Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У категорії матеріалів: 90
Показано матеріалів: 16-20
Сторінки: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. Стаття присвячена проблемі підготовки кваліфікованих фахівців, які розроблятимуть і запроваджуватимуть інноваційні технології в індустрії моди. Стрімкий розвиток технологій у сучасному світі вимагає від освіти безперервного оновлення змісту підготовки фахівців з огляду не лише на сучасний, а й на прогнозований стан розвитку галузі, у якій працюватиме випускник закладу освіти. Метою статті є виокремлення педагогічних умов підготовки фахівців швейної галузі із застосуванням прогностичних моделей. Педагогічними умовами підготовки фахівців швейної галузі з застосуванням прогностичних моделей є такі зовнішні обставини, реалізація яких зробить можливим підготовку майбутніх фахівців, готових до провадження професійної діяльності в умовах сучасного та прогнозованого швейного виробництва.
До педагогічних умов належать: 1) підпорядкування прогностичної моделі підготовки системі цілей підготовки фахівців швейної галузі в закладах освіти, що полягають у формуванні ключових і професійних компетенцій фахівців швейної галузі; 2) узгодження змісту прогностичної моделі підготовки фахівців із прогнозом інноваційного розвитку індустрії моди; 3) розроблення методики впровадження прогностичної моделі професійної підготовки фахівців у закладах освіти швейного профілю, що охоплює методи навчання, форми навчання, методику реалізації міжпредметних зв’язків, шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів; 4) наявність організаційного, програмного, технічного й кадрового забезпечення для впровадження прогностичної моделі підготовки в навчальний процес закладів освіти швейного профілю. Визначені етапи впровадження прогностичної моделі в закладі освіти: підготовчий етап; розробка моделі впровадження; реалізація та інсталяція; застосування моделі в навчальному процесі. Окреслений перелік комп’ютерних програм для інсталяції та вивчення в закладі освіти швейного профілю: для керування компонентами системи; для створення документів; для обміну інформацією; CAD-підсистеми. Обґрунтовані переліки технічного забезпечення прогностичної моделі: мінімальний, бажаний, прогностичний.

Abstract. The article is devoted to the problem of training qualified specialists who will develop and implement innovative technologies in the fashion industry. The rapid development of technologies in the modern world requires continuous education updating the content of training taking into account not only the present, but also on the predicted state of development of the industry, which will run graduate schools. The aim of the article is the selection of pedagogical conditions of training of sewing industry with the use of predictive models. Pedagogical conditions of training of sewing industry with the use of predictive models there are external circumstances, the realization of which will make possible the training of future professionals, ready to produce professional work in current and foreseeable conditions of clothing manufacture.

To pedagogical conditions include: 1) submission of a predictive model training system, the training of professionals of fashion industry in educational institutions, which consist in the formation of core and professional competencies of specialists and apparel industry; 2) content negotiation a predictive model, of training the forecast of innovative development of the fashion industry; 3) develop methods of implementing a predictive model of professional training of specialists in educational institutions of sewing profile covers teaching methods, forms of training, methodology of realization of intersubject links, grading scale of students ' educational achievements; 4) the presence of organizational, programmatic, technical, and personnel support for the implementation of a predictive model of training in educational process of educational institutions of sewing profile. The stages of implementing a predictive model in the school: a preparatory stage; development of a model of implementation; implementation and installation; application of the model in the learning process. Defined list of computer programs for installing and learning in the school sewing profile: to manage components of the system; to create; to exchange information; the CAD subsystem. Reasonable lists technical support prognostic model the minimum, desired, prognostic.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 82 | Author: Єжова О.В. | Download in PDF |

