Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 134
Показано матеріалів: 16-20
Сторінки: « 1 2 3 4 5 6 ... 26 27 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Матеріали статті присвячені вивченню основ програмування майбутніми вчителями інформатики. Зосереджено увагу на застосуванні інтегрованого середовища RAD Studio у навчанні майбутніх вчителів інформатики, що передбачає знання його базових конструкцій та вирішення практичних завдань як у навчальному процесі, так і в майбутній професійній діяльності.
Формулювання проблеми. У статті досліджено, що освоєння студентами педагогічного університету базових основ програмування відіграє важливу роль у формуванні майбутнього вчителя інформатики. Тому було здійснено обґрунтування вибору середовища програмування у процесі навчання майбутніх вчителів інформатики. Проаналізовано, що програмування з допомогою RAD Studio більш ефективне, ніж на інших платформах швидкої розробки, завдяки використанню сучасних засобів об'єктно-орієнтованого програмування в поєднанні з надійним програмним забезпеченням. 
Матеріали і методи. Для вирішення поставленої проблеми було застосовано такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, систематизація та узагальнення процесу підготовки майбутніх вчителів інформатики; спостереження щодо особливостей вивчення програмування майбутніми вчителями інформатики; узагальнення аспектів вибору середовища програмування RAD Studio у процесі навчання майбутніх вчителів  інформатики та для створення користувацьких проектів.
Результати. Інтегроване середовище RAD Studio радикально скорочує термін розробки студентських проектів завдяки візуальному середовищу швидкої розробки програмного забезпечення, швидких компіляторів з підтримкою сучасних функцій, високої продуктивності і незначного споживання ресурсів під час виконання, потужних інтерактивних користувацьких інтерфейсів, унікальної можливості підключення до баз даних, відсутності громіздкого середовища виконання. Зокрема, у даному дослідженні продемонстровано реалізацію базових операцій обробки одновимірних масивів, зокрема пошук максимального або мінімального елемента масиву.
Висновки. Функціональні можливості RAD Studio мають ряд переваг, що можуть бути застосовані як у процесі навчання майбутніх вчителів інформатики, так і майбутніх фахівців ІТ-галузі.

Ключові слова: майбутні вчителі інформатики, середовище програмування, RAD Studio.

THE USE OF THE RAD STUDIO INTEGRATED ENVIRONMENT IN THE FUTURE TEACHERS 'TRAINING PROFESSION OF INFORMATICS
Lubov Lazurchak, Tatyana Vdovychyn, Vladimir Zhydyk
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The materials of the article are devoted to the study of the basics of programming by future teachers of computer science. The focus is on the application of the integrated environment RAD Studio in the training of future teachers of computer science, which involves knowledge of its basic structures and solving practical problems both in the educational process and in future professional activities.
Formulation of the problem. The article investigates that the development of the basic basics of programming by students of the pedagogical university plays an important role in the formation of the future teacher of computer science. Therefore, the choice of programming environment in the process of training future teachers of computer science was substantiated. It is analyzed that programming with RAD Studio is more efficient than on other platforms of rapid development, due to the use of modern means of object-oriented programming in combination with reliable software.
Materials and methods. To solve this problem, the following research methods were used: analysis of psychological and pedagogical literature, systematization and generalization of the process of training future teachers of computer science; observation of the peculiarities of the study of programming by future teachers of computer science; generalization of aspects of choosing the RAD Studio programming environment in the process of training future computer science teachers and for creating custom projects.
Results. The RAD Studio integrated environment drastically reduces the development time of student projects due to the visual environment of fast software development, fast compilers with support for modern functions, high performance, and low resource consumption during execution, powerful interactive user interfaces, unique ability to connect to clusters, lack of environment implementation. This study demonstrates the implementation of basic operations of processing one-dimensional arrays, in particular the search for the maximum or minimum element of the array.
Conclusions. The functionality of RAD Studio has several advantages that can be applied both in the process of training future computer science teachers and future IT professionals. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 127 | Author: Лазурчак Л., Вдовичин Т., Жидик В. | Download in PDF |

