Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 89
Показано матеріалів: 11-15
Сторінки: « 1 2 3 4 5 ... 17 18 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. Розкрито аспекти використання матеріалів мережі Internet майбутніми вчителями фізичної культури у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка в період 2008/2009 н. р., 2013/2014 н.р., 2016/2017 н. р. Зокрема, досліджено мету використання студентами internet-ресурсів (дистанційне навчання; виконання практичних, курсових і магістерських робіт та ІНДЗ; придбання товарів, спілкування, пошук роботи тощо), засоби електронного спілкування, тривалість роботи в мережі, використання електронних ресурсів університету (сайтів закладу освіти та факультетів, матеріалів Moodle та електронної бібліотеки), доступність мережі Internet для майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Встановлено, що змінилася мета використання internet-ресурсів. За даними  дослідження 2017 р. більш ніж утричі зросла чисельність студентів, які розглядали Internet як засіб спілкування (78,6 % – спілкувалися з родиною, 92,8 % – з друзями). Основними засобами спілкування були соціальні мережі «Facebook» (90,5 %), «Контакти» (76,8 %), «Instagram» (33,3 %); комунікаційна система «Skype» (88,1 %), електронна пошта (66,7 %).
Для пошуку друзів використовували Internet 47,6 % опитаних, для пошуку місця працевлаштування –45,2 %, як засіб заробітку–14,3 %. Абсолютним лідером серед пошукових систем став  GOOGLE.
Електронні ресурси навчальних курсів у системі Moodle використовували 90,5 % студентів, матеріали сайту університету – 54,8 %, сайту факультету – 45,2 %. Виявлено недостатній рівень використання майбутніми вчителями матеріалів головної ресурсної бази – електронної бібліотеки університет (42,8 %).
Встановлено, що від початку дослідження до 78,6 % зріс відсоток студентів, які щоденно працювали у мережі понад 2 год. У 2017 р. лише 6,2 % опитаних використовували Internet менше 1 год.
Матеріали дослідження можуть бути використані науковцями для порівняння й узагальнення даних у закладах вищої освіти.

Abstract. The aspects of the use of the materials of the Internet network by future teachers of physical education in Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University for the period of 2008/2009, 2013/2014, 2016/2017 academic years were revealed. In particular, the aim of the use of the Internet-resources (distance learning, preparation of practical, course and master papers and individual educational-scientific projects, purchase of good, communication, job search, etc.), means of electronic communication, duration of the work in the network, use of electronic resources of the university (websites of the educational institution and faculties, materials Moodle, electronic library), availability of the Internet network to future specialist in physical education and sport, were studied. It was found that the purpose of Internet resources use has changed. According to the data of the study held in 2017, the number of students who saw the Internet as means of communication increased three times (78,6 % – communicated with family, 92,8 % – with friends). Main means of communication were social networks “Facebook”(90,5 %), “Vkontakte”(76,8 %), “Instagram” (33,3 %); communication system «Skype» (88,1 %), e-mail (66,7 %).
47,6% respondents used the Internet for friends search, 45,2% for job search, 14,3% as a means of earning.  Google became the absolute leader among the search engines.
90,5% students used electronic resources of educational courses in the Moodle system, 54,8% – materials of the university website, 45,2% - of the faculty website. Insufficient level of the use of the materials of the main resource base – an electronic library of by future students (42,8%) was found.
It was found that from the beginning of the research the percentage of the students who worked in the network daily for more than 2 hours increased to 78,6%. In 2017 only 6,2% respondents used the Internet for less than 1 hour.
The material of the study may be used by the scientists for comparison and generalization of data in higher educational institutions.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 136 | Author: Туранов Ю.О., Рак В.І. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглядається проблема організації дослідницької діяльності учнів з фізики засобами комп’ютерного моделювання. Зазначено, що комп’ютерне моделювання є дієвим засобом для наукового пізнання та організації дослідницької діяльності суб’єктів навчання. Виконуючи комп’ютерне моделювання  у фізиці, з одного боку,  учні мають можливість поглянути на фізичні процеси на мікрорівні; з іншого боку, це сприяє розвитку творчого мислення школярів,  оскільки процес моделювання передбачає розв’язання нетипових задач, які активізують пізнавальну активність, як результат дослідницьку діяльність. У фізиці та в процесі навчання фізики моделювання є невід’ємною частиною  експерименту, що в свою чергу дає можливість вирішувати різноманітні проблеми та задачі прикладного характеру, причому учні не тільки знайомляться з методами, якими будуються наукові знання, але краще розуміють сутність фізичних понять, що вивчаються.
Виокремлено  основні критерії, за якими слід обирати ресурси для реалізації дослідницької діяльності з фізики. Зокрема, розглянуто можливості використання Phet-симуляцій для розв’язування дослідницьких завдань з фізики. Зазначається, що комп’ютерне моделювання, як в класній так і в  позаурочній діяльності є незамінним  засобом для розвитку творчих здібностей учнів,  їх пізнавальної активності, крім того, процес моделювання посилює міжпредметні зв’язки, дає можливість проводити дослідницьку роботу з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Цілеспрямована діяльність із комп’ютерного моделювання сприяє формуванню пізнавального інтересу до дослідницької діяльності у навчанні, дозволяє набути високого рівня особистих творчих досягнень школярів.  Використання комп’ютерних моделей спонукає  учнів до проведення власних наукових досліджень, виконання міні-проектів, які потім можна презентувати в МАН або подавати на різноманітні конкурси.

