Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 95
Показано матеріалів: 81-85
Сторінки: « 1 2 ... 15 16 17 18 19 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. Автори виокремлюють засоби віртуальної машини серед усього розмаїття засобів підтримування навчання інформатичних дисциплін у вищому навчальному закладі, бо саме їх використання передбачає розширення доступу до електронних освітніх ресурсів, випробування нових підходів до створення додатків, запровадження перспективних технологій навчання. Аналіз інструментарію систем віртуалізації, таких як віртуальні машини, гостьові операційні системи, гіпервізори першого і другого роду як засобів, що використовуються в процесі розроблення web-додатків, поряд з описом визначальних характеристик таких програмних засобів дозволив визначити переваги саме цих засобів при вивченні інформатичних дисциплін.
Зокрема, серед таких переваг є можливість проектування web-сторінки на машині клієнта, що використовується в тому випадку, коли web-сторінка буде переноситися з одного сервера на інший по технічним причинам, зокрема, для подальшого розгортання на хмарному сервері.
Розглянуто схему і основні підходи до проектування 
web-додатків і приклади їх застосування для різних варіантів програмного забезпечення у процесі навчання інженерного проектування.

Abstract. Bezverbnyi I.A., Shyshkina M.P. Designing software application for educational purposes by means of a virtual machine. The authors distinguish the  virtual machine tools  among the variety of tools supporting computer science learning in higher education because it would expand access to electronic educational resources, testing new approaches to building applications, the introduction of new learning technologies. Analysis of virtualization tools, such as virtual machines, guest operating systems, hypervisors of first and second kind as the tools used for the web-applications development, along with the description of the defining characteristics of the appropriate software allowed us to determine the benefits of these tools for computer science learning.
In particular, among these benefits there is a possibility of designing the web-pages on the client machine, which is used when the web-page will be transferred from one server to another for technical reasons, for further deployment to the cloud server.
The scheme and the basic approaches to web-applications design and examples of their use for various software options for computer design learning are presented .

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 486 | Author: Безвербний І.А., Шишкіна М.П. | Download in PDF |

Анотація. Метою дослідження є аналіз хмарного сервісу OneDrive. Завданням дослідження є аналіз функціональних можливостей хмарного сервісу OneDrive та визначення засобів їх реалізація у навчальному процесі у ВНЗ. Об’єктом дослідження є хмарний сервіс OneDrive, предметом дослідження є його інструменти та засоби, що використовуються в навчальному процесі ВНЗ. Активний розвиток інформаційних технології направлений на формування нових підходів та методик викладання дисциплін у ВНЗ. Використання інформаційних технологій в освітньому процесі орієнтоване на вироблення індивідуального підходу до кожного студента. Застосування хмарних технологій в навчальному процесі підвищує якість та ефективність навчання студентів ВНЗ; полегшує процес подання інформації студентам, її засвоєння та контролю знань.

Abstract. Palamarchuk A.S. Using cloud service OneDrive in the educational process of the university. The aim of the study is to analyze the cloud service OneDrive. The aim of the study is to analyze the functionality of the cloud service OneDrive and determination means for their implementation in the educational process in higher educational institutions. The object of research is a cloud service OneDrive, the subject of the study is its tools and instruments used in the educational process of the university. Active development of information technologies is aimed at the formation of new approaches and methods of teaching disciplines in universities. Use of information technologies in educational process focused on the development of an individual approach to each student. The use of cloud technologies in the educational process improves the quality and effectiveness of teaching higher school students; facilitates the process of providing information to students, her learning and knowledge control.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 598 | Author: Паламарчук О.С. | Download in PDF |

Анотація. Запропоновано напрями розвитку механізмів автоматизації профілю викладача як основного координатора інформаційного контенту. Формалізовано процес маркування ключових понять відповідно до призначення навчальної вправи шляхом введення в текстовий масив наявного інформаційно-методичного забезпечення точок входу термінів як складових елементів судження про певні поняття та їх тлумачень як пояснень про особливості й межі застосування терміну.
Представлено метод структурування електронних матеріалів архіву теоретичних відомостей, інтегрованого в комп’ютеризовану навчальну систему КоНаС, з метою виявлення тематичних зв’язок для автоматизованого компонування засобів контролю знань.
Обумовлено критерії відбору ефективних дистракторів та наведено діаграми моделювання базових елементів як тест-завдань поширених форм так і нестандартних рішень активізації пізнавальної діяльності. Показана доцільність та ефективність надання освітньому процесові ігрової форми за матеріалами проблемної частини навчальної програми.

