Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 135
Показано матеріалів: 16-20
Сторінки: « 1 2 3 4 5 6 ... 26 27 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Формулювання проблеми. Засоби розробки доповненої реальності для Web, призначені для підвищення рівня наочності навчання, самі є далекими від наочності та доступності, що породжує проблему добору та апробації засобів розробки програмного забезпечення із доповненою реальністю для Web для початківців, що володіють основами веб-розробки: учнів ліцеїв та студентів молодших курсів інформатичних спеціальностей. Мета дослідження: виконати порівняльний аналіз засобів розробки доповненої реальності для Web з метою добору засобів, доступних для початківців.
Матеріали і методи: аналіз джерел та програмного забезпечення з метою визначення стану розв’язання проблеми дослідження та добору засобів розробки доповненої реальності для Web.
Результати. Виконаний огляд засобів розробки програмного забезпечення із доповненою реальністю для Web надав можливість рекомендувати для опанування початківцями такі комбінації засобів візуалізації комп’ютерних моделей у Web та засобів відстеження реальних об’єктів:  A-Frame та AR.js – API для швидкого прототипування, значна частина програм з використанням яких є HTML-подібним кодом; Three.js та JSARToolKit – для поглибленого рівня, що передбачає створення програм засобами JavaScript.
Висновки. Програмні засоби із доповненою реальністю, розроблені із використанням вказаних пар засобів, можуть бути розміщені в Інтернет на одному із хмарних сервісів. Виходячи з того, що бібліотека Three.js є основною A-Frame так само, як JSARToolKit є основою AR.js, необхідною є розробка інструктивних матеріалів насамперед із спільного використання A-Frame та AR.js. У майбутніх дослідженнях планується розробити окремі елементи методики навчання розробки програмного забезпечення із доповненою реальністю для Web, а також прототип програмного забезпечення, що надає можливість використання наочних (фотографічних та рисункових) маркерів для підготовки профорієнтаційних веб-квестів.

Formulation of the problem. Web augmented reality (WebAR) development tools aimed at improving the visual aspects of learning are far from being visual and available themselves. These causing problems of selecting and testing WebAR development tools for beginners mastering web-design basics – students from lyceums and CS undergraduates. The research is aimed at conducting a comparative analysis of augmented reality tools for the Web to select those appropriate for beginners.
Materials and methods. Analysis of sources and software to determine the state of the research problem solution and select WebAR development tools.
Results. The conducted review of WebAR development tools enables recommending the following combinations of visualization tools of computer models in Web and tracking tools for real objects to beginners: A-Frame and AR.js are API to rapid prototyping of program which HTML-like code; Three.js and JSARToolKit are aimed at the advanced level providing for developing software using JavaScript.
Conclusions. Software tools with augmented reality developed with mentioned pair of tools can be placed on the Internet at one of the cloud services. Because the Three.js library is the basis for A-Frame in the same way as JSARToolKit is the basis for AR.js, it is reasonable to design instructive materials for the joint application of A-Frame and AR.js. Further research is aimed at developing certain elements of teaching methods for software design with WebAR as well as the software prototype enabling using visual (photos and figures) markers to prepare vocation-oriented web-quests.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 676 | Author: Ткачук В.В., Семеріков С.О. et al. | Download in PDF |