AbstractThe article deals with the problem of the organization of research activities of students from physics by computer simulation means.  It is noted that computer simulation is an effective mean for organization of scientific knowledge and research activities of subjects of study.  Performing computer simulation in physics, on the one hand, students have the opportunity to look at physical processes at the micro level; on the other hand, it contributes to the development of creative thinking of schoolchildren, as the simulation process involves solving non-typical tasks that activate cognitive activity as a result of research activity.  In physics and in the process of teaching physics, modeling is an integral part of an experiment, which allows students to solve various problems of applied science, and they not only get acquainted with the methods that build scientific knowledge, but better understand the essence of the physical concepts they are studiyng.
The main criteria for choosing resources for the implementation of research activities in physics are singled out.  In particular, the possibilities of using Phet-simulations for solving research tasks in physics are considered.  It is noted that computer simulation, both in class and in extracurricular activities, is an indispensable tool for the development of students' creative abilities, their cognitive activity and, in addition, the simulation process enhances interdisciplinary connections, allows students to conduct research work using modern computer  technologies.  The purposeful activity of computer simulation contributes to the formation of cognitive interest in research activities in education, allows achieving a high level of personal creative performing of schoolchildren.  The use of computer models allows students to conduct their own research, perform mini-projects, which then they present at the MAS or to submit to various contests.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 179 | Author: Слободяник О.В. | Download in PDF |

Анотація. Процес підготовки магістрів гуманітарного профілю педагогічного університету передбачає формування знань і вмінь, а також професійних навичок у контексті отримання майбутньої кваліфікації «вчитель (за профілем)». Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти доцільним та актуальним є використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при викладанні професійно-практичних дисциплін, підготовці курсових проектів та кваліфікаційної роботи, проходженні практики.

Педагогічний експеримент є важливою складовою магістерської роботи для студентів, що обрали майбутню професію вчителя. Для отримання результатів у педагогічному експерименті, слід скласти математичну модель певного досліджуваного явища, реалізувати її за допомогою ПК, проаналізувати одержані дані та зробити відповідні висновки. 

Дана стаття присвячена висвітленню особливостей використання ІКТ для автоматизації опрацювання статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю. Досліджено доцільність опрацювання результатів педагогічного експерименту за допомогою табличного процесора MS Excel.
У статті продемонстровано розрахунки щодо визначення статистичного  критерію Пірсона у електронних таблицях. Зокрема, обгрунтовано доцільність використання можливостей MS Excel для прийняття рішень про відсутність чи значущість відмінностей певних характеристик експериментальної та контрольної груп педагогічного дослідження. Для прикладу показано підтвердження статистичної гіпотези про готовність до використання ІКТ у професійній діяльності.
У статті досліджено, що використання табличного процесору MS Excel для розрахунку емпіричного значення критерію, середнього арифметичного вибірки й стандартного відхилення тощо надає можливість автоматизувати проведення статистичного аналізу даних в педагогічних дослідженнях, що є складовою кваліфікаційної роботи у підготовці магістрів гуманітарного профілю педагогічного університету.

