Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 1(1).


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 1(1).


Фізико - математична освіта: Науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ
імені А.С. Макаренка, 2013. – №1 (1). – 66 с.  Євгенія Богославська. РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Анотація. Богославська Є.М. Роль педагогічної практики у професійній підготовці майбутнього вчителя фізики. У статті Висвітлено проблему практичної підготовки майбутнього вчителя фізики. Проаналізовано роль педагогічної практики в навчально-виховному процесі підготовки студентів педагогічних спеціальностей як їхнє професійне випробування. Показано, що педагогічна практика є важливим чинником у формуванні самооцінки професійно важливих якостей, усвідомлення себе в ролі майбутнього педагога.

Abstract. Bogoslavskaya Y. The role of teaching practice in the training of the future teacher of physics. This paper deals with the problem of practical training future teachers of physics. The role of teaching practice in the educational the preparation of future teachers as their professional specialties test. It is shown that teaching practice is an important factor in the formation of self-esteem professionally important qualities awareness of themselves as future teachers.  Марина Груба. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ КУРСІВ ГЕОМЕТРІЇ ТА КРЕСЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ НА ПЛОЩИНІ"

Анотація. Груба М. Міжпредметні зв'язки курсів геометрії та креслення під час вивчення теми "Геометричні побудови на площині". У статті розглянуто проблему реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні. Розкрито зміст поняття "міжпредметні зв'язки". Автором обґрунтовано необхідність та ефективність реалізації міжпредметних зв'язків геометрії та креслення, запропоновано один із шляхів їх використання при навчанні учнів теми "Геометричні побудови на площині".

Abstract. Hruba M. Intersubject link courses of geometry and drawing in lessons "Geometric Constructions On the Plane." The problem of realization of intersubject communications in teaching is considered in the article. Maintenance of concept is exposed "intersubject communications". By an author grounded necessity and efficiency of realization of intersubject communications of geometry and drawing, one of ways of their use is offered at teaching of students of the theme "Geometrical constructions on a plane".  Оксана Лазаренко. МЕТОДОЛОГІЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Анотація. Лазаренко О. Методологія природознавства як засіб формування в учнів сучасної фізичної картини світу. Метою є обґрунтувати логіку проектування та розробити методику реалізації світоглядних ситуацій на уроках фізики основної школи з позицій діяльнісного та особистісного підходів.

Abstract. Lazarenko O. The methodology of science as a means of forming the students of modern physical picture of the world. The aim is to justify the logic proection and develop a methodology for implementation of ideological situations at primary school physics lessons from the standpoint of activity and personal approach.  Тетяна Лукашова, Марина Друшляк. ОГЛЯД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Ф.М. ЛИМАНА

Анотація. Лукашова Т.Д., Друшляк М.Г. Огляд наукової діяльності Ф.М. Лимана. У статті розглянуто основні результати наукових досліджень доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри математики СумДПУ імені А.С. Макаренка Лимана Федора Миколайовича.

Abstract. Lukashova T., Drushlyak M. The Review of Scientific Activity by F.N. Lyman. In article are analysed main results of the scientific studies of prof. Lyman F.  Анжела Розуменко, Ірина Лунгор. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Анотація. Розуменко А., Лунгор І. Самостійна робота учнів професійно-технічних училищ у процесі навчання математики. У статті зроблено аналіз різних трактувань поняття "самостійна робота"; виділено специфіку організації самостійної роботи учнів професійно-технічних училищ у процесі навчання математик. Автори розкривають зміст самостійної роботи учнів по опрацюванню математичного тексту, визначають рівні сформованості відповідного вміння та пропонують фрагмент уроку, спрямованого на формування відповідного вміння в учнів ПТУ.

Abstract. Rozumenko A., Lungor I. Independent work of students of vocational schools in learning mathematics. The article presents an analysis of the different interpretations of the term "independent work" allocated specific organization of independent work of students of vocational schools in learning mathematics. The authors reveal the content of independent work by students working on mathematical text, determine appropriate levels of development and ability to offer a piece of the lesson, aimed at fostering appropriate skills in vocational-technical schools.  Світлана Шамрай. ТЕОРЕМИ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ: АНАЛІЗ ТИПІВ ТА СПОСОБІВ ДОВЕДЕНЬ

Анотація. Шамрай С. Теореми шкільного курсу планіметрії: аналіз типів та способів доведень. У статті розглянуто питання, пов'язані з теоремами шкільного курсу планіметрії. Наведено їх формулювання, спосіб формулювання, спосіб доведення. Подано діаграми вмісту різних типів теорем у трьох діючих підручниках. Зроблено висновок на користь підручників [1] і [3], які містять усілякі типи формулювань та типи доведень, що є істотним у підготовці школярів з планіметрії.

Abstract. Shamray S. Theorem school course in plane geometry: analysis of the types and methods of proof. The article discusses issues related to the school course of plane geometry theorems. Given their formulation, formulation method, the method of proof. Posted diagram content of different types of theorems in three existing textbooks. Concluded in favor of the textbook [1] and [3], which contain various types of formulations and types of evidence that is essential to prepare students for geometry.  Наталья Шамшина. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА РЕКУРСИЮ

Анотація. Шамшина Н. Использование табличного процессора MS Excel при решении задач на рекурсию. Табличный процессор Excel целесообразно использовать для решения задач на рекурсию, чтобы освоить рекурсивный подход к решению математических и практических задач.

Abstract. Shamshyna N. Using MS Excel spreadsheet to solve problems on recursion. Excel spreadsheet useful for solving problems on recursion to learn a recursive approach to solving mathematical and practical problems.