Formulation of the problem. In modern conditions, it is relevant to study the feasibility and methodological principles of integrated usage of electronic educational content in higher education institutions and to identify features of its functioning. It is shown that an innovative approach to the introduction of digital technologies of education in modern institutions of higher education has significantly changed the educational space and allows to solve a number of important didactic problems. In particular, the use of the virtual learning environment provides great opportunities for student mobility in learning, takes into account their personal needs and preferences, allows the student to choose a convenient time and place for studying, work on an individual schedule, to schedule work, build their own educational trajectory and more. 
Materials and Methods. We have analyzed the researches of modern scientists and methodologists, monitored the websites of foreign and Ukrainian universities, used our own pedagogical experience.
Results. It is substantiated that the creation and use of electronic educational content in higher education institutions ensure: realization of the principles of individualization, consciousness, and activity, visualization, accessibility of learning; acquisition of competencies in the use of software to solve professional problems. The example of the creation of the project «Personal site of the lecturer» with the appropriate teaching and methodological content. The researches of modern up-to-date technologies allowing to create Web-sites and Web-portals are carried out, the means of Web-sites’ development are considered and classified by their complexity. Student Web-cabinets have been shown using well-known databases and high-level software platforms.
Conclusions. We should not exaggerate the possibilities of Web-portals, because their creation requires the correct selection of learning content in accordance with the didactic properties and capabilities of digital learning technologies, forecasting the possible impact on the nature of thinking and behavior of participants in the educational process.

Формулювання проблеми. У сучасних умовах актуальність дослідження щодо доцільності та методологічних засад інтегрованого використання електронного освітнього контенту в закладах вищої освіти та виявлення особливостей його функціонування незаперечна. Інноваційний підхід до впровадження цифрових технологій навчання суттєво змінив освітній простір і дозволяє вирішувати низку важливих дидактичних проблем. Зокрема, функціонування віртуальних навчальних середовищ забезпечує широкі можливості щодо мобільності студентів у навчанні, враховує їхні особисті потреби і вподобання, дозволяє студенту обрати зручний час і місце для навчання, працювати за індивідуальним графіком, планувати розпорядок роботи, будувати власну освітню траєкторію тощо.
Матеріали і методи. Ми проаналізували дослідження сучасних науковців і методистів, здійснили моніторинг Веб сайтів закордонних та українських університетів, використали власний педагогічний досвід.
Результати. Обґрунтовано, що створення та використання віртуальних навчальних середовищ у закладах вищої освіти забезпечує: реалізацію принципів індивідуалізації, свідомості й активності, візуалізації, доступності навчання; набуття компетенцій щодо використання програмних засобів для вирішення професійних задач. Наведено приклад створення проекту «Персональний сайт викладача» з відповідним навчально-методичним наповненням. Проведено дослідження сучасних актуальних технологій, які дозволяють створювати Web-сайти та Web-портали, розглянуто засоби розробки Web-сайтів та класифіковано їх за складністю. Показано, що веб-кабінети студентів створюються з використанням відомих баз даних та програмних платформ високого рівня.
Висновки. Не варто перебільшувати можливості Web-порталів, адже їх створення вимагає правильного відбору змісту навчання відповідно до дидактичних властивостей і можливостей засобів цифрових технологій навчання, прогнозу можливого впливу на характер мислення і поведінки учасників освітнього процесу тощо.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 111 | Author: Semenets D., Soia O., Tyutyun L. | Download in PDF |

Формулювання проблеми. З розвитком інформаційних технологій трансформується роль сучасного викладача, який повинен не лише володіти глибокими знаннями та відповідними професійними компетентностями у певній галузі, але й бути фахівцем щодо використання сучасних технологій у своїй професійній діяльності, а також сприяти розвитку студента у цьому напрямку. У зв’язку з цим, сьогодні необхідно переглянути існуючі форми і методи навчальної роботи. Однією з актуальних сучасних форм надання освітніх послуг є вебінар, який ми розглядаємо як ефективний інструмент розвитку риторичної культури студента в процесі вивчення риторики.
Матеріали і методи. Дослідження базується на працях вітчизняних і зарубіжних науковців, які вивчають теоретико-методичні засади викладання риторики та суміжних дисциплін, проблеми підвищення рівня професійної майстерності, зокрема, розвитку риторичної культури сучасного педагога, питання використання інноваційних технологій в освітньому процесі. Для досягнення мети дослідження були використані методи як теоретичні (аналіз науково-методичних джерел, синтез, порівняння), так і практичні (спостереження, опитування тощо).
Результати. Вебінар є ефективним інструментом вивчення риторики, зокрема історії та теорії красномовства, методики підготовки і виголошення промови, а також тем, спрямованих на розвиток головних структурних компонентів риторичної культури педагога: культури і техніки мовлення, артистизму, манери виступу тощо.
Висновки. Вебінар, як форма дистанційного навчання, яка має відповідний арсенал можливостей, потребує адаптації комунікативно-творчих методів роботи, характерних для риторики, до особливостей інформаційного середовища, спеціальної підготовки викладача та студентів та належної організації навчального процесу та відповідного технічного забезпечення. 

