Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

У категорії матеріалів: 30
Показано матеріалів: 16-20
Сторінки: « 1 2 3 4 5 6 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. Викладено організаційні та законодавчі засади викладання комп’ютерних дисциплін та описано досвід викладання комп’ютерних дисциплін у закладі вищої освіти економічного профілю. На сучасному етапі підвищено роль самостійної роботи та самоосвітньої діяльності, оскільки в навчальних планах на вивчення комп’ютерних дисциплін, як правило, відводиться 120 академічних годин, але на аудиторні заняття доводиться тільки 41%, а 59% – на самостійну роботу. Такий розподіл призводить до того, що на виконання практичних завдань і індивідуальних робіт припадає всього лише дві  академічні години аудиторних занять на тиждень. Тому зростає необхідність в розроблені методичного забезпечення дисципліни задля підтримки самостійної роботи та підготовки до практичних занять.  Висвітлено підходи до вивчення системного, прикладного програмного забезпечення, організації вивчення дисципліни, організації самостійної роботи та самоосвітньої діяльності, підходи до підбору завдань для опрацювання на практичних заняттях і під час самостійної роботи. Приділено увагу динамічному розвитку інформаційних технологій та їх впливу на освітній процес в сфері використання Internet та Intranet мереж. На думку авторів завдання для практичних занять, самостійної роботи та самоосвітньої діяльності повинні добиратись таким чином, щоб вони моделювали елементи майбутньої професійної діяльності здобувачів вищої освіти; відповідали рівню розвитку сучасних інформаційних технологій в галузі. Висвітлено необхідність врахування міждисциплінарних зв’язків комп’ютерних дисциплін задля подальшого їх практичного використання при вивченні спеціальних дисциплін, виконанні курсових та дипломних робіт, проходженні практики. Якщо конкретна дисципліна дає комплекс «завдання – методи», то інформаційні дисципліни забезпечують комплекс «засоби – прийоми». Вони є одними з невеликої кількості дисциплін, що розвивають такі практичні навички, які потрібні не тільки під час вивчення інших дисциплін, а й відразу ж після входження в професійну діяльність. Для цього важливо, щоб знання та навички, отримані на першому курсі, були б затребувані при вивченні дисциплін на старших курсах. Запропонований підхід до вирішення організаційних та методичних проблем при викладанні комп’ютерних дисциплін сприяє поглибленню і закріпленню практичних навичок, та забезпечує набуття здатності швидкого добору необхідних програмних засобів для вирішення поставленого завдання.

Abstract. The organizational and legal principles of computer disciplines teachingare described and the experience of teaching computer disciplines in the higher education institution of the economic profile is explicated. The role of self-directed work and self-education activity has been increasedat the present stage, because 120 academic hours are allocatedby the curriculum on the study of computer disciplines butonly 41% of hours of required classroom instruction and 59% of self-directed work are required. Such a division leads to the fact that in pursuance of practical tasks and individual work there are only two academic hours of classes per week. Therefore, thereis a growing need to developed disciplinemethodological learning and teaching support material forself-directed work and preparation for practical classes. The article focuses on approaches to the study of system, applied software, organization of studying of discipline, self-directed work and self-education activity, approaches to the selection of tasks for studying at practical classes and during self-directed work. The attention is paid to the dynamic development of information technologies and their impact on the educational process in the field of using the Internet and Intranet networks. According to the authors the tasks for practical classes, self-directed work and self-education activities should be drawn up in such a way that they model the elements of future professional activity of higher education graduates, which correspond to the level of development of modern information technologies in the industry. The necessity of taking into account the interdisciplinary connections of computer disciplines for their further practical use in the study of special disciplines, the execution of course papers and thesis, passing of practice is highlighted. If a particular discipline gives the complex "tasks - methods", then information disciplines provide a complex of "means - receptions". They are one of the few disciplines that develop such practical skills that are needed not only during the study of other disciplines but also immediately after joining a professional activity. For this, it is important that the knowledge and skills acquired in the first year would be in demand in the study of disciplines in senior courses. The proposed approach to the solution of organizational and methodological problems in the teaching of computer disciplines helps to deepen and consolidate practical skills, gaining the ability to quickly find the necessary software tools for solving the problem.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 367 | Author: Тернов С., Квітка Т., Копайгора О. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена методичним аспектам навчання студентів теорії ймовірностей, зокрема дискретних випадкових величин. Нами проаналізовано наукові та методичні джерела, порівняння, узагальнення з метою визначення стану проблеми та перспективних напрямків дослідження. Рекомендується використовувати статистичне середовище R як засіб навчання теорії ймовірностей та математичної статистики. Перш за все R мова високого рівня та середовище для аналізу статистичних даних та їх графічної візуалізації. R вільне програмне середовище з відкритим кодом, що поширюється в рамках проекту GNU. Широке навчання теорії ймовірностей та математичної статистики на основі пакетів цього середовища і всесвітня підтримка науковим співтовариством обумовили те, що наведення скриптів R поступово стає загальновизнаним «стандартом» як в журнальних публікаціях, так і в неформальному спілкуванні науковців усього світу. Слід зазначити, що є кілька графічних інтерфейсів користувача для R (RStudio, R Commander та інші), але вони не такі хороші, як інтерфейси Statistica або IBM SPSS.
Методи теорії ймовірностей використовуються в різних галузях науки. Здатність і вміння використовувати різні ймовірнісно-статистичні методи для аналізу експериментальних даних є однією з важливих умов для навчання вчителів інформатики. Впровадження ймовірнісно-статистичних методів аналізу в навчальний процес дозволяє підвищити рівень підготовки вчителів. Теорія ймовірностей є основою математичної статистики. У статті наведено переваги та недоліки R, приклади його використання для розв’язування деяких задач теорії ймовірностей, зокрема вивчення дискретних випадкових величин з біноміальними, геометричними, гіпергеометричними та розподілами Пуассона. Для деяких випадкових величин ми показали, як обчислити математичне сподівання та дисперсію, використовуючи пакет R. Подальші дослідження ми зосередимо на аналізі можливостей використання пакета R для статистичного моделювання, інтелектуального аналізу даних та методиці їх навчання в педагогічному університеті.

