Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 788
Показано матеріалів: 776-780
Сторінки: « 1 2 ... 154 155 156 157 158 »

Анотація. У статті подано результати аналізу інтернет-ресурсів на предмет використання електронних підручників у навчальному процесі. Зазначено про протиріччя, притаманні сучасній українській освіті та організації навчального процесу, які спонукають до впровадження електронних підручників. Наведені висновки щодо особливостей створення та використання таких електронних ресурсів. Коротко подано власний досвід створення електронного підручника на базі друкованого видання «Інформаційні системи», яке містить візуалізовані навчальні матеріали та текстове наповнення.

Зроблено висновок про те, що серед основних завдань сучасного вчителя варто бачити не лише набуття знань з предмету, а і вдосконалення власної фахової підготовки за рахунок сучасних засобів навчання та оволодіння навичками програмування гіпертексту та використання різноманітних мультимедійних засобів.

Abstract. Udovychenko O., Yurchenko A. From the experience of creating an electronic textbook as a means to support the learning process. The article presents an analysis of online resources on the subject of the use of electronic textbooks in the educational process. Indicated the contradictions inherent in modern Ukrainian education and the educational process that lead to the introduction of electronic textbooks. These conclusions about features of creation and use of electronic resources. Brief filed own experience of the electronic textbook at the printed publication "Information systems", containing educational materials and rendered text content.

It is concluded that among the main tasks of modern teacher should see not only the acquisition of knowledge on the subject, but also improve their own professional training through modern means of learning and mastering the skills of hypertext programming and using various multimedia.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 1600 | Author: Ольга Удовиченко, Артем Юрченко | Download in PDF |

Аннотация. На примере создания учебно-методического комплекса показаны возможности применения MS Access в учебном процессе.

В статье показана универсальность и гибкость программы MS Access в плане создания такой информационной системы, которая способствует автоматизации организации учебного процесса и обработки его результатов. Такой учебно-методических комплекс может содержать базу знаний по предметной области, которая включает текстовые данные, иллюстрации, схемы, а также базу вопросов и ответов для компьютерного тестирования.

Описан пример БД применения программы MS Access в учебном процессе. Приведены соответствующие скрины экранов и пояснения к их получению и использованию. Кратко описан опыт использования таких БД в изучении ИКТ в педагогических университетах.
 

AbstractShamshina N. Use the program MS Access for creation of electronic educational methodical complexes. In article showed the possibility of using MS Access in the learning process for the creation of educational complex.

The article shows the versatility and flexibility of the program MS Access in terms of creating such an information system that facilitates the automation of the educational process and processing its results.

That educational complex may contain a knowledge base for the subject area, which includes text data, illustrations, diagrams, and database of questions and answers for computer testing.

In article described an example of a database application program MS Access to the learning process, the corresponding screens and explanations for their preparation and used. Briefly describes the experience of using such a database in the study of ICT in Pedagogical University.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 1282 | Author: Наталья Шамшина | Download in PDF |

Анотація. У статті розглянуто термін «комп’ютерний математичний інструмент» та на основі типових задач шкільного курсу математики та програмних засобів математичного спрямування GeoGebra, GRAN 1, GRAN-2D, MathKit, Живая математика, Maple уточнено перелік комп’ютерних математичних інструментів. Інформацію систематизовано у таблиці, де зазначено про наявність або відсутність відповідного комп’ютерного інструменту. Додатково надано теми шкільного курсу математики з приміткою про доцільність залучення певного програмного засобу.

Abstract. Shamray S. Updating of the list of computer mathematical tools necessary mathematics teacher. In the article is defined the term "computer mathematical tool" and refined a list of computer mathematical tools based on typical problems of school course of mathematics and mathematical software GeoGebra, GRAN 1, GRAN-2D, MathKit, Live Mathematics, Maple. Information systematized in the table, indicating the presence or absence of the computer tool. Additionally, in table given the themes of school mathematics course with a note on the feasibility of attracting certain software.

Анотація. У статті розглянуто аспекти використання комп’ютерних ігор на уроках математики. Проаналізовано переваги та недоліки їх упровадження у навчальному процесі. Наведено типологію ігор за видом діяльності та приклади математичних ігор за типом дій.

AbstractLukyanenko K. Computer games in mathematics lessonsThe article deals with aspects of computer games on mathematics lessons. The advantages and disadvantages of their implementation in the educational process. Shows typology of games activity and examples of mathematical games by type of action.

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність використання узагальнення та систематизації знань учнів. Розглянуто місце функціональної змістової лінії в державній підсумковій атестації в 9 класі та зовнішньому незалежному оцінюванні в 11 класі.

Abstract. Zubco V. Generalization and systematization of the study functional lines in the school mathematics course. In the article the need for generalization and systematization of knowledge of students. The place and the topic "Functions and their graphs" in the state final examination in grade 9 and external assessment in grade 11.

« 1 2 ... 154 155 156 157 158 »