Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У категорії матеріалів: 111
Показано матеріалів: 101-105
Сторінки: « 1 2 ... 19 20 21 22 23 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. Основна особливість тандему – соціально-індивідуальний аспект вивчення іноземної мови. Класні уроки пропонують широкий спектр можливостей для взаємодії і діалогу, але приділяють мало уваги індивідуальним стилям навчання і автономності студентів. На відміну від традиційних контекстів вивчення іноземних мов, тандем дозволяє максимум соціалізації і максимум індивідуалізації. З одного боку, навчальний план в тандемі створюється, виходячи з потреб і зацікавленості партнерів, таким чином, особистісно-орієнтований і відкритий до індивідуалізації. З іншого, тандем сприяє взаємодії і співпраці, роблячи соціальний аспект суттю даного підходу. У контексті вивчення в тандемі – ці два традиційно протилежні полюси – індивідуальний і соціальний – пов'язані оригінальним, інноваційним і гармонійним чином. Це взаємодія взаємоеффективно мотивує студентів, так як сам факт спілкування з носієм мови дає їм певний стимул до розвитку мовних і комунікативних навичок. Другою особливістю тандему є характер ролей партнерів. Якщо в будь-якому академічному контексті роль викладача і студента чітко розмежована, то в тандемі відбувається змішання ролей. Будучи носіями мови, учасники тандему знають більше про досліджуваного мовою один одного, і це наділяє їх певними повноваженнями виступати в якості викладача. У тандемі – партнер, який виступає в ролі мовного експерта, завжди буде грати менш авторитетну позицію, коли він сам стане студентом. Таким чином, на відміну від інших контекстів комунікації носій мови не буде викликати страху. Ця зміна ролей викладач-студент також усуває негативні наслідки асиметрії між більш і менш досвідченими з мовної точки зору співрозмовниками, яка в звичайному житті може викликати почуття неповноцінності, страх перед помилками, сором'язливість. З іншого боку, ця зміна ролей також проявляє позитивні аспекти асиметрії, коли необхідна когнітивна та емоційна підтримки від більш компетентного співбесідника.
У свою чергу, вивчення в тандемі передбачає прояв самостійності і прийняття відповідальності за своє навчання, і вміння керувати своїм процесом навчання. Принцип тандему руйнує стереотип, згідно з яким процес навчання – механічний процес передачі знань, можливий тільки за участю професійного педагога. Вивчення іноземної мови в тандемі – природний процес взаємодії, у якому головне місце займає реалізації комунікативних намірів.

Abstract. Kravchyna T.V. Tandem-method as one of methods of intensive study of foreign language and formation of communicative competence. The main feature of the tandem – the individual and the social aspect of learning a foreign language. Classroom lessons offer a wide range of opportunities for interaction and dialogue, but give scarce attention to individual learning styles and autonomy of students. Unlike traditional contexts of foreign language learning tandem allows high socialization and high individualization. On the one hand, the curriculum in tandem is created and based on the needs and interest of partners, thus, student-centered and open to individualization. On the other hand, the tandem promotes interaction and collaboration, making the social aspect at the heart of this approach. In the context of the study in tandem, these two traditionally opposite poles – the individual and the social – are associated in original, innovative and harmonic way. This interaction motivates the students, because the fact of communication with native speakers gives them some incentive to the development of language and communication skills. The second peculiarity of tandem is the nature of partners ' roles. If in any academic context, the roles of the teacher and the student are clearly delineated, in tandem there is a confusion of roles. Being native speakers, tandem partners know more about the language they are studying, and it gives them certain powers to act as a teacher. In tandem - partner, who plays the role of a language expert, will always play a less authoritative position when he becomes a student. Thus, unlike other contexts of communication native speaker will not arouse fear. This change of roles between the teacher and the student also removes the negative effects of the asymmetry between more and less experienced interlocutors, which in ordinary life can lead to feelings of inferiority, fear of error, shyness. On the other hand, this relay of roles may work towards maintaining the positive aspects of asymmetry, such as the cognitive and emotional support from a more competent interlocutor.
In turn, learning in tandem involves the manifestation of independence and taking responsibility for their own learning, and the ability to manage their learning process. The principle of tandem is destroying the stereotype that the learning process is a mechanical process of knowledge transfer, is possible only with the participation of professional teachers. Learning a foreign language in tandem is a natural process of interaction in which the main place is the realization of communicative intentions.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 468 | Author: Кравчина Т.В. | Download in PDF |