Abstract. The article is devoted to methodological aspects of teaching students of probability theory, in particular discrete random variables. Scientific and methodological sources were analyzed, comparison, generalization was used to determine the state of the problem and perspective directions of its solution. R is recommended to be used as a learning tool for probability theory and mathematical statistics. First of all R is a high-level language and an environment for data analysis and graphics. It is a GNU project. It is a free software environment with open source. Learning of statistical analyses with R and global scientific community support has resulted that R scripts are the standard for both of articles and in informal communication of scientists around the world. It should be noted  there are several Graphical User Interfaces for R (RStudio, R Commander and others), but they are not as good as the interfaces Statistica or IBM SPSS.
Probability theory methods is being used in various fields of science. The ability and skills to use various statistical methods for analyzing experimental data is one of the important conditions for the training of computer science teachers. The introduction of statistical methods of analysis in the educational process makes it possible to improve the level of teacher training. The probability theory is the basis of mathematical statistics. In the article we have presented the advantages and disadvantages of R, examples of its use for solving some problems of probability theory, in particular to study discrete random variables with a binomial, geometric, hypergeometric, and Poisson distributions. For some random variables, we showed how to calculate the mathematical expectation and variance using the R package. Further research we will focus on the analysis of the possibilities of using the R package for solving problems of statistical modeling, data mining and teaching methodology at the pedagogical university.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 297 | Author: Кобильник Т.П., Жидик В.Б. | Download in PDF |

Анотація. Сучасне інформаційне суспільство не уявляє своє існування без використання сучасних інтернет-технологій: пошук необхідної інформації за допомогою пошукових систем, обмін електронними листами – електронної пошти, перегляд новин – інформаційних порталів, блогів, обговорення різноманітних питань – форумів, чатів, соціальних мереж, організація відеозустрічі – відеоконференцій, робота з онлайн-офісами тощо. А для розуміння сутності інтернет-технологій необхідним є розуміння, що таке Web, яким чином пов’язані інтернет-технології з Web, чи існує зв'язок між інтернет-технологіями та Web, чи можливо це одне поняття?
Зарубіжні та вітчизняні науковці по-різному представляють розвиток Web, представляючи різні версії Web: від Web 0 до Web 5.0. Зараз продовжується розвиток Web, тенденції Web розробки спрямовані на вдосконалення попередньої версії Web та більше використання Web користувачами, застосовуючи web-технології (JavaScript, HTML, CSS, SPA, PWA), боти, колективне зберігання даних, розумні пристрої (Internet of Thing), веб-анімації, адаптацію веб-сайтів до побажань користувачів, динамічність, адаптивність, односторінковий вигляд веб-сайтів, додавання об’ємних шарів, 3D ефекту об’єктів тощо. Вважається, що Web є основою Інтернету, інтернет-простором, сукупністю веб-сайтів, розміщених в Інтернеті, інтернет-технологіями. Тому історія розвитку Web є актуальним питанням, адже без історії розвитку неможливо точно зрозуміти розвиток сучасних інтернет-технологій, тенденцій розвитку в майбутньому.
В статті охарактеризовано поняття Web, проаналізовано історію розвитку Web, представлено різні класифікації Web зарубіжними та вітчизняними науковцями, запропоновано власне бачення характеристики історії розвитку Web.