Abstract. Neroda T. Information-communication technology of the automized configuration of the control means of  knowledge.
Are proposed the directions of development of automation mechanisms of of the teacher’s profile as the main coordinator of the information content. It is formalized the process of marking the key concepts in accordance with the appointment of educational exercise by introducing to a text array the available information and methodological software of the entry points of the terms as of the constituent elements of judgment about specific concepts and their definition as an explanation of the features and limits of the term’s use.
Is submitted the method of structurization of electronic materials of the theoretical data archive, that is integrated into the computerized learning system КоНаС, in order to identify thematic links for the automatized combination of control means of knowledge.
Conditioned the selection criteria of effective distracters and presented simulation diagrams of  basic elements of test-tasks of widespread forms as well as non-standard solutions of the cognitive activity actitvization.  Is also shown   appropriateness and effectiveness of imparting to the educational process the form of game based on materials of problematic part of the curriculum.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 399 | Author: Нерода Т.В. | Download in PDF |

Анотація. В даній статті описано найбільш доцільні напрями та форми інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій до процесу підготовки фахівців прикладного та декоративного мистецтва.
Виявлено основні тенденції інформатизації мистецької освіти: інформаційний ресурс стає суттєвим у розвитку мистецьких вузів художньо-проектного напрямку; оснащення вузів програмно-технічними і телекомунікаційними засобами; автоматизація управління навчальним процесом та професійною діяльністю фахівців художньо-проектного напрямку; інформатична підготовка майбутнього фахівця в галузі прикладного та декоративного мистецтва як цілеспрямований процес формування у студентів теоретичних основ і практичних навичок використання ІКТ для вирішення завдань художньо-професійної діяльності; розвиток інфраструктури, організація інформатичної підготовки майбутніх художників прикладного та декоративного мистецтва; встановлення єдиних стандартів подання та обміну повідомленнями у професійної діяльності художньо-проектного напрямку.
Показано, що в умовах вищого мистецького навчального закладу виникає завдання регламентації часу, відведеного на підготовку студентів до занять. Варіативне використання комп'ютерного часу дозволяє виявити студентів, яким необхідний додатковий час для роботи із засобами ІКТ, провести ранжування студентів за виявленими знаннями та здібностями до роботи з ІКТ, виявити групи студентів, виходячи з їх підготовки з дисципліни і особистих здібностей.

Abstract. Blyzniuk M.M. Information technology in teaching of applied and decorative artThis article describes the best ways and forms of integration of information and communication technologies in the process of training of specialists of applied and decorative arts.
The main tendencies of іnformatisation in art education: an information resource is important for the development of the art institutes art and design direction; vehicle universities software, computing and telecommunications; automation of management of educational process and professional activity of specialists of artistic and design direction; informatics training of future specialist in the field of decorative-applied art as a purposeful process of formation at students the theoretical foundations and practical skills to use ICT for solving problems of artistic and professional activities; infrastructure development, organization of information preparation of future artists of decorative and applied arts; establishment of uniform standards for reporting and messaging activities in a professional artistic and design direction.
It is shown that in conditions of higher art educational institutions, the challenge is the main time allotted to prepare students for classes. The is efficient use of machine time allows us to identify students in need hidne additional time to work with the tools of ICT, to conduct the rating of students on the identified knowledge, skills, and knowledge of ICT, identifying groups of students based on their preparation in the discipline and personal skills.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 511 | Author: Близнюк М.М. | Download in PDF |

Анотація. В статті розглянуто технологію створення електронного підручника з високим рівнем інтерактивності, який реалізується за рахунок вбудовування інтерактивних аплетів, згенерованих на базі програм динамічної математики. Дана технологія ілюструється на прикладі створеного електронного підручника на підтримку вивчення спецкурсу «Застосування комп’ютера при вивченні математики».

Abstract. Bezugly D.S. Technology of creation of electronic textbook with embedded interactive applets. The article describes the technology of creation of the electronic textbook with a high level of interactivity, which is implemented by embedding of interactive applets. These applets are created on the basis of dynamic mathematics software, particularly software GeoGebra, which is the best suited for creating of applets. Three stages of creation of the electronic textbook are described. Two software for creating electronic textbooks in the form of html-page: html-editor AdobeDreamweaver and text editor NotePad++, are described. The advantages and disadvantages of these software are analyzed. In addition to html-editor or text-editor software for program for work with raster and vector graphics, dynamic mathematics program for creating applets and support interactivity of the educational resource, are used. The finished tutorial is a multi-page hypertext document, which contains to every laboratory work theoretical material with examples, in the form of applets, and in the form of conventional static sketches, practical exercises, and a dynamic mathematics software. Practical tasks of each laboratory work were developed in number of variants 12.
The specifics of the special course "Application of computer in the study of mathematics" is in the study of dynamic mathematics software. This electronic textbook has a high level of interactivity, which is implemented with embedded applets in order to allow the organization of educational experiments designed in the framework of the textbook. The use of the electronic textbook with the built-in applets allows to take learning to a new level: the organization of direct experiment in an interactive mode to build hypotheses or confirmation of a particular fact contributes to a more thorough assimilation of educational material, increases the interest in learning and demonstrating ways of using information technology in an unusual traditional ideas.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 497 | Author: Безуглий Д.С. | Download in PDF |
« 1 2 ... 15 16 17 18 19 »