Formulation of the problem. With the development of information technology, the role of a modern teacher is transformed. He must not only have deep knowledge and relevant professional competencies in a particular field, but also be a specialist in the use of modern technologies in their professional activities and promote student development in this area. In this regard, today it is necessary to review the existing forms and methods of educational work. One of the current modern forms of educational services is a webinar, which we consider as an effective tool for developing the rhetorical culture of the student in the process of studying rhetoric.
Materials and methods. The study is based on the works of national and foreign scholars who study the theoretical and methodological principles of teaching rhetoric and related disciplines, the problem of improving professional skills, in particular, the development of rhetorical culture of modern teachers, the use of innovative technologies in education. To achieve the goal of the study, both theoretical (analysis of scientific and methodological sources, synthesis, comparison) and practical methods (observations, surveys, etc.) were used.
Results. The webinar is an effective tool for studying rhetoric, including the history and theory of eloquence, methods of preparation and delivery of speech, as well as topics aimed at developing the main structural components of rhetorical culture of the teacher: culture and speech techniques, artistry, manner of speech and more.
Conclusions. Webinar, as a form of distance learning, which has an appropriate arsenal of opportunities, requires the adaptation of communicative and creative methods of work, characteristic of rhetoric, to the features of the information environment, special training of teachers and students and proper organization of the educational process and appropriate technical support.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 107 | Author: Будянський Д.В. | Download in PDF |

Формулювання проблеми. Реалії сучасності, з якими зустрілася світова цивілізація у зв’язку з пандемією, особливо гостро позначилася в освітянській галузі. За досить короткий інтервал часу викладачі і учителі вимушені були кардинально змінити форми, засоби, методи, прийоми і способи навчання. І саме хмарні сервіси стали вагомою технічною підтримкою в системі організації дистанційного навчання учнів та студентів. Однак, серед різноманіття наявних на сьогодні, необхідно відібрати ті, які є ефективними та найбільш адаптованими до нового формату навчання.
Матеріали і методи. У ході дослідження було використано такі основні теоретичні методи: аналіз, систематизація та узагальнення навчально-методичних матеріалів і наукових праць з проблеми дослідження, педагогічні спостереження за освітнім процесом в умовах дистанційної форми навчання та апробація запропонованих хмарних сервісів.
Результати. Використання хмарних сервісів LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz в умовах дистанційного навчання учнів та студентів сприяє урізноманітненню методів та прийомів організації пояснення навчального матеріалу, актуалізації та закріплення вивченого матеріалу, перевірки навчальних досягнень.
Висновки. Проведено аналіз актуальних досліджень щодо впровадження технології дистанційного навчання, який засвідчив, що дослідники надають перевагу асинхронному режиму дистанційної освіти. Описано дидактичні можливості хмарних сервісів LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz, які були апробовані під час організації дистанційного навчання з фізики. Здійснено порівняння технічних та дидактичних можливостей зазначених хмарних сервісів. Виокремлено методичні поради щодо ефективної організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

Formulation of the problem. The realities of modern times that world civilization has encountered in the wake of the pandemic have been particularly acute in the field of education. Teachers were forced to radically change the forms, means, and techniques of teaching, in a relatively short time. Cloud-oriented services have become significant technical support in the system of distance learning for students. However, it is necessary to select those that are effective and most adapted to the new format of education, among the variety available today.
Materials and methods. The study used the following main theoretical methods: analysis, systematization, and generalization of teaching materials and research papers on the research problem, pedagogical observations of the educational process in terms of distance learning, and testing of the proposed cloud-based services.
Results. The use of cloud services (such as LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz) in the conditions of distance education of students has been promoted a variety of methods and techniques at the organization of explanation, actualization, and consolidation of the studied material, verification of educational achievements.
Conclusions. The analysis of actual researches on the introduction of technology of distance education is carried out. It showed that researchers prefer the asynchronous mode of distance education. The didactic possibilities of cloud-oriented services (namely LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz), which were tested during the organization of distance education in Physics, are described. The comparison of technical and didactic possibilities of the specified cloud-oriented services is carried out. Methodical advice on the effective organization of the educational process in the conditions of distance learning is singled out.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 147 | Author: Слободянюк І., Мисліцька Н. та ін. | Download in PDF |