Анотація. Одним із провідних завдань вищої педагогічної освіти є підготовка майбутніх учителів, здатних до володіння інноваційними інформаційно-комунікаційними технологіями, створення або видозміни існуючих методів та прийомів роботи з ними. Особливої актуальності зазначена проблема набуває в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства. У статті розкрито сутність та характеристичні ознаки такого дидактичного засобу як «стрічка часу», що сприяє формуванню як в учнів, так і в студентів пошукових, дослідницьких, рефлексивних умінь, навичок співробітництва, стимулює пізнавальний інтерес. Представлено Інтернет-сервіси для створення стрічок часу, основні принципи роботи з ними, методичні прийоми їх використання як одного з перспективних засобів навчання та організації групової роботи учнів. Виокремлено основні положення підходу, реалізованого в навчанні майбутніх педагогів, щодо створення та подальшого використання стрічок часу в освітньому процесі. Висвітлено досвід формування у майбутніх учителів відповідних навичок. Наведено практичні завдання та зразки результатів виконаної спільної роботи студентів щодо створення стрічок часу. Звертається увага на проблеми, що стримують майбутніх педагогів застосовувати «стрічки часу» у освітньому процесі.

Abstract. Kyselyova O.B. Formation at future teachers skills to use "tapes of time" in the educational processOne of the main objectives of higher pedagogical education is the training of future teachers capable to owning to innovative information and communication technologies, to creation or modification of existing methods and receptions working with them. Special urgency this problem acquires in the dynamic of Development of Information society. The article reveals the essence and characteristic features of such a didactic tool as "tape of time", that promotes forming in students abilities of search, research, reflexion and skills of cooperation, stimulates cognitive interest. Internet services are presented to create tapes of time, the basic principles of working with them, teaching methods of their use as one of the most promising means of teaching and the organization of group work of students. Identified the main position of the approach implemented in the training of future teachers, for the creation and further use of the time tapes in the educational process. The experience of formation at the future teachers of appropriate skills is lighted up. Presented practical exercises and examples of the results of teamwork students to create tapes of time. Attention is paid to the problems that restrain teachers to apply tapes of time in the learning process.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 289 | Author: Кисельова О.Б. | Download in PDF |

Анотація.  У статті розглянуто сучасний стан шкільної освіти в напрямку реалізації профільного навчання. Розкрито сутність поняття «профільне навчання», визначено значущість та пріоритети цього явища у системі сьогоднішньої освіти. Виокремлено основні завдання запровадження профільного навчання в школі та відзначено окремі заходи, які сприяють його впровадженню. Визначено вимоги вчителя,який працює у профільнихкласах. Зосереджена увага на питаннях допрофільної підготовки учнів в основній школі. Зокрема з’ясовано, що ефективність допрофільного навчання вимагає налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення професійних інтересів і запитів учнів для створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікроколективів (класів, груп). Встановлено, що чималого значення набуває реалізація прикладної спрямованості шкільних предметів, різнорівневе вивчення різноманітних курсів, організація самостійної роботи учнів відповідно до їхніх індивідуальнихнахилів. Зазначено основні проблеми впровадження профільного навчання у старшій школі та можливі шляхи їх усунення.

Abstract. Zabolotny V., Sargsyan O. Introduction of profile studies at senior school is pressing question of present timeThe article examined the current state of school education in the direction of realization of profile training. The essence of the concepts "Learning profylnoe" is disclosed, defined the importance and priorities of this phenomenon in today's system of education. The basic task of introduction of profile education at school and noted individual actions that contribute to its introduction. The requirements for the teachers who work in specialized classes is determined. It focuses on the issue of pre training of pupils in basic school. In particular found that the effectiveness of pre-profile training required to establish an effective diagnostic level of educational achievements of primary school pupils, prof consulting psychodiagnostics to determine the students' professional interests and requests for the creation of similar interests and readiness for micro groups (classes, groups). It is established that considerable importance is the realization of an applied orientation of school subjects, multilevel study of the different courses, the organization of independent work of pupils in accordance with their individual inclinations. The main problems of introduction of profile training in high school and possible ways to address them are shown.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 349 | Author: Заболотний В.Ф., Саркісян О.А. | Download in PDF |

