ріг, 2017. С. 31-34.
 15. Модло Є. О., Семеріков С. О., Сироватський О. В. Засоби мобільного доступу до Scilab. Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018)» (17-18 травня 2018 року). Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2018. С. 348-358. URL: https://goo.gl/ok1Ehm (дата звернення: 17.07.2018).
 16. Modlo Ye. O., Semerikov S. O. Xcos on Web as a promising learning tool for Bachelor’s of Electromechanics modeling of technical objects. Cloud Technologies in Education: Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2017) (Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017). P. 34-41. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2168). URL: http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper6.pdf (Last accessed: 09.09.2018).
 17. Собко Р. М. Дидактичні особливості інтегративного навчання комп’ютерних технологій у професійній підготовці електриків: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Інститут педагогіки i психології професійної освіти Академії педагогічних наук України. К., 2002. 20 с.
 18. Market share of mobile operating systems in Ukraine from 2010 to 2018. URL: https://www.statista.com/statistics/669506/market-share-mobile-operating-systems-ukraine/ (Last accessed: 23.06.2018).
 19. Love P. Anatomy of a Google Sheets Project (Building a Payroll Entry Application with Google Sheets). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. – 52 p.
 20. Google Таблиці. URL: https://goo.gl/aBzN8j (Last accessed: 23.06.2018).
 21. Google Документи. URL: https://goo.gl/HNomsF (Last accessed: 23.06.2018).
 22. Rassovytska M. V., Striuk A. M. Mechanical Engineers’ Training in Using Cloud and Mobile Services in Professional Activity. ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017: Proceedings of the 13th International Conference (ICTERI, 2017) (Kyiv, May 15-18, 2017). P. 348-359. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 1844). URL: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000348.pdf (Last accessed: 23.06.2018).
 23. Free Software for Students & Educators | AutoCAD Electrical | Autodesk. URL: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad-electrical (Last accessed: 23.06.2018).
 24. Евтушенко С. П. Выпуск конструкторской документации в AutoCAD Electrical. К.: Аркада, 2009. 20 с. URL: http://www.arcada.com.ua/infot/free/kd.pdf (дата обращения: 17.07.2018).
 25. AutoCAD - DWG Viewer & Editor. URL: https://goo.gl/6PfdnX (Last accessed: 23.06.2018).
 26. AutoCAD - DWG Viewer & Editor. URL: https://goo.gl/zLyt4a (Last accessed: 23.06.2018).
 27. Fusion 360. URL: https://goo.gl/UhCY4a (Last accessed: 23.06.2018).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 938 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar