Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Бобровицька С.Ф. ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Бобровицька С.Ф.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-3_Bobrovytska_FMO.pdf

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. У статті представлено специфіку запровадження ЕОР в освітньому процесі початкової школи. На розвиток професійної підготовки майбутнього учителя початкової школи в сучасних умовах істотно впливає процес інформатизації системи освіти, відводячи особливу роль упровадженню нових інформаційних технологій у освітній процес. Науковці сходяться в єдиній думці, що професійна підготовка сучасного учителя початкової школи має неодмінно включати залучення студентів до активного використання засобів інформаційних технологій у їх подальшій професійній діяльності. Під ЕОР розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами. У сучасній початковій освіті існують різні напрями застосування ІТ в молодших класах залежно від мети та завдань навчання, що визначають таким чином і їх відповідний зміст: комп’ютерний урок (математика, українська мова, природознавство, музика та ін.), безпосередньо підтримує традиційне шкільне навчання і підвищує його ефективність у галузі автоматизації контролю рівня знань, тренує навчальну діяльність, моделює досліджувані процеси і явища, управляє процесом навчання; власне урок інформатики; інтегрований урок (твір в текстовому редакторі, математичні розрахунки в електронних таблицях й ін.), що містить елементи навчання за новою інформаційною технологією. Інтегровані уроки проводяться спільно учителем інформатики, що підтримує технологічну лінію, й учителем початкових класів, що забезпечує змістове наповнення; позакласні заходи (екскурсії, вікторини, ігри тощо).
Ключові слова: майбутні учителі початкової школи, електронні освітні ресурси, професійна підготовка, професійна діяльність.

ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES AND THEIR USE IN PRIMARY SCHOOL
S.F. Bobrovytska
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article presents the specifics of the introduction of electronic educational resources in the educational process of primary school. The development of professional training of future primary school teachers in modern conditions is significantly influenced by the process of informatization of the education system, assigning a special role to the introduction of new information technologies in the educational process. Scholars agree that the professional training of a modern primary school teacher must include the involvement of students in the active use of information technology in their further professional activities. EЕR means educational, scientific, informational, reference materials and tools developed in electronic form and presented on media of any type or placed in computer networks, which are reproduced by electronic digital technical means and necessary for the effective organization of educational process, in the part concerning its filling with qualitative educational and methodical materials. In modern primary education, there are different areas of application of IT in primary school depending on the purpose and objectives of education, which thus determine their respective content: computer lesson (mathematics, Ukrainian language, science, music, etc.), directly supports traditional school training and increases its efficiency in the field of automation of control of the level of knowledge, trains educational activity, models the researched processes and phenomena, manages the learning process; actually a computer science lesson; an integrated lesson (a work in a text editor, mathematical calculations in spreadsheets, etc.) that contains elements of learning new information technology. Integrated lessons are conducted jointly by a computer science teacher who supports the technological line and a primary school teacher who provides the content; extracurricular activities (excursions, quizzes, games, etc.).
Key words: future primary school teachers; electronic educational resources; professional training; professional activity.

 

Список використаних джерел

  1. Биков В. Ю., Лапінський В. В. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. № 2. С. 3-6.
  2. Гура В.В. Теоретические основы педагогического проєктирования личностно-ориентированных электронных образовательных ресурсов и сред. Ростов н/Д: Изд-во Южного федерального ун-та, 2007. 320 с.
  3. Імбер В.І. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя початкової школи : дис. … канд. пед. наук.  Вінниця, 2008.
  4. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования. Москва : Издательский центр „Академия”, 2003. 196 с.
  5. Положення про електронні освітні ресурс. URL : httр://zakоn4.rada.gоv.ua/laws/shоw/z1695-12#n13
  6. Попова Н. А. Информатизация учебного процесса. Начальная школа. 2000. № 17. C. 71–73.
  7. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании. Москва : Школа – Прессе, 1994. 306 с.
  8. Савченко З. В. Формування і використання інформаційних електронних науково-освітніх ресурсів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. № 4 (18).  URL : httр://lіb.ііtta.gоv.ua/71/1/Fоrmuw_і_wykоr_ІR_w_ЕB.рdf.
  9. Савченко Е.М. Использование компьютера на уроках математики. Начальная школа. № 5. С. 56– 57.
  10. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и ответах. URL : httр://wіndоw.еdu.ru/сatalоg/рdf2txt/957/63957/34442
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 01.08.2018 | Переглядів: 621 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar