Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 68
Показано матеріалів: 11-15
Сторінки: « 1 2 3 4 5 ... 13 14 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. Характеристика дослідно-експериментальної перевірки ефективності методичної системи навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва на основі інформаційних технологій присвячена розробленим критеріям та визначенню показників і рівнів сформованості у студентів художньо-проектних знань й умінь, опису методики проведення науково-педагогічного експерименту, аналізу результатів і статистичній перевірці гіпотези дослідження. Комплeксний аналiз численних науково-педагогічних джерел дозволив стверджувати, що фах майбутнього художника декоративно-прикладного мистецтва є складною багатофункціональною структурою, головними складовими якої є його особистість, здатність і готовність здійснювати творчу продуктивну творчу й пошукову діяльність.
Зазначається, що одним із видів творчої продуктивної діяльності є художньо-проектна, яка синтезує технічну і художню творчість, спрямована на естетичне перетворення предметного світу, створення функціонально-комфортного та гармонійного навколишнього середовища. Розкрито роль творчої художньо-проектної діяльності у системі професійного навчання і професійно-мистецької підготовки майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва. На основі аналізу численних поглядів учених фахова компетентність майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва з основ етнодизайну розглядається як здатність і готовність до творчої професійної діяльності, що ґрунтується на відповідних знаннях, уміннях та навичках, особистісних здібностях, цінностях та досвіді, які дають можливість, з урахуванням етностильових особливостей декоративно-прикладного мистецтва та засобів сучасного дизайну.

Обґрунтовано, що сучасний художник декоративно-прикладного мистецтва повинен демонструвати естетичне ставлення до навколишнього світу, постійно демонструвати роль, місце та значення творчої художньо-проектної діяльності у житті людини, навчати розуміти та використовувати закономірності, принципи і засоби формотворення та декорування, знайомити з основами художнього проектування, етапами виготовлення корисних речей «за законами краси».

Abstract. Characteristics of experimental and experimental verification of the effectiveness of the methodical system of teaching the ethnographic design of future artists of decorative and applied arts on the basis of information technology is devoted to the developed criteria and determination of indicators and levels of formation of students of artistic and design knowledge and skills, description of the methodology of conducting a scientific and pedagogical experiment, analysis of results and statistical examination of the hypothesis of the study. Comprehensive analysis of numerous scientific and pedagogical sources has allowed to assert that the future profession of the artist of decorative and applied art is a complex multifunctional structure, the main components of which are his personality, ability and readiness to carry out creative productive creative and search activity.

It is noted that one of the types of creative productive activity is an art project that synthesizes technical and artistic creativity, aimed at aesthetic transformation of the objective world, the creation of a functional, comfortable and harmonious environment. The role of creative artistic and design activity in the system of professional training and professional and artistic training of future artists of decorative arts and crafts is revealed. On the basis of the analysis of numerous views of scientists, the competence of future artists of decorative and applied arts on the basis of ethnographic design is considered as the ability and readiness for creative professional activity based on the relevant knowledge, skills and abilities, personal abilities, values ​​and experiences that make it possible, with taking into account the ethno-specific features of arts and crafts and modern design tools.

It is substantiated that the modern artist of decorative and applied art must demonstrate aesthetic attitude to the surrounding world, constantly demonstrate the role, place and significance of creative artistic and project activity in human life, to teach to understand and use the laws, principles and means of forming and decorating, acquaint with the basics of artistic designing, stages of making useful things "by the laws of beauty".

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 110 | Author: Близнюк М.М. | Download in PDF |

Анотація. У статті описано елементи інтерфейсу словникового модуля електронного посібника «Еlementa Linguae Latinae». Проектування інтерфейсу розглядається як важлива процедура реалізаційного етапу проектування електронного освітнього ресурсу, яка взаємопов’язана з усіма його стадіями: аналітичною, власне проектувальною (зокрема, з іншими її етапами: концептуальним, технологічним та операційним), експериментальною та рефлексивною. Під час проектування та реалізації інтерфейсу необхідно враховувати фактори, визначені на попередніх стадіях: мету і завдання навчальної дисципліни, специфіку методики її викладання, особливості цільової аудиторії, загальну концепцію електронного посібника як системи, його призначення та функції, макро- та мікроструктуру, ідеальний кінцевий результат проектування тощо. Основними вимогами до інтерфейсу електронного освітнього ресурсу є: простота, гнучкість, послідовність, злагодженість і стандартизація, відсутність нагромаджень, візуальна ієрархія, інтуїтивність навігації, наявність елементів зворотного зв’язку, естетичність і мінімалізм. Функціональні властивості електронного посібника мають відповідають основним характеристикам якості, а саме: придатності, правильності, інтероперабельності, захищеності, узгодженості. Програма не повинна містити елементів, що відволікають, уся увага студента повинна бути зосереджено тільки на навчальному матеріалі. Швидкість пошуку необхідної одиниці, зручність у використанні, ергономічний дизайн інтерфейсу мають забезпечувати реалізацію мотиваційної функції, яка в друкованих словниках репрезентована лише імпліцитно. Підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення термінологічного матеріалу, створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних технологій навчання латини є передумовами, що впливають на підвищення ефективності навчального процесу. Загальна експериментальна перевірка ефективності використання електронного посібника повинна передбачати й перевірку зручності та продуктивності його інтерфейсу, а отримані результати спостереження мають корегуватися на рефлексивній стадії проектування.