Матеріали статті присвячені вивченню основ програмування майбутніми вчителями інформатики. Зосереджено увагу на застосуванні інтегрованого середовища RAD Studio у навчанні майбутніх вчителів інформатики, що передбачає знання його базових конструкцій та вирішення практичних завдань як у навчальному процесі, так і в майбутній професійній діяльності.
Формулювання проблеми. У статті досліджено, що освоєння студентами педагогічного університету базових основ програмування відіграє важливу роль у формуванні майбутнього вчителя інформатики. Тому було здійснено обґрунтування вибору середовища програмування у процесі навчання майбутніх вчителів інформатики. Проаналізовано, що програмування з допомогою RAD Studio більш ефективне, ніж на інших платформах швидкої розробки, завдяки використанню сучасних засобів об'єктно-орієнтованого програмування в поєднанні з надійним програмним забезпеченням. 
Матеріали і методи. Для вирішення поставленої проблеми було застосовано такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, систематизація та узагальнення процесу підготовки майбутніх вчителів інформатики; спостереження щодо особливостей вивчення програмування майбутніми вчителями інформатики; узагальнення аспектів вибору середовища програмування RAD Studio у процесі навчання майбутніх вчителів  інформатики та для створення користувацьких проектів.
Результати. Інтегроване середовище RAD Studio радикально скорочує термін розробки студентських проектів завдяки візуальному середовищу швидкої розробки програмного забезпечення, швидких компіляторів з підтримкою сучасних функцій, високої продуктивності і незначного споживання ресурсів під час виконання, потужних інтерактивних користувацьких інтерфейсів, унікальної можливості підключення до баз даних, відсутності громіздкого середовища виконання. Зокрема, у даному дослідженні продемонстровано реалізацію базових операцій обробки одновимірних масивів, зокрема пошук максимального або мінімального елемента масиву.
Висновки. Функціональні можливості RAD Studio мають ряд переваг, що можуть бути застосовані як у процесі навчання майбутніх вчителів інформатики, так і майбутніх фахівців ІТ-галузі.

Ключові слова: майбутні вчителі інформатики, середовище програмування, RAD Studio.

THE USE OF THE RAD STUDIO INTEGRATED ENVIRONMENT IN THE FUTURE TEACHERS 'TRAINING PROFESSION OF INFORMATICS
Lubov Lazurchak, Tatyana Vdovychyn, Vladimir Zhydyk
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The materials of the article are devoted to the study of the basics of programming by future teachers of computer science. The focus is on the application of the integrated environment RAD Studio in the training of future teachers of computer science, which involves knowledge of its basic structures and solving practical problems both in the educational process and in future professional activities.
Formulation of the problem. The article investigates that the development of the basic basics of programming by students of the pedagogical university plays an important role in the formation of the future teacher of computer science. Therefore, the choice of programming environment in the process of training future teachers of computer science was substantiated. It is analyzed that programming with RAD Studio is more efficient than on other platforms of rapid development, due to the use of modern means of object-oriented programming in combination with reliable software.
Materials and methods. To solve this problem, the following research methods were used: analysis of psychological and pedagogical literature, systematization and generalization of the process of training future teachers of computer science; observation of the peculiarities of the study of programming by future teachers of computer science; generalization of aspects of choosing the RAD Studio programming environment in the process of training future computer science teachers and for creating custom projects.
Results. The RAD Studio integrated environment drastically reduces the development time of student projects due to the visual environment of fast software development, fast compilers with support for modern functions, high performance, and low resource consumption during execution, powerful interactive user interfaces, unique ability to connect to clusters, lack of environment implementation. This study demonstrates the implementation of basic operations of processing one-dimensional arrays, in particular the search for the maximum or minimum element of the array.
Conclusions. The functionality of RAD Studio has several advantages that can be applied both in the process of training future computer science teachers and future IT professionals. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 623 | Author: Лазурчак Л., Вдовичин Т., Жидик В. | Download in PDF |

Formulation of the problem. In modern conditions, it is relevant to study the feasibility and methodological principles of integrated usage of electronic educational content in higher education institutions and to identify features of its functioning. It is shown that an innovative approach to the introduction of digital technologies of education in modern institutions of higher education has significantly changed the educational space and allows to solve a number of important didactic problems. In particular, the use of the virtual learning environment provides great opportunities for student mobility in learning, takes into account their personal needs and preferences, allows the student to choose a convenient time and place for studying, work on an individual schedule, to schedule work, build their own educational trajectory and more. 
Materials and Methods. We have analyzed the researches of modern scientists and methodologists, monitored the websites of foreign and Ukrainian universities, used our own pedagogical experience.
Results. It is substantiated that the creation and use of electronic educational content in higher education institutions ensure: realization of the principles of individualization, consciousness, and activity, visualization, accessibility of learning; acquisition of competencies in the use of software to solve professional problems. The example of the creation of the project «Personal site of the lecturer» with the appropriate teaching and methodological content. The researches of modern up-to-date technologies allowing to create Web-sites and Web-portals are carried out, the means of Web-sites’ development are considered and classified by their complexity. Student Web-cabinets have been shown using well-known databases and high-level software platforms.
Conclusions. We should not exaggerate the possibilities of Web-portals, because their creation requires the correct selection of learning content in accordance with the didactic properties and capabilities of digital learning technologies, forecasting the possible impact on the nature of thinking and behavior of participants in the educational process.

