Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 70
Показано матеріалів: 11-15
Сторінки: « 1 2 3 4 5 ... 13 14 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. У статті наведено методику використання мобільних додатків під час вивчення астрономії. Досліджено, що на новій стадії розвитку астрономічної науки інтеграція наукових досліджень з інноваційними технологіями стає значно глибшою і призводить до розроблення принципово нових підходів, оскільки для одержання нових наукових результатів буде недостатнім використання відомих класичних інформаційних інструментальних засобів. Виникає потреба в створенні та використанні уніфікованих мобільних засобів навчання. За такого підходу поглиблена інтеграція фундаментальної науки й інформаційно-комунікаційних технологій сприятиме їх подальшому удосконаленню. Застосування мобільних технологій у вивченні природничих дисциплін дає суб’єкту навчання уніфікований інструмент пізнання у вигляді нових, достатньо розвинених й універсальних засобів отримання, опрацювання, передавання та зберігання різноманітної спеціально предметної інформації.

Доведено, що комплексне використання системи програмно-педагогічних і телекомунікаційних засобів навчання астрономії, зокрема мобільного додатку Star Walk 2, суттєво підвищить цікавість учнів до вивчення основ астрономії, сприятиме формуванню у них ключових компетентностей, розвитку самостійної пізнавальної активності; значно поліпшить якість знань учнів з інших фундаментальних дисциплін. Безпосереднє використання програми Star Walk 2 надає можливість відтворення детальної розширеної інформації про небесні об’єкти (як видимі, так і невидимі), які знаходяться в момент спостереження на зоряному небосхилі. Програма проектує саме ту ділянку небесної сфери з відповідними об’єктами, яку фокусує оптичний пристрій мобільного гаджету. Рух небесних тіл розраховується та відтворюється з врахуванням координат спостерігача та вказаного моменту часу. Це зумовлює значну зручність використання мобільних додатків та широкі можливості щодо наочності й динамічності викладу навчального матеріалу, активну взаємодію із джерелами інформації.

Встановлено, що за такого підходу учні систематично перебувають у пошуку нестандартного рішення нових для них проблем, завдяки чому відбувається процес самостійного набуття знань, досвіду творчої діяльності, формуванню наукового світогляду, пріоритетних навчально-пізнавальних мотивів вивчення астрономії.

Abstract. The article analyzes the application of mobile learning techniques during the study of astronomy. At the new stage in the development of astronomical science, the integration of scientific research with information and communication technologies becomes much deeper and leads to the development of fundamentally new approaches, because for obtaining new scientific results will be insufficient use of known classical information tools. There is a need for creating and unified information communication means of training. For this, the in-depth integration of fundamental science and information and communication technologies will contribute to their further improvement.

It is noted that the application of technologies of using mobile applications in the study of natural sciences gives the subject of learning a new level of knowledge in the form of unified, sufficiently developed and universal means of obtaining and presenting various information. An aspect, in which there is an increasing need to create a system of different forms of educational work and corresponding software and hardware is analyzed. The didactic principles would ensure the purposeful management of educational and cognitive activity of students are based. Under these circumstances, the purpose of mobile learning is to focus on finding information, mastering a new subject area. That is, mobile technologies serve as means of support for communication and self-mastering of new knowledge

It is proved that the complex application of the system of program-pedagogical and telecommunication astronomy training facilities, in particular the Star Walk 2 mobile application, will significantly increase students' curiosity in the study of astronomy, will contribute to the formation of their key competencies, the development of independent cognitive activity; will significantly improve the quality of students' knowledge of fundamental disciplines. Directly using Star Walk 2 gives you the ability to play detailed information about celestial objects that are on a stellar sky. The program projects exactly the area of the celestial sphere that the device focuse, and the motion of celestial bodies is precisely calculated for the chosen observation point and the specified time point.

It has been established that in this approach, students systematically find a non-standard solution to new problems for them, which results in a process of independent acquisition of knowledge, mastering the experience of creative activity. The importance of teaching astronomy on the use of innovative technologies as a highly effective means of learning will not only increase the level of astronomical knowledge of students and students, but will also significantly affect their motivational sphere, contributing to the formation of priority educational for studying astronomy.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 125 | Author: Ткаченко І.А. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглянуто особливості розробки автоматизованої системи заповнення наукового та навчально-методичного рейтингу викладачів кафедри університету, яка дозволяє в автоматичному режимі підраховувати кількість балів кожного викладача, виставляти оцінку діяльності викладача за результатами опитування студентів та заносити отриманий бал до відповідного поля у навчально-методичному рейтингу; редагувати заповнені показники рейтингу викладачів кафедри та переглядати актуальну інформацію щодо місця кожного співробітника у рейтингу та суми його балів. Серед користувачів системи виділено адміністратора (завідувача кафедри), менеджера (викладача чи співробітника кафедри, якого призначив завідувач кафедри), викладачів та студентів, кожен із зазначених типів користувачів після авторизації має різні права. Автоматизована система надає змогу викладачу заповнювати свій рейтинг через сайт кафедри поступово протягом року та його сума балів та місце у рейтингу буде постійно оновлюватися в автоматичному режимі. Після закінчення календарного року рейтинги не можна редагувати, проте їх можна переглядати, а новий період (календарний рік) додається автоматично. Описано особливості проведення опитування студентів з приводу оцінки діяльності викладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, а саме сайту кафедри університету, та занесення результатів он-лайн опитування до показників навчально-методичного рейтингу викладачів. Сума балів автоматично перераховується у десятибальну шкалу та постійно змінюється протягом року після чергового заповнення анкети студентами та магістрантами. У статті показано, що сайт кафедри використовується як комунікативний ресурс, та за рахунок запропонованої автоматизованої системи забезпечується прозорість побудови рейтингів, викладач одразу ж після заповнення рейтингу бачить своє місце серед інших викладачів кафедри, а завідувачу кафедри доступна інформація про кожного викладача за відповідними рейтингами. У свою чергу, доведено, що представлення рейтингу у відкритому доступі іншим викладачам сприяє активізації наукової та навчально-методичної роботи на кафедрі.

Abstract. The article deals with the features of the development of the automated system of filling of scientific, educational and methodological rating of lecturers of the university chair, which allows  automatically count the number of points of each lecturer, to present an assessment of the lecturer 's activity based on the results of the student survey and to place the received score in the corresponding field in the educational and methodological rating; edit the completed indexes of the lecturers' rating of the department and review the actual information on the place of each employee in the rating and the sum of his points. The administrator (head of the chair), the manager (lecturer or staff member of the chair, who was appointed by head of the chair), lecturers and students are highlighted among the users of the system, each of these types of users has different rights after authorization. The automated system enables the teacher to fill his rating through the site of the department gradually during the year and its sum of points and the place in the rating will be constantly updated in automatic mode. After the end of a calendar year, ratings cannot be edited, but they can be viewed, and a new period (calendar year) is added automatically. Students’ survey features about the estimation of activity of lecturers by means of information and communication technologies, such as the university chair’ site, and entering lecturers’ educational and methodological rating results of the online survey to the indicators. The amount of points is automatically converted to a ten-point scale and is constantly changing during the year after the completion of the questionnaire by students and undergraduate students. The article shows that the site of the department is used as a communicative resource, and at the expense of the proposed automated system provides transparency of rating construction, the teacher immediately sees the place among the other faculty members after filling the rating, and the head of the department is available information about each teacher according to the ratings. In turn, it is proved that the presentation of the rating in the open access to other teachers contributes to the intensification of scientific and methodological work at the department.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 134 | Author: Смагіна О.О. та ін. | Download in PDF |

Анотація. Характеристика дослідно-експериментальної перевірки ефективності методичної системи навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва на основі інформаційних технологій присвячена розробленим критеріям та визначенню показників і рівнів сформованості у студентів художньо-проектних знань й умінь, опису методики проведення науково-педагогічного експерименту, аналізу результатів і статистичній перевірці гіпотези дослідження. Комплeксний аналiз численних науково-педагогічних джерел дозволив стверджувати, що фах майбутнього художника декоративно-прикладного мистецтва є складною багатофункціональною структурою, головними складовими якої є його особистість, здатність і готовність здійснювати творчу продуктивну творчу й пошукову діяльність.
Зазначається, що одним із видів творчої продуктивної діяльності є художньо-проектна, яка синтезує технічну і художню творчість, спрямована на естетичне перетворення предметного світу, створення функціонально-комфортного та гармонійного навколишнього середовища. Розкрито роль творчої художньо-проектної діяльності у системі професійного навчання і професійно-мистецької підготовки майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва. На основі аналізу численних поглядів учених фахова компетентність майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва з основ етнодизайну розглядається як здатність і готовність до творчої професійної діяльності, що ґрунтується на відповідних знаннях, уміннях та навичках, особистісних здібностях, цінностях та досвіді, які дають можливість, з урахуванням етностильових особливостей декоративно-прикладного мистецтва та засобів сучасного дизайну.

