Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 68
Показано матеріалів: 16-20
Сторінки: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена проблемою забезпечення навчального процесу початкової школи електронними засобами навчання, оскільки молодші школярі краще засвоюють навчальний матеріал з опорою на наочність та з використанням дидактичних ігрових програм. Готові програмні продукти не передбачають їх повної адаптації до методичної системи кожного вчителя, бо розробникам неможливо передбачити унікальність кожного вчителя й класу, в якому він працюватиме. Тому багато вчителів використовують наявні та створюють власні електронні освітні ресурси. В статті розглянуто Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel,  Adobe Flash, Share Point Designer як засоби створення електронних освітніх ресурсів для початкової школи. Наведено приклади програмних продуктів,  виконаних  у Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel,  Adobe Flash, Share Point Designer. Запропоновані програми дозволяють створювати електронні освітні ресурси з використанням засобів мультимедіа, не вдаючись при цьому до прямого програмування. Такий підхід дає можливість педагогам самостійно розробляти необхідні електронні освітні ресурси, володіючи лише навичками користувача. З використанням авторських електронних освітніх ресурсів учитель може проводити урок, активно спілкуватись з молодшими школярами на різних етапах навчання: засвоєння нових знань, закріплення і вдосконалення знань, умінь і навичок, а також перевірки й корекції навчальних досягнень учнів.

Abstract. The relevance of the material presented in the article, due to the issue of ensuring the educational process in primary school with electronic learning tools, because younger students better understand the course material based on the visibility and usage of didactic games. Ready-made software products do not include their complete adaptation to a methodical system of every teacher, because developers cannot predict the uniqueness of each teacher and the class in which it will work. Therefore, many teachers use existing and create their own e-learning resources. In the article Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Adobe Flash, Share Point Designer, tools for creating e-learning resources for primary schools. Examples of software made in Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Adobe Flash, Share Point Designer. The proposed program allows to create e-learning resources using multimedia, without the need for direct programming. This approach provides an opportunity for teachers to develop the necessary electronic educational resources, having only the skills of the user. Using proprietary e-learning resources, the teacher can conduct a lesson, actively communicate with the younger students at different stages of learning: acquisition of knowledge, the consolidation and improvement of knowledge and skills, as well as inspection and correction of students ' knowledge.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 127 | Author: Пушкарьова Т.О., Рибалко О.О. | Download in PDF |

Анотація. Світове господарство, всі його галузі розвиваються на інтеграційних та інтелектуально-інформаційних принципах, орієнтованих на якість життя. Встановлено характерні особливості  інформаційних ресурсів. Існують дві форми ін­формаційних ресурсів як відчужуваних знань, що стають повідомленнями: пасивна (книги, статті, па­тенти, бази даних) і активна (модель, алгоритм, програма, проект, бази знань). Проаналізовано тенденції інтеграції інформаційних ресурсів та виявлено проблеми, що виникають в процесі інтеграції державних або ділових організаційних структур при вирішенні складних багатопрофільних завдань. Вирішення проблем інтеграції інформаційних ресурсів можливе за умови організації спільного інформаційного простору, що на прикладі університету, як правило, здійснюється за допомогою сховищ та просторів даних, в тому числі за матеріалами діяльності кафедр. Виділено коло завдань діяльності кафедри, в тому числі з організації рейтингового оцінювання, які повинно розв’язувати інформаційно-аналітичне забезпечення. Розроблено концепцію інтегрованого інформаційного ресурсу кафедри, який включає структуровані дані та каталог електронних ресурсів в різних форматах з автоматизованою актуалізацією.

Abstract. The world economy, all sectors are developing on the integration and intelligent information principles focused on the quality of life. Set characteristics of information resources. There are two forms informacijnih resources as alienated knowledge, become messages: passive (books, articles, patents, databases) and active (model, algorithm, program, project, knowledge base). Analyzed trends of integration of information resources and identified problems encountered in the integration process of the state or business organizational structures when solving complex multidisciplinary problems. The solution of problems of integration of information resources is possible provided the organization of a common information space on the example of the University, usually conducted via storage and data spaces, including materials on the activities of the departments. Allocated a range of tasks activities of the Department, including the organization of rating that must be addressed by information and analytical support. Developed the concept of the integrated information resource of the Department, which includes structured data and directory of electronic resources in a variety of formats with automated updating.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 126 | Author: Постіл С., Шостак Ю., Марченко А. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена огляду особливостей використання та створення цифрової розповіді (digital          storytelling) як однієї з освітніх медійних технологій. У статті представлено опис технології сторітеллінгу, а також подано різні класифікації цифрових розповідей та алгоритм роботи над їх створенням; наведено приклади практичного застосування даної технології у професійній діяльності педагога. В роботі представлено огляд ряду програмних продуктів і форматів, що дозволяють організувати мультимедійний контент, перераховані інструменти, що полегшують підбір матеріалів для розробки і публікації цифрової розповіді. Виявлено спектр компетенцій, які формуються в процесі розробки цифрової розповіді. Стаття також розглядає питання розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя і учня як необхідної умови використання можливостей цифрових розповідей у навчальному процесі.