Формулювання проблеми. Впровадження дистанційної системи навчання у закладах вищої освіти України виявило багато питань щодо її організації. Окрім суто технічних питань, гостро стають питання ефективної організації самого процесу навчання – обрання правильного формату занять, зручних інструментів тощо. Особливо складною проблемою є вивчення фундаментальних математичних дисциплін за дистанційною формою навчання. Затверджений роками ефективний формат лекційних та практичних занять в умовах дистанційної освіти потребує дуже виваженого підходу до його реалізації. Практичні заняття з математичного аналізу вимагають обов’язкового використання дошки, активної колективної роботи та участі студентів у розв’язуванні завдань. Метою дослідження стало вивчення та визначення технічних можливостей використання графічного планшету при проведенні синхронних практичних занять з математичного аналізу в умовах дистанційного навчання.
Матеріали і методи. Були використані теоретичні методи дослідження для проведення аналізу сучасного стану проблеми та існуючих можливостей організації процесу дистанційного навчання; експериментальні методи для визначення необхідних функцій інструментів для проведення синхронних практичних занять з математичного аналізу у дистанційній формі; принципи та підходи дизайн-мислення для отримання ефективних рішень організації дистанційних занять. Стаття є результатом впровадження в навчальний процес використання графічного планшету при проведенні синхронних занять з математичного аналізу в дистанційній формі у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.
Результати. У статті наведені результати дослідження питання якісної організації синхронних практичних занять з математичного аналізу у дистанційній формі та їх практична реалізація. Наближення до звичайних аудиторних занять в умовах дистанційного навчання надають заняття у форматі онлайн-відеоконференції. Організація в процесі відеоконференції аналогу роботи студентів біля дошки потребує застосування спеціальних технічних засобів. Можливість якісного синхронного написання на електронній дошці надає графічний планшет. За умов наявності подібних технічних засобів у кожного суб’єкта навчання, і ,навіть, якщо графічний планшет є лише у викладача, дистанційне практичне заняття може бути проведеним без будь-яких втрат порівняно зі звичним аудиторним заняттям.
Висновки. Використання графічного планшету на синхронних практичних заняттях з математичного аналізу у форматі онлайн-відеоконференції надає можливість повністю відтворити звичне аудиторне заняття в умовах дистанційної освіти. При проведенні практичних занять з математичного аналізу чітке написання формул, швидкість роботи електронної дошки, можливість збереження листів дуже впливають на якість проведення заняття. Графічний планшет дозволяє писати та малювати стилусом наче ручкою, і користувачу не потрібно мати ніяких спеціальних навиків, бо написання на планшеті повністю відповідає звичному написанню на листі або на дошці. Вивчення можливостей використання нових технічних засобів в освіті, їх впровадження в педагогічну діяльність, обізнаність в інноваційних підходах – все це стає невід’ємною частиною роботи викладача.

Formulation of the problem. The introduction of a distance learning system in higher education institutions in Ukraine has revealed many questions about its organization. In addition to purely technical issues, there are acute issues of effective organization of the learning process - choosing the right format of classes, convenient tools, and more. A particularly difficult problem is the study of fundamental mathematical disciplines by distance learning. The effective format of lectures and seminars in the conditions of distance education, approved over the years, requires a very balanced approach to its implementation. Seminars in mathematical analysis require the mandatory use of the board, active teamwork, and student participation in solving problems. The study aimed to study and determine the technical feasibility of using a graphics tablet in conducting synchronous practical classes on mathematical analysis in terms of distance learning.
Materials and methods. Theoretical research methods were used to analyze the current state of the problem and the existing possibilities of organizing the process of distance learning; experimental methods for determining the necessary functions of tools for conducting synchronous seminars on mathematical analysis in remote form; principles and approaches of design thinking to obtain effective solutions for the organization of distance learning. The article is the result of the introduction of the use of a graphics tablet in the educational process during synchronous seminars on mathematical analysis in the remote form at the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Results. The article presents the results of research on the quality of organization of synchronous seminars in mathematical analysis in remote form and their practical implementation. Approaches to the usual classroom classes in the context of distance learning provide classes in the format of online video conferencing. The organization in the course of videoconference of analog of work of students at a board demands the application of special technical means. The possibility of high-quality synchronous writing on the electronic board provides a graphics tablet. Given the availability of such technical means for each subject, and even if the graphics tablet is only the teacher, the distance learning session can be conducted without any losses compared to the usual classroom.
Conclusions. The use of a graphics tablet in synchronous seminars in mathematical analysis in the format of online video conferencing provides an opportunity to fully reproduce the usual classroom lesson in terms of distance education. When conducting seminars on mathematical analysis, clear writing of formulas, the speed of the electronic board, the ability to save letters greatly affects the quality of the class. The graphics tablet allows you to write and draw with a stylus like a pen, and the user does not need to have any special skills, because writing on the tablet is completely consistent with the usual writing on a sheet or board. Exploring the possibilities of using new technical means in education, their introduction into pedagogical activities, awareness of innovative approaches – all this becomes an integral part of the teacher’s work. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 158 | Author: Яловега І.Г. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 6 ... 26 27 »