Анотація. Автори відмічають, що організації (підприємства) в умовах конкурентності змушені постійно займатися поліпшенням своєї діяльності. Це вимагає освоєння нових технологій і прийомів реалізації бізнес-процесів, підвищення якості кінцевих результатів діяльності і, звичайно, впровадження нових, більш ефективних методів управління та супроводу діяльності організацій (підприємств). Ефективність діяльності навчального закладу вищої школи (ВИШу) з точки зору підготовки компетентних фахівців та його іміджу визначається ефективністю реалізації БП.
Застосування  технології моделювання 
та аналізу освітніх бізнес-процесів ВИШу з використанням моделей AS-IS (як є) і ТО-ВЕ (як буде) дозволило виявити та відкоригувати недоліки існуючих процесів.
Розроблено та вдосконалено модель бізнес-процесу навчання студента у ВИШі. Дана модель передбачає вирішення проблеми одночасної участі студента в паралельних процесах (навчанні та діяльності культурно-мистецького центру) 
впровадженням усвідомленого тестування студентів (наприклад, за допомогою ІС "Компетентність студента ВИШу") та їх індивідуальної освітньої траєкторії.
Моделювання 
та аналіз бізнес-процесів навчання студента у ВИШі дозволяє вирішити проблеми оптимального поєднання усіх напрямків діяльності студента з точки зору формування його як майбутнього компетентного фахівця, здатного кваліфіковано працювати в певних професійних і соціально-особистісних предметних областях.

Abstract. Postil S.D., Shlikhta A.M. Educational Business Processes Simulation at a Higher Education Establishment. It is noted by the authors that the organizations (companies) under competitiveness circumstances are forced to be constantly engaged in their performance improvement. It requires mastering of new technologies and techniques for the business processes implementation, quality improvement of final performance results, and of course, implementation of new, more effective methods of management and support of the organizations (companies) operation. Operating efficiency of a Higher Education Establishment in terms of competent specialists training and its image is also determined by the efficiency of the business processes implementation.
Application of simulation and analysis technology for educational business processes of a Higher Education Establishment using AS-IS and AS TO-BE models could make it possible to detect and to correct the failures of the existent processes.
The business process model of students education at a Higher Education Establishment has been developed and improved. This model provides for resolution of a problem on simultaneous participation of a student in parallel processes (education and activity of Cultural and Arts Center) by implementation of supraliminal students testing (e.g., using ‘Competency of Higher Education Establishment Student’ Information System) and their individual educational pattern.
Simulation and analysis of the business processes for the student education at a Higher Education Establishment enable to resolve the problems on optimal combination of all lines of the student’s activities in terms of his forming as a future competent specialist who is capable to work professionally in the certain business and socio-personal area of expertise.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 381 | Author: Постіл С.Д., Шліхта А.М. | Download in PDF |

Анотація. В статті запропоновано метод сценаріїв для побудови індивідуальної навчальної траєкторії в автоматизованій системі дистанційної освіти. Побудовано адаптивний модуль, перевагами якого є формування індивідуального теоретичного матеріалу відповідно до навчальних потреб окремого студента.
Розроблено модель сценарного прикладу, використання якого дозволяє описати навчальні ситуації та можливі напрямки продовження навчального процесу.
Реалізовано адаптивний модуль у вигляді матриці переходів, що забезпечило співставлення індексів та типів квантів із відповідним сценарним прикладом.
Представлено загальну схему управління 
навчальним процесом, яка дає можливість із набору розрізнених факторів та відомостей сформувати пов’язану структуровану модель навчального курсу та дозволяє реалізувати диференційований підхід до студентів із різним рівнем готовності до навчання.

Abstract. Pikuliak M.V. Simulation scenarios adaptive learning in distance education. In the article the method of scenarios to build individual learning trajectories in the automated system of distance education. Built adaptive module advantages are forming individual theoretical material according to the learning needs of individual students.

The model scenario example, the use of which allows to describe learning situations and possible areas of continued learning process.
Implemented adaptive module in a matrix of transitions, which provided matching indexes and types of photons corresponding scenario example.
Presented overall scheme of learning management that enables disparate set of factors and related information to form a structured curriculum model and allows to implement a differentiated approach to students with different levels of readiness to learn.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 378 | Author: Пікуляк М.В. | Download in PDF |
« 1 2 ... 19 20 21 22 23 »