Abstract. The paper describes the usage and creation of digital narratives (digital storytelling) as one of educational media technologies. The article presents the description of technology to storytelling, and presents various classifications of the digital stories and the algorithm works over their creation; examples of practical application of this technology in the professional activity of a teacher. The paper presents an overview of the range of software products and formats that allows you to organize multimedia content, these tools facilitate the selection of materials to design and publish a digital story. The identified range of competencies, which are formed in the process of developing a digital story. The article also examines the evolution of information and communication competence of teacher and student as essential for the use of digital stories in the educational process.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 133 | Author: Подліняєва О.О. | Download in PDF |

Анотація. У статті зазначено важливість використання засобів мережі Інтернет в навчальному процесі, зокрема, освітніх сайтів, наведено їх класифікацію. Розглянуто способи створення сайтів. Проаналізовано можливості використання персонального сайту викладача для організації самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін. Зокрема, розглянуто досвід використання власного сайту https://sites.google.com/site/sajtkovtonukgm для організації самостійної пізнавальної діяльності студентів фізико-математичних спеціальностей Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, створеного за допомогою безкоштовного хмарного сервісу Google Sites. Зазначено його особливості, простоту створення і користування студентами цим сайтом. Використання персонального сайту викладача дозволяє оптимізувати навчальний процес в аудиторний і позааудиторний час, ефективно організувати самостійну пізнавальну діяльність майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін.

Abstract. The article shows the importance of the use of the Internet in the educational process, in particular educational sites, given their classification. The methods of creating websites. The possibilities of using personal website for teacher organization of independent cognitive activity of future teachers of physical and mathematical Sciences. In particular, the experience of using your own website https://sites.google.com/site/sajtkovtonukgm for the organization of independent cognitive activity of students of physical and mathematical specialties of Vinnytsia state pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky created using the free cloud service Google Sites. Marked by its features, ease of creation and use students this site. Personal website of the teacher allows to optimize the educational process in the classroom and extracurricular time-efficient to organize independent cognitive activity of future teachers of physical and mathematical Sciences.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 103 | Author: Ковтонюк Г.М. | Download in PDF |

Аннотация. Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена проблемами, связанными с организацией учебного процесса на базе применения электронных технологий. Главная цель внедрения электронных технологий в образовательный процесс – создание учебной среды, обеспечивающей высокий уровень образования в условиях цифровой глобализации за счет развития у будущих специалистов умений и навыков самообучения; формирования научного мировоззрения и информационного стиля мышления. В работе освещены дидактичные преимущества применения технологий электронного обучения (ЭО) для интенсификации учебного процесса за счет комбинации индивидуальных и групповых видов работы; усиления позитивной мотивации обучения; формирования у студента стратегий самообучения, сотрудничества, поиска решения как учебных, так и практических задач. Для этих технологий характерны интенсивная подача материала, активная позиция и высокая степень самостоятельности студентов, что существенно влияет на эффективность результатов обучения. Рассмотрены организационные аспекты учебного процесса в электронной учебной среде, в частности: организация самостоятельной когнитивной деятельности студентов с индивидуальной поддержкой этой деятельности преподавателем; организация коллективного взаимодействия субъектов обучения и партнерской деятельности; создание виртуальных учебных коллективов. Сравнительный анализ обобщенных моделей ЭО по типу осуществления учебного взаимодействия между субъектами учебного процесса, позволил выделить перспективный для интенсификации учебного процесса класс технологий, а именно: видео (- аудио) конференции; веб-форумы; чаты; блоги; вики системы; социальные сети.

Abstract. The relevance of the material stated in article, is caused by problems related to the organization of educational process on the basis of application of electronic technologies. The main purpose of introduction of electronic technologies in the educational process – creation of a learning environment, providing a high level of education in the age of digital globalization through the development of future specialists skills-learning; formation of scientific Outlook and information style of thinking. The article deals with the didactic benefits of e-learning technologies (EA) for intensification of educational process through a combination of individual and group work; strengthening of positive motivation of learning; promote student self-learning strategies, collaboration, search solutions, both academic and practical problems. For these technologies is characterized by intense presentation of the material, active position and a high degree of autonomy of students, which significantly affects the efficiency of learning outcomes. Focuses on the organizational aspects of the learning process in e-learning environment, in particular: organization of independent cognitive activity of students with the individual support for these activities by the teacher; the organization of collective interaction of subjects of training and partnership activities; creation of virtual learning groups. A comparative analysis of the generalised models of the EO according to the type of educational interaction between the subjects of educational process, allowed to identify promising for the intensification of the educational process, the classroom technologies, namely: video (audio) conference; web forums; chat rooms; blogs; wiki system; social network.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 114 | Author: Каменева Т.Н. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 »