Анотація. У статті обґрунтовано теоретичні основи багаторівневої підготовки майбутніх інженерних фахівців у технічних вузах. Концепція сталого розвитку передбачає інтенсифікацію навчально-виховного процесу професійної школи. Встановлено тенденцію збільшення числа абітурієнтів, які прагнуть здобути кваліфікаційний рівень бакалавра за скороченою програмою. У Луцькому національному технічному університеті цьогоріч стали студентами 567 молодших спеціалістів, що складає 42,3 % від загальної кількості бакалаврів. Проаналізовано переваги та недоліки ступеневого навчання. Експериментально встановлено рівень освітніх досягнень з фундаментальних дисциплін (фізики, хімії, вищої математики), виокремлено репродуктивний, реконструктивний, продуктивний та творчий рівні. Виявлено суттєво нижчий рівень компетентності з дисциплін природничонаукової підготовки студентів скороченої форми навчання. Визначено проблеми (середній рівень знань) та переваги (професійна мотивація) студентів скороченої форми навчання. Основними завданнями природничонаукових дисциплін, що вивчаються на першому курсі, вбачаємо адаптацію до нових умов навчання, формування вміння вчитися та потребу його реалізувати. Студенти скороченої форми навчання значно частіше знаходять офіційну чи неформальну роботу за фахом, що дозволяє у реальних виробничих умовах розвивати професійну компетентність на основі здобутих впродовж навчання знань та умінь. Близько чверті бакалаврів протягом навчання отримують досвід неформальної зайнятості, близько 15 % випускників вищих навчальних закладів продовжують працювати за здобутим фахом на підприємствах, де розпочинали свою кар’єру ще студентами. Вища технічна освіта технічного профілю повинна поєднувати переваги двоступеневості – практичні професійні навики, які формуються на рівні училищ, ліцеїв, коледжів, та глибокі теоретичні знання та креативне мислення, які можна розвинути у ВНЗ. Поєднання професійно-технічної та вищої освіти суттєво збільшує шанси працевлаштування і майбутнього кар’єрного зростання.

Abstract. Theoretical backgrounds of multilevel training of future engineering specialists in technical universities have been substantiated in the article. The concept of sustainable development requires intensification of educational process professional school. The trend of increasing the number of students who want to get a bachelor's qualification level for reduced program is installed. At Lutsk National Technical University, this year, 567 junior students became students, accounting for 42.3% of the total number of bachelors. The advantages and disadvantages of step-by-step training are analyzed. The levels of educational achievements in fundamental disciplines (physics, chemistry, higher mathematics) was experimentally installed. Reproductive, reconstructive, productive and creative levels have been defined. A substantially lower level of competence has been established in the disciplines of natural science training for students of abbreviated form of education. The problems (average level of knowledge) and advantages (formed professional motivation) of the students of the abbreviated form of education are established. The main tasks of the natural sciences studied in the first year, we see adaptation to the new conditions of learning, the formation of the ability to learn and the need to implement it. Students of the abbreviated form of education are more likely to find formal or informal work in the specialty, which allows them to develop their professional competence on the basis of acquired knowledge and skills in real production conditions. About a quarter of bachelors receive lessons in informal employment during their studies, about 15 % of graduates continue to work in a specialty at enterprises where their students started their careers. Higher technical education should combine the preferences of two levels - practical professional skills, which are formed at vocational schools, colleges, and deep theoretical knowledge and creative thinking that can be developed into universities. The combination of vocational and higher education significantly increases the chances of employment and future career.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 75 | Author: Гулай О.І. | Download in PDF |

Анотація. У статті досліджується сутність компетентнісного підходу, визначається його структура як взаємозв’язок когнітивного (знання), мотиваційного (урахування потреб, мотивів, пізнавальних інтересів), аксіологічного (мотиваційно-ціннісні ставлення й прагнення особистості до навчання, одержання нової інформації), емоційно-вольового (вміння саморегуляції, самоорганізації, дидактичної рефлексії) складників.
З урахуванням особливостей математики як науки і навчальної дисципліни схарактеризовано дидактичну систему організації самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів з використанням дидактичного пакету індивідуальних диференційованих завдань. На засадах компетентнісного підходу обґрунтовано необхідність, зміст та оптимальну структуру дидактичного пакету, елементами якого визначено: окреслені викладачем дидактичні особливості теми, розділу, параграфів, які пропонуються для самостійного вивчення; мета і завдання їх самостійного опрацювання, значущість самостійно опрацьованого матеріалу для вивчення інших навчальних дисциплін та майбутньої професійної діяльності; завдання для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу з анотаціями викладача; завдання, які містять систему математичних задач різного (A, B, C, D), рівня складності та спрямованості; творчі завдання, виконання яких оцінюється додатковими балами; завдання для контролю та самоконтролю; інформація щодо оцінювання завдань; завдання на дидактичну рефлексію (виконання яких коментується викладачем усно, без виставлення оцінки балами); література для самостійного опрацювання та для поглибленого вивчення теми.
У процесі дослідно-експериментальної роботи доведено ефективність організації самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів на засадах компетентнісного підходу та окреслено перспективність подальших наукових пошуків у цьому напрямі загальними зусиллями науковців-дидактів та математиків-методистів.