Abstract. The article deals with elements of interface of the vocabulary module of the electronic textbook "Elementa Linguae Latinae". The design of the interface is considered as an important procedure for the realization stage of the design of the electronic educational resource, which is interrelated with all its phases: analytical, designing (in particular with its other stages, such as conceptual, technological and operational one), experimental and reflexive. It is necessary to take into account many factors identified in the previous stages: the purpose and tasks of the academic discipline, the specifics of the teaching methodology, the characteristics of the target audience, the general concept of the electronic textbook as a system, its purpose and functions, macro and microstructure, ideal final result of design etc. in interface designing and realization. The main requirements for the interface of the electronic educational resource are: simplicity, flexibility, consistency, coherence and standardization, lack of accumulation, visual hierarchy, intuitive navigation, presence of feedback elements, aesthetics and minimalism. The functional properties of the electronic textbook as components of the software should correspond to the basic quality characteristics, namely: suitability, correctness, interoperability, security, consistency. The program should not contain distracting elements; all student attention should be focused only on the training material. The speed of searching the required unit, usability, ergonomic design of the interface should provide the realization of motivational function, which is represented only implicitly in paper dictionaries. Increasing students cognitive interest in the study of terminological material, creating comfortable conditions for computer support for traditional technologies of teaching Latin are prerequisites that affect efficiency gains of the educational process. The overall experimental verification of the effectiveness of electronic textbooks usage should include the testing its interface convenience and productivity, and the results of observations should be corrected at the reflexive stage of designing.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 114 | Author: Балалаєва О.Ю. | Download in PDF |

Анотація. Робота присвячена розгляду питань практичної реалізації технологій змішаного навчання («blending learning») в інформаційній системі MOODLE на прикладі організації підготовчих курсів з математики. Головним елементом навчально-методичного забезпечення змішаного навчання визначено дидактичну картку, яка формує навчальну траєкторію учня під час різних форм вивчення – на «уроках -лекціях», «уроках-практичних заняттях» і під час  «самостійного вивчення в позаурочний час». Створення дидактичної картки вимагає глибокого аналізу змісту навчального матеріалу і постійного моніторингу рівня залишкових знань у конкретній групі учнів по кожній темі. Сформульовані головні принципи її побудови: атомізація знань, розбиття і віднесення навчального матеріалу до різних форм вивчення з врахуванням складності навчального матеріалу і інформації про підготовленість учнів. Описані сценарії організації різних етапів навчального процесу з використанням модулів системи MOODLE: аудиторне on-line-викладання і навчальна діяльність навколо матеріалу, що виноситься на самостійне off-line вивчення. Показано, що запропоновані сценарії напрямлені на розв’язання різних педагогічних завдань: проведення уроку у форму бесіди, пропедевтичне навчання, унаочнення навчального матеріалу з використанням мультимедійних презентацій, повторне прослуховування записів аудиторних уроків, організація самопідготовки учнів між аудиторними уроками, відшукання «прогалин» у знаннях в усьому курсі «Математики» кожного учня. Наведені приклади технічних рішень поставлених завдань: «порізані» книги, SWF – формат документа, технологія «bring your device with you», YouTube Live. Головним в організації змішаного навчання  є постійний оперативний автоматизований контроль за роботою учня над матеріалом, що може проводитись сервісами інформаційної системи MOODLE. Показано, що для віддаленого контролю найбільш ефективні дві форми його проведення: Off-line віддалена оперативна перевірка самостійної роботи учня і оn-line модульний зріз. Описані сценарії мережевого комп’ютерного тестування.

Abstract. The work deals with the implementation issues technologies for blended learning ( "blending learning") in the information system MOODLE for example, the organization of preparatory courses in mathematics. The main element of training and methodological support of blended learning defined didactic card that generates the learning trajectory of the student during various forms of learning - on "lessons, lectures, lessons, practical lessons" and during "independent study outside of school time." The creation of didactic cards requires a deep analysis of the content of educational material and constant monitoring of the level of residual knowledge of a specific group of students for each topic. The main principles of its construction: the atomization of knowledge, splitting and assigning the training material to different forms of studying given the complexity of educational material and information about the preparedness of students. The scenario described the organization of the various stages of the educational process with the use of modules of MOODLE: classroom on-line teaching and learning activities around the material is submitted for independent off-line study. It is shown that the proposed scenario is aimed at solving various pedagogical problems: the lesson is in the form of conversation, propaedeutic training, clarity of training material using multimedia presentations, repeated listening to recordings of classroom lessons, self-organization of students between classroom lessons, finding "gaps" in knowledge throughout the course in Mathematics of each student. Examples of technical solutions of the assigned tasks: "cut" of the book, the SWF document format technology "bring your device with you", YouTube Live. The main organization in blended learning is a permanent operational automated control over the work of the student on the material that may be carried out by the services information system MOODLE. It is shown that for remote control the most effective two form of the meeting: Off-line remote an operational check of the independent work of the student and on-line modular cut. The scenario described a network computer-based testing.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 87 | Author: Кудін А.П., Міненко О.М. | Download in PDF |