Abstract. The modern information society does not exist without the use of modern Internet technologies: the search for the necessary information through search engines, the exchange of electronic message - e-mail, news retrieval - information portals, blogs, discussion of various issues - forums, chats, social networks, organization of video meetings - videoconferences, work with online offices, etc. And to understand the essence of Internet technologies, it is necessary to understand what the Web is, how Internet technologies are connected to the Web, or is there a connection between Internet technologies and the Web, perhaps this is one thing?
Foreign and domestic scholars represent the development of the Web differently, presenting different versions of the Web: from Web 0 to Web 5.0. Web development is continuing, Web development tendencies are aimed at improving the previous version of the Web and more use of the Web by using web technologies (JavaScript, HTML, CSS, SPA, PWA), bots, collective storage, intelligent devices (Internet of Thing), web animation, web site adaptation to user preferences, dynamic, responsive, one-page web site appearance, bulky layers, 3D object effects, etc. It is believed that the Web is the basis of the Internet, Internet space, a set of web sites, hosted on the Internet, Internet technologies. Therefore, the history of Web development is a topical issue, because without the history of development it is impossible to understand exactly the development of modern Internet technologies, trends in the future.
The article describes the concept of Web, analyzes the history of Web development, presents different classifications of the Web by foreign and domestic scientists, and their own views on the characteristics of Web development history.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 328 | Author: Дущенко О.С. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена вивченню зв’язків між таблицями та типів об’єднання у реляційній базі даних. Автор розглядає складності у розумінні окремих понять та теоретичних положень, з якими стикаються початківці при вивченні системи управління базами даних Access на практиці. Питання організації зв’язків між таблицями є принциповим для розуміння роботи реляційної бази даних. Вміння створювати зв’язкі, налаштовувати їх властивості, забезпечувати цілісність даних формуються під час розв’язування практичних завдань. Автор доступно и детально пояснює механізм зв’язку, описує типові помилки учнів, формулює правила та алгоритми створення різних типів зв’язку. Особлива увага приділяється типам об’єднання, які підтримуються у режимі Конструктора запитів. В статті описано внутрішні об'єднання – одно-стовпцеві та багато-стовпцеві, зовнішні об'єднання – ліве та праве, само-об’єднання, тета-об'єднання за умовою нерівності, перехресні об’єднання. Об’єднанням називається операція, під час якої виконується зіставлення та поєднання значень у спільних полях зв’язаних таблиць, які є джерелом даних у формі, звіті, або запиті. Тип об'єднання задає спосіб перегляду зв'язаних записів на основі заданого відношення. Кількість записів, які відображаються, залежить від типу об’єднання. Підґрунтям більшості об’єднань (внутрішніх, зовнішніх, само-об’єднань) є рівні значення полів зв’язку. Тета-об'єднання створюють за умовою нерівності значень полів. Перехресне об’єднання (декартів добуток) використовують для генерації комбінацій записів у запиті. Об'єднання, яке створене між полями з невизначеним типом відношення, може привести до помилкових записів тому, що повторення значень в обох полях зв’язку призводить до появи всіх можливих комбінацій співставлення записів. Автором наведено приклади використання різних типів об’єднань при побудові запитів для розв’язування практичних завдань. Матеріал статті містить роз'яснення та методичні рекомендації для вивчення теми «Системи Управління Базами Даних» з дисципліни Інформаційні технології.