Abstract. The process of preparing masters of the humanitarian profile of the University of Pedagogy involves the formation of knowledge and skills, as well as professional skills in the context of obtaining a future qualification "teacher (by profile)". For students of the second (master's) higher education level it is expedient and relevant to use information and communication technologies (ICT) in teaching of professional and practical disciplines, preparation of course projects and qualification work, passing of practice.

Pedagogical experiment is an important part of master's work for students who have chosen the future profession of a teacher. In order to obtain results in a pedagogical experiment, it is necessary to make a mathematical model of a certain phenomenon under investigation, to realize it with the help of a PC, to analyze the obtained data and to draw up the corresponding conclusions.

This article is devoted to highlighting the peculiarities of the use of ICT for automating the processing of statistical analysis in the preparation of masters of the humanitarian profile. The expediency of processing the results of the pedagogical experiment using the MS Excel table processor is explored.

The article shows the calculations for determining the Pearson statistical criterion () in spreadsheets. In particular, the expediency of using the capabilities of MS Excel to make decisions about the absence or significance of differences in certain characteristics of the experimental and control groups of pedagogical research is substantiated. For example, the confirmation of statistical hypothesis about readiness for use of ICT in professional activity is shown.

The article studies that the use of the MS Excel table processor to calculate the empirical value of the criterion, the average arithmetic and standard deviation, etc., provides an opportunity to automate the statistical analysis of data in pedagogical research, which is part of the qualifying work in the preparation of masters of the humanitarian profile of the pedagogical university.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 151 | Author: Сікора О., Когут У., Вдовичин Т. | Download in PDF |

Анотація. Комп’ютерне моделювання технічних об’єктів та процесів є однією із складових системи професійної підготовки сучасного інженера, що широко використовується за всіма видами інженерної діяльності, а підвищення мобільності навчання та надання йому властивостей дуальності, зокрема – через збільшення частки мобільних Інтернет-пристроїв, що використовуються у навчанні та на виробництві, є одним із ключових напрямів державної освітньої політики. Встановлено що незважаючи на те, що засоби мобільних ІКТ активно використовуються інженерами-електромеханіками, методику їх використання у процесі навчання професійно орієнтованих дисциплін бакалаврів електромеханіки розглянуто у небагатьох вітчизняних дослідженнях. У статті висвітлені окремі компоненти методики використання мобільних Інтернет-пристроїв у формуванні ІКТ-складової компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів, а саме, компетенції в інформаційно-комунікаційних технологіях, що передбачає набуття студентами базових знань в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навичок використання програмних засобів і навичок роботи в комп’ютерних мережах, системах передавання даних, умінь створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси, умінь використовувати системи програмування, математичні пакети, бібліотеки підпрограм, тощо. Для опрацювання табличних даних пропонується використати різні вільно поширювані засоби, що несуттєво відрізняються функціональністю, такі як Google Таблиці, Microsoft Excel, для опрацювання текстових даних – QuickEdit Text Editor, Google Документи, Microsoft Word. Для 3D-моделювання та читання конструкторської і технологічної документації запропоноване комплексне використання засобів Autodesk у процесі професійної підготовки. Так, для мобільних Інтернет-пристроїв під управлінням Android станом на 2018 рік доступні такі засоби Autodesk: AutoCAD - DWG Viewer & Editor – мобільна версія основного продукту Autodesk, A360 – спеціалізований переглядач різних видів моделей, Fusion 360 – засіб для організації спільної роботи.

