Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 107
Показано матеріалів: 86-90
Сторінки: « 1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. Шамоня В.Г., Удовиченко О.М., Юрченко А.О., Безуглий Д.С. У статті представлені основні здобутки діяльності науково-дослідної лабораторії використання інформаційних технологій в освіті, яка діє при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка. Описані напрацювання у сфері форм і методів візуалізації навчального матеріалу, візуалізації знань з математики, використання спеціалізованого програмного забезпечення в контексті візуалізації, у тому числі цифрових фізичних лабораторій, покликаних полегшити проведення натурних експериментів з фізики. Також наведено основні результати по уточненню понять «електронний підручник», «ІКТ-компетентність».

Abstract. Shamona V., Udovychenko O., Yurchenko A., Bezuhlyi D. Activities of the research laboratory the use information technology in education: a survey of the results. The article presents the main achievements of the research lab the use of information technology in education, which works at Sumy state pedagogical University named after A. S. Makarenko. Described developments in the field of forms and methods of visualization of educational material, visualization knowledge math, the use of specialized software in the context of imaging, including digital physical laboratories to facilitate the carrying out of natural experiments in physics. Also the main results of clarification "e-textbook", "ICT competence".

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 553 | Author: Шамоня В.Г., Удовиченко О.М. та ін. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена огляду освітніх можливостей сучасних медіа на прикладі віртуальної екскурсії. У статті виокремлено напрями досліджень щодо проблеми інтеграції сучасних медіа в освітній процес; визначено джерела позааудиторної медіаінформації, які можуть бути використані у традиційному навчанні; визначені умови підвищення ефективності навчання за допомогою медіа засобів. У статті зроблено спробу розглянути методичні аспекти застосування віртуальної екскурсії вчителями в навчально-виховному процесі. Розглянуто особливості створення та проведення віртуальних екскурсій. Подано огляд тематичних сервісів і проектів Google

Abstract. Podlinyayeva O. The Educational Uses Of New Media: Virtual Tour.  The article distinguishes directions of researches in relation to the problem of integration of modern media into educational process; determines the sources of after-classes mediainformation, that can be used in traditional studies; determines terms of increasing efficiency of study by means of media facilities: assistance for increasing cognitive interest, accordance to the practical necessities for a teacher and a student, universality in use, application with the help of the basic educational program; outlines the role of a teacher in modern educational process; distinguishes the psychological problems of using modern media in educational process;finds out the essence of electronic media technologies that consist of the following qualities : interactivity, multimedia, ability for a design, communicativeness, productivit. The article provides an overview of educational opportunities for virtual tours. The article is an attempt to consider the methodological aspects of virtual tours by teachers in the sphere of education. The features of the establishment and conduct virtual tours. A review of the thematic and Google projects.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 573 | Author: Подліняєва О.О. | Download in PDF |

Анотація. У статті описано концепцію ІОС, запропоновану Ю. Шрейдером, розглянуто основні напрямки трактування ІОС; проаналізовано можливості створення і використання ІОС в навчальному процесі професійних навчальних закладів для фахової підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю; описано структуру ІОС на основі ціннісно-цільового, програмно-методичного, інформаційно-знанієвого, комунікаційного та технологічного блоків, конкретизовано зміст і наповнення кожного з цих блоків; наведено вигляд головної сторінки та проаналізовано структуру ІОС професійного навчального закладу, визначено можливості реалізації ІОС на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій: поєднання високої економічної ефективності та гнучкості навчального процесу, широке використання інформаційних ресурсів, суттєве розширення можливостей традиційних форм навчання, створення нових ефективних форм навчання; визначено, що найважливішим структурним компонентом ІОС навчального закладу є електронний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни

Abstract. Moskov V.A. Information educational environment as means of vocational training of future skilled workers building profileThe article describes the concept of ITS, the proposed J. Schrader, the basic directions of interpretation ITS; analyzed the possibility of creating and use of ITS in the educational process of professional formation schools for economic competence of skilled workers building structure; The structure of ITS on the basis of value-based, software-methodical, znaniyevoho information, communication and technology units specified content and the content of each of these blocks; given the appearance of the main page and analyzes the structure of the ITS professional educational institution determined the feasibility of ITS on the basis of modern information and communication technologies: a combination of high economic efficiency and flexibility of the educational process, the widespread use of information resources, significant empowerment of traditional forms of education, new effective learning; determined that the major structural component of IOS educational institution is a complex electronic teaching of discipline.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 466 | Author: Москов В.А. | Download in PDF |

АнотаціяСьогодні більшість смартфонів і планшетів виробляються на базі Android. Основними причинами поширення цієї операційної системи полягають в наступному.
Android підтримує велику кількість пристроїв від різних виробників. Android характеризується високою доступності коштів розробки. Інструментальні засоби розробки для Android безкоштовні, в той час як розробка, наприклад, iPhone (від компанії Apple) вимагає значних початкових інвестицій.
Головні переваги портативних комп'ютерів наступному: розмір, тривалість роботи без підзарядки і, звичайно ж, багатофункціональність. Таким чином, ми повинні визнати, що майбутнє ПК - в портативній, легкій та функціональній техніці - таблетки, електронні книги, нетбуки і смартфони – і все це в основному працює на операційній системі Android

Abstract. Kucherenko Igor. Using Renderscript on Android-devices. Today, most smartphones and tablets are produced on the basis of Android. The main reasons for the spread of this operating system are as follows.
Android supports a large number of devices from different manufacturers. Android is characterized by high availability of development tools. Development tools for Android are free, while working out, for example, iPhone (from the company Apple) requires considerable initial investments.
The main advantages of portable computers as follows: size, duration without recharging and, of course, multi-functionality. Thus, we should recognize that the future of the PC - in a portable, light and functional technology - tablets, e-books, netbooks and smartphones - all basically just running on the operating system Android.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 436 | Author: Кучеренко І.А. | Download in PDF |

Анотація. Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлена потребами професійної освіти в проведенні моніторингових досліджень, оскільки вони є одним із шляхів розширення доступу до Європейської освіти і мобільності студентів.
Розробка програмного модуля складається зі створення кліент-серверного додатку з сервером на Java з використанням Spring framework та клієнтом Android.
 Використання створеного програмного модуля моніторингу залишкових знань студентів кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем сприяє його ефективному функціонуванню й оптимальному розв’язанню питання щодо якості підготовки майбутніх  спеціалістів.
В процесі роботи було розроблено пакет тестових завдань, для моніторингу залишкових знань з дисциплін курсу інформаційних технологій.

Abstract. Zhidchenko S. I. Dubovik T.N. Development of the module monitoring residual knowledge of students from disciplines specialized computer systems. The relevance of the material presented in the article, due to the needs of vocational training in conducting monitoring studies, as they are one of the ways of improving access to the European education and student mobility.
Development of software module consists of the creation of a client-server application to a server in Java using the Spring framework and client Android.
 Using the developed software module for monitoring of residual knowledge of students of specialized computer systems contribute to its effective functioning and optimal solution to the question about the quality of training of future specialists.
In the process, it developed a package of tests for the monitoring of residual knowledge in the disciplines of information technology course.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 465 | Author: Жидченко С.І., Дубовик Т.М. | Download in PDF |
« 1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 »