Формулювання проблеми. У сучасних умовах актуальність дослідження щодо доцільності та методологічних засад інтегрованого використання електронного освітнього контенту в закладах вищої освіти та виявлення особливостей його функціонування незаперечна. Інноваційний підхід до впровадження цифрових технологій навчання суттєво змінив освітній простір і дозволяє вирішувати низку важливих дидактичних проблем. Зокрема, функціонування віртуальних навчальних середовищ забезпечує широкі можливості щодо мобільності студентів у навчанні, враховує їхні особисті потреби і вподобання, дозволяє студенту обрати зручний час і місце для навчання, працювати за індивідуальним графіком, планувати розпорядок роботи, будувати власну освітню траєкторію тощо.
Матеріали і методи. Ми проаналізували дослідження сучасних науковців і методистів, здійснили моніторинг Веб сайтів закордонних та українських університетів, використали власний педагогічний досвід.
Результати. Обґрунтовано, що створення та використання віртуальних навчальних середовищ у закладах вищої освіти забезпечує: реалізацію принципів індивідуалізації, свідомості й активності, візуалізації, доступності навчання; набуття компетенцій щодо використання програмних засобів для вирішення професійних задач. Наведено приклад створення проекту «Персональний сайт викладача» з відповідним навчально-методичним наповненням. Проведено дослідження сучасних актуальних технологій, які дозволяють створювати Web-сайти та Web-портали, розглянуто засоби розробки Web-сайтів та класифіковано їх за складністю. Показано, що веб-кабінети студентів створюються з використанням відомих баз даних та програмних платформ високого рівня.
Висновки. Не варто перебільшувати можливості Web-порталів, адже їх створення вимагає правильного відбору змісту навчання відповідно до дидактичних властивостей і можливостей засобів цифрових технологій навчання, прогнозу можливого впливу на характер мислення і поведінки учасників освітнього процесу тощо.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 548 | Author: Semenets D., Soia O., Tyutyun L. | Download in PDF |

Формулювання проблеми. З розвитком інформаційних технологій трансформується роль сучасного викладача, який повинен не лише володіти глибокими знаннями та відповідними професійними компетентностями у певній галузі, але й бути фахівцем щодо використання сучасних технологій у своїй професійній діяльності, а також сприяти розвитку студента у цьому напрямку. У зв’язку з цим, сьогодні необхідно переглянути існуючі форми і методи навчальної роботи. Однією з актуальних сучасних форм надання освітніх послуг є вебінар, який ми розглядаємо як ефективний інструмент розвитку риторичної культури студента в процесі вивчення риторики.
Матеріали і методи. Дослідження базується на працях вітчизняних і зарубіжних науковців, які вивчають теоретико-методичні засади викладання риторики та суміжних дисциплін, проблеми підвищення рівня професійної майстерності, зокрема, розвитку риторичної культури сучасного педагога, питання використання інноваційних технологій в освітньому процесі. Для досягнення мети дослідження були використані методи як теоретичні (аналіз науково-методичних джерел, синтез, порівняння), так і практичні (спостереження, опитування тощо).
Результати. Вебінар є ефективним інструментом вивчення риторики, зокрема історії та теорії красномовства, методики підготовки і виголошення промови, а також тем, спрямованих на розвиток головних структурних компонентів риторичної культури педагога: культури і техніки мовлення, артистизму, манери виступу тощо.
Висновки. Вебінар, як форма дистанційного навчання, яка має відповідний арсенал можливостей, потребує адаптації комунікативно-творчих методів роботи, характерних для риторики, до особливостей інформаційного середовища, спеціальної підготовки викладача та студентів та належної організації навчального процесу та відповідного технічного забезпечення. 

