Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У категорії матеріалів: 91
Показано матеріалів: 51-55
Сторінки: « 1 2 ... 9 10 11 12 13 ... 18 19 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. У статті представлено аналіз навчальних планів підготовки фахівців із землеустрою в університетах Польщі. Зазначено, що у польській педагогіці під навчальним планом розуміють опис способу реалізації цілей і завдань навчання, які викладені у типовій програмі. Представлено аналіз навчальних програм університетів Польщі. Розглянуто результати навчання, які виступають базовим елемент при розробці навчальних програм, тому що: визначають вид і обсяг навчання для студентів; забезпечують об'єктивний інструмент для оцінки процесу навчання на всіх його етапах (до занять, під час занять, після закінчення); в зрозумілій формі обґрунтовують вимоги до учасників навчального процесу; окреслюють компетентності випускників на допомогу їх майбутнім роботодавцям; визначають послідовні і самоосвітні компоненти, які потім можуть бути реалізовані у вигляді різноманітних форм навчання; допомагають викладачеві в організації та реалізації навчального план. Виокремлено структурні елементи таблиці навчального плану, а саме: назви дисципліни, загальна кількість годин та окремо по лекційним заняттям і практичній роботі (лабораторні і практичні заняття в малих групах, семінари, курсові і проектні роботи, креслярсько-графічні роботи, робота в комп’ютерному класі) по дисципліні, максимальну кількість залікових одиниць та форми зарахування. Визначено блоки-курси дисциплін навчального плану: обов’язкові, елективні, факультативні.

Abstract. The article presents the analysis of curricula of preparation of specialists at universities in Poland. It is noted that in Polish pedagogy under the curriculum understand the description of the way the goals and objectives of the study outlined in the sample program. Presents an analysis of the curricula of Polish universities. The results of learning, are the basic element in the design of training programs because: define the kind and scope of learning for students; provide an objective tool for the assessment of the learning process in all its phases (before class, during class, after graduation) in an understandable way to justify requirements to the participants of the educational process; determine the competence of graduates to help their future employers; to determine consistent and self-educational components, which then can be implemented in various forms of education; help the teacher in organizing and implementing the curriculum. The structural table elements of the curriculum, namely: the name of the discipline total number of hours and separately for lectures and practical work (laboratory and practical classes in small groups, seminars, coursework and project work, drawing and graphic work, work in computer class) in the discipline, the maximum number of credits and forms of enrolment. Unit determined courses of curriculum: compulsory, elective, optional.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 158 | Author: Русіна Н.Г. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглядається проблема дослідницької підготовки студентів у вищих навчальних закладах як умови формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця. Розглянуто актуальні питання фахової підготовки майбутніх учителів природничих предметів на формування у студентів загальних і конкретно-наукових методів пізнання. Висвітлено педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів – майбутіх вчителів у процесі вивчення біологічних дисциплін. Виокремлено й охарактеризовано цілий комплекс методів і форм, які є ефективними під час упровадження педагогічних умов у процесі навчання фахових дисциплін. Проаналізовано поняття «умови», «педагогічні умови», визначено компоненти готовності майбутніх вчителів до дослідницької діяльності та визначено особливості реалізації фахової підготовки до роботи за фахом.  В підсумку сконцентровано увагу на необхідності формування дослідницьких умінь у майбутніх вчителів під час професійної підготовки у вищому навчальному закладі.

Abstract. In the article the problem of research training of students in higher educational institutions as the conditions of formation of competitiveness of future specialists. They discussed topical issues of professional training of future teachers of natural Sciences on the formation of students' General and specific scientific cognition methods. Lighted pedagogical conditions of formation of research skills of students mabuti teachers in the process of studying of biological disciplines. Isolated and characterized a complex of methods and forms that are effective in the implementation of pedagogical conditions in the process of teaching of professional disciplines. Analyzed the concept of "conditions", "pedagogical conditions", defined the components of readiness of future teachers to the research activities and the professional training to work in the specialty. In the end, focused attention on the need of formation of research skills of future teachers during training in high school.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 203 | Author: Москалюк Н.В. | Download in PDF |

Аннотация. В современной высшей профессиональной школе Украины возрастает роль преподавателей. Преподаватель воздействует на студентов не только возможностями учебной дисциплины, но всей своей личностью. Всё это предъявляет высокие требования к личности самого педагога, к его выполнению своего служебного долга, уровню нравственной зрелости, требует постоянного повышения его научной и психолого-педагогической культуры. Автор считает, что общая интегративная модель качеств преподавателя может быть представлена как система качеств личности, каждое из которых предназначено для реализации следующих сфер деятельности: ведение учебного процесса; методическая работа и повышение личной квалификации; воспитательная работа среди студентов; научная работа; управление кафедрой, вузом и другая организаторская деятельность; личная жизнедеятельность преподавателя. Ведущую роль в структуре качеств преподавателя играет его профессиональная компетентность, которая заключается не только в знании своего предмета и методики его преподавания, но и в развитии личностного потенциала.

Abstract. In modern higher professional school of Ukraine is increasing the role of teachers. Teacher affects the students Not only with discipline, but his whole person. All this places high demands on the personality of the teacher, his performance of his official duty, level of moral maturity requires continuous improvement of its scientific and psycho-pedagogical culture. The author believes that the overall integrative model of the qualities of the teacher may be represented as a system of personality traits, each of which is intended for the following fields of activity: conducting the learning process; methodical work and improvement of personal qualifications; educational work among students; summary; management of the Department, University and other organizational activities; personal activity of the teacher. A leading role in the structure of qualities of the teacher plays his professional competence, which is Not just knowledge of their subject and its teaching methods, but also in the development of personal potential.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 185 | Author: Кубанова Т.В. | Download in PDF |

Анотація. У статті визначено й проаналізовано акмеологічну основу підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей. Актуальність науки акмеології в контексті професійного розвитку полягає у розробці акмеологічної системи розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців економічних спеціальностей, яка базується на конкурентоспроможності системи навчання та розвитку професіоналізму у студентів-економістів, визначенні характеристик, умов, факторів впливу на їх професійне становлення та розвиток. У висновках наголошується, що акмеологічні складові професіоналізму є одночасно базовими елементами розвитку конкурентоспроможного фахівця, тобто професіоналізм – це базовий рівень конкурентоспроможності фахівця, що забезпечує необхідну сукупність характеристик, властивостей і якостей особистості для її подальшого розвитку, який на наступному етапі повинен супроводжуватися виходом на рівень оволодіння загальними і фаховими компетенціями. Автор вважає, що ефективність формування необхідних елементів у майбутніх фахівців економічних спеціальностей значною мірою залежить від добору дидактичних методів. Наприклад, у сучасних умовах серед таких методів у професійній підготовці маркетологів домінують традиційні лекції, практичні заняття, для яких характерною ознакою є пасивність студентів. Водночас зазначимо, що підготовка спеціалістів з маркетингу вимагає формування умінь і навичок, необхідних у практичній діяльності за умови активної участі студентів у навчально-пізнавальній діяльності. До найбільш поширених методів активізації студентів віднесемо моделювання, розв’язування проблемних ситуацій під час занять, проведення ділових ігор, аналіз альтернатив, ситуаційні кейси тощо.

Abstract. The article identifies and analyzes the Acmeological basis of preparation of competitive specialists of economic specialties. The relevance of the science of acmeology in the context of professional development is to develop a system of acmeological development of the competitiveness of future specialists of economic specialties, based on the competitiveness of training system and development of professionalism in students-economists, the determination of the characteristics, conditions and factors of influence on their professional formation and development. In the conclusions it is noted that the acmeological components of professionalism is both the basic elements for the development of a competitive specialist, that is, professionalism is a basic level of competitiveness of the expert, providing the necessary set of characteristics, properties and qualities of the individual for further development, the next stage should be accompanied by a yield on the level of mastering of General and professional competencies. The author believes that the efficiency of formation of the required elements in future professionals of economic specialties largely depend on the selection of didactic methods. For example, in modern conditions among these methods in the professional training of marketers is dominated by traditional lectures, practical classes, for which a characteristic feature is the passivity of the students. At the same time, note that preparation of specialists in marketing requires skills and skills required in practical activities with the active participation of students in learning activities. The most common methods of enhancing students include modeling, problem solving during class, conducting business games, analysis of alternatives, situational case studies and the like.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 191 | Author: Кубанов Р.А. | Download in PDF |

Анотація. У статті охарактеризовано основні складові процесу формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства.  Узагальнено те, що   розробку структурної моделі процесу формування професійної компетентності майбутніх інженерів-механіків як педагогічної системи варто розглядати як етап педагогічного проектування. Насамперед, для оптимізації педагогічного проектування вказаної системи варто конкретизувати сутність та вид моделі компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх інженерів з механізації сільського господарства.  Представлено модель процесу формування професійної компетентності як структуру, що складається з чотирьох взаємопов᾿язаних блоків: методологічно-цільового, суб᾿єктного, змістово-технологічного і діагностико-корегувального. Запропонована ідеальна структурна побудова упорядковує теоретико-методологічні знання про досліджувану інтегративну властивість особистості та систематизує науково-практичні дії щодо цілеспрямованого оволодіння студентами агроінженерних факультетів професійними здатностями, уміннями і навичками.

Abstract. The article describes the main components of the process of formation of professional competence of future engineers of agricultural mechanization. An overview of the development of the structural model of formation of professional competence of future engineers-mechanics as a pedagogical system should be considered as a stage of the pedagogical design. First of all, to optimize the pedagogical design of this system should specify the nature and form of the model of competence-oriented training of future engineers in agricultural mechanization. The presented model of the process of formation of professional competence as a structure consisting of four interrelated units: a methodologically-target, subject, content-technological and diagnostic and remedial. The proposed structural building ideal organizes theoretical and methodological knowledge about the studied integrative property of the personality and sistematizirovat scientific-practical action focused on mastering by students of Agricultural engineering faculties of the professional abilities and skills.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 166 | Author: Кошук О.Б. | Download in PDF |
« 1 2 ... 9 10 11 12 13 ... 18 19 »