Обґрунтовано, що сучасний художник декоративно-прикладного мистецтва повинен демонструвати естетичне ставлення до навколишнього світу, постійно демонструвати роль, місце та значення творчої художньо-проектної діяльності у житті людини, навчати розуміти та використовувати закономірності, принципи і засоби формотворення та декорування, знайомити з основами художнього проектування, етапами виготовлення корисних речей «за законами краси».

Abstract. Characteristics of experimental and experimental verification of the effectiveness of the methodical system of teaching the ethnographic design of future artists of decorative and applied arts on the basis of information technology is devoted to the developed criteria and determination of indicators and levels of formation of students of artistic and design knowledge and skills, description of the methodology of conducting a scientific and pedagogical experiment, analysis of results and statistical examination of the hypothesis of the study. Comprehensive analysis of numerous scientific and pedagogical sources has allowed to assert that the future profession of the artist of decorative and applied art is a complex multifunctional structure, the main components of which are his personality, ability and readiness to carry out creative productive creative and search activity.

It is noted that one of the types of creative productive activity is an art project that synthesizes technical and artistic creativity, aimed at aesthetic transformation of the objective world, the creation of a functional, comfortable and harmonious environment. The role of creative artistic and design activity in the system of professional training and professional and artistic training of future artists of decorative arts and crafts is revealed. On the basis of the analysis of numerous views of scientists, the competence of future artists of decorative and applied arts on the basis of ethnographic design is considered as the ability and readiness for creative professional activity based on the relevant knowledge, skills and abilities, personal abilities, values ​​and experiences that make it possible, with taking into account the ethno-specific features of arts and crafts and modern design tools.

It is substantiated that the modern artist of decorative and applied art must demonstrate aesthetic attitude to the surrounding world, constantly demonstrate the role, place and significance of creative artistic and project activity in human life, to teach to understand and use the laws, principles and means of forming and decorating, acquaint with the basics of artistic designing, stages of making useful things "by the laws of beauty".

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 136 | Author: Близнюк М.М. | Download in PDF |

Анотація. У статті описано елементи інтерфейсу словникового модуля електронного посібника «Еlementa Linguae Latinae». Проектування інтерфейсу розглядається як важлива процедура реалізаційного етапу проектування електронного освітнього ресурсу, яка взаємопов’язана з усіма його стадіями: аналітичною, власне проектувальною (зокрема, з іншими її етапами: концептуальним, технологічним та операційним), експериментальною та рефлексивною. Під час проектування та реалізації інтерфейсу необхідно враховувати фактори, визначені на попередніх стадіях: мету і завдання навчальної дисципліни, специфіку методики її викладання, особливості цільової аудиторії, загальну концепцію електронного посібника як системи, його призначення та функції, макро- та мікроструктуру, ідеальний кінцевий результат проектування тощо. Основними вимогами до інтерфейсу електронного освітнього ресурсу є: простота, гнучкість, послідовність, злагодженість і стандартизація, відсутність нагромаджень, візуальна ієрархія, інтуїтивність навігації, наявність елементів зворотного зв’язку, естетичність і мінімалізм. Функціональні властивості електронного посібника мають відповідають основним характеристикам якості, а саме: придатності, правильності, інтероперабельності, захищеності, узгодженості. Програма не повинна містити елементів, що відволікають, уся увага студента повинна бути зосереджено тільки на навчальному матеріалі. Швидкість пошуку необхідної одиниці, зручність у використанні, ергономічний дизайн інтерфейсу мають забезпечувати реалізацію мотиваційної функції, яка в друкованих словниках репрезентована лише імпліцитно. Підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення термінологічного матеріалу, створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних технологій навчання латини є передумовами, що впливають на підвищення ефективності навчального процесу. Загальна експериментальна перевірка ефективності використання електронного посібника повинна передбачати й перевірку зручності та продуктивності його інтерфейсу, а отримані результати спостереження мають корегуватися на рефлексивній стадії проектування.