Formulation of the problem. With the development of information technology, the role of a modern teacher is transformed. He must not only have deep knowledge and relevant professional competencies in a particular field, but also be a specialist in the use of modern technologies in their professional activities and promote student development in this area. In this regard, today it is necessary to review the existing forms and methods of educational work. One of the current modern forms of educational services is a webinar, which we consider as an effective tool for developing the rhetorical culture of the student in the process of studying rhetoric.
Materials and methods. The study is based on the works of national and foreign scholars who study the theoretical and methodological principles of teaching rhetoric and related disciplines, the problem of improving professional skills, in particular, the development of rhetorical culture of modern teachers, the use of innovative technologies in education. To achieve the goal of the study, both theoretical (analysis of scientific and methodological sources, synthesis, comparison) and practical methods (observations, surveys, etc.) were used.
Results. The webinar is an effective tool for studying rhetoric, including the history and theory of eloquence, methods of preparation and delivery of speech, as well as topics aimed at developing the main structural components of rhetorical culture of the teacher: culture and speech techniques, artistry, manner of speech and more.
Conclusions. Webinar, as a form of distance learning, which has an appropriate arsenal of opportunities, requires the adaptation of communicative and creative methods of work, characteristic of rhetoric, to the features of the information environment, special training of teachers and students and proper organization of the educational process and appropriate technical support.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 550 | Author: Будянський Д.В. | Download in PDF |

Формулювання проблеми. Реалії сучасності, з якими зустрілася світова цивілізація у зв’язку з пандемією, особливо гостро позначилася в освітянській галузі. За досить короткий інтервал часу викладачі і учителі вимушені були кардинально змінити форми, засоби, методи, прийоми і способи навчання. І саме хмарні сервіси стали вагомою технічною підтримкою в системі організації дистанційного навчання учнів та студентів. Однак, серед різноманіття наявних на сьогодні, необхідно відібрати ті, які є ефективними та найбільш адаптованими до нового формату навчання.
Матеріали і методи. У ході дослідження було використано такі основні теоретичні методи: аналіз, систематизація та узагальнення навчально-методичних матеріалів і наукових праць з проблеми дослідження, педагогічні спостереження за освітнім процесом в умовах дистанційної форми навчання та апробація запропонованих хмарних сервісів.
Результати. Використання хмарних сервісів LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz в умовах дистанційного навчання учнів та студентів сприяє урізноманітненню методів та прийомів організації пояснення навчального матеріалу, актуалізації та закріплення вивченого матеріалу, перевірки навчальних досягнень.
Висновки. Проведено аналіз актуальних досліджень щодо впровадження технології дистанційного навчання, який засвідчив, що дослідники надають перевагу асинхронному режиму дистанційної освіти. Описано дидактичні можливості хмарних сервісів LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz, які були апробовані під час організації дистанційного навчання з фізики. Здійснено порівняння технічних та дидактичних можливостей зазначених хмарних сервісів. Виокремлено методичні поради щодо ефективної організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

Formulation of the problem. The realities of modern times that world civilization has encountered in the wake of the pandemic have been particularly acute in the field of education. Teachers were forced to radically change the forms, means, and techniques of teaching, in a relatively short time. Cloud-oriented services have become significant technical support in the system of distance learning for students. However, it is necessary to select those that are effective and most adapted to the new format of education, among the variety available today.
Materials and methods. The study used the following main theoretical methods: analysis, systematization, and generalization of teaching materials and research papers on the research problem, pedagogical observations of the educational process in terms of distance learning, and testing of the proposed cloud-based services.
Results. The use of cloud services (such as LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz) in the conditions of distance education of students has been promoted a variety of methods and techniques at the organization of explanation, actualization, and consolidation of the studied material, verification of educational achievements.
Conclusions. The analysis of actual researches on the introduction of technology of distance education is carried out. It showed that researchers prefer the asynchronous mode of distance education. The didactic possibilities of cloud-oriented services (namely LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz), which were tested during the organization of distance education in Physics, are described. The comparison of technical and didactic possibilities of the specified cloud-oriented services is carried out. Methodical advice on the effective organization of the educational process in the conditions of distance learning is singled out.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 712 | Author: Слободянюк І., Мисліцька Н. та ін. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 6 ... 26 27 »