Abstract. The article is devoted to the study relationships between tables and types of joins in a relational database. The author considers difficulties in understanding certain concepts and theoretical principles with which the beginners faces when studying database management system Access in practice. The question of creating relationships between tables is fundamental to understanding the operation of a relational database. Skill to create relationships, specify their properties, ensure integrity of data formed when solving practical problems. Author accessibly explains the mechanism of implementation of various type of relationships describes the typical errors of students and gives rules and algorithms for creation of different types of relationships. Attention focused to the types of joins that supported in the mode of QBE: internal joins – single-column and multi-column; external joins – left and right; self-joins theta-joins with the condition of inequality, cross-joins. A join is an operation that compares and combines values ​​in the common fields of linked tables that are the source of data in a form, report, or query. A type of joins sets the method of viewing of the linked records based on the set relationship. The number of records displayed depends on the type of join. The basis of most joins (internal, external, self-joins) are equal values of the fields of join. Theta-join or unequal join created on the condition of the inequality of field values. A cross-join or Cartesian product used to generate combinations of records in a query. A join created between fields with an indefinite type of relation may lead to erroneous records, because the repetition of values ​​in both fields of join leads to the appearance of all possible combinations of matching records. Examples of their use when constructing queries for solving practical problems are given. Material of the article contains elucidations and methodical recommendations for the study of theme of "System Management Databases" from discipline Information technologies.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 373 | Author: Шамшина Н.В. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена питанням удосконалення сучасних підходів організації навчального процесу в закладах вищої освіти України. Орієнтуючись на досвід вітчизняних та зарубіжних учених, проаналізовано шляхи впровадження дистанційної освіти під час підготовки майбутніх учителів інформатики. Для детального вивчення піднятої проблеми розглянуто основні поняття дистанційної освіти (дистанційне навчання, дистанційний курс), охарактеризовано її зміст та особливості використання у порівнянні з традиційними формами навчання. Виокремлено негативні чинники, які гальмують впровадження дистанційних курсів в освітній процес.
На прикладі системи віртуального навчання «Сервіс дистанційної освіти кафедри ІКТ та МВІ РДГУ», розробленої на факультеті математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету, розглянуто напрями використання навчального середовища Moodle у підготовці вчителів інформатики. Орієнтуючись на власний досвід, автори описали основні технічні, методичні аспекти, що важливі для працівників освіти, які планують у своїй професійній діяльності використовувати платформи такого типу. Особливу увагу приділено питанням реєстрації слухачів на дистанційний курс, порадам щодо проектування, створення та логічного розміщення його контенту, використовуючи передбачені навчальні ресурси та діяльності в системі дистанційного навчання Moodle.
Охарактеризовано мету, завдання, теоретичний та практичний зміст дисципліни «Технології та методика створення дистанційних освітніх курсів», введеної в навчальні плани спеціальності «Середня освіта. Інформатика» для виховання кваліфікованих педагогічних кадрів, які зможуть розробляти та впроваджувати у закладах освіти дистанційні освітні курси. Запропоновано використовувати хмарний сервіс MoodleCloud під час проведення лабораторних занять з дисциплін профільного спрямування. Виокремлено переваги використання дистанційних курсів в навчальному процесі закладів вищої освіти.

Abstract. This article is devoted to the issues of modern approaches improvement in the organization of educational process in Ukrainian higher educational institutions. With the focus on Ukrainian and foreign researchers experience this paper deals specifically with the analysis of ways how to implement distance education during the training of future computer science teachers. To research this issue in detail basic notions of distance education (distance learning, distance-learning course) are investigated, its content and features of using in comparison with traditional forms of education are characterized. Authors outline negative factors that slow down distance-learning courses implementation in educational process.
During the training of computer science teachers the uses of virtual teaching environment Moodle are identified with the help of virtual learning system «Distance Education Service of Department of ICT and MCST in RSUH» developed at the faculty of Mathematics and Computer Science of Rivne State University of Humanities.   Focusing on personal experience authors describe basic technical and methodological aspects that are important for educators who plan to use platforms of such type in their professional activities. Particular attention is paid to students registered on distance-learning course, pieces of advice for designing, developing and logical order of its content using specified educational resources and activities in distance learning system Moodle.
This paper outlines the aim, objectives, theoretical and practical content of the discipline of «Technologies and methodology of distance educational courses developing», presented in the curriculum with specialty of «Secondary education. Computer Science» for education of qualified pedagogues who will be able to develop and implement distance educational courses in educational institutions. Authors provide using of the cloud service MoodleCloud during the conducting of laboratory classes in principal subjects. This study singles out the advantages of distance learning courses using in the educational process of higher educational institutions.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 350 | Author: Павлова Н.С., Музичук К.П. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 6 »