Abstract. Computer modeling of technical objects and processes is one of the components of the system of professional training of a modern engineer widely used in all types of engineering activities, and increasing the mobility of training and providing it with the properties of duality, in particular, due to the increasing quantity of mobile Internet devices used in training and in production, is one of the key areas of state educational policy. It has been established that despite the fact that mobile ICT tools are actively used by electrical engineers, the method of using them in the process of teaching professionally oriented disciplines to bachelor of electromechanics is considered only in some domestic scientific studies. The article highlights the components of the method of using mobile Internet devices in the formation of the ICT component of the competence of the bachelor of electromechanics in modeling of technical objects, namely, ICT competence, providing for students to acquire basic knowledge in the field of informatics and modern ICT, skills in computer networks, data transmission systems, the ability to create databases to use Internet resources, skills to use programming systems, math packages, subroutine libraries, and the like. For processing tabular data, it is proposed to use various freely distributed tools that do not significantly differ in functionality, such as Google Sheets, Microsoft Excel, for processing text data – QuickEdit Text Editor, Google Docs, Microsoft Word. For 3D-modeling and viewing the design and technological documentation, is proposed comprehensive use of Autodesk tools in the training process. For example, Autodesk is available for mobile Internet devices running Android as of 2018: AutoCAD - DWG Viewer & Editor is a mobile version of the main Autodesk product, A360 is a specialized browser of various types of models, Fusion 360 is a collaboration tool.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 139 | Author: Модло Є.О. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглядається інтерактивний електронний плакат як новий формат поліграфічного навчального плаката, дається його визначення,  наводяться особливості, що відрізняють його від інших електронних освітніх ресурсів. Розкривається актуальність розробки  й використання інтерактивних плакатів, як засобів навчання нового формату. Доводиться, що використання інтерактивних плакатів дозволяє здійснювати індивідуалізацію навчання в межах загального навчально-виховного процесу. У процесі навчання з використанням інтерактивних електронних плакатів учні загальноосвітніх навчальних закладів або студенти  вищих навчальних закладів залучаються до активної, орієнтованої конкретно на них діяльності. Електронні інтерактивні плакати дають можливість обирати оптимальний темп навчання, контролювати й коригувати хід засвоєння навчального  матеріалу, причому результат роботи можна побачити практично відразу, а не через деякий час. Крім того, здобувачі знань дістають можливість реалізувати власні методи й прийоми засвоєння навчального матеріалу. Удосконалено моделі однорівневих, дворівневих та трирівневих електронних інтерактивних плакатів, описано будову кожного виду та навігацію. Визначено, що однорівневі плакати, як правило, є робочою областю з необхідним навчальним матеріалом та набором різних інтерактивних елементів. Дворівневі інтерактивні плакати складаються з кількох однорівневих,, а трирівневі плакати можуть складатися з дворівневих та однорівневих плакатів. Доведено переваги використання інтерактивних плакатів у порівнянні з поліграфічними та електронними плакатами. Результати дослідження можуть слугувати підґрунтям для подальшого дослідження проблеми проектування інтерактивних електронних плакатів.  Вважаємо перспективним дослідження програмних засобів, за допомогою яких вчителі загальноосвітніх навчальних закладів і викладачі вищих навчальних закладів  матимуть нагоду створювати інтерактивні електронні плакати.

Abstract. The electronic interactive poster is considered in the article as the new presentation of the polygraphic educational poster. Its definition is provided. The examples and the specificities of its usage are given, that distinguish it from the other electronic educational resources. The relevance of the elaboration and the usage of the electronic interactive posters as vehicles of the new format teaching is revealed.
The usage of interactive posters allows to realize the individualization of study in universal educational-teaching process. In the process of study with the usage of interactive electronic posters, students of universal educational establishments or students of higher educational establishments are involved in activity, which is focused specifically on them. Electronic interactive posters give an opportunity to choose the optimal pace of learning, to control and correct the course of learning of teaching material.  The result of the work can be seen almost immediately. Besides, students get an opportunity to realize their own methods and techniques of learning of teaching material. The paradigms of the one-level, two-level and three-level electronic interactive posters are improved, the structure of each type and the navigation are described.  It is determined that one-level posters, as a rule, are working area with the necessary educational material and a set of different interactive elements. Two-level interactive posters consist of several one-level posters.  Three-level posters may consist of two-level and one-level posters. The advantages of the usage of the electronic posters in comparing to polygraph ones are proved. The results of the research can serve as a basis for further research of the problem of designing interactive electronic posters. We consider that the research of software tools has a perspective by means of which teachers of universal educational establishments and teachers of higher educational establishments will have an opportunity to create the interactive electronic posters.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 140 | Author: Литвинова С., Мамута М., Рибалко О. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 ... 17 18 »