Abstract. The article deals with elements of interface of the vocabulary module of the electronic textbook "Elementa Linguae Latinae". The design of the interface is considered as an important procedure for the realization stage of the design of the electronic educational resource, which is interrelated with all its phases: analytical, designing (in particular with its other stages, such as conceptual, technological and operational one), experimental and reflexive. It is necessary to take into account many factors identified in the previous stages: the purpose and tasks of the academic discipline, the specifics of the teaching methodology, the characteristics of the target audience, the general concept of the electronic textbook as a system, its purpose and functions, macro and microstructure, ideal final result of design etc. in interface designing and realization. The main requirements for the interface of the electronic educational resource are: simplicity, flexibility, consistency, coherence and standardization, lack of accumulation, visual hierarchy, intuitive navigation, presence of feedback elements, aesthetics and minimalism. The functional properties of the electronic textbook as components of the software should correspond to the basic quality characteristics, namely: suitability, correctness, interoperability, security, consistency. The program should not contain distracting elements; all student attention should be focused only on the training material. The speed of searching the required unit, usability, ergonomic design of the interface should provide the realization of motivational function, which is represented only implicitly in paper dictionaries. Increasing students cognitive interest in the study of terminological material, creating comfortable conditions for computer support for traditional technologies of teaching Latin are prerequisites that affect efficiency gains of the educational process. The overall experimental verification of the effectiveness of electronic textbooks usage should include the testing its interface convenience and productivity, and the results of observations should be corrected at the reflexive stage of designing.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 153 | Author: Балалаєва О.Ю. | Download in PDF |

Анотація. Робота присвячена розгляду питань практичної реалізації технологій змішаного навчання («blending learning») в інформаційній системі MOODLE на прикладі організації підготовчих курсів з математики. Головним елементом навчально-методичного забезпечення змішаного навчання визначено дидактичну картку, яка формує навчальну траєкторію учня під час різних форм вивчення – на «уроках -лекціях», «уроках-практичних заняттях» і під час  «самостійного вивчення в позаурочний час». Створення дидактичної картки вимагає глибокого аналізу змісту навчального матеріалу і постійного моніторингу рівня залишкових знань у конкретній групі учнів по кожній темі. Сформульовані головні принципи її побудови: атомізація знань, розбиття і віднесення навчального матеріалу до різних форм вивчення з врахуванням складності навчального матеріалу і інформації про підготовленість учнів. Описані сценарії організації різних етапів навчального процесу з використанням модулів системи MOODLE: аудиторне on-line-викладання і навчальна діяльність навколо матеріалу, що виноситься на самостійне off-line вивчення. Показано, що запропоновані сценарії напрямлені на розв’язання різних педагогічних завдань: проведення уроку у форму бесіди, пропедевтичне навчання, унаочнення навчального матеріалу з використанням мультимедійних презентацій, повторне прослуховування записів аудиторних уроків, організація самопідготовки учнів між аудиторними уроками, відшукання «прогалин» у знаннях в усьому курсі «Математики» кожного учня. Наведені приклади технічних рішень поставлених завдань: «порізані» книги, SWF – формат документа, технологія «bring your device with you», YouTube Live. Головним в організації змішаного навчання  є постійний оперативний автоматизований контроль за роботою учня над матеріалом, що може проводитись сервісами інформаційної системи MOODLE. Показано, що для віддаленого контролю найбільш ефективні дві форми його проведення: Off-line віддалена оперативна перевірка самостійної роботи учня і оn-line модульний зріз. Описані сценарії мережевого комп’ютерного тестування.

Abstract. The work deals with the implementation issues technologies for blended learning ( "blending learning") in the information system MOODLE for example, the organization of preparatory courses in mathematics. The main element of training and methodological support of blended learning defined didactic card that generates the learning trajectory of the student during various forms of learning - on "lessons, lectures, lessons, practical lessons" and during "independent study outside of school time." The creation of didactic cards requires a deep analysis of the content of educational material and constant monitoring of the level of residual knowledge of a specific group of students for each topic. The main principles of its construction: the atomization of knowledge, splitting and assigning the training material to different forms of studying given the complexity of educational material and information about the preparedness of students. The scenario described the organization of the various stages of the educational process with the use of modules of MOODLE: classroom on-line teaching and learning activities around the material is submitted for independent off-line study. It is shown that the proposed scenario is aimed at solving various pedagogical problems: the lesson is in the form of conversation, propaedeutic training, clarity of training material using multimedia presentations, repeated listening to recordings of classroom lessons, self-organization of students between classroom lessons, finding "gaps" in knowledge throughout the course in Mathematics of each student. Examples of technical solutions of the assigned tasks: "cut" of the book, the SWF document format technology "bring your device with you", YouTube Live. The main organization in blended learning is a permanent operational automated control over the work of the student on the material that may be carried out by the services information system MOODLE. It is shown that for remote control the most effective two form of the meeting: Off-line remote an operational check of the independent work of the student and on-line modular cut. The scenario described a network computer-based testing.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 121 | Author: Кудін А.П., Міненко О.М. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 ... 13 14 »