Abstract. The essence of the competent approach is investigated in the article, its structure is determined as interconnection of cognitive (knowledge), motivational (taking into consideration needs, motives, cognitive interests), axiological (the motivational-value attitudes and aspirations of the person to study, obtaining new information), emotionally-volitional (the ability to self-regulation, self-organization, didactic reflection) components.
Taking into consideration the features of mathematics as a science and educational discipline the didactic system of organization of independent work of students of engineering specialties of higher educational institutions is characterized using the didactic package of individual differentiated tasks. Based on the competency approach the necessity, the content and optimal structure of the didactic package is substantiated, the elements of which are defined: outlined by the teacher the didactic features of the topic, section, paragraphs which are offered for self-study; purpose and tasks of their independent processing, the significance of the self-processed material for studying other academic disciplines and future professional activities; task for independent study of theoretical material with abstracts of the teacher; tasks that contain a system of mathematical problems of different (A, B, C, D), the level of complexity and orientation; creative tasks, performance of which is estimated by additional points; tasks for control and self-control; information on task evaluation; task for didactic reflection (performance of which is commented by the teacher orally, without rating marks); literature for independent study and for in-depth study of the topic.
In the process of investigational and experimental work efficiency of organization of independent work of students of engineering specialties of higher educational institutions on the basis of competence approach is proved and the prospect of further scientific research is outlined in this direction by the general efforts of scientists-didactics and mathematicians-methodologists.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 74 | Author: Бугра А.В. | Download in PDF |

Аннотация. В статье определены основные идеи компетентностного подхода, в частности его специфика и условия реализации в высшем профессиональном образовании. Компетенция трактуется как производное понятие от междисциплинарного, развивающего образования. Основные принципы компетентностного подхода заключаются в организации образования, ориентированного на развитие самостоятельности студентов, создание условий для приобретения такой «позновательной» самостоятельности. Кроме того; содержание образование должно представлять собой дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных задач. Суть компетентностного подхода в высшем образовании определена через интеграцию и междисциплинарный синтез в обучении студентов. Обозначенные ФГОС ВПО общекультурные компетенции (инструментальные, межличностные, системные) усиливают необходимость междисциплинарных ударений в обучении. В статье рассмотрены общекультурные и профессиональные компетенции ФГОС ВПО, профессиональные компетенции сформулированы в общих дескрипторах квалификаций высшего образования. Компетентностный подход предполагает не усвоение суммы теоретических сведений, а приобретение обучающимися способностей, позволяющих самостоятельно выбирать траекторию поиска решения проблемных ситуаций. Перечислены приемы реструктуризации форм аудиторных занятий в высшей школе в условиях компетентностно-ориентированного обучения. Особое внимание уделено сравнительной характеристике понятий «компетенция», «компетентность», «квалификация». Понятие «компетенция» раскрывается как способность действовать в ситуации неопределенности; а понятие «компетентность» рассмотрено в совокупности взаимосвязанных личностных качеств, позволяющих продуктивно и качественно действовать в определенной области. Структура компетентности раскрыта через содержательный, деятельностный, технический, интеллектуальный, мотивационно-целевой компоненты. Профессиональная компетентность рассмотрена через призму единства когнитивных, мотивационных и поведенческих компонентов в структуре личности выпускника высшего учебного заведения.

