Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

У категорії матеріалів: 124
Показано матеріалів: 66-70
Сторінки: « 1 2 ... 12 13 14 15 16 ... 24 25 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. Теорія звичайних диференціальних рівнянь є одним з основних інструментів математичного природознавства. Диференціальні рівняння активно використовуються для побудови найрізноманітніших моделей – фізичних, економічних, біологічних, географічних, екологічних, геологічних і багатьох інших. Тому математична освіта фахівця будь-якої природознавчої спеціальності не може обійтись без введення в курс диференціальних рівнянь. Метою вивчення цього курсу є математичне моделювання. Навчання методам розв’язування та огляд прикладів застосування диференціальних рівнянь є пропедевтикою моделювання і прогнозування стану довкілля, методів оптимізації тощо.
У статті подано методичні рекомендації щодо вивчення реальних математичних моделей на заняттях з вищої математики для студентів спеціальності «Лісове господарство». Розглянуто диференціальні моделі процесу природного руйнування деревостанів, моделі експлуатованої популяції та промислового відстрілу. Проведено їх узагальнення з рівнянням показникового зростання та його розв’язком – експоненціальною функцією,  з  логістичним рівнянням та моделлю Мальтуса. Побудову розв’язків рівнянь показникової та логістичної кривих виконано за допомогою засобу GRAN.

Abstract. The theory of ordinary differential equations is one of basic tools of mathematical natural science. Differential equations are widely used to build a variety of models physical, economic, biological, geographical, ecological, geological and many others. Therefore, mathematical education for a specialist in any natural science activity сan not do without an introduction to the course differential equations. Mathematical modeling is the goal of studying this course. The study of methods for solving and overview of applications of differential equations it is propaedeutics in modeling and forecasting of the state of the environment, for optimization methods and the like.
The article presents methodological recommendations for studying real mathematical models during the training of higher mathematics for the students of specialty "Forestry". Differential models are considered for the process of natural destruction of trees, models of the exploited animal population and industrial slaughter. Made by their generalization with the exponential growth equation, its solution, that is an exponential function, with the logistic equation and the Malthus model. Construction of solutions of equations exponential and logistic curves done using GRAN.

Анотація. У статті відображені результати дослідження щодо основних тенденцій сучасної вищої морської освіти у світі. Встановлено, що в умовах переходу на нові показники якості освіти математична підготовка майбутніх фахівців морської галузі має бути орієнтована на формування готовності і здатності курсантів використовувати математичні знання і вміння до розв’язання професійних завдань, бажання та готовність застосування ІКТ до розв’язання задач навчального, прикладного та професійного змісту. Розкрито роль математичної підготовки майбутніх судноводіїв у вищому навчальному закладі морського профілю. Розглянуті особливості викладання курсу вищої математики з урахуванням міжнародних стандартів ІМО (International Маritime Organization). Проаналізовано рівень математичної підготовки у вищих морських навчальних закладах України та світу. Досліджено відповідність рівня математичної підготовки курсантів Херсонської державної морської академії до міжнародних стандартів підготовки фахівців морської галузі.

Abstract. The article reflects the results of a research of the main tendencies of modern higher Maritime education in the world. It is established that in the conditions of transition to new quality of education mathematical training of future specialists of sea branch should be oriented at the formation of readiness and ability of students to use mathematical knowledge and skills to the solution of professional tasks, wish and readiness use of ICT to the solution tasks educational, applied and professional content. The role of mathematical training of future navigator in higher education marine profile. The peculiarities of teaching of higher mathematics with the international standards of the IMO (International Maritime Organization). Analyzed the level of mathematical training at a higher Maritime educational institutions of Ukraine and the world. Investigated the accordance levels of mathematical preparation of students of Kherson State Maritime Academy with the international standards of training for the Maritime industry.

Анотація. У роботі проаналізовані основні перешкоди, що не дозволяють ітераційному процесу   бути ефективним при розв’язуванні систем  з погано зумовленими матрицями. Запропонований двоциклічний алгоритм мінімізує похибку обчислень і строго монотонно збігається. Базис використовується для побудови початкового наближення, базиси – для уточнення напрямного вектора на розв’язок, у заданій (обчисленій) точці, що гарантує стійкість процесу обчислень. Критерій прийняття наближеного рішення системи стійкий до похибок.

Abstract. In the paper analyzes the main barriers that do not allow iterative process   to be effective for solving systems with poorly conditioned matrices . The proposed algorithm based dvotsyklichnyy which minimizes the error computation and strictly monotonously the same. The basis  used to build the initial approach, bases  –  to refine the guide on the solution vector in the set (computed) point   that guarantees process stability calculations. Criterion adoption approximate solution of a system resistant to errors.