Анотація. В статті проведено аналіз відкритості закладів вищої освіти. В сучасних умовах основним комунікаційним середовищем стає Інтернет, а головним комунікаційним інструментом виступає сайт. Сайт це засіб відображення унікальних характеристик вищу, його індивідуальності та привабливості, він є конкурентною перевагою вищу на ринку освітніх послуг та визначає його імідж у світовому Інтернет-просторі. Процес підвищення академічної відкритості закладів вищої освіти засобами Web-технологій можливий лише за умови об’єднання зусиль багатьох підрозділів та авторів. Для підняття рейтингу ЗВО необхідно виконувати такі заходи: правильно наповнити контентом сторінки сайту про наукову діяльність; публікувати новини про майбутні або минулі наукові конференції, семінари та інше, зберігати у відкритому доступі їхні матеріали, а також результати наукової діяльності: публікації, наукові робити, навчально-методичні рекомендації, які повинні супроводжуватися анотацією так само двома мовами; зберігати у відкритому доступі наукові журнали та видання. В обов'язковому порядку дублювати розділи з інформацією про наукову діяльність університету англійською мовою. Рейтингові системи забезпечують умови прозорості для зовнішнього оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, інформують суспільство про розвиток вищої освіти. В статті надано рекомендації щодо підвищення показників присутності, якості, відкритості та впливу у міжнародному рейтингу Webometrics.

Abstract. The article analyzes the openness of institutions of higher education. In today's environment, the Internet becomes the main communication environment, and the main communication tool is the site. The site is a means of displaying the unique characteristics of the higher, its individuality and attractiveness; it is a competitive advantage higher in the market of educational services and determines its image in the world Internet space. The process of increasing the academic openness of institutions of higher education through Web-technologies is possible only if the efforts of many units and authors are united. To raise the ZOO rating, it is necessary to carry out the following measures: to correctly fill the content of the page of the site about the scientific activity; publish news about upcoming or past scientific conferences, seminars, etc., keep their materials open, as well as the results of scientific activities: publications, scientific works, educational and methodological recommendations, which should be accompanied by a synopsis in the same two languages; to keep open scientific journals and publications. It is imperative to duplicate sections with information on the University's academic activities in English. Rating systems provide conditions for transparency for external evaluation of the activities of higher educational institutions; inform society about the development of higher education. The article provides recommendations for increasing the presence, quality, openness and impact of the Webometrics international ranking.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 136 | Author: Кравченко Н., Алєксєєва А. та ін. | Download in PDF |

Анотація. В статті висвітлено можливості застосування різноманітних on-line засобів та ресурсів для полегшення процесу навчання, а саме у процесі викладацької діяльності, що позитивним чином позначиться на успішності студентів та якості навчання. Зокрема, проаналізовано  використання оn-line ресурсу з вивчення логічного програмування для поглибленого вивчення теми «Списки та операції над ними» у середовищі Turbo Prolog. Охарактеризовано  використання в освітній діяльності студентів ментальних карт, інтерактивних плакатів, тестів та сервісів Google. Інтерактивні плакати представлені сервісами Glogster, Prezi, Google та презентацією на локальному комп’ютері з використанням тригер-технологій. Засоби для створення ментальних карт подані на прикладі on-line ресурсів Mindmeister, Bubble.us, Mindomo та Mind42. Тести наведені оn-line сервісами Test Pad, Майстер-Тест, Simpoll, LearningApps та в локальній контрольно-діагностичній програмі MyTest. Констатовано переваги, якими володіють on-line засоби навчання по відношенню до традиційних: зручність, мобільність, інформативність, доступ у будь-який час і з будь-якої точки планети, одночасна робота групи над проектом.

Abstract. The article deals with the possibilities of using various on-line tools and resources to facilitate the educational process, namely in the teaching activities, which will positively affect the students’ progress and the quality of teaching. In particular, the use of the on-line resource for the study of logical programming for in-depth study of the topic "Lists and operations on them" in the Turbo Prolog environment was analyzed. The use of mind maps, interactive posters, tests and Google services in educational activities of students is described. Interactive posters are presented by services Glogster, Prezi, Google and a presentation on a local computer using trigger technologies. The tools for creating mind maps are demonstrated with the example of on-line resources Mindmeister, Bubble.us, Mindomo and Mind42. The tests are presented by on-line services Test Pad, Master-Test, Simpoll, LearningApps and in the local control-diagnostic program MyTest. The advantages of on-line learning tools in relation to traditional ones are shown, namely convenience, mobility, informativeness, access at any time and from any point of the planet, the simultaneous work of the group on a project.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 178 | Author: Шахіна І.Ю., Лазнюк Д.С. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 ... 13 14 »