Abstract. The article outlines the basic ideas of a competence approach, in particular its specifics and conditions of implementation in higher professional education. Competence is interpreted as a derived concept from an interdisciplinary, developmental education. Basic principles of competence-based approach are an educational organization focused on the development of independence of students, creation of conditions for the acquisition of such "educational" autonomy. In addition; the content of education should be a didactically adapted social experience of solving cognitive tasks. The essence of the competence approach in higher education is defined through the integration and synthesis of interdisciplinary training of students. Designated FSES HPE of common cultural competencies (instrumental, interpersonal, systemic) reinforce the need for interdisciplinary emphasis in training. The article considers General cultural and professional competences, Federal state educational standards, professional competences are formulated in very General descriptors of higher education qualifications. Competence-based approach involves not the absorption amount of theoretical information, and the acquisition of studying skills, which allows to choose the path of finding solutions to problematic situations. Lists the methods of restructuring forms of classroom teaching in the higher school in conditions of competence-oriented learning. Special attention is paid to the comparative characteristic of the concepts "competence", "competence", "qualification". The term "competence" is revealed as the ability to act in situations of uncertainty; and the notion of "competence" is considered a set of interrelated personal qualities, enabling productive and efficiently act in a certain area. The structure of competence is disclosed through meaningful, activity-based, technical, intellectual, motivational and target components. Professional competence is considered through the prism of the unity of cognitive, motivational and behavioural components in the personality structure of a graduate educational institutions.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 100 | Author: Безусова Т.А. | Download in PDF |

Анотація. У статті наголошено на перспективах застосування технології змішаного навчання для організації навчання студентів цифрового покоління – молодих людей, які активно використовують ІТ у повсякденному житті. Згідно з теорією поколінь (В. Штраус, Н. Хоув) цих людей також називають поколінням Z. Унаслідок того, що розвиток когнітивних процесів, емоційно-вольової сфери та інших психічних та психологічних особливостей представників цього покоління відбувається під впливом онлайн середовища, студенти цифрового покоління помітно відрізняються від інших типом мислення та способом сприйняття інформації.
Виділено когнітивні особливості студентів цифрового покоління, а саме: спроможність сприймати інформацію лише невеликими порціями та переважно візуально, cхильність до публічності в онлайн середовищі, зацікавленість в інтерактивних методах навчання, низьку сформованість механізмів саморегуляції тощо. Зазначено, що дуже часто студентів з такими особливостями складно навчати математичним дисциплінам. Акцентовано на необхідності врахування рекомендацій психологів стосовно організації навчання представників цифрового покоління: впровадження та посилення інституту кураторства, потреба в психологічному супроводі навчання; розвиток навичок саморегуляції, самоорганізації, тайм-менедженту та інші. Висловлено гіпотезу про те, що розглянуті особливості та рекомендації можуть бути найбільш повно враховані в умовах так званого змішаного навчання. Окреслено такі можливості змішаного навчання для врахування наявних психологічних особливостей студентів цифрового покоління як чітка детермінованість завдань, розбиття матеріалу на невеликі блоки, використання мобільних ґаджетів у навчальних цілях, наявність тьютора для психолого-педагогічної підтримки навчання та багато інших. Наголошено на відкритих питаннях організації змішаного навчання: відсутність концепції та науково обґрунтованих методик, потреба пошуку шляхів розвитку комунікативних навичок та аналітичного мислення. Висловлено переконання стосовно актуальності подальших досліджень з обраної теми.

Abstract. The article highlights the prospects of blended learning technology for training of digital generation students - young people who use IT actively. According to the theory of generations (V. Strauss, N. Hove) these people are also called Z generation. As the development of cognitive processes, emotional-volitional spheres and other mental and psychological characteristics of representatives of this generation is influenced by the online environment, students of the digital generation differ markedly from the others by types of thinking and the way of perceiving information.
The cognitive features of the students of the digital generation are highlighted, namely: the ability to perceive information only in small portions and mainly visually, the tendency to publicity in the online environment, interest in interactive teaching methods, low self-regulation mechanisms etc. It is noted that it is often difficult to teach such students mathematical disciplines. The emphasis is placed on the need to take into account the recommendations of psychologists regarding the training of representatives of the digital generation: the introduction and strengthening of the institute of curatorship, the need for psychological support of training; development of skills of self-regulation, self-organization, time-manager and others. The hypothesis that the considered features and recommendations can be most fully taken into account in conditions of so-called blended learning is expressed. The following features of blended learning are considered in order to take into account existing psychological peculiarities of digital generation students as a precise determinism of tasks, breaking down material into small blocks, using mobile gadgets for educational purposes, having a tutor for psychological and pedagogical support of teaching, and many others. The open issues of the organization of blended learning are emphasized: the lack of a concept and scientifically grounded methods, the need to find ways to develop communicative skills and analytical thinking. A conviction is expressed regarding the relevance of further research on the chosen topic.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 90 | Author: Антошків М.С. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 »