Анотація. Шевченко С.М., Онищенко В.В., Жебка В.В. У статті піднімається проблема неперервної математичної освіти, а саме:  принцип наступності у вищих навчальних закладах напряму інформаційно-комунікаційних технологій. Спираючись на дослідження у психолого-педагогічній літературі, доведено, що якісна математична підготовка є важливою ланкою професійної компетентності сучасного фахівця. Проаналізовані різні підходи до визначення складових принципу наступності у математичній освіті. Запропоновано модель реалізації принципу наступності у процесі навчання математичних дисциплін та шляхи її впровадження у Державному університеті телекомунікацій.

Abstract. Shevchenko S., Onyshchenko V., Zhebka V. The implementation of the principle of continuity in learning mathematics of the future experts of information and communication technologies. The article raises the problem of continuous mathematical education, namely, the principle of continuity in higher educational establishments in the field of information and communication technologies. Based on research in psychological and pedagogical literature, it is proved that mathematical background of a good quality is an important part of professional competence of the modern professional. We analyzed different approaches to the definition of the components of the principle of continuity in mathematics education. A model for the implementation of the principle of continuity in the learning process of mathematical disciplines has been suggested, as well as, the ways of its implementation at the State University of Telecommunications.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ | Переглядів: 266 | Author: Шевченко С., Онищенко В., Жебка В. | Download in PDF |

АнотаціяОцінити діяльність студента,  використовуючи класичну систему оцінки знань, умінь і навичок важко і не завжди така оцінка є об’єктивною. Тому, одним із головних складових реформування вітчизняної освітньої галузі є впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають вимогам сучасного інформаційного суспільства, забезпечують високий рівень якості освіти та надають широкі можливості для контролю знань студентів.
У статті висвітлюється питання організації контролю якості знань студентів із використанням електронного тестування. Проводиться їх аналіз та вдосконалення існуючих інструментів тестового контролю знань призначених для діагностики якості засвоєння інформації, яку студенти набувають аудиторно або самостійно в процесі навчання.
Встановлено, що модернізація контролю навчального процесу потребує сучасної комп’ютерної техніки та засобів комунікації, що не є перешкодою у його активному використанні. Проведення електронного контролю знань студентів є основою отримання об’єктивної незалежної оцінки рівня навчальних досягнень (знань, інтелектуальних умінь і практичних навичок) студентів.
 Виділені переваги та недоліки електронного контролю знань. Окреслені види комп’ютерного  тестування. Визначені вимоги до тестових завдань. Наводяться приклади інтернет-сервісів для створення тестів. Детально розглянуто он-лайн сервіс LEARNINGAPPS.ORG, позитивні та негативні якості його роботи, наведено власно розроблені приклади інтерактивних вправ.

Abstract. Shakhina I.U., Ilyina A.I. Оrganization of quality control knowledge students with electronic testTo assess students’ educational progress using the classic system of knowledge and skills assessment is difficult and this assessment is not always objective. Therefore, one of the main components of the reform in the national education is the introduction of innovative computer technologies that meet the requirements of the modern information society providing high quality education and give opportunities to monitor students' knowledge.
An important role in the educational process on the basis of any educational technology plays knowledge monitoring. It was established that the modernization of the control of the educational process requires modern computer support
 which students acquire in classrooms or individually.
It is defined that the modernization of monitoring of the educational process requires modern computer technology and means of communication that is not an obstacle to their active use. The electronic monitoring of students is the basis for obtaining objective independent assessment of students’ educational achievements (knowledge, intellectual and practical skills).
The article deals with the issue of the knowledge assessment for students using electronic testing. An analysis and improvement of the existing knowledge testing tools intended to diagnose the assimilation of information that students acquire in the classrooms or independently are carried out. In the article the advantages and disadvantages of electronic control knowledge are shown; the types of computer-based testing and the requirements for the tests are defined.  There are examples of Internet services to create general purpose tests, namely: Google Forms, LEARNINGAPPS.ORG, PROPROFS, ClassMarker. The online service for electronic test LEARNINGAPPS.ORG is considered in detail. The positive and negative capacities of the service are shown. There are our own examples of interactive exercises.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ | Переглядів: 342 | Author: Шахіна І. Ю., Ільїна О. І. | Download in PDF |
« 1 2 ... 12 13 14 15 16 ... 24 25 »