Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 3(25) Part 1 2020.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 3(25) Частина 1 2020.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 3 (25). Ч. 1 / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2020. 109 с.
Physical and Mathematical Education : Scientific Journal. Issue 3 (25). Рart 1 / Makarenko Sumy State Pedagogical University, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor). Sumy : [Makarenko Sumy State Pedagogical University], 2020. 109 p.  Shkolnyi O., Zakhariichenko Yu. METHODOLOGICAL ADVICES ON PREPARATION FOR EIA IN MATHEMATICS IN MODERN CONDITIONS

  Voskoglou Michael Gr. MODES OF THINKING IN PROBLEM SOLVING

  Ананченко Ю.М., Вороніна Н.К., Скороходова Л.І. БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: З ДОСВІДУ МАШИНОБУДІВНОГО КОЛЕДЖУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Андрієвська М.Ю., Михайленко Л.Ф. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ

  Антонець А.В. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НИМИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Гайда В.Я. МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

  Думанська Т.В. ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ВИШІВ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

  Малова И.Е. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ: ГАРАНТИИ И ШАНСЫ

  Некислих К.М. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ З КОМПЕТЕНТНІСНИМ ПІДХОДОМ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

  Олефіренко Н.В., Андрієвська В.М., Носова В.В. СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ

  Польгун К.В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MOODLE

  Прохоров Д.И. НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

  Ротаньова Н.Ю., Дяченко О.Ф. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ: ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ

  Сачанюк-Кавецька Н.В., Прозор О.П., Клєопа І.А. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ

  Струтинська О.В. ЦИФРОВІ НАВИЧКИ І ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРАЇН ЄС І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